Novem- Nederlandse Oragnisatie voor Energie en Milieu zoeken sitemap contact english
logo Novem
Mijn Novem
Nieuws
Agenda
Specials
Projecten
Uw sector
Onderwerpen
Over Novem
Subsidies
Publicaties

Introductie
Nieuws
Agenda
Aanpak
Doelgroepen
Gemeenten
Woningbouw
Partijen
Utiliteitsbouw
Projecten
Contact
Zoeken
home  ·  Specials ·  Kompas Energiebewust Wonen en Werken ·  Doelgroepen ·  Woningbouw ·  Partijen
Print deze pagina Stuur pagina door Voeg pagina toe aan favorieten
DoelgroepenBetrokken partijen 

Woningcorporaties, eigenaar-bewoners, particuliere opdrachtgevers, projectontwikkelaars woningbouw; daarnaast sturende partijen zoals installateurs, architecten en EPA-adviseurs.

naar boven

Woningbouwcorporaties

Doordat corporaties naar verhouding nog maar weinig nieuwbouw realiseren, zijn energiebesparingen vooral van belang bij renovatie en groot onderhoud van de bestaande woningvooraad. Maar het gaat niet om een eenmalige actie! De overheid streeft er naar dat corporaties energieaspecten structureel opnemen in hun strategisch voorraadbeleid. In verhouding tot 1995 zou dat in 2010 een energiebesparing van 30% kunnen opleveren. Ook is het belangrijk energiebesparing mee te nemen bij kleinschalige verbetering van bestaande woningen. Het doorvoeren van dergelijke maatregelen biedt concrete voordelen, zowel voor u als voor de lagere inkomensgroepen. Een betere kwaliteit van de woningen (denk aan comfort, een gezond binnenmilieu en lage woonlasten) verhoogt immers de mate van verhuurbaarheid en verkoopbaarheid!

Hoewel bij veel corporaties het thema energiebesparing op de agenda staat, blijven vooral grote corporaties wat achter met het doorvoeren van maatregelen. Directie en management kunnen hier iets aan doen. Eind 2003 zullen diverse pilotprojecten ten aanzien van energiebesparing zijn opgestart, die u als voorbeeld kunt nemen. Om inzicht te krijgen in de mogelijke energiebesparingen van uw eigen woningvoorraad, kunt u de woningen laten voorzien van EPA’s en het hieraan gekoppelde woonenergielabel. Voor eventuele financiële ondersteuning kunt u een beroep doen op het ISV (Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing).

naar boven

Particuliere opdrachtgevers

Als U zelf een woning ontwikkelt of laat bouwen staan het woongenot en het beheersbaar houden van de kosten meestal voorop. Energiebesparende maatregelen lijken tijdrovend, complex en vooral een zaak voor ‘later’. Dit beeld moet veranderen. Bij de gemeente kunt u terecht voor de Energie Premie Regeling, waardoor investeringen lonend worden. Op de korte termijn is het van belang dat catalogusbouwers nieuwe energiezuinige varianten (met een EPC gerelateerd energielabel) gaan aanbieden; 40 à 50% van de nieuwbouw wordt immers via catalogusbouw gerealiseerd.

naar boven

Eigenaar bewoners

Van de 3,5 miljoen huiseigenaren die Nederland telt, is een krappe meerderheid van plan om komend jaar woningonderhoud te verrichten (zowel klein- als grootschalig onderhoud). Het meenemen van energiebesparingen tijdens een onderhoudsbeurt kan het comfort van de eigen woning aanzienlijk verhogen. Het levert in 2010 naar schatting een energiereductie van 10-30% ten opzichte van 1995 op. Vooral als u gaat verhuizen, wilt verbouwen of gezinsuitbreiding verwacht, ligt het voor de hand om energiebesparingen in de planvorming op te nemen.

Het EPA en het woonenergielabel geven inzicht in de besparingsmaatregelen die nodig zijn. De gemeente kan u over deze instrumenten adviseren. Zij zijn vaak initiatiefnemer voor het op wijkniveau promoten van EPA en een direct aanspreekpunt in hun rol als vergunningverlener. Daarnaast bieden het EPA en het woonenergielabel garanties voor de woonkwaliteit van de woning die u gaat verkopen, of het huis dat u wilt kopen. Makelaars en hypotheekverstrekkers kunnen u ondersteunen, zodat energie al bij het koopproces van een woning wordt meegenomen.

naar boven

Projectontwikkelaars 

Van de nieuwbouwwoningen wordt het merendeel gerealiseerd in opdracht van de projectontwikkelaars. Zij zorgen ervoor dat bij het opstellen van de bouwplannen energiebesparingsmaatregelen integraal in de plannen zijn opgenomen. Volgens de brancheverenigingen NEPROM en NVB is het huidige niveau van duurzaam bouwen in feite toereikend om aan de verplichtingen te voldoen. Een vrijwillige aanscherping door ontwikkelaars van de EPC naar 0.7 ligt niet in de lijn der verwachting. Om de haalbaarheid van verdergaande maatregelen te onderzoeken stelt de branche voor om de komende 2 jaar een instrumentarium met bijpassende financieringsconstructies te ontwikkelen. Hiermee kan dan op heldere wijze met gemeenten, consumenten en andere partijen over kwaliteiten en kwaliteitsniveau’s worden gecommuniceerd.

naar boven

Installateurs

Als installateur in de projectbouw kunt u eigenaar-bewoners actief steunen in het nemen van energiebesparende maatregelen. Uw rol als adviseur beperkt zich niet tot het kiezen van de juiste verwarmingsketel. Bij het maken van een offerte kunt u bijvoorbeeld energie-efficiënte opties aanbieden ten aanzien van ventilatie, gezond binnenklimaat en bouwkundige maatregelen. Verder kunt u tijdens het uitvoeringsstadium invloed uitoefenen op de energie-efficiëntie van installaties en kunt u zorg dragen voor goed onderhoud en geschikte vervanging van installaties.

Novem streeft er naar dat in 2010 zo’n 80% van de installateurs in de woningmarkt deze adviesfunctie zal vervullen. Om ook u zover te krijgen, is het van belang dat er al op korte termijn praktijkvoorbeelden, cursussen en ondersteunde materialen ten aanzien van het adviseurschap voor handen zijn. Vandaar dat dit jaar in samenwerking met de brancheorganisatie UNETO-VNI een aantal proefprojecten (beginnend in de woningmarkt) zal worden uitgevoerd, waarin de adviesfunctie in een concrete werkwijze is vertaald.

naar boven

Kennisplatform Bedrijventerreinen: praktijkvoorbeelden gezocht over financiering bedrijventerreinen
Pilot Milieukeur groen en verhardingen
Rijk koopt hout duurzamer in
Inkopen en aanbesteden: Besparing door gebruik duurzame criteria
Cursus Stedelijke vernieuwing: een verkenning van de aanpak
Nationale Dubodag 2004
Nationale Dubodag 2004
Nationaal Symposium Duurzame Energie "Groei door samenspel"
DE planner Nieuwbouw Woningbouw
Emissiehandel
GROEN BELEGGEN EN GROEN FINANCIEREN
Duurzame Energie
Interne milieuzorg Soest
Duurzaam inkopen in Alkmaar
Gezamenlijke inkoop van energie
Duurzaamheid in het installatieonderwijs
Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (SMOM)
NEO (Nieuw Energie Onderzoek) 2004
NEO 2004 Subsidies
Subsidieregeling Duurzame Energie 2004
Toelichting op de papieren controle
Bio-energie van eigen bodem
Drankautomaten
Leren voor Duurzame Ontwikkeling
Mijn Novem    Nieuws    Agenda    Specials    Projecten    Uw sector    Onderwerpen    Over Novem    Subsidies    Publicaties    Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem