Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Doelgroepen
Gemeenten
Woningbouw
Utiliteitsbouw
Partijen
Projecten
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Kompas Energiebewust Wonen en Werken ·  Doelgroepen ·  Utiliteitsbouw ·  Partijen
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
DoelgroepenBetrokken partijen

Institutionele beleggers, projectontwikkelaars, eigenaar-gebruikers van kantoren, onderwijs en gezondheidszorg, huurders van kantoorgebouwen, gemeenten en sturende partijen zoals facility managers, installateurs, architecten en (EPA-)adviseurs.

naar boven

Institutionele beleggers

Onder een aantal beleggers heeft zich de trend van duurzaam ondernemen doorgezet. Novem wil met hen op korte termijn een standaard werkwijze ontwikkelen, waarbij in de besluitvorming gebouwen op energetische prestatie worden beoordeeld. De uiteindelijke doelstelling is natuurlijk dat u als belegger bij die beoordeling gaat kiezen voor de meest energiezuinige variant, zonder dat u aan rendement verliest. De standaard werkwijze wordt gebaseerd op EPA-U en zal bestaan uit (energie-)certificaten, protocollen en overig ondersteunend instrumentarium. Heeft u het beheer en onderhoud aan vastgoedbeheerders of facilitymanagers uitbesteed? Deze zullen via een kennisoverdrachtstraject, met als thema duurzaam beheer worden geïnformeerd wat in 2002 door Facility Management Nederland is ingezet.

Op het gebied van nieuwbouw en grootschalige renovatie is het de verwachting dat gemeenten de EPN handhaven. Uit de praktijk blijkt echter dat te weinig gemeenten invulling aan deze controle kunnen geven. Daarom is het ook belangrijk dat beleggers toezien op een adequate uitvoering van de EPN. Als u controleert of er daadwerkelijk volgens de afgesproken EPC-eisen uit het Bouwbesluit gebouwd wordt, biedt dat garanties ten aanzien van betrouwbaarheid, kwaliteit, functionaliteit en kosten van uw investering. U kunt hierbij een beroep doen op het meetprotocol EPN, waarvan wordt verwacht dat het eind 2003 in de standaard werkwijze zal zijn opgenomen.

naar boven

Huurders kantoorgebouwen

In de kantorenmarkt wordt circa 60% van de kantoren gehuurd. De meeste huurders zoeken een gebouw met een hoog kwaliteitsniveau, waarbij vooral op het binnenmilieu wordt gelet. Als u verantwoordelijk bent voor beheer & onderhoud, of u gaat een nieuw huurcontract aan, dient u te voldoen aan de eisen van de Wet Milieubeheer en rekening te houden met de Europese richtlijn EPD die vanaf 2005 zal gelden. Voor toetsing kunt u gebruik maken van het EPA-U advies. Tevens kan Novem u met behulp van financierings- en beheersconstructies ondersteunen bij besluitvorming over en realisatie van energiebesparende maatregelen. Het behoort ook tot de mogelijkheid dat u met de verhuurder afspraken maakt over de verplichtingen die de Wet Milieubeheer stelt. Institutionele beleggers, vastgoedbeheerders en facility managers worden over hun verantwoordelijkheid op dit punt op de hoogte gebracht.

naar boven

Eigenaar-gebruikers kantoren

In Nederland is 40% van de kantoren in bezit van eigenaar-gebruikers. Duurzaam ondernemen blijkt vooral een zaak van de grotere organisaties (Rijks Gebouwen Dienst, banken en verzekeraars van de meerjarenafspraken). Zij zien de kostenvoordelen van energiebesparende maatregelen en zullen bij een nieuwe aankoop zoeken naar een gebouw met een hoger kwaliteitsniveau. Novem wil met deze professionals een standaard werkwijze ontwikkelen, waarbij in de besluitvorming gebouwen op energetische prestatie worden beoordeeld. Het ligt in de bedoeling dat zij bij bestaande bouw een EPA-U laat uitvoeren om tot een evenwichtig oordeel te komen. En middels het meetprotocol EPN kan bij nieuwbouw worden getoetst of het gebouw daadwerkelijk volgens de bij de bouwvergunning ingediende EP-berekening wordt opgeleverd.

Verder wil Novem niet-professionele eigenaar gebruikers ondersteunen met financierings- en beheerconstructies, als ze bijvoorbeeld een EPA-U laten uitvoeren. Zo’n advies is nodig om te voldoen aan de eisen van de Wet Milieubeheer en de aanstaande Europese richtlijn.

naar boven

Eigenaar-gebruikers in de gezondheidszorg

De zorgsector is zich in algemene zin bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, waaronder de zorg voor het milieu. Onder de circa 2100 instellingen die Nederland telt, neemt de belangstelling voor duurzaam bouwen toe en dat is een bemoedigende ontwikkeling. Het scheppen van een leefbaar klimaat is uitermate belangrijk voor een omgeving waarin mensen zorg nodig hebben.

Voor de periode 2003-2004 wordt verwacht dat een aantal eigenaar-gebruikers van gezondheidsinstellingen de ambitie heeft vastgelegd dat zij nieuwbouw en grootschalige renovatie zullen realiseren met een energie-prestatie die 10% onder de EPC-eis van 2003 ligt. Bovendien zal ten aanzien van beheer en onderhoud de energetische kwaliteit van de bestaande situatie en de eventuele verbetermogelijkheden inzichtelijk zijn gemaakt. Wilt u als instelling in aanmerking komen voor trekkingsrechten voor renovatie of nieuwbouw, dan dient u een Lange Termijn Huisvestings Plan (LTHP) in te dienen bij het College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CbZ). Vervolgens vindt onderzoek plaats naar de mogelijkheid om in het LTHP ambities en doelstellingen ten aanzien van energie-efficiency en duurzaamheid te laten formuleren.

naar boven

Eigenaar-gebruikers onderwijsinstellingen

Veel schoolgebouwen van Primair en Voortgezet Onderwijs voldoen niet aan de hedendaagse kwaliteitseisen. Een groot aantal dateert van voor 1975 en zal tot 2010 door nieuwbouw worden vervangen of ingrijpend worden gerenoveerd. Gemeenten stellen via het gemeentefonds gelden beschikbaar voor nieuwbouw/renovatie/onderhoud en zien toe op een adequate uitvoering van de EPN. Ook dient in de dagelijkse werkwijze van eigenaars van onderwijsgebouwen energie als standaard kwaliteitsaspect opgenomen te worden. Een 10% tot 30% zuiniger gebouw is economisch realiseerbaar, wanneer de energievoordelen bij de investeerder zelf terecht komen.

Daarnaast is er een rol voor schoolbesturen weggelegd. Zij kunnen controleren of er daadwerkelijk volgens plan wordt gebouwd, wat garanties geeft voor de betrouwbaarheid, kwaliteit, functionaliteit en kosten tijdens de gebruiksfase van gebouw en installaties. Behalve het voordeel van lagere exploitatiekosten bevordert een comfortabel gebouw de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert het de aanwezige personen.

naar boven

Netwerkdag Duurzaam Inkopen: Een schat aan informatie
Netwerkdag Duurzaam Inkopen 2004: Een schat aan informatie
De 10 vragen aan DSV-coördinator Peter Schuthof
Rapport Connect 6000 MW gereed (7 september 2004)
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004 – ‘Bouwen aan tevreden klanten’
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Milieu en Technologie
Duurzame Energie
Consument & Energie
Emissiehandel
Verosol:Ketenbenadering voor raambekledingsproducten
Seerden: PMZ voor industriele verpakkingen
DE-scan Industrie voor Stichting Boerderij
DE-scan Bex VOF, Brunssem
Mobiliteitsmanagement 2004 open
Subsidie aanvragen bij Milieu & Technologie
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
Vergunningverlening Mestvergisting
Vergunningverlening Verbranding/Vergassing
Provinciale P4 Scan - Overheden stimuleren MVO bij bedrijven
Adviseurs
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem