ࡱ> _a^q%4bjbjt+t+NNAA-M]$PPd<(ZTpm o o o 7 TTN$fr-rBm m V {m ^9a toelichting Maatlat duurzame renovatie 2002 voor de beoordeling van projecten in categorie h3 van de Regeling groenprojecten 2002 Nederlandse organisatie voor energie en milieu (Novem) cluster Milieu-innovaties en Facilitering (cluster MIF) januari 2002 ALGEMEEN Sinds december 1999 is het mogelijk in het kader van de Regeling groenprojecten investeringen in het renoveren van woningen (categorie h3) groen te financieren, dat wil zeggen met leningen tegen extra gunstige rentepercentages. Deze woningen moeten dan beschikken over een groenverklaring. Per kalenderjaar komen maximaal 5.000 renovatiewoningen in aanmerking voor een groenverklaring. Projecten in categorie h3 moeten gericht zijn op het renoveren van bestaande woningen. Dit betekent dat ze gebouwd moeten zijn vr 1980 en dat ze voortdurend als hoofdverblijf ter beschikking staan. Renovatiewoningen (categorie h3) worden beoordeeld aan de hand van de Maatlat duurzame renovatie 2002 (tot 1 april 2002 mag ook de Maatlat duurzame renovatie 2001 gebruikt worden). Ook voor duurzame nieuwbouw van woningen en herbestemmingsprojecten is groene financiering mogelijk (categorien h1 en h2). Deze projecten worden echter beoordeeld aan de hand van een andere maatlat, de Maatlat duurzame woningbouw 2002. Deze is apart verkrijgbaar. Renoveren is ook duurzaam bouwen De groenregeling is door het ministerie van VROM opengesteld voor duurzame renovatie, immers: Renoveren geniet in de meeste gevallen vanuit milieuoogpunt veruit de voorkeur boven slopen. Door de grote omvang van het woningbestand (ruim 6,3 miljoen woningen) en de doorgaans mindere kwaliteit ten opzichte van wat mogelijk is, kan in de bestaande bouw grote milieuwinst geboekt worden. In het Tweede Plan van Aanpak Duurzaam bouwen is de verbetering van de bestaande voorraad woningen dan ook als een speerpunt van het beleid aangegeven. Projectvermogen Het projectvermogen wordt beperkt tot de kosten van de maatregelen, die daadwerkelijk tot verbetering van de woning leiden. Zaken als regulier onderhoud kunnen niet tot het project-vermogen worden gerekend. Het groene projectvermogen kan op grond van de Regeling groenprojecten maximaal 34.034 per woning bedragen. Voor alle projectcategorien geldt bovendien een ondergrens van 22.689. Projecten die deze grens niet halen zullen in het algemeen bestaan uit n of ten hoogste twee woningen. Kosten vanuit het verleden komen niet in aanmerking voor de vaststelling van het projectvermogen. Aanvang van de werkzaamheden In de Regeling groenprojecten wordt aangegeven dat de regeling alleen van toepassing is op niet bestaande projecten. Hiermee wordt bedoeld dat de werkzaamheden voor het project nog niet gestart mogen zijn. Bij de duurzame renovatieprojecten wordt onder aanvang der werkzaamheden verstaan het fysiek aanvangen van de sloop/breekwerkzaamheden. Verplichte start van de werkzaamheden Projecten gericht op duurzame renovatie moeten binnen twee jaar na afgifte van de verklaring gestart zijn met de uitvoering van de fysieke werkzaamheden. Looptijd groenverklaring De looptijd van de groenverklaring is tien jaar. Na tien jaar eindigt de werkingskracht van de groenverklaring. Dit betekent dat de groene financiering (groene hypotheek) en dus de voordelige rente ook voor maximaal die termijn geldt. OPZET VAN DE MAATLAT Om te kunnen toetsen in hoeverre een renovatieproject aan het gestelde ambitieniveau voldoet, is de Maatlat duurzame renovatie 2002 opgesteld. Deze bestaat uit twee tabellen en deze toe-lichting. Deze maatlat is inhoudelijk gebaseerd op het Nationaal pakket Woningbouw Beheer. De maatlat is opgebouwd uit een tweetal maatregelcategorien, te weten: Basiseisen (verplichte maatregelen) Tabel I Keuzemaatregelen Tabel II Evenals bij de duurzame nieuwbouw is gekozen voor een benadering via de themas energie, materialen, water en binnenmilieu. Maatregelen, die niet in n van deze vier themas ondergebracht konden worden, zijn opgenomen in het verzamelthema diversen. Binnen de themas (bijvoorbeeld energie) worden eisen gesteld op subthemaniveau (bijvoorbeeld isolatie en zonwering). Projectbeoordeling Alle basiseisen moeten in het project opgenomen zijn. Als de aanvrager aantoont dat met een alternatieve maatregel een kwalitatief tenminste gelijkwaardig resultaat wordt behaald, wordt niettemin geacht te zijn voldaan aan deze basiseis. Ten aanzien van de keuzemaatregelen moeten het project tenminste 125 punten behalen. Tevens moet het project voor elk van de themas energie, materialen, binnenmilieu en water tenminste 15 punten per thema scoren. Binnen elk subthema kunnen punten verzameld worden. De subthemas wegen niet allemaal even zwaar. Zo is binnen het thema energie de aanpak van de schil (subthema isolatie en zonwering) belangrijker dan de aanpak van de installaties (subthema opwekking en distributie). Indien in een project op een subthema alle met een asterisk (*) aangeduide maatregelen worden toegepast, worden bonuspunten toegekend. Bij deze vorm van waardering wordt elke maatregel beloond, terwijl door de introductie van bonuspunten integrale oplossingen worden gestimuleerd. Aan maatregelen die gezien de situatie ter plekke technisch niet uitvoerbaar zijn hoeft niet te worden voldaan; het aantal bonuspunten wordt in dat geval verminderd naar rato van het aantal punten, dat de maatregel zou hebben opgeleverd indien hij zou zijn genomen, en van het gezamenlijk aantal punten van de met een asterisk aangeduide maatregelen binnen een subthema. Als een project uit meerdere woningen bestaat kan het zijn dat een maatregel niet in elke woning wordt toegepast. In dat geval wordt het aantal punten verminderd naar rato van het aantal woningen waarin de maatregel wordt toegepast ten opzichte van het totaal aantal woningen in het project. In een dergelijk geval worden geen bonuspunten toegekend. Nationaal pakket Woningbouw Beheer In de maatlat wordt verwezen naar de specificatiebladen van het Nationaal pakket Woningbouw Beheer (uitgave als handboek en op CD-ROM van de Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV, Rotterdam, 010-2065959, e-mail: HYPERLINK mailto:verkoop@sbr.nl verkoop@sbr.nl, internet: www.sbr.nl). Bij het indienen van de aanvraag dient uitgegaan te worden van de meest recente uitgave van het Nationaal pakket. Indien in de voorbereiding van de aanvraag is uitgegaan van een eerdere versie mag op het moment van aanvragen niet meer dan een half jaar verstreken zijn sinds de uitgave van de laatste versie. Indien maatregelen zijn vervallen in het Nationaal pakket, hoeft hieraan niet te worden voldaan in deze maatlat. In de specificatiebladen worden de in de maatlat vaak summier omschreven maatregelen toegelicht. De CD-ROM gebruikt standaard titels voor overeenkomstige maatregelen in nieuwbouw en beheer. Dit heeft tot gevolg dat sommige titels minder toegesneden zijn op de bestaande bouw. Als voorbeeld maatregel B013: maak de wamteweerstand van gesloten geveldelen met Rc >= 3 m2.K/W. Dit lijkt een veel te zware maatregel voor de bestaande bouw. Als men echter het specificatieblad B013 raadpleegt blijkt dat met minder zware isolatie kan worden volstaan. Productcertificaat WoonKeur Het Seniorenlabel is in mei 2000 door de ouderenbonden uit de markt genomen. De maatregelen komen terug in het WoonKeur. Voor maatregel X-010 wordt derhalve verwezen naar het Handboek WoonKeur te bestellen bij SKW Certificatie B.V. te Almere Haven (tel. 036-5402204; e-mail: woonkeur@skw-certificatie.nl) of via internet: www.woonkeur.nl. Ook punten voor eerder genomen maatregelen De gekozen beoordelingsopzet waardeert projecten met name op het eindresultaat en minder op de inspanning. Dit betekent dat ook punten kunnen worden gescoord voor maatregelen die eerder zijn getroffen. Als voorbeeld: een woningcorporatie gaat dit jaar een grote duurzame renovatie uitvoeren in een wijk van eengezinswoningen en wil in aanmerking komen voor de regeling. In het renovatieplan wordt niets aan het verwarmingssysteem gedaan omdat enkele jaren terug de conventionele CV-ketels vervangen zijn door HR-ketels. Volgens de regeling worden er toch punten voor deze maatregel toegekend. Op deze wijze wordt voorkomen dat men gestraft wordt voor inspanningen in het verleden. Uiteraard kunnen de kosten, die in een eerdere fase zijn gemaakt (in het voorbeeld de kosten van de HR-ketels), geen deel uitmaken van het projectvermogen. TOELICHTING TABELLEN In beide tabellen wordt elke maatregel kort omschreven in de kolom Omschrijving maatregel. Soms wordt een maatregel tevens kort toegelicht. Daarnaast wordt in de kolom Specificatieblad verwezen naar de specificatiebladen in het Nationaal pakket Woningbouw Beheer; daar staat een uitgebreide toelichting van de maatregel. Invullen Tabel I: basiseisen (In de kolom ja/nee/n.v.t. invullen:-ja indien voldaan wordt aan de maatregel;-nee indien niet voldaan wordt aan de maatregel; toelichting alternatief noodzakelijk!!- n.v.t. indien de betreffende maatregel niet van toepassing is.(In de kolom Verwijzing naaretc aangeven op basis van welke bron (besteksparagraaf, tekeningnummer, e.d.) de score is toegekend of een eventuele andere noodzakelijke toelichting/verwijzing vermelden. Invullen Tabel II: keuzemaatregelen -De kolom Maximum aantal punten geeft aan het maximaal te behalen aantal punten per project voor de betreffende maatregel. -De kolom Punten/eenheid geeft het aantal toe te kennen punten per eenheid aan.(In de kolom Onderdeel van renovatie ja/nee invullen of de maatregel wel (ja) of niet (nee) in het project is opgenomen. -De kolom Eenheid geeft aan in welke eenheid de score van de maatregel is uitgedrukt. Dit is veelal gerelateerd aan het procentuele aantal woningen (% woningen) in het project waar de betreffende maatregel wordt toegepast. In veel andere gevallen is de maatregel gerelateerd aan het gehele project (project). (In de kolom Aantal eenheden invullen het feitelijk aantal malen of percentage dat de maatregel in de betreffende eenheid in het project is opgenomen. Bijvoorbeeld, als 50% van de woningen aan de maatregel voldoet invullen: 50. Als de eenheid het project is, hier ja invullen indien het project aan de maatregel voldoet, nee indien dat niet zo is of n.v.t. indien de maatregel niet van toepassing is.- De rekenmoduul in de kolom Aantal punten berekent automatisch het resultaat van de kolom Aantal eenheden vermenigvuldigd met het aantal Punten/eenheid voor de betreffende maatregel. De waarde in de kolom Aantal punten kan nooit hoger zijn dan de waarde die aangegeven is in de bijbehorende kolom Maximaal aantal punten. (Net als bij tabel I in de kolom Verwijzing naaretc aangegeven op basis van welke bron (besteksparagraaf, tekeningnummer, e.d.) de score is toegekend of een eventuele andere noodzakelijke toelichting/verwijzing vermelden. MAATLAT INDIENEN DISKETTE EN OP PAPIER Bij de aanvraag voor de groenverklaring dient in elk geval een uitdraai van tabel I en tabel II gevoegd te worden. Als u de maatlat tevens op diskette indient versnelt dit de behandeling van de aanvraag. Voor vragen over de maatlat en deze toelichting kunt u zich wenden tot: Novem Cluster Milieu-innovaties en Facilitering (cluster MIF) Postbus 8242 3503 RE UTRECHT telefoon 030 239 34 16 E-mail: HYPERLINK mailto:groenbeleggen@novem.nl groenbeleggen@novem.nl Aan de tekst van deze toelichting kunnen geen rechten worden ontleend. Hiervoor verwijzen wij naar de tekst van de Regeling groenprojecten 2002 zoals gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 1, 2 januari 2002). Zie: www.overheid.nl. Toelichting Maatlat duurzame renovatie 2002 PAGE 4 Novem, januari 2002 1,5 $ D f l x z (4*ZS!#$EFGUVbl !!W"m#####((()N)))d**\+]+-- 0 011222 jU j+H*0Jj0B*U jB*UB*mH B*OJQJB*>*5mH5CJ$ 5;KHCJ4 jCJUG2345 $$ &0$T8+D2345~{Q 0+,5$+,5' C D f ]^9%&;QRSfT*P!"þ{sng )   Ea   @%}"z{ (' C D f ]^9%&;QR & Fp$d$$pVRSfT*P!"Eo+!,!~!:";"W""### '!'6'|($rp$ $ & FV$ & F\"Eo+!,!~!:";"W""### '!'6'|(}(((((((((((O)P)Q)T))))b*c*d***++ +[+\+^+++++---...... 0 0 0000111+212i2v22222333 4 4"4#4$4%4 T|(}(((((((((((O)P)Q)T))))b*c*d***+t4$$F4 S% $$F S% $$F%$++ +[+\+^+++++---...... 0 0 00001PtD$ $$F4%$ $$F%111+212i2v22222333"4#4$4%4 $d%d&d'd22222333344 4 4 4 4!4"4%4 0JCJmH0JCJj0JCJUCJ0J jUjD1U$P. A!"#n$%S&00P. A!"#$%0Dd[< C Ab/-VeKv2./D6n/-VeKv2.PNG IHDR[֍ gAMA pHYs.#. VF IDATxSY:`Z A2!1ΝlfnoVMRMfMG]5Q4iiR/zF>}N?~?2Ӟz/_pA`7A@ p|8>A@ p|8> i4U;+OⱫ.!OUZR#Lk Oiw>VN儝#HXJhJ'Ĩ?Yg0c"D xRm|X?UTv>v'|(Lxj\1Oiwm}1!o{x#èκ8ǀ|jccg[fa$m6zzap{ cB!{ 6scjwy}(B$II {.ֶa"`_X^&` "TretC,X Zƶ0R&%eid7q:9|HxF@[zo_Vsqawax |IW::0Wk(L%%5a_Uŷb!D멛4:pM_YZ۲gSX>vR'DR@<n@@6zNCa7X(W`/V3sx>4QL!~TNN* LOꇿQ<{]ul c4OU/ ϯh D{_ZywHQ.: ğ?P>y 4 8^G!0|8"KW'/)b)~~:z 2-f&o:C|JO_Qo ?h_Pʵ+#1avj^\$Pu $ޛĺ>U_]R!;=y.a:@CT1tCdaM"!ğ2|U.&wG5NfFrIJ\y"!FnHP >-/1| ~3K;3| k>U/ΔKyTyadtSۙ#:juN5"v+xx:8|{С/?]\Qz;6 ՚śyzb[;Un>]\ˊm0{nTO^,mw!^540ec{K|0p=B׏C*@Ϭq.g83hpUؾI1 vGno Тupcw|y 3(j ԝ@ׯπ՛NKSldPeN|˕*.&K+.T٥? .=u!0U.msBɟp Xq!mld :9[W<.x?ܟ-n8`c{J@}C]_͖ 1:Uݼ ;[& 8UiNџ)gxytC:nB/ݛooa/OzI3ѱϥNRo8KayUT&%ot,ha\$p{O&%psS#lfg@ $Dī pqNz8IIn { Mg&y>krAM'ƿCMߝtaRծ69^VE'ƄOW]||ˆL_!uLwܢcyxTm_&?~{1eCfΗīQӫ\'D3],A>yV>򅺤$Lޤt2NJG-m-ZKӘZI`! |xoz\D/hݕ_ (wnSŁ4,*1N uY_ŢY Mv2)0-ؿfmlggU7^afwH.+8$ܳGE\"Cl ʢ1U.Y3ܷ~}EFc}omR7X-w8{C]rEF%IҨT{, AppGӓi,c!Ȗֶ/#Z1+C]Ө,DW4 JHJ+l=}bRyQ(%}kv׹Cl={j[akK{ ._F{_{j٫Ճʉ l廌Q! \ ne{/a׫btH;iS|!l(!zUh\!A;nQ̾ 谧 M};ᙃ ighGfۮ|u3v1lr\ ]-f_lOvC,7X̾ǂ>]m:drpI.x4 vR!k= \4 إUd8[1.#˾YAȨqFbL3. Ⱦ FctH䂟; v;KrgLe߀KIcW"vqKrg߀K@cTݠ$}v4pI.\z>8ؕnhv.3}o<caWdԸ/u&%iB̾Cd"_-ٝ%bLCC}TZoo}1S$׊?c%`'1&tϴ |I%$Qӡ;+';䀘}CDd]dC$"a)KIx,ןPڝFR?<&xrR kg~cbnݯll:òoheR_φ"3s.cB,*hW$-ǝԛ)χ͜):Erow("r@6]̧sw[ֶx>Է94|тuY$W LuKnD}g?E~Hb㸚p$7['&(!ڴwLDzʰkx|h3Eޛ=0RTNOްqНR_ֶH7˰?9/u޴ӭKrU.Yvɋ7bL(dsi7@0"񯗛-;Kl7Z%Lst\3Z)%sq/Ax̤>AM,RTyn[$χLRd;,;p,N&agQP() .gScWLMHWcm+f+AeegכKkCEGj&%ެ2wKGǵS"B$-ѱȣsO_<{z}i7ڵȨqCf/gS{tv;/:y07[.mTNjcl,<{%IIڭTg9[.>Z2MT..~z8bχ=\9W{rq?]`sQL]IIoM*RR٫UNl\^7T+)s b>k{ߋzGOĘ~}J4_CbL5vd\!GBBpEԛ`;~e ~34s$>9㸤$~`|6pL| u9+dn x>Ĩk$Tp޶}#`ajseeusĢ2=^̧3)!ԣ&d{Rψ4_y4lc\}tIτ9Ke/d9|U̙dvOgE֑d÷h B$-NuKr ^ *掎k˟Hfc/o3>k`%D"fP4q(;#/e7x1<1`Q!hG^U̎smP̧J=H98-2jޝtdd';xvNG;jۡ|qeRm(gvK;22\G ׇEdfUߚǡNCg_餑S^ TN>TzSL0O܍\RN\ǀKqwϥ}tYbBw[U϶LtP9YurgZ_lR9rj帑K{.Ydy߸mvt,b.Q:S{ĩq8:ݮliU2)d rf*^v&Y?wt\Sծ?ѮKFܻ4'j3hHRAYeeecꜶ:՚{ 1*$LTres؁CT4ݑKU5Y~6Vvw'Kr-Ŕv?)OJby`-8L1wP1:].ͶvXR!Km}gVBDjcyd=nY.[]K\ϧfdQjMVlx 4xȤ$#;UX^7uQUL5UG]62Sӗ+6Oz Ĺ]eD\gc7v?< 9x=%881& c}t\5d2U6^V,`ѝt."aʃo7V7FO;Td˺#aZ2۝\- VBMXhρ͞R`@i8qA͘# 80ά sXK۴8JG_`fމ<]6x캣 |(&Fg@j##q\PS)5*(* b^KRXy.q4Q]/5A|HҪJr9ry6o{[*żm-!w ld ~%AjgHhK|G.(q45}OV%̇eD% E<uWh\[)7%\kzduw^tݍOGu ;g^<o@7,y.ӟᆭ 6%nS{$b~v~żM 5Q5ͷ](Wu][{1Lesk4%n#XOhzAX0$#JZ\}`cS5~69![1^(sY*m*\#|Je4:LVr#\JD{DsY V֌M kVcD#1ikeٜnuIs9nX_eL,R8\vv^#z'{{LR\ 6Nz4 ,.t q f9s[&=-D\msYcX>"r^t{6 SQn.;HlD&R8ՅTm< 1P7p'EE֐3yOw;p|GU171 Gy.+bd;>IrrLbl>!nFƊ:-IC8msY&|b>&Odo.qtS*t^!wM5C"LHhw|Ei+r0+H[{tϦiv~E=b @ X&A{!N ϭzֻsyqvG{vQ \D $:z]i uNM<6ȧzߝFEBM} y.~'dԊSm'CB;CF±8qtU;vtPØ*]Gzhg<3ݮ52+dzVީIC&Cr`8 Gb K n;3J%ޔB6o:~3T{: C>s[KHZ2YBٙK{|t@O{PS }渉DJ:KSw$-=:7EEˇ#I`,f%l24g'W'a2msi;#t6^Hg~%`{bj_ оPS;@0%pyM3@ &NIDAT4O4Q}-B:Xret6g3FO;n8qdv~jipStk{k^ 9>3ĩ2O_W](߱wj##VD+kPLȣPDىC}=\6Q`=nz!lYD֪FqmZF8%|r7 Jzr76„\&Vr)T=F`?%ݻbk<0Hu"ޮyQpw NRL,UP'G{poHMs:qPȂ5!:6Xx:2=*,%Rc=nw!G{(e$ \;8+|INɨ͎9"_^-Ll[7;/?cB͍l\ʑYMF+N"۶,6+en1aso|zۛJv6DŽ8wo9乥8.|F@kd ;VrVk__MqA9w%NamŪڵQXM$A`gYTDrϛ/gj ukZX]/܌heb~bBl&,W)7Ga5s,hoC;)dѻs"'i܌q2tWv7mT,[f󗲯*迕6Pi`G7sc1G=SGꘜEWQ؎–{ԹxGk>iR$vFZZBK( +ooM~찝o!dxH-*/$[VC(,|>c_}O"ZK=v5-]_LA)C+8TᓆNʠ}(2cִc~+>ֱvPxM8r@5uI h/qZ95}Sw:<%|j!훜&UouxJ̊@-hJ>Bf.O Yd7nHM{<%|.aQ]s:]}k?P@aa5Z9䮣i<>'K[T? s"uQ6eXVIﶪvĹS6'ŵ|!|n𵨰r5!V"LiqzS§i>WDz n4BB/H"v'hr^si 9 K2*#ti%W5kku?x WzI k·dPCD\ff0^k§i uK"qIyWZ+zS0>M26膫R"4}j/]5tpxV(?9>\2Q,|D AhD` <Dž~>}ZXai|uaj 5;ޢjYDŽ/.4KC/+*wld*hґ)X\B_Hۧe7rO&g W}{=( M-LN|x!;tn%O}E|;4?<2+mbxKW}ԩ<:'g˸p:רk#ޮ45f7{IQޅz"r:]u!%%=Sk$#"<$gvTvlrHwGkvH^x'} @wPd :5jxN|fP@ ~s! .n<ތY!I:M gK$ח)i9KA{F-,sg9ىpU·徟3vU—c<I |hmnj۳뼧bnomR"}{kM^i>Ps@v *Y7͍f旭̐acb -ƀB|r [Hwߧ62/;;,g; rZݛ9;fi!|nR햒Hsr{IQI8@-+'z#"]/-$6ugvaow*`_9ۘj򿾝+;=U`ۘHߌTk ">PC@ l}eC?>Ka m 6ٜXw3R(َ1Uk@ b+ C}=uv|Rv*ϘְݗM4 ϘDo>sb].On9gLg n[Kh`՗n>d&iHb;M4buh'Gc |9Q`#C7KHuAMH-YyύCό~% }rjVXgFoW$؞KL>D|@0H}*~ |U 'PSȐésjz\`X\:4KÜG{{\k ˁUG|GaPK(ѾxI+XbZBNMtD4{4 cnk2*NNx1h{a mk2*ޓ܇;9>"PAIpEXLs((PMF"*p>DiQK2W#"*Z[qb_BM+&b9;,đӻ_P|$:*cG4+&-7~!ɨ@Iv(9/p >4o:dYg2*S1Qawp>hb]_m2* ɵ2y:%i/P̾'OރwHgsge7L^}=Tn Oh:7 |⹷6޿uGE 'n=t4^h^TBM^=pWLLZEOg̐!>)7NInW6!묭)+8^XZKi>J!Є[{irEyÜnR4:p _]s-;a:@w~\@tP@ɳ8$8 97I.gUwz@vKy\ rGn_y |h4+>t_xxʇUHrL |) @3+:$vYJ]I." O%@@9QI-Hr* |stB\ 0ܸ$@!>PK8}HrZ |K8[$p󾋧`D`( b7_H#Ӳ`R]L&O^پ I.p>J>JSV_[[ib&h%m8 -> j1"nOҵHO@$=۷V\DIENDB`DyK verkoop@sbr.nlyK ,mailto:verkoop@sbr.nlDyK groenbeleggen@novem.nlyK <mailto:groenbeleggen@novem.nl [.@. StandaardCJmH*@*Kop 2$5mH*@*Kop 3$@&5B*,@,Kop 6$$5mH*@*Kop 7$CJmH( @(Kop 9 $$mHDA@DStandaardalinea-lettertypeHOH Body Text 2 `0v1CJ00Koptekst p#2 @2 Voettekst p#()@!( Paginanummer0B@20 Platte tekstmH2OB2 Body Text 2$mH(U@Q( Hyperlink>*B*VbVBody Text Indent 2S `0SB*mHVrVBody Text Indent 3; `0B*mHJJ Block Text; `0B*mH,%. N &NLLLO2%4&R|(+1%4 !#$%"%4"#FU,,,%.XX,35O! _Hlt535743736 _Hlt535743759 _Hlt535743774x&.y&. e|@PB Z *R`~NVEK ""@$V$s$u$%"%%%K)Y)**N,Z,,,---#.&.68NP46lnRS""""(#3#'',,-----#.&.Smeetsw\\fsutr1\uafd\3 - Duurzaam Produceren\301 - Produceren cluster 1\Smeets\Toelichting maatlat duurzame renovatie 2002.docAfdeling Automatisering\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0357 - Groen Beleggen 1998 Uitvoering\Maatlat\2003\Maat duurzame renovatie 2003\Toelichting maatlat duurzame renovatie 2002.docaa H!E0\*@hh.@hh.!Eaa @h hOJQJo(@\\utrsrv22\PN042Ne04:winspoolHP LaserJet 5Si PCL 5e\\utrsrv22\PN042? dXXLetter.HP LaserJet 5Si PCL 5e2xUN1 3zGS`{$ϧABU/#(Bb±S;z~Kj1<rq\c' #K7YT}*]P*0 W@pXOg\(Ad;KVK6>@*up"IKK(߳Mg0??^_7[DL-J(kOŞOH`֥@{SbxޜX`FQw)C#j"HM@陉HP $ lc=X\hXfgz}"~{,Pi<<ж'#|;cg&ʐ[4 &$7N RdgV naWEezb\\utrsrv22\PN042? dXXLetter.HP LaserJet 5Si PCL 5e2xUN1 3zGS`{$ϧABU/#(Bb±S;z~Kj1<rq\c' #K7YT}*]P*0 W@pXOg\(Ad;KVK6>@*up"IKK(߳Mg0??^_7[DL-J(kOŞOH`֥@{SbxޜX`FQw)C#j"HM@陉HP $ lc=X\hXfgz}"~{,Pi<<ж'#|;cg&ʐ[4 &$7N RdgV naWEezb,, ,,( %.@ @GzTimes New Roman5Symbol3& zArialEMonotype Sorts"{aFKv& %P!0j.! SmeetsAfdeling AutomatiseringOh+'0x 4 @ LX`hp ssSmeetsmeemee Normal.dotAfdeling Automatisering9deMicrosoft Word 8.0r@`4<@: ˝@9%՜.+,D՜.+,4 hp  Novem B.V.Pj.1 Title(RZ _PID_GUID _PID_HLINKSAN{C3E9D5CB-833B-4097-AF97-6F1CC81EEE46}A 5mailto:groenbeleggen@novem.nl'mailto:verkoop@sbr.nl !"#$%&')*+,-./0123456789:;<=>?@ACDEFGHIJKLMOPQRSTUWXYZ[\]`Root Entry F?Ѐ99bData (#21TableBWordDocumentNNSummaryInformation(NDocumentSummaryInformation8VCompObjjObjectPoolЀ99Ѐ99 FMicrosoft Word-document MSWordDocWord.Document.89q