Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english
Home

Home > Specials > Productgerichte Milieuzorg > Projecten > Projecten op alfabet
Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten


In deze rubriek ziet u een overzicht van alle lopende en afgeronde PMZ-projecten op alabetische volgorde. Bij ieder project vindt u een korte beschrijving van het project, de deelnemende partijen en een contactpersoon waar u terecht kunt voor meer informatie. Van de afgeronde projecten kunt u tevens een eindrapport downloaden.


Akzo Nobel: Verbetering en implementatie van Product Stewardship in chemische productketens door ontwikkeling van een blauwdruk voor kennisoverdracht (afgerond)
Datum: 15-05-2004

Binnen dit PMZ-project heeft Akzo Nobel Base Chemicals B.V. de bestaande productgerelateerde milieuzorg van zijn verschillende afdelingen geïntegreerd vastgelegd en waar nodig verbeteringen aangebracht.
Lees Meer

ANVR: PMZ-systeem met basiscertificaat en opleiding voor reisorganisatoren
Datum: 21-10-2002

De 200 ANVR reisorganisatoren ontwikkelen een PMZ-systeem, waarvoor certificaten worden verleend door de onafhankelijke Stichting Milieuzorg ANVR Reisorganisatoren.
Lees Meer

Berghuizer papierfabriek: Toepassing van PMZ en verbreding tot duurzaam ondernemen in de papierindustrie
Datum: 11-03-2003

Berghuizer Papierfabriek wil haar eigen zorgsysteem, waarin milieu-, kwaliteit- en arbo-aspecten zijn gecombineerd, uitbreiden met elementen van PMZ en streven naar integratie tot duurzaam ondernemen.
Lees Meer

CBM: Kennisoverdracht PMZ in de meubelindustrie (afgerond)
Datum: 21-10-2002

Binnen dit project heeft brancheorganisatie CBM kennis over PMZ en de PMZ-methodiek voor de meubelindustrie onder de aandacht gebracht van haar doelgroep. Dat gebeurde in bijeenkomsten, via persberichten, mailings en een website.
Lees Meer

CBM: PMZ bij een cluster van meubelbedrijven (afgerond)
Datum: 21-10-2002

In 1999 rondde CBM de ontwikkeling af van een PMZ-methodiek voor de meubelindustrie. Vervolgens bleek er behoefte te bestaan aan uitbreiding van de methodiek met praktische hulpmiddelen.
Lees Meer

Club van Elf: PMZ in Nederlandse dagattractiebedrijven.
Datum: 11-03-2003

De Club van Elf, de vereniging van grote dagattractieparken in Nederland, heeft diverse activiteiten ondernomen om PMZ in te voeren in haar eigen sector.
Lees Meer

Coca-Cola: PMZ bij een frisdrankproducent- ontwikkeling van een methodiek
Datum: 21-10-2002

Frisdrankproducent Coca-Cola Enterprises Nederland B.V. gaat een methode voor PMZ ontwikkelen en invoeren. Toepassing van de methode moet, in nauw samenspraak met actoren in de keten, leiden de ontwikkeling van verbetercyclus.
Lees Meer

COV: Productgerichte milieuzorg voor de vleessector
Datum: 29-04-2003

De vleessector doet op bedrijfsschaal al veel aan milieubeleid. Steeds duidelijker wordt echter dat de overheid van de sector zal verlangen om milieuwinst ook buiten de bedrijfsvestigingen te gaan realiseren, bijvoorbeeld in de keten.
Lees Meer

DAF: Productgerichte milieuzorg bij DAF Trucks
Datum: 24-04-2003

In dit PMZ-project gaat DAF Trucks N.V. productgerichte milieuzorg verder ontwikkelen en integreren in de bedrijfsvoering. Daarbij gaat het in het bijzonder om Ecodesign en milieugerichte inkoop.
Lees Meer

De Nieuwe Band: Productbeoordeling bij een groothandel in biologische levensmiddelen
Datum: 21-10-2002

De Nieuwe Band, een groothandel in biologische levensmiddelen, wil zijn assortiment levensmiddelen beoordelen op een aantal meetbare milieufactoren en PMZ implementeren in zijn milieuzorgsysteem.
Lees Meer

DECS: Productgerichte Milieuzorg bij Douwe Egberts Coffee Systems (afgerond)
Datum: 25-10-2002

Douwe Egberts Coffee Systems heeft in het kader van dit project onderzoek gedaan naar de milieubelasting gedurende de gehele levensfase van professionele koffieautomaten.
Lees Meer

DICA: Branchemodel voor een geintegreerd systeem voor PMZ in de industriele reiniging (afgerond)
Datum: 18-05-2004

In dit project is een Geïntegreerd Systeem voor Productgerichte Milieuzorg (GSPMZ) opgezet voor de industriële reinigingsbranche. Het systeem is vastgelegd in een handboek. Daarbij is tevens een set ondersteunende instrumenten ontwikkeld.
Lees Meer

DICA:Branchemodel voor een geïntegreerd systeem voor PMZ in de industriële reiniging (vervolgproject)
Datum: 29-04-2003

In 2002 heeft een werkgroep van coördinatoren van DICA-leden een branchemodel ontwikkeld voor een Geïntegreerd Systeem voor Productgerichte Milieuzorg (GSPMZ). Nu wordt een vervolgproject uitgevoerd.
Lees Meer

DSM Coating Resins: Product actieve en systematische samenwerking met strategische ketenpartners
Datum: 24-04-2003

Voor DSM Coating Resins is het continu verbeteren, vanuit het oogpunt van duurzaamheid, van de waardeketen waarin het actief is, van groot belang voor het versterken van de continuïteit van deze keten en daarmee van het bedrijf zelf.
Lees Meer

Duinrell: bouwen aan de keten
Datum: 25-10-2002

Duinrell werkt aan het opzetten van een PMZ-systeem dat uitgaat van de dagelijkse praktijk.
Lees Meer

Duurzaam Hoger Onderwijs: Competentieontwikkeling voor duurzaamheid
Datum: 25-10-2002

Hogescholen ontwikkelen een PMZ-systeem voor niet-milieugerichte opleidingen, bedoeld om duurzaamheidsaspecten een plaats te geven binnen de competentieontwikkeling van studenten en het duurzaamheidsgehalte van het onderwijs continu te verbeteren.
Lees Meer

Duurzaam Texel: PMZ voor de toeristische branche in Nederland, de ontwikkeling van een praktische en moderne aanpak (afgerond)
Datum: 25-10-2002

De Texelse Vereniging van Logieverstrekkers en de Stichting Duurzaam Texel hebben een praktische PMZ-aanpak ontwikkeld voor de toeristische sector.
Lees Meer

Elementis: Een ‘management tool’ voor Product Stewardship (PS) bij MKB-bedrijven in de Chemie
Datum: 30-01-2004

Samen met Sachem Europe, ontwikkelt het chemiebedrijf Elementis een praktisch instrument voor het verzamelen van stof- en productgegevens op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM).
Lees Meer

Ferro: Ketenbenadering in de emailproducerende en -verwerkende industrie
Datum: 04-02-2004

In 2003 heeft het email producerende bedrijf Ferro energiebesparingsopties in de keten onderzocht. Nu is het de bedoeling deze opties uit te werken met ketenpartners en ze te borgen in de eigen milieu- en kwaliteitszorgsystemen.
Lees Meer

FME-CWM/VVVF/VNCI: Branches onderzoeken productketens Chemie-Verf-Metalektro (afgerond)
Datum: 25-10-2002

De brancheorganisaties VNCI (chemie), VVVF (verf) en FME-CWM (metalektro) hebben gezamenlijk twee productketens Chemie-Verf-Metalektro onderzocht: transportmiddelen en raambekledingsproducten.
Lees Meer

Groentehof: Een PMZ-systeem voor Groentehof (afgerond)
Datum: 25-10-2002

Groenteverwerker Groentehof Helmond B.V. heeft een PMZ-systeem ontwikkeld en ingevoerd, dat nadrukkelijk de gehele productketen omvat. Het is geïntegreerd in het bestaande systeem voor bedrijfsmilieuzorg.
Lees Meer

HEMA: Productgerichte milieuzorg bij de HEMA (afgerond)
Datum: 25-10-2002

In het kader van kwaliteitszorg besteedt HEMA veel aandacht aan haar producten, onder andere ook aan de milieuaspecten. In dit PMZ-project is een ketengerichte benadering voor productgerichte milieuzorg uitgewerkt.
Lees Meer

Hurks Bouw & Vastgoed: PMZ in de bouw
Datum: 25-10-2002

In de bouw is milieuwinst te boeken door de levensduur van gebouwen te verlengen. Een PMZ-systeem - naast de bestaande regels en procedures in de bouw - kan daaraan bijdragen. Hurks Bouw & Vastgoed wil hiervoor ook praktische tools ontwikkelen.
Lees Meer

Hyva Groep: Ontwikkeling van een PMZ systeem
Datum: 30-01-2004

Het bedrijf Hyva produceert laad- en lossystemen voor de transportindustrie. Hyva gaat nu de (milieu)gevolgen van het gebruik van deze producten laten onderzoeken, als basis voor een op te zetten PMZ-systeem.
Lees Meer

Intervet International: van bijsluiter naar ketencommunicatie op het gebied van milieu, voedselveiligheid en ggo
Datum: 30-01-2004

Intervet International gaat een PMZ-systeem ontwikkelen met integratie van milieu-, voedselveiligheids- en biologische veiligheidsaspecten (ggo). Het systeem is primair bedoeld voor de ketencommunicatie met toeleveranciers en afnemers.
Lees Meer

KNV: PMZ en kwaliteit in het beroepsgoederenvervoer (afgerond)
Datum: 25-10-2002

KNV heeft een Handboek ‘Productgerichte Milieuzorg en Kwaliteit in het beroepsgoederenvervoer’ ontwikkeld, welke op maat is gesneden voor bedrijven uit deze sector.
Lees Meer

Koninklijke Wessanen: 'Building Our Green House'
Datum: 23-02-2004

Het voedingsmiddelenbedrijf Koninklijke Wessanen wil met het project 'Building Our Green House' een impuls geven aan duurzaam ondernemen binnen het concern. Uitgangspunt is de ontwikkeling en implementatie van productgerichte milieuzorg.
Lees Meer

Kruidenier Foodservices: Ontwikkeling en implementatie van een geïntegreerd systeem voor PMZ (afgerond)
Datum: 26-06-2003

Binnen dit project is een geïntegreerd systeem voor Productgerichte Milieuzorg (GSPMZ) ontwikkeld, geïmplementeerd en geoperationaliseerd bij Kruidenier Foodservices en zijn vijftien aangesloten handelsondernemingen.
Lees Meer

Modint: PMZ in de kledingindustrie
Datum: 25-10-2002

De ondernemersorganisatie voor mode en interieur MODINT wil haar 700 leden een handleiding bieden waarmee zij zelfstandig een PMZ-systeem in hun bedrijf kunnen opzetten.
Lees Meer

NCV: PMZ in de volwassenheidsfase in de cellenbeton industrie (afgerond)
Datum: 15-05-2004

Binnen dit project hebben branchevereniging NCV en het bedrijf YTONG een raamwerk voor milieumanagement in de cellenbetonindustrie opgesteld.
Lees Meer

Nederlandse Zuivel Organisatie: Productgerichte milieuzorg (PMZ) in de consumptiemelkketen
Datum: 21-10-2002

De productiebedrijven van Campina Nederland hebben een ISO 14001-gecertificeerd milieuzorgsysteem. Via dit milieuzorgsysteem wil Campina ook PMZ in de organisatie verankeren.
Lees Meer

NOC*NSF: Milieugerichte aanpak sportvloeren (vervolgproject)
Datum: 25-10-2002

Om de milieuaspecten van sportvloeren mee te laten wegen bij de ontwikkeling van en de keuze voor dergelijke vloeren, heeft NOC*NSF binnen dit project de categorie kunststof sportvloeren laten onderzoeken.
Lees Meer

NRK: Ontwikkeling van een geautomatiseerd ondersteuningsysteem voor PMZ en duurzame productinnovatie in de rubber en kunststofindustrie
Datum: 29-01-2004

Voor een goede ‘total cost’-prestatie in de rubber- en kunststofindustrie zijn productinnovatie en verbetering van diverse specifieke duurzaamheidsaspecten van belang.
Lees Meer

NS Vastgoed: PMZ Matrix voor gebouwen (afgerond)
Datum: 25-10-2002

NS Vastgoed heeft een PMZ-matrix ontwikkeld, die aangeeft welke milieumaatregelen de organisatie zou kunnen uitvoeren in de verschillende levenscyclusfasen van een gebouw. Een weegfactor geeft hun relatieve belang aan.
Lees Meer

NVC: Uitbreiding en verbetering van TOP tot gebruiksvriendelijker instrument voor (MKB-)bedrijven
Datum: 30-01-2004

In het kader van PMZ heeft het Nederlands Verpakkingscentrum (NVC) in 2003 TOP ontwikkeld. Dit is een tool waarmee bedrijven op basis van indicatoren een milieuvergelijking kunnen maken voor hun product-verpakkingscombinatie.
Lees Meer

Om Den Haag:Productgerichte milieuzorg voor MKB-bedrijven in de regio Haaglanden
Datum: 30-01-2004

In samenwerking met verschillende regionale intermediaire organisaties gaat Ontwikkelingsmaatschappij Den Haag een methode voor productgerichte milieuzorg ontwikkelen, toegespitst het regionale midden- en kleinbedrijf.
Lees Meer

Perfetti Van Melle: Ontwikkeling van een systematiek voor duurzaam ketenmanagement (afgerond)
Datum: 25-10-2002

Vanuit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) heeft Perfetti Van Melle een op het bedrijf toegespitst systeem van productgerichte milieuzorg opgezet. Hiervoor is de term 'duurzaam ketenmanagement' geïntroduceerd.
Lees Meer

Philips Ligthing: Productgerichte milieuzorg van ‘product push’ naar ‘market pull’
Datum: 30-01-2004

Philips Lighting gaat in dit project een marktgerichte aanpak van productgerichte milieuzorg introduceren. Het project richt zich op verlichtingssystemen voor overheden, industriële ondernemingen en dienstverleners in verschillende sectoren.
Lees Meer

Quest: Product Stewardship en ketengerichte benadering op de werkvloer
Datum: 24-04-2003

Quest International gaat in dit project productgerichte milieuzorg in de organisatie invoeren, met speciale aandacht voor de borging van PMZ-elementen in het reeds bestaande milieuzorgsysteem.
Lees Meer

RHP:Verankering van PMZ in de bedrijfsvoering van substraat-, potgrond-- en bodemverbeteraarbedrijven door uitbreiding van de kwaliteitsnormering met milieucomponenten
Datum: 30-01-2004

De Stichting RHP gaat de bestaande kwaliteitsborging van haar keurmerken voor potgrond, substraten en bodemverbeterende middelen uitbreiden met een milieumodule.
Lees Meer

RVT: Een PMZ-systeem voor de textielverzorgingsbranche
Datum: 24-04-2003

De Researchvereniging Textielverzorging (RVT) gaat in dit project een PMZ-systeem ontwikkelen, bestaande uit onder andere een (online) beschikbaar benchmarkmodel, een advies op maat voor wasserijen en andere (online) beschikbare hulpmiddelen.
Lees Meer

Sachem Europe: Een pragmatische weg naar duurzame chemie (afgerond)
Datum: 25-10-2002

Sachem Europe B.V. heeft in dit PMZ-project drie instrumenten ontwikkeld om producten en grondstoffen te screenen op milieuaspecten, om een relatie te leggen tussen PMZ en de Vergunning op Hoofdlijnen, en om ketencommunicatie tot stand te brengen.
Lees Meer

Samas Nederland: PMZ bij een kantoormeubelproducent (afgerond)
Datum: 15-04-2004

Producent en leverancier van kantoormeubelen Samas Nederland heeft in dit project levenscyclusanalyses (LCA's) laten uitvoeren voor alle stalen meubelen in het productassortiment.
Lees Meer

SCA Hygiene Products Tilburg: een praktisch productgericht milieuzorgsysteem
Datum: 30-01-2004

SCA Hygiene Products Tilburg gaat haar milieustrategie inpassen in het bestaande managementsysteem en dit als een geheel opnemen in het toekomstige milieuzorgsysteem ISO 14001.
Lees Meer

Seerden: PMZ voor industriele verpakkingen
Datum: 08-09-2004

Seerden Industriele verpakkingen wil haar milieustrategie in passen in bestaande bedrijfsvoering.
Lees Meer

Stichting Adviescentrum Metaal: PMZ als managementinstrument binnen de metaal- en elektrotechnische industrie
Datum: 25-10-2002

Doel van dit project is verdere verspreiding van kennis over PMZ binnen de metaal- en elektrotechnische industrie, om introductie van PMZ in deze sector te stimuleren.
Lees Meer

SVM.PACT: Naar een nieuwe milieumaat voor verpakkingen en integratie met productenbeleid
Datum: 23-02-2004

SVM.PACT en het ministerie van VROM laten in dit project gezamenlijk een nieuwe milieumaatmethodiek ontwikkelen. Deze moet het voor de betrokken bedrijven mogelijk maken hun milieubeleid voor verpakkingen en producten integraal te optimaliseren.
Lees Meer

TUI: Ontwikkeling duurzaam toerisme Amsterdam
Datum: 24-04-2003

In haar streven naar een duurzame bedrijfsvoering en het ontwikkelen en aanbieden van duurzame producten heeft touroperator TUI Nederland het project ‘ontwikkeling duurzaam toerisme Amsterdam’ geformuleerd.
Lees Meer

Van Doorne’s Transmissie: PMZ geïntegreerd in het managementsysteem TS16949
Datum: 24-04-2003

Van Doorne’s Transmissie gaat een nieuw, intern breed gedragen milieuzorgsysteem opzetten dat direct wordt geïntegreerd in een nieuw managementsysteem, gebaseerd op TS16949, dat momenteel ook wordt ontwikkeld.
Lees Meer

VBDO: Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties via PMZ (afgerond)
Datum: 25-10-2002

Pensioenverzekeraars oefenen aanzienlijke invloed uit op het bedrijfsbeleid van de (beursgenoteerde) ondernemingen waarin ze beleggen. Die invloed heeft echter niet of nauwelijks betrekking op het duurzaamheidsbeleid van de ondernemingen.
Lees Meer

VBW Asfalt: Productgerichte milieuzorg in de asfaltbranche
Datum: 29-04-2003

In de komende jaren zal de asfaltbranche geconfronteerd blijven met diverse aspecten op milieugebied. In dat verband is het van belang dat de bedrijfstak haar strategie op milieugebied bepaalt.
Lees Meer

VeBON: Een PMZ-systeem voor buitensportondernemingen (afgerond)
Datum: 25-10-2002

De VeBON heeft voor haar leden een stappenplan ontwikkeld om een Natuur- en Milieuzorgsysteem (NMZ-systeem) op te zetten. Voor de branche wordt invoering op korte termijn een voorwaarde voor voor het verkrijgen van het 'Groen en Veilig Waarborg'.
Lees Meer

Verosol:Ketenbenadering voor raambekledingsproducten
Datum: 08-09-2004

Raambekledingsproducent Verosol beschikt over een milieuzorgsysteem dat is geïntegreerd in het kwaliteitszorgsysteem ISO-9001 2000. Het bedrijf wil dit systeem nu aanvullen met ketenaspecten.
Lees Meer

VEWIN: Milieuprestatiesturing in de waterketen (afgesloten)
Datum: 15-05-2004

De verschillende partijen in de waterketen zijn heel actief op milieugebied. De maatregelen die ze treffen, worden echter niet of nauwelijks op elkaar afgestemd. Om hierin verandering te brengen, is een PMZ-project uitgevoerd.
Lees Meer

VKCN: Productgerichte milieuzorg in de kunststof-composietenindustrie
Datum: 23-02-2004

In dit project gaat de Vereniging Kunststof Composieten Nederland (VKCN) voor haar leden een systeem voor productgerichte milieuzorg ontwikkelen, dat goed inpasbaar is in hun bedrijfsvoering en dat aansluit op bestaande managementsystemen.
Lees Meer

VKR: PMZ in de kunststofrecycling (afgerond)
Datum: 25-10-2002

De branchevereniging VKR heeft een PMZ-systeem ontwikkeld voor kunststofrecyclingbedrijven en geïmplementeerd bij vijf bedrijven.
Lees Meer

Vlisco: Textielveredelaar concludeert: Milieueefect ligt vooral buiten invloedsffeer eigen bedrijf (afgerond)
Datum: 25-10-2002

Textielveredelingsbedrijf Vlisco wilde PMZ gestructureerd vormgeven en liet een katoenketenanalyse uitvoeren. De katoenteelt en het spinnen en weven blijken het overgrote deel van de milieubelasting te veroorzaken.
Lees Meer

VMRG: Innovatie in combinatie met duurzaam ondernemen
Datum: 25-10-2002

Twee pilotprojecten en een cursus rond PMZ zullen bijdragen aan inbedding van PMZ in de ramen- en gevelbranche. Stimuleren van opdrachtgevers om duurzaamheid hoger op de agenda te zetten maakt hiervan deel uit.
Lees Meer

VNCI: Product Stewardship voor marketeers; ontwikkeling van een handreiking voor business managers (afgerond)
Datum: 25-10-2002

In dit project zijn een Handreiking en een Toolkit Product Stewardship ontwikkeld voor de chemische industrie. Product Stewardship is de naam waaronder PMZ in deze sector bekend is.
Lees Meer

VPN: Ontwikkeling en implementatie van PMZ door de leden van de vereniging (afgerond)
Datum: 25-10-2002

De VPN, de vereniging van potgrondfabrikanten in Nederland, heeft voor haar leden een PMZ-handboek ontwikkeld rond vijf milieuspeerpunten.
Lees Meer

Vredestein: De cirkel rond- productgerichte milieuzorg bij een banden producent
Datum: 29-04-2003

Vredestein Banden is bezig met het ontwikkelen van een bedrijfsintern milieuzorgsysteem conform ISO 14001. Hierin wil het bedrijf ook zijn milieu-inspanningen in de productketen integreren.
Lees Meer

VSH Fittings en M&M Mechanika: Implementatie en integratie van productgerichte milieuzorg bij twee bedrijven in de metaalsector
Datum: 23-02-2004

VSH Fittings en M&M Mechanika willen via dit pilotproject, op een pragmatische wijze, productgerichte milieuzorg implementeren en integreren in de reeds bestaande zorgsystemen.
Lees Meer

VVVF: Kennisoverdracht Productgerichte Milieuzorg(afgerond)
Datum: 15-05-2004

Binnen de verf- en drukinktsector zijn handreikingen voor productzorg ontwikkeld en bij de bedrijven geïntroduceerd. Dit vervolgproject richt zich op kennisoverdracht om de implementatie van productzorg te bevorderen.
Lees Meer

Wagenborg Shipping: Een systeem en een database voor Environmental Design in de scheepsbouw (afgerond)
Datum: 25-10-2002

Wagenborg Shipping B.V. heeft een productgericht milieuzorgsysteem opgezet voor de nieuwbouw van schepen, dat aansluit op de bestaande veiligheids-, milieu- en kwaliteitszorgsystemen.
Lees Meer

YTONG: PMZ in de volwassenheidsfase in de cellenbeton industrie (afgerond)
Datum: 11-03-2003

Binnen YTONG is de bestaande situatie rond milieumanagement geanalyseerd en een streefbeeld voor over vijf jaar vastgesteld. Het PMZ-project, dat voortbouwt op deze analyse, heeft tot doel een juiste inbedding van PMZ in de organisatie te realiseren.
Lees Meer

Zon Aquafarming: Het opzetten van een PMZ-systeem voor tilapia
Datum: 23-02-2004

Onder leiding van Zon Aquafarming gaat een aantal partijen uit de keten van tilapiakweek en -verwerking een systeem voor productgerichte milieuzorg ontwikkelen.
Lees Meer

 

Nieuws   Projecten   Projectbeheer   Relevante info   Contact   Zoek   Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. © Novem