ࡱ> WYVq$bjbjt+t+/>AAN]    8Vj<Z2Nw y y y 7 TTX$z|- ^^^|" """^ w   ^w "`" : g w `9pm toelichting Maatlat duurzame woningbouw 2003 voor de beoordeling van projecten in categorien h1 en h2 van de Regeling groenprojecten Nederlandse organisatie voor energie en milieu (Novem) cluster Milieu-innovaties en Facilitering (cluster MIF) januari 2003 ALGEMEEN Sinds 1996 biedt de Regeling groenprojecten mogelijkheden investeringen in duurzame nieuwbouw van woningen (categorie h1) groen te financieren, dat wil zeggen met leningen tegen extra gunstige rentepercentages. Deze woningen moeten dan beschikken over een groenverklaring. In 1998 is de regeling uitgebreid met investeringen in duurzame herbestemming tot woningen van kantoren en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen (categorie h2). Eind 1999 is de regeling opnieuw uitgebreid met investeringen in duurzame renovatie van woningen (categorie h3). Per kalenderjaar komen maximaal 5.000 nieuw te bouwen of her te bestemmen woningen en 5.000 te renoveren woningen in aanmerking voor een groenverklaring. Het moet gaan om woningen die voortdurend als hoofdverblijf ter beschikking zullen staan. Woningen in de categorien h1 en h2 (nieuwbouw en herbestemming) worden beoordeeld aan de hand van de Maatlat duurzame woningbouw 2003 (tot 1 april 2003 mag ook de Maatlat duurzame woningbouw 2001 worden gebruikt). Woningen in de categorie h3 (renovatie) worden beoordeeld aan de hand van een andere maatlat: de Maatlat duurzame renovatie 2003. Deze is apart verkrijgbaar. Stichtingskosten en projectvermogen De stichtingskosten van de woningen mogen per woning niet hoger zijn dan 272.268. Het groene projectvermogen bedraagt op grond van de Regeling groenprojecten maximaal 34.034 per woning bedragen. Aanvang van de werkzaamheden De regeling is alleen van toepassing op nog niet bestaande woningen. Op het moment van het indienen van de aanvraag voor een groenverklaring mag de bouw nog niet zijn gestart. Wat als start wordt gerekend, hangt af van het soort project: Bij gewone nieuwbouw (categorie h1) is dat bij aanvang van de werkzaamheden vanaf de begane-grondvloer. Bij herbestemmingsprojecten (categorie h2) is dat bij aanvang van de herstel- of aanpassings-werkzaamheden. Verplichte start der werkzaamheden Projecten gericht op duurzame woningbouw moeten binnen twee jaar na afgifte van de groenverklaring gestart zijn met de bouw. Looptijd groenverklaring De looptijd van de groenverklaring is tien jaren. Na tien jaar eindigt de werkingskracht van de groenverklaring. Dit betekent dat de groene financiering (groene hypotheek) met zijn voordelige rente voor maximaal die termijn geldt. OPZET VAN DE MAATLAT De maatlat bestaat uit twee tabellen en deze toelichting. De maatlat is zodanig ingericht dat zowel projecten van meerdere woningen als projecten van n woning gewogen kunnen worden. Uitgangspunt is dat elke afzonderlijke woning van een project voldoet aan de gestelde criteria. De maatlat is opgebouwd uit een tweetal maatregelcategorien, te weten: Basiseisen (verplichte maatregelen) Tabel I Keuzemaatregelen Tabel II Projectbeoordeling Voor categorie h1 moeten alle basiseisen daadwerkelijk in het project zijn opgenomen. Als de aanvrager aantoont dat met een alternatieve maatregel een kwalitatief tenminste gelijkwaardig resultaat wordt behaald, wordt niettemin geacht te zijn voldaan aan deze basiseis. Voor categorie h2 (herbestemmingsprojecten) geldt dat alle basiseisen in het project opgenomen moeten zijn, die (naar het oordeel van de toetser) redelijkerwijs gerealiseerd kunnen worden. Ten aanzien van de keuzemaatregelen moet het project voor zowel categorie h1 als h2 tenminste 150 punten te halen. Nationaal pakket Woningbouw Het Nationaal pakket Woningbouw is een uitgave van de Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV, Rotterdam, 010-2065959, e-mail: verkoop@sbr.nl, internet: www.sbr.nl). Het pakket is verkrijgbaar als handboek en op CD-ROM. Bij het indienen van de aanvraag dient uitgegaan te worden van de meest recente uitgave van het Nationaal pakket. Indien in de voorbereiding van de aanvraag is uitgegaan van een eerdere versie mag op het moment van aanvragen niet meer dan een half jaar verstreken zijn sinds de uitgave van de laatste versie. Indien maatregelen zijn vervallen in het Nationaal pakket, hoeft hieraan niet te worden voldaan in deze maatlat. S-maatregelen Voor de S-maatregelen is het betreffende meetvoorschrift uit het Nationaal pakket Woningbouw van toepassing. De laatste versie is hierbij leidend. Productcertificaat WoonKeur Het Seniorenlabel is in mei 2000 door de ouderenbonden uit de markt genomen. De maatregelen komen terug in het WoonKeur. Voor maatregel X-010 wordt derhalve verwezen naar het Handboek WoonKeur te bestellen bij SKW Certificatie B.V. te Almere Haven (tel. 036-5402204; e-mail: woonkeur@skw-certificatie.nl) of via internet: www.woonkeur.nl. TOELICHTING TABELLEN In beide tabellen wordt elke maatregel kort omschreven in de kolom Omschrijving maatregel. Soms wordt een maatregel tevens kort toegelicht. Daarnaast wordt in de kolom Specificatieblad verwezen naar de specificatiebladen in de meest recente uitgave van het Nationaal pakket Woningbouw; daar staat een uitgebreide toelichting van de maatregel. Invullen Tabel I: basiseisen (In de kolom ja/nee/n.v.t. invullen:-ja indien voldaan wordt aan de maatregel;-nee indien niet voldaan wordt aan de maatregel; toelichting alternatief noodzakelijk!!- n.v.t. indien de betreffende maatregel niet van toepassing is.(In de kolom Verwijzing naaretc aangeven op basis van welke bron (besteksparagraaf, tekeningnummer, e.d.) de score is toegekend of een eventuele andere noodzakelijke toelichting/verwijzing vermelden. Invullen Tabel II: keuzemaatregelen -De kolom Maximum aantal punten geeft aan het maximaal te behalen aantal punten per project voor de betreffende maatregel. -De kolom Punten/eenheid geeft het aantal toe te kennen punten per eenheid aan.-De kolom Eenheid geeft aan in welke eenheid de score van de maatregel is uitgedrukt. Dit is veelal gerelateerd aan het procentuele aantal woningen (% woningen) in het project waar de betreffende maatregel wordt toegepast. In veel andere gevallen is de maatregel gerelateerd aan het gehele project (project). (In de kolom Aantal eenheden invullen het feitelijk aantal malen of percentage dat de maatregel in de betreffende eenheid in het project is opgenomen. Bijvoorbeeld, als 50% van de woningen aan de maatregel voldoet invullen: 50. Als de eenheid het project is, hier ja invullen indien het project aan de maatregel voldoet, nee indien dat niet zo is of n.v.t. indien de maatregel niet van toepassing is.- De rekenmoduul in de kolom Aantal punten berekent automatisch het resultaat van de kolom Aantal eenheden vermenigvuldigd met het aantal Punten/eenheid voor de betreffende maatregel. De waarde in de kolom Aantal punten kan nooit hoger zijn dan de waarde die aangegeven is in de bijbehorende kolom Maximaal aantal punten. De som van alle waarden in deze kolom dient tenminste 150 punten te bedragen.(Net als bij tabel I in de kolom Verwijzing naaretc aangegeven op basis van welke bron (besteksparagraaf, tekeningnummer, e.d.) de score is toegekend of een eventuele andere noodzakelijke toelichting/verwijzing vermelden. MAATLAT INDIENEN OP DISKETTE EN OP PAPIER Bij de aanvraag voor de groenverklaring dient in elk geval een uitdraai van tabel I en tabel II gevoegd te worden. Als u de maatlat tevens op diskette indient versnelt dit de behandeling van de aanvraag. Voor vragen over de maatlat en deze toelichting kunt u zich wenden tot: Novem Cluster Milieu-innovaties en Facilitering (cluster MIF) Postbus 8242 3503 RE UTRECHT telefoon 030 239 34 16 E-mail: groenbeleggen@novem.nl Aan de tekst van deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij naar de tekst van de regeling groenprojecten zoals gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 1, 2 januari 2002). Zie: www.overheid.nl. Toelichting Maatlat duurzame woningbouw 2003 PAGE 3 Novem, januari 2003 1 > J L t x  E\ r<Zdp ,6$(*Io x""#$$$$$$$$$0JCJj0JCJUCJ0JCJCJ j+0J5B*mH B*OJQJB*5>*CJ4 jCJUmH5CJ$H01234$$01234)3G`T~R0)3G`TV : $rd &0$T8+D$TV : v x 5 BC]EF\t op$+,Ap   ;Y        `      ]^4: v x 5 BC]EF\t o & Fd & F & F & F & Fd & Fddop$+,Apt $$F S% $$F%$d;pqru()+|}WXZ[\]^ !!!"""#"#Z#g#x####$$$$$$$$ 4pqru()+|}WX4Pt| $$F4% $$F%$$F4 S%$ $$F S%XZ[\]^ !!!"""#"#Z#g#x####$$$$d%d&d'dd $$F%$$$$$$$CJ0JCJj0JCJU 0JCJmH$$$$$ p#%- 000&P . A!n"n#$%S0Dd[< C Ab/-VeKv2./D6n/-VeKv2.PNG IHDR[֍ gAMA pHYs.#. VF IDATxSY:`Z A2!1ΝlfnoVMRMfMG]5Q4iiR/zF>}N?~?2Ӟz/_pA`7A@ p|8>A@ p|8> i4U;+OⱫ.!OUZR#Lk Oiw>VN儝#HXJhJ'Ĩ?Yg0c"D xRm|X?UTv>v'|(Lxj\1Oiwm}1!o{x#èκ8ǀ|jccg[fa$m6zzap{ cB!{ 6scjwy}(B$II {.ֶa"`_X^&` "TretC,X Zƶ0R&%eid7q:9|HxF@[zo_Vsqawax |IW::0Wk(L%%5a_Uŷb!D멛4:pM_YZ۲gSX>vR'DR@<n@@6zNCa7X(W`/V3sx>4QL!~TNN* LOꇿQ<{]ul c4OU/ ϯh D{_ZywHQ.: ğ?P>y 4 8^G!0|8"KW'/)b)~~:z 2-f&o:C|JO_Qo ?h_Pʵ+#1avj^\$Pu $ޛĺ>U_]R!;=y.a:@CT1tCdaM"!ğ2|U.&wG5NfFrIJ\y"!FnHP >-/1| ~3K;3| k>U/ΔKyTyadtSۙ#:juN5"v+xx:8|{С/?]\Qz;6 ՚śyzb[;Un>]\ˊm0{nTO^,mw!^540ec{K|0p=B׏C*@Ϭq.g83hpUؾI1 vGno Тupcw|y 3(j ԝ@ׯπ՛NKSldPeN|˕*.&K+.T٥? .=u!0U.msBɟp Xq!mld :9[W<.x?ܟ-n8`c{J@}C]_͖ 1:Uݼ ;[& 8UiNџ)gxytC:nB/ݛooa/OzI3ѱϥNRo8KayUT&%ot,ha\$p{O&%psS#lfg@ $Dī pqNz8IIn { Mg&y>krAM'ƿCMߝtaRծ69^VE'ƄOW]||ˆL_!uLwܢcyxTm_&?~{1eCfΗīQӫ\'D3],A>yV>򅺤$Lޤt2NJG-m-ZKӘZI`! |xoz\D/hݕ_ (wnSŁ4,*1N uY_ŢY Mv2)0-ؿfmlggU7^afwH.+8$ܳGE\"Cl ʢ1U.Y3ܷ~}EFc}omR7X-w8{C]rEF%IҨT{, AppGӓi,c!Ȗֶ/#Z1+C]Ө,DW4 JHJ+l=}bRyQ(%}kv׹Cl={j[akK{ ._F{_{j٫Ճʉ l廌Q! \ ne{/a׫btH;iS|!l(!zUh\!A;nQ̾ 谧 M};ᙃ ighGfۮ|u3v1lr\ ]-f_lOvC,7X̾ǂ>]m:drpI.x4 vR!k= \4 إUd8[1.#˾YAȨqFbL3. Ⱦ FctH䂟; v;KrgLe߀KIcW"vqKrg߀K@cTݠ$}v4pI.\z>8ؕnhv.3}o<caWdԸ/u&%iB̾Cd"_-ٝ%bLCC}TZoo}1S$׊?c%`'1&tϴ |I%$Qӡ;+';䀘}CDd]dC$"a)KIx,ןPڝFR?<&xrR kg~cbnݯll:òoheR_φ"3s.cB,*hW$-ǝԛ)χ͜):Erow("r@6]̧sw[ֶx>Է94|тuY$W LuKnD}g?E~Hb㸚p$7['&(!ڴwLDzʰkx|h3Eޛ=0RTNOްqНR_ֶH7˰?9/u޴ӭKrU.Yvɋ7bL(dsi7@0"񯗛-;Kl7Z%Lst\3Z)%sq/Ax̤>AM,RTyn[$χLRd;,;p,N&agQP() .gScWLMHWcm+f+AeegכKkCEGj&%ެ2wKGǵS"B$-ѱȣsO_<{z}i7ڵȨqCf/gS{tv;/:y07[.mTNjcl,<{%IIڭTg9[.>Z2MT..~z8bχ=\9W{rq?]`sQL]IIoM*RR٫UNl\^7T+)s b>k{ߋzGOĘ~}J4_CbL5vd\!GBBpEԛ`;~e ~34s$>9㸤$~`|6pL| u9+dn x>Ĩk$Tp޶}#`ajseeusĢ2=^̧3)!ԣ&d{Rψ4_y4lc\}tIτ9Ke/d9|U̙dvOgE֑d÷h B$-NuKr ^ *掎k˟Hfc/o3>k`%D"fP4q(;#/e7x1<1`Q!hG^U̎smP̧J=H98-2jޝtdd';xvNG;jۡ|qeRm(gvK;22\G ׇEdfUߚǡNCg_餑S^ TN>TzSL0O܍\RN\ǀKqwϥ}tYbBw[U϶LtP9YurgZ_lR9rj帑K{.Ydy߸mvt,b.Q:S{ĩq8:ݮliU2)d rf*^v&Y?wt\Sծ?ѮKFܻ4'j3hHRAYeeecꜶ:՚{ 1*$LTres؁CT4ݑKU5Y~6Vvw'Kr-Ŕv?)OJby`-8L1wP1:].ͶvXR!Km}gVBDjcyd=nY.[]K\ϧfdQjMVlx 4xȤ$#;UX^7uQUL5UG]62Sӗ+6Oz Ĺ]eD\gc7v?< 9x=%881& c}t\5d2U6^V,`ѝt."aʃo7V7FO;Td˺#aZ2۝\- VBMXhρ͞R`@i8qA͘# 80ά sXK۴8JG_`fމ<]6x캣 |(&Fg@j##q\PS)5*(* b^KRXy.q4Q]/5A|HҪJr9ry6o{[*żm-!w ld ~%AjgHhK|G.(q45}OV%̇eD% E<uWh\[)7%\kzduw^tݍOGu ;g^<o@7,y.ӟᆭ 6%nS{$b~v~żM 5Q5ͷ](Wu][{1Lesk4%n#XOhzAX0$#JZ\}`cS5~69![1^(sY*m*\#|Je4:LVr#\JD{DsY V֌M kVcD#1ikeٜnuIs9nX_eL,R8\vv^#z'{{LR\ 6Nz4 ,.t q f9s[&=-D\msYcX>"r^t{6 SQn.;HlD&R8ՅTm< 1P7p'EE֐3yOw;p|GU171 Gy.+bd;>IrrLbl>!nFƊ:-IC8msY&|b>&Odo.qtS*t^!wM5C"LHhw|Ei+r0+H[{tϦiv~E=b @ X&A{!N ϭzֻsyqvG{vQ \D $:z]i uNM<6ȧzߝFEBM} y.~'dԊSm'CB;CF±8qtU;vtPØ*]Gzhg<3ݮ52+dzVީIC&Cr`8 Gb K n;3J%ޔB6o:~3T{: C>s[KHZ2YBٙK{|t@O{PS }渉DJ:KSw$-=:7EEˇ#I`,f%l24g'W'a2msi;#t6^Hg~%`{bj_ оPS;@0%pyM3@ &NIDAT4O4Q}-B:Xret6g3FO;n8qdv~jipStk{k^ 9>3ĩ2O_W](߱wj##VD+kPLȣPDىC}=\6Q`=nz!lYD֪FqmZF8%|r7 Jzr76„\&Vr)T=F`?%ݻbk<0Hu"ޮyQpw NRL,UP'G{poHMs:qPȂ5!:6Xx:2=*,%Rc=nw!G{(e$ \;8+|INɨ͎9"_^-Ll[7;/?cB͍l\ʑYMF+N"۶,6+en1aso|zۛJv6DŽ8wo9乥8.|F@kd ;VrVk__MqA9w%NamŪڵQXM$A`gYTDrϛ/gj ukZX]/܌heb~bBl&,W)7Ga5s,hoC;)dѻs"'i܌q2tWv7mT,[f󗲯*迕6Pi`G7sc1G=SGꘜEWQ؎–{ԹxGk>iR$vFZZBK( +ooM~찝o!dxH-*/$[VC(,|>c_}O"ZK=v5-]_LA)C+8TᓆNʠ}(2cִc~+>ֱvPxM8r@5uI h/qZ95}Sw:<%|j!훜&UouxJ̊@-hJ>Bf.O Yd7nHM{<%|.aQ]s:]}k?P@aa5Z9䮣i<>'K[T? s"uQ6eXVIﶪvĹS6'ŵ|!|n𵨰r5!V"LiqzS§i>WDz n4BB/H"v'hr^si 9 K2*#ti%W5kku?x WzI k·dPCD\ff0^k§i uK"qIyWZ+zS0>M26膫R"4}j/]5tpxV(?9>\2Q,|D AhD` <Dž~>}ZXai|uaj 5;ޢjYDŽ/.4KC/+*wld*hґ)X\B_Hۧe7rO&g W}{=( M-LN|x!;tn%O}E|;4?<2+mbxKW}ԩ<:'g˸p:רk#ޮ45f7{IQޅz"r:]u!%%=Sk$#"<$gvTvlrHwGkvH^x'} @wPd :5jxN|fP@ ~s! .n<ތY!I:M gK$ח)i9KA{F-,sg9ىpU·徟3vU—c<I |hmnj۳뼧bnomR"}{kM^i>Ps@v *Y7͍f旭̐acb -ƀB|r [Hwߧ62/;;,g; rZݛ9;fi!|nR햒Hsr{IQI8@-+'z#"]/-$6ugvaow*`_9ۘj򿾝+;=U`ۘHߌTk ">PC@ l}eC?>Ka m 6ٜXw3R(َ1Uk@ b+ C}=uv|Rv*ϘְݗM4 ϘDo>sb].On9gLg n[Kh`՗n>d&iHb;M4buh'Gc |9Q`#C7KHuAMH-YyύCό~% }rjVXgFoW$؞KL>D|@0H}*~ |U 'PSȐésjz\`X\:4KÜG{{\k ˁUG|GaPK(ѾxI+XbZBNMtD4{4 cnk2*NNx1h{a mk2*ޓ܇;9>"PAIpEXLs((PMF"*p>DiQK2W#"*Z[qb_BM+&b9;,đӻ_P|$:*cG4+&-7~!ɨ@Iv(9/p >4o:dYg2*S1Qawp>hb]_m2* ɵ2y:%i/P̾'OރwHgsge7L^}=Tn Oh:7 |⹷6޿uGE 'n=t4^h^TBM^=pWLLZEOg̐!>)7NInW6!묭)+8^XZKi>J!Є[{irEyÜnR4:p _]s-;a:@w~\@tP@ɳ8$8 97I.gUwz@vKy\ rGn_y |h4+>t_xxʇUHrL |) @3+:$vYJ]I." O%@@9QI-Hr* |stB\ 0ܸ$@!>PK8}HrZ |K8[$p󾋧`D`( b7_H#Ӳ`R]L&O^پ I.p>J>JSV_[[ib&h%m8 -> j1"nOҵHO@$=۷V\DIENDB` [.@. StandaardCJmH*@*Kop 1$5CJ,@,Kop 2 $d5(@(Kop 3$5B*,@,Kop 6$$5mH*@*Kop 7$CJmHDA@DStandaardalinea-lettertype66 Body Text 2 ;B*0B@0 Platte tekstmH(U@( Hyperlink>*B*2O"2 Body Text 2$mH()@1( Paginanummer2 @B2 Voettekst p#0R0Koptekst p#8Oa8FollowedHyperlink>*B* >MMMP$$: opX$$Tp$-46P! _Hlt535743736 _Hlt535743759 _Hlt535743774!"!29PzO f #,9DLaw5C?Kdi\^*,,6ITcd|~Smeets\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0357 - Groen Beleggen 1998 Uitvoering\Maatlat\2003\Maatlat duurzame woningbouw 2003\Toelichting maatlat duurzame woningbouw 2002.docSmeets\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0357 - Groen Beleggen 1998 Uitvoering\Maatlat\2003\Maatlat duurzame woningbouw 2003\Toelichting maatlat duurzame woningbouw 2003.docAfdeling Automatisering\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0357 - Groen Beleggen 1998 Uitvoering\Maatlat\2003\Maatlat duurzame woningbouw 2003\Toelichting maatlat duurzame woningbouw 2003.docl^~t+*@hh.tl`e@h hOJQJo(@\\utrsrv22\PN042Ne04:winspoolHP LaserJet 5Si PCL 5e\\utrsrv22\PN042? dXXLetter.HP LaserJet 5Si PCL 5e2xUN1 3zGS`{$ϧABU/#(Bb±S;z~Kj1<rq\c' #K7YT}*]P*0 W@pXOg\(Ad;KVK6>@*up"IKK(߳Mg0??^_7[DL-J(kOŞOH`֥@{SbxޜX`FQw)C#j"HM@陉HP $ lc=X\hXfgz}"~{,Pi<<ж'#|;cg&ʐ[4 &$7N RdgV naWEezb\\utrsrv22\PN042? dXXLetter.HP LaserJet 5Si PCL 5e2xUN1 3zGS`{$ϧABU/#(Bb±S;z~Kj1<rq\c' #K7YT}*]P*0 W@pXOg\(Ad;KVK6>@*up"IKK(߳Mg0??^_7[DL-J(kOŞOH`֥@{SbxޜX`FQw)C#j"HM@陉HP $ lc=X\hXfgz}"~{,Pi<<ж'#|;cg&ʐ[4 &$7N RdgV naWEezb (@ @GzTimes New Roman5Symbol3& zArialEMonotype Sorts"V bKv& 7!0 toelichtingSmeetsAfdeling AutomatiseringOh+'0  < H T`hpx toelichtingoelSmeetstmeemee Normal.dotAfdeling Automatisering7deMicrosoft Word 8.0r@V@ _PID_GUIDAN{DB96679C-0D03-4497-8C22-1B589CE60201} !"#$%&'()*+,-./012345678:;<=>?@ABCDEGHIJKLMOPQRSTUXRoot Entry FU9ZData 01Table9WordDocument/>SummaryInformation(FDocumentSummaryInformation8NCompObjjObjectPool99 FMicrosoft Word-document MSWordDocWord.Document.89q