Nederlandse Organisatie Voor Energie en Milieu home zoeken sitemap contact english
Home

Home > Specials > Duurzaam ondernemen voor en door overheden > Subsidie > SAM regeling
Print deze paginaStuur pagina doorVoeg pagina toe aan favorieten

 


Openingsdatum: 13-01-2003 Sluitingsdatum: 15-10-2003
Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering Verruimde Reikwijdte 2003

SAM Regeling

Op deze pagina vindt u informatie over de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering Verruimde Reikwijdte 2003.

Korting budget SAM 2003

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2002
Algemene informatie
Welke onderwerpen
Meer subsidie voor samenwerking
Resultaten SAM 2002
Voor welke projecten kan ik subsidie krijgen
Hoeveel subsidie kan ik krijgen
Meer informatie
Ook voor huishoudelijk afval
Relevante links

Korting budget SAM 2003
De staatssecretaris van VROM heeft besloten om de Subsidieregeling aanpak milieudrukvermindering 2003 te korten met € 1,46 miljoen. In totaal is voor SAM 2003 een bedrag van € 4,7 miljoen beschikbaar. Hiervan is inmiddels het grootste deel geclaimd voor projecten.

Het ministerie van VROM heeft hiertoe besloten in verband met een voorgenomen verlaging van en verschuivingen tussen een aantal begrotingsposten. De inzet is voor 2004 wederom een regeling te publiceren, maar daarover kan nu nog geen uitsluitsel worden gegeven.

Wat betekent dit voor uw project?
Als u al een aanvraag heeft ingediend, wordt de subsidie toegekend, indien uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van de regeling. Als u al een aanvraag heeft ingediend, en deze is ook al toegekend, dan ontvangt u uiteraard gewoon de toegekende subsidie. Als u nog plannen heeft om een aanvraag in te dienen, kunt u dit nog steeds doen. Toekenning is echter wel onzeker geworden.

Heeft u vragen, dan kunt u bellen met de Helpdesk voor gemeenten van Novem, telefoon 030 23 93 533 of u kunt mailen naar gemeenten@novem.nl

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2002

De SAM-regeling 2003 is geopend van 13 januari tot en met 15 oktober 2003. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van 2002 zijn:

  • Een project moet gestart worden uiterlijk drie maanden na verlening van subsidie
  • De subsidie voor een combinatieproject is verlaagd naar 50% van de subsidiabele kosten, voor een samenwerkingsverband is dit 60% geworden

Algemene informatie

U kunt projectvoorstellen indienen voor financiële ondersteuning. De projecten dienen gericht te zijn op het verbeteren van de kwaliteit van vergunningverlening en handhaving met betrekking tot de verruimde reikwijdte.

SAM 2003 heeft tot doel gemeenten te stimuleren en te ondersteunen de reguleringsdoelstellingen van het programma 'Met preventie naar duurzaam ondernemen' te realiseren.

De subsidieregeling is gepubliceerd in de Staatscourant van 10 januari 2003, nr.7/pag.11. De volledige tekst kunt u onderaan deze pagina downloaden.

Minder afval en energieverbruik, meer afvalpreventie, afvalscheiding en energiebesparing. Dat is de boodschap aan bedrijven in uw gemeente. Een betere vergunningverlening en handhaving kan hieraan een bijdrage leveren. Kortweg is dat wat de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering (SAM) wil bereiken. Het ministerie van VROM heeft in 2003 € 3,1 miljoen beschikbaar gesteld als financiële ruggensteun.

Welke onderwerpen

De projecten dienen in ieder geval gericht te zijn op het toepassen van:

  • afvalpreventie, afvalscheiding enenergiebesparing bij vergunningverlening en handhaving 
  • Waterbesparing en transportpreventie zijn optioneel

Reguleren van deze onderwerpen staat voorop. Bedrijven stimuleren mag ook, mits geen financiële middelen direct of indirect aan de bedrijven ten goede komen.

Meer subsidie voor samenwerking

Samenwerken met andere gemeenten levert u extra subsidie op. De subsidieregeling biedt ruimte om kennis, mensen en middelen te bundelen en daarmee de kans op succes te vergroten.

Resultaten SAM 2002

In 2002 zijn in het kader van de SAM-regeling Verruimde reikwijdte 85 aanvragen ingediend, waarvan 81 zijn gehonoreerd. Bij deze gehonoreerde projecten zijn 154 gemeenten betrokken. Het merendeel van de gemeenten heeft een gezamenlijke aanvraag ingediend via 12 milieudiensten en samenwerkingsverbanden en 58 gemeenten hebben een individuele aanvraag ingediend.

 

Beleid

Kennis

Uitvoering

Combinatie

Totaal

Aanvragen

61

2

2

20

85

Gehonoreerd

58

2

2

19

81

Voor welke projecten kan ik subsidie krijgen

U kunt voor vier categorieën van projecten subsidie aanvragen:

  • Beleidsproject
  • Kennisproject
  • Uitvoeringsproject
  • Combinatieproject van kennis en uitvoering

Beleidsplan
Een beleidsplan verruimde reikwijdte geeft uw gemeente inzicht in de huidige en gewenste situatie met betrekking tot de uitvoering en de noodzakelijke acties om het gewenste doel in 2005 te bereiken. Ook de relatie met de reguliere beleidscyclus kunt u hierin vastleggen. Voor de uitvoering van een kennis-, uitvoerings- of combinatieproject is het hebben van een beleidsplan verruimde reikwijdte een voorwaarde. De eisen aan het beleidsplan zijn opgenomen in de subsidieregeling. Een format van een beleidsplan kunt u vinden op deze site onder 'subsidie' bij de knop 'producten'.

Kennisproject
U kunt het reguleren van afvalpreventie, afvalscheiding en energiebesparing binnen uw gemeente sterk verbeteren door de kennis over deze onderwerpen te vergroten. Voor het verkrijgen van basiskennis is het kennistraject van InfoMil beschikbaar. Meer informatie over dit keenistraject kunt u vinden op deze site onder 'subsidie' bij de knop 'producten'. De kosten voor deze basisopleiding zijn beperkt en niet subsidiabel. SAM kunt u gebruiken voor het verder verdiepen van de kennis en vaardigheden binnen uw gemeente. Voor het aanvragen van subsidie is het van belang dat u aangeeft op welke wijze en op welk tijdstip de verworven kennis en vaardigheden worden toegepast. Bovendien moet u een beleidsplan kunnen overleggen en laten zien hoe monitoring van de resultaten zal plaatsvinden.

Uitvoeringsproject
U kunt ook steun krijgen voor projecten waarin u aan de slag gaat met het verbeteren van de vergunningverlening en handhaving op het gebied van afvalpreventie, afvalscheiding en energiebesparing. Een project kan direct bedrijven stimuleren maatregelen te nemen. Het tijdstip waarop vergunningverlening of handhaving bij de inrichtingen plaatsvindt moet zijn aangegeven. Ook hiervoor geldt dat u om in aanmerking te komen voor subsidie een beleidsplan moet kunnen overleggen en laten zien hoe monitoring van de resultaten zal plaatsvinden.

Combinatieproject
Een kennisproject en uitvoeringsproject kunnen ook worden gecombineerd. Zo is het mogelijk opgebouwde kennis direct in de praktijk toe te passen. Denk bijvoorbeeld aan het trainen van vergunningverleners en tegelijkertijd het actualiseren van vergunningen van bedrijven.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen

Beleidsplan
De subsidie bedraagt maximaal € 5000,- of € 12.500,- bij een samenwerkingsverband. Het project dient binnen zes maanden na toekenning van de subsidie gereed te zijn.

Kennisproject
De subsidie bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten. Bij een samenwerkingsverband is dit 50%. De subsidie is nooit hoger dan € 100.000,-. Het project moet uiterlijk 2005 zijn afgerond.

Uitvoeringsproject
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Bij een samenwerkingsverband is dit 60%. De subsidie is nooit hoger dan € 200.000,-. Het project moet uiterlijk 2005 zijn afgerond.

Combinatieproject
De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten. Bij een samenwerkingsverband is dit 60%. De subsidie is nooit hoger dan € 200.000,-. Het project moet uiterlijk 2005 zijn afgerond.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Helpdesk voor gemeenten. De Helpdesk is te bereiken via telefoonnummer 030 - 23 93 533 of per email via gemeenten@novem.nl

Een project dat u samen met andere partijen uitvoert of een combinatieproject kan u extra subsidie opleveren. De minimale subsidiabele kosten bij kennis-, uitvoerings- en combinatieprojecten zijn € 19.000,-. Het is niet toegestaan het geld direct of indirect ten goede te laten komen aan bedrijven zelf.

Ook voor huishoudelijk afval

Een ander onderdeel van de SAM-regeling richt zich op het stimuleren en ondersteunen van gemeenten bij het verbeteren van preventie en de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval. Dit is onderdeel van het Stimuleringsprogramma Afvalscheiding en Afvalpreventie van huishoudelijk afval (STAP) van het Afval Overleg Orgaan. Informatie over deze subsidieregeling vindt u op www.sam-ha.novem.nl.

Relevante links

www.InfoMil.nl
Voor uitgebreide informatie over vergunningverlening en handhaving en voor het basis kennistraject kunt u terecht op de internetsite van InfoMil.

www.milieuwinst.nl
Op deze site kunt u informatie vinden over maatregelen die in een bepaalde branche genomen kunnen worden ter beperking van afval, energie, waterverbruik etc.

www.mja.novem.nl  of www.energiezorg.novem.nl
Hier kunt u meer informatie vinden over de meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA).

www.epadesk.nl
U kunt bedrijven erop wijzen dat ze gebruik kunnen maken van gesubsidieerd energieonderzoek dat inzicht geeft in de mogelijkheden van energiebesparing.

www.sam-ha.novem.nl
Op deze site vindt u informatie over de Subsidieregeling Aanpak Milieudrukvermindering voor Huishoudelijk Afval.


SAM in de Staatscourant ( PDF bestand 61k )Zoeken
U kunt hier zoeken op sector en/of onderwerp.
Indien u de zoekactie wilt verfijnen kunt u ook een trefwoord invoeren.
Wanneer u nog meer zoekregels wilt invullen kunt u ook uitgebreid zoeken, u komt dan in de zoekfunctionaliteit van de algemene Novem-site terecht.

en of
Zoeken

Terug
Logo Duurzaam Ondernemen
Achtergrond   Nieuws   Agenda   Thema's   Projecten   Subsidie   Contact