Nieuws

Agenda

Vraag en Antwoord

Milieu-specificaties

Inkopen en Aanbesteding

Achtergrond

EU Aanbesteding
Beleidsnota's

Deelname

Links

Contact
Duurzaam Inkopen
Specials  .  Duurzaam Inkopen  .  Achtergrond  .  EU Aanbesteding >
Achtergrond                                                                                                                          Print deze paginaStuur doorVoeg toe aan favorieten

Richtlijnen Europese Aanbesteding

Een (overheids)inkoper kan te maken krijgen met de Europese richtlijnen, indien hij boven een bepaald (drempel)bedrag gaat inkopen. Objectiviteit en transparantie zijn hierbij sleutelwoorden. Het vraagt dan extra aandacht hoe op een objective wijze ook duurzaamheidsaspecten kunnen worden meegewogen.

In deze rubriek vindt u de integrale tekst van de Europese richtlijnen en daarnaast wordt uitleg gegeven over het toepassingsbereik van de richtlijnen en de wijze waarop Europese aanbestedingsprocedures moeten worden aangekondigd en doorlopen.

EU-richtlijnen

Hier kunt u de Europese richtlijnen downloaden aangaande werken, diensten, leveringen en nutssectoren.

Bij de Europese richtlijnen treft u een complete beschrijving aan hoe u dient om te gaan met deze wetgeving. Tevens zijn de volgende onderwerpen in de richtlijnen opgenomen:

 1. Lijst van centrale overheidsinstanties in Nedrland per december 1998
 2. Lijst van publiekrechtelijke instellingen in Nederland per december 1998
 3. Belangrijke adressen
 4. Overige modellen
Werkingssfeer van de EU richtlijnen

Het terrein van overheidsopdrachten is onderverdeeld in twee delen: de publieke sector (de Staat, ministeries, rijksdiensten, provincies, gemeenten etc.) en de nutssector (opdrachtgevers in de sectoren water, energie, vervoer en telecommunicatie).

De EU-richtlijnen richten zich tot de lidstaten. De richtlijnen zijn van toepassing op elke ‘aanbestedende dienst’ van de rijksoverheid, lagere overheid of een publiekrechtelijke instelling.

Een aanbestedende dienst is elke vorm van functioneel bestuur binnen de overheid die zelfstandig goederen en diensten aanschaft (m.a.w. elke zelfstandig bestellende instantie). Als aanbestedende dienst noemen de richtlijnen: de Staat, de territoriale lichamen van de Staat (provincies, gemeenten, waterschappen) en de publiekrechtelijke instellingen en verenigingen hiervan.

Vooral de categorie van de publiekrechtelijke instellingen leidt vaak tot discussies. De richtlijn geeft een aantal elementen, aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of een instelling aangemerkt moet worden als een publiekrechtelijke instelling in de zin van de richtlijnen. De instelling moet rechtspersoonlijkheid bezitten, opgericht zijn met het oog op het algemeen belang en de instelling moet hetzij financieel, hetzij bestuurlijk van de overheid afhankelijk zijn.

In een bijlage bij de richtlijnen worden per lidstaat een aantal aanbestedende diensten genoemd die onder de richtlijnen vallen. Deze bijlage is niet limitatief.

Tenslotte gelden de richtlijnen voor opdrachten die niet door de overheid zelf worden aanbesteed, maar die wel (gedeeltelijk) door de overheid worden betaald.

Wijziging aanbestedingsrichtlijnen

De Europese Commissie heeft in september 2001 bepaald dat de vier Europese aanbestedingsrichtlijnen op een aantal punten (aankondigingsdocumenten) gewijzigd dienen te worden. Deze wijzigingen zijn vastgelegd in richtlijn 2001/78/EG.

Interpretatieve documenten m.b.t. milieu en sociale aspecten

Meer informatie over milieu- en sociale aspecten bij aanbesteding vindt u in de Interpretatieve mededeling van de Europese Commissie Brussel 4.7.2001 COM (2001) 274 en in de Interpretatieve mededeling van de Europese Commissie Brussel 15.10.2001 COM (2001) 566 .

EU-advertentiemodellen

Download hier de benodigde formulieren voor de openbare en niet-openbare procedures.