Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Strategisch Kader
Marketing
Activiteiten
Monitoring
Doelgroepen
Projecten
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Kompas Energiebewust Wonen en Werken ·  Aanpak
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
AanpakNovem wil met de aanpak van CO2-reductie in de Gebouwde omgeving vooral de partijen in de markt faciliteren. Op een zodanige manier dat u zelf activiteiten onderneemt en beslissingen effectueert die leiden tot CO2-reductie. Het is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling dat: Energiebesparing en duurzaamheid zijn verinnerlijkt. Energiebesparing en duurzaamheid zullen volledig in de beslissings- en werkprocessen (kernprocessen) geïntegreerd zijn en vormen geen incident of uitzondering meer.

Het spreekt voor zich dat deze aanpak opmaat is en doelgroepgericht. Herkenbaar voor de markt, en transparant voor de overheid. Per partij in de markt is de meest efficiënte strategie bepaald, waarbij een mix van instrumenten ingezet wordt die het beste aansluiten.

Deze aanpak bestaat uit drie stappen met aansluitend een evaluatie:

 • Strategisch kader
  Veranderdoelstellingen 2010: De eerste stap is het vertalen van de analyses uit het Strategisch Kader Gebouwde Omgeving naar veranderdoelstellingen voor 2010, per doelgroep en per kernproces.
 • Marketing
  Interventiestrategie: De tweede stap bestaat uit het bepalen van de interventiestrategie per doelgroep.
 • Activiteiten
  Concrete projecten: De laatste stap in de aanpak is het vertalen van de interventiestrategie in concrete projecten die in de periode 2003-2004 uitgevoerd worden.
 • Monitoring
  Meten: is meer weten.

  naar boven

Uitvoeringsnota Klimaatbeleid

Leidend voor deze aanpak zijn de CO2-reductiedoelstellingen uit de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid. Vijf en halve Mton/jaar CO2-reductie is de doelstelling die in deze nota voor de Gebouwde Omgeving wordt gegeven. In 2010 moet deze reductie ten opzichte van 1990 zijn behaald. Deze nota richt zich kort gezegd op het realiseren van de CO2-reductieverplichting uit het Kyotoprotocol.

Van Geel: 'Klimaatdiscussie is goed, maar Kyoto verplicht'

Naast de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid bevatten de onderstaande beleidsstukken relevante uitgangspunten voor het programma:

 • Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening:
  • bevat aanknopingspunten voor lokaal en regionaal CO2-reductiebeleid, zoals het klimaatconvenant en de OEI-methodiek;
 • Mensen, Wensen, Wonen in de 21e eeuw:
  • beschouwt energiebesparing en milieuaspecten in het licht van de basiseisen die mensen aan hun woning stellen: veiligheid, gezondheid en comfort;
 • Nationaal Akkoord wonen 2001-2005:
  • gaat uit van intensieve inzet van het instrument EPA, sluit aan bij de regierol van gemeenten en provincies;
 • Innovatieprogramma Stedelijke vernieuwing (IPSV):
  • gericht op het op gang brengen van beleidsinnovatie, waaronder duurzame stedenbouw: energiebesparing op wijk en buurtniveau (OEI/EPA). Het IPSV is een onderdeel van het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) dat beleidsinnovatie op gang moet brengen om zo stedelijke vernieuwing te optimaliseren.
 • Nationaal Milieubeleidsplan 4:
  • met onder andere een richtinggevende CO2-reductiedoelstelling voor de langere termijn: 40 - 60% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990;

In het Strategisch Kader Gebouwde Omgeving (SKGO) zijn deze Nota’s en de effecten op de uitvoering van het energiebeleid uitvoerig beschreven.

naar boven

Nieuwsbrief Kompas maart 2004
NVvA-website is online
Testpiloten gevraagd
Wil u meepraten en meedenken over de nieuwe instrumenten?
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Eco-Bouwmarkt 2004 (Open Dag VIBA Expo)
Cursus wijk- en buurtontwikkeling
15-04-2003 Workshop "BAEI Effectief"
Duurzame Energie
Zwerfafval
Klimaatbeleid voor Gemeenten en Provincies
CO2-NOx-emissiehandel
Helder handhaven - Provincie Limburg zet hardnekkige overtreders op internet
Alfabetisch vinden
Molenbossenflats, Venlo-Blerick
Complex De Kroon, Hoogeveen
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie in 2004
Aanvraagformulier 2004
SAM Regeling 2004
Subsidieregeling Ondersteuning Transitie-Coalities
Achtergrondinformatie bio-energie
Snuffelsessie 'Duurzaam Ondernemen - Van Vliet pakt dat zo aan!'
Snuffelsessie Duurzaam Inkopen
Snuffelsessie PKA - Doet u ook mee in 2004?
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem