ࡱ> 6VX &N%+D &N%+D 5111 Subsidieregeling BSE duurzame energie 2003 bijlage 2 ( medeaanvragers Bijlage 2 bij de aanvraag subsidie Dit formulier maakt deel uit van uw subsidieaanvraag op grond van de BSE subsidieregeling Duurzame Energie 2003 Gebruik Worddocument: voer uw antwoord in bij de (. In de tabellen kunt u met de enter-toets extra regels creeren. Het is niet toegestaan de vragen aan te passen Gegevens medeaanvrager 1 1.1Naam organisatie: (Adres: (Postcode + plaats:(Rechtsvorm: (Ingeschreven KvK te:(Registratienummer KvK:(SBI-code:(1.2De ondertekenaar moet bevoegd zijn de medeaanvrager te vertegenwoordigenNaam ondertekenaar:(Man of vrouw?*Functie:(1.3Is de medeaanvrager belastingplichtig op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting, dan wel heeft de aanvrager een onderneming in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting?Vul in ja of nee(1.4Alleen invullen als u een aanvraag indient voor een haalbaarheids- of een onderzoeks- of ontwikkelingsprojectIs de medeaanvrager een kleine of middelgrote onderneming in de zin van verordening (EG) nr. 70/200 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 2001, L 70)?Vul in ja of nee(1.5Is de medeaanvrager een instelling van hoger onderwijs, of een geheel of hoofdzakelijk door de rijksoverheid gefinancierde onderzoeksinstelling?Vul in ja of nee(1.6Is ten aanzien van de medeaanvrager een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, een verzoek tot sursance van betaling of een verzoek tot faillietverklaring ingediend?Vul in ja of nee; indien ja, geef een toelichting( * Ondertekening medeaanvrager 1 De ondertekenaar moet bevoegd zijn de aanvrager te vertegenwoordigen. Indien dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager, dient een machtiging van de aanvrager te worden bijgevoegd. Plaats: .................................................... Datum: .................................................... Handtekening: .................................................... Gebruik Worddocument: voer uw antwoord in bij de (. In de tabellen kunt u met de enter-toets extra regels creeren. Het is niet toegestaan de vragen aan te passen Gegevens medeaanvrager 2 1.1Naam organisatie: (Adres: (Postcode + plaats:(Rechtsvorm: (Ingeschreven KvK te:(Registratienummer KvK:(SBI-code:(1.2De ondertekenaar moet bevoegd zijn de medeaanvrager te vertegenwoordigenNaam ondertekenaar:(Man of vrouw?*Functie:(1.3Is de medeaanvrager belastingplichtig op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting, dan wel heeft de aanvrager een onderneming in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting?Vul in ja of nee(1.4Alleen invullen als u een aanvraag indient voor een haalbaarheids- of een onderzoeks- of ontwikkelingsprojectIs de medeaanvrager een kleine of middelgrote onderneming in de zin van verordening (EG) nr. 70/200 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 2001, L 70)?Vul in ja of nee(1.5Is de medeaanvrager een instelling van hoger onderwijs, of een geheel of hoofdzakelijk door de rijksoverheid gefinancierde onderzoeksinstelling?Vul in ja of nee(1.6Is ten aanzien van de medeaanvrager een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, een verzoek tot sursance van betaling of een verzoek tot faillietverklaring ingediend?Vul in ja of nee; indien ja, geef een toelichting( * Ondertekening medeaanvrager 2 De ondertekenaar moet bevoegd zijn de aanvrager te vertegenwoordigen. Indien dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager, dient een machtiging van de aanvrager te worden bijgevoegd. Plaats: .................................................... Datum: .................................................... Handtekening: .................................................... Gebruik Worddocument: voer uw antwoord in bij de (. In de tabellen kunt u met de enter-toets extra regels creeren. Het is niet toegestaan de vragen aan te passen Gegevens medeaanvrager 3 1.1Naam organisatie: (Adres: (Postcode + plaats:(Rechtsvorm: (Ingeschreven KvK te:(Registratienummer KvK:(SBI-code:(1.2De ondertekenaar moet bevoegd zijn de medeaanvrager te vertegenwoordigenNaam ondertekenaar:(Man of vrouw?*Functie:(1.3Is de medeaanvrager belastingplichtig op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting, dan wel heeft de aanvrager een onderneming in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting?Vul in ja of nee(1.4Alleen invullen als u een aanvraag indient voor een haalbaarheids- of een onderzoeks- of ontwikkelingsprojectIs de medeaanvrager een kleine of middelgrote onderneming in de zin van verordening (EG) nr. 70/200 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 2001, L 70)?Vul in ja of nee(1.5Is de medeaanvrager een instelling van hoger onderwijs, of een geheel of hoofdzakelijk door de rijksoverheid gefinancierde onderzoeksinstelling?Vul in ja of nee(1.6Is ten aanzien van de medeaanvrager een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, een verzoek tot sursance van betaling of een verzoek tot faillietverklaring ingediend?Vul in ja of nee; indien ja, geef een toelichting( * Ondertekening medeaanvrager 3 De ondertekenaar moet bevoegd zijn de aanvrager te vertegenwoordigen. Indien dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager, dient een machtiging van de aanvrager te worden bijgevoegd. Plaats: .................................................... Datum: .................................................... Handtekening: .................................................... Gebruik Worddocument: voer uw antwoord in bij de (. In de tabellen kunt u met de enter-toets extra regels creeren. Het is niet toegestaan de vragen aan te passen Gegevens medeaanvrager 4 1.1Naam organisatie: (Adres: (Postcode + plaats:(Rechtsvorm: (Ingeschreven KvK te:(Registratienummer KvK:(SBI-code:(1.2De ondertekenaar moet bevoegd zijn de medeaanvrager te vertegenwoordigenNaam ondertekenaar:(Man of vrouw?*Functie:(1.3Is de medeaanvrager belastingplichtig op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting, dan wel heeft de aanvrager een onderneming in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting?Vul in ja of nee(1.4Alleen invullen als u een aanvraag indient voor een haalbaarheids- of een onderzoeks- of ontwikkelingsprojectIs de medeaanvrager een kleine of middelgrote onderneming in de zin van verordening (EG) nr. 70/200 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 2001, L 70)?Vul in ja of nee(1.5Is de medeaanvrager een instelling van hoger onderwijs, of een geheel of hoofdzakelijk door de rijksoverheid gefinancierde onderzoeksinstelling?Vul in ja of nee(1.6Is ten aanzien van de medeaanvrager een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, een verzoek tot sursance van betaling of een verzoek tot faillietverklaring ingediend?Vul in ja of nee; indien ja, geef een toelichting( * Ondertekening medeaanvrager 4 De ondertekenaar moet bevoegd zijn de aanvrager te vertegenwoordigen. Indien dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager, dient een machtiging van de aanvrager te worden bijgevoegd. Plaats: .................................................... Datum: .................................................... Handtekening: .................................................... BIJLAGE 2 ( Subsidieregeling BSE duurzame energie 2003 Pagina PAGE 5 van NUMPAGES 1 BIJLAGE 2 ( Subsidieregeling BSE duurzame energie 2003 Pagina PAGE 1 van NUMPAGES 1 >?9:/01KLZ[a*e f ~  / 0  P Q X v @ A 5 6 +,-GHVW]EHB*6OJQJmH OJQJmH CJ j*B*CJ jV34OPstuvwxyz{|}~34OPstuvwxyz{|}~|/1234KMNOPZ  [|$ &3+Dy4L$$F4\ *#`7`j R $$Z6$$ /1234`Hhp$$$Z6$L$$F4\ *# 7 j R 4KMNOPZ\]a<_\$L$$F4\ *# 7 j R $L$$F4\ *# 7 j R $ Z\]a*f g h i ~   / 1 2 6 7   P R S T V W X v w A C x  ]L_8L$$F4\ *# 7 j R $L$$F4\ *#`7j R $ kh<$$F4F *#`7`$$$L$$F4\ *# 7 j R $ *f g h i ~ phiif$Z6$<$$F4F *#`7$$L$$F4\ *# 7 j R   / 1 2 6 \ghda$$<$$F4F *#`7`$$Z6$$L$$F4\ *#7j R 6 7   P R S T V W ibbb$nL$$F4\ *#7j R $<$$F4F *#`7$Z6$ W X v w A C x $$Z6$$$n 4Y`L$$F4\ *# 7 j R $$Z6$L$$F4\ *#`7`j R +-./0GIJKLHhp<$$$Z6$L$$F4\ *# 7 j R +-./0GIJKLVXY]&bcdez|}+-.23LNOPRSTrs=?}~t  ]LVXY]_L\\$L$$F4\ *#`7j R $L$$F4\ *# 7 j R $ 8_Z$$L$$F4\ *# 7 j R $L$$F4\ *# 7 j R $ &bhpm$L$$F4\ *# 7 j R $<$$F4F *#`7`$ &abz{+,LMTr<=12 '()CDRSY"]^vw'( HIPn89-.  #$%?OJQJmH OJQJmH EHCJ j*B*6Ybcdez|}hi\fa$$$L$$F4\ *#7j R $$Z6$<$$F4F *#`7 +-.23hif$L$$F4\ *#7j R $$Z6$<$$F4F *#`7` LNOPRSTribbbb`$nL$$F4\ *#7j R $$Z6$<$$F4F *#`7 rs=?}~t4L$$F4\ *#`7`j R $$Z6$$ ')`HhL$$F4\ *# 7 j R $$Z6$ ')*+,CEFGHRTUY"^_`avxy}~')*./ HJKLNOPno9;yzp  ])*+,CEFGHRTp<$$L$$F4\ *# 7 j R TUY_L\\$L$$F4\ *#`7j R $$L$$F4\ *# 7 j R 8_Z$$L$$F4\ *# 7 j R $$L$$F4\ *# 7 j R "^hpm$L$$F4\ *# 7 j R $$<$$F4F *#`7` ^_`avxy}~hi\fa$$$L$$F4\ *#7j R $$Z6$<$$F4F *#`7 ')*./ hif$L$$F4\ *#7j R $$Z6$<$$F4F *#`7` HJKLNOPnibbbb`$nL$$F4\ *#7j R $$Z6$<$$F4F *#`7 no9;yzp4L$$F4\ *#`7`j R $$Z6$$  #%&'(?ABCDNPQU Z![!\!]!r!t!u!y!z! " " ""#"%"&"*"+" # # # #D#F#G#H#J#K#L#j#k#5$  ]  #%`HhL$$F4\ *# 7 j R $$Z6$%&'(?ABCDNPp<$$L$$F4\ *# 7 j R 2515 PQU_L\\$L$$F4\ *#`7j R $$L$$F4\ *# 7 j R 8_Z$$L$$F4\ *# 7 j R $$L$$F4\ *# 7 j R  Z!hpm$L$$F4\ *# 7 j R $$<$$F4F *#`7` Z![!\!]!r!t!u!y!z! "hi\fa$$$L$$F4\ *#7j R $$Z6$<$$F4F *#`7 " " ""#"%"&"*"+" #hif$L$$F4\ *#7j R $$Z6$<$$F4F *#`7` # # # #D#F#G#H#J#K#L#j#ibbbb`$nL$$F4\ *#7j R $$Z6$<$$F4F *#`7 ?@NOU Y!Z!r!s! " "#"$"# #D#E#L#j#4$5$$$%%%?%@%F%G%H%I%N%O%Y%Z%[%\%]%^%_%k%l%%%%%%%%%%%%%%% |ļļ0JmH0J j0JU j jUmHCJmH jCJU5CJ jCJCJmHEHCJB*6 j*J5$7$u$v$$$$$G%H%Z%[%%%%%%%%%# 0&P . A!"#n$n%nLBฤf* PNG IHDRhlgAMAfPLTEƽ¹ݝ׏ҁseWI;u-ka pHYs ~IDATxZۂ R#t_ZJ2C zIN6I-'b=XUkZٳg!HaM83Sn#vAPUa0`L4Q=A0L6ԏdKd`K%pM+=-e9'i6z}g!&TKع0 8M(^~,;# #Ad\_peW'J?ŀ/N < i _ f 3Uߑ%@ak4(PEA$ *׈~nzha:$Du*:!a^_xΏxRPNG IHDRJ `gAMA IDATx]=]u]7##HЁh:Ui* (MRvtN 4L<Pt4TQMFE@5bFY#Rsޛ %bx?w^w}Γ0a„ 'GGWL3i绋z iй/wMl`?|^ E0a„ &L`"F&L0a„ M0a„ &8&b4a„ U`O?{;/ڐ r0 &L(c~e„(^&L0)=ޚЄ Oф 9V-?-k8weЩK|FO;z 0H"^;P@(X@@!H`rP!( )/O@V+( "vfA(hV [6@6 Standaard_HmHsHtH00 Kop 1$n@&^n5*@* Kop 2$@&5\TT Kop 31$$ nZ6@&^n`a$6]:: Kop 4$@&5;CJOJQJ^J@@ Kop 5$$@&a$5;CJ4OJQJ^JB@B Kop 6$d@&^5CJOJQJ<< Kop 7d<@& OJQJtH @@ Kop 8d<@&6OJQJtH D D Kop 9 d<@&6CJOJQJtH DA@D Standaardalinea-lettertype0@0 Koptekst p#2 2 Voettekst p#NOaN kop arial cursief ^6B*]phJO"J standaard arial$dha$ CJOJQJ:O2: aanwijzing5CJOJQJ\HBH toelichting$n^n`a$6CJLORL titel$F0&`#$/a$5;@CJ0OJQJXObX subtitel"$ F0&`#$/a$;@CJOJQJ8Oar8 subtitel 2 ((;CJ66 tekst voorblad$a$()@( Paginanummer@B@@ Platte tekst$d ((a$dPd Platte tekst 2. ) DmemHsH! !fi?%(:4 6 W Lbr)T^ n%PZ! " #j#% !"#%&')*+,-/012345689;<=>?@AZ5$%$.7BGNPVac!!t ,b$LBฤf* %@L 4(  C A S:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmp0( B S ?!f{# tDD{|/]ee~/2PTVYjj ?;7 /!0!?!I!N!\!]!a!!!!!!!!!!!!!! ?!I!N!\!!!!!!svhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhsC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Application Data\Microsoft\Word\AutoHerstel-versie van bijlage 2 1-1.asdsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhsC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Application Data\Microsoft\Word\AutoHerstel-versie van bijlage 2 1-1.asdsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docArjan Klopstra"\\fsutr1\KLOPST$\bijlage 2 1-2.doc^<*z[dlL'H) XB?l-256FP*~l-25a|Z|iIzI1)Jb3, t< l-25P5 G l-25n^HD\~6PRGWH?|oYc6n]HdTozHs R@,!!Ry|Gp#֧*;&l,cxop)s*7$~-8'- >/frG/>b$#1'Ho1|Z|iA%3;6eiU7l-25~K#<\=z>I4ce?Bz@|Z|izC@-ELtoATFl-256GKy#M38awN:EfxQp:Q Q2#tpqRfSS}"Sl-25`FS|Z|i@Sl-25m/WAiFp/^1lI` ;A=lgl|Z|iDl~o\Z 9pQq?tunjKv`d,P>wl,c wOzfg{|Z|iWI{2#tfc%|Bti}r8~l,cX~l-25 b@567>*OJQJo(@567>*OJQJo(.@567>*OJQJo(..567>*OJQJo(@<^`<()@<^`<()@L<^L`<()@ <^ `<()@ <^ `<()*^`o(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`.^`..8^`8...xp^`x.... ^` ..... X@ ^ `X ...... ^ `....... 8x^`8........ `H^``......... hh^h`OJQJo(o,,^,`o() ^`5CJo(.?^`?CJo(.0^`0CJo(..0^`0CJo(... 0^`0CJo( .... ^`CJo( ..... ^`CJo( ...... & `& ^& ``CJo(....... A `A ^A ``CJo(........,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(hh^h`.@^`56>*CJOJQJo(4. ^` o(,,^,`o()@ ^`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(q^`B*OJQJo(ph  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( ll^l`OJQJo( <<^<`OJQJo(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ||^|`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(,,^,`o(- hh^h`OJQJo( vv^v`5>*o( vv^v`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(o^`o(-^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(hhh^h`B*OJQJo(phh^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(>^`>o( >^`>o(.0^`0o(..0^`0o(... ^`o( .... ^`o( ..... d`d^d``o( ...... Z`Z^Z``o(....... P`P^P``o(........ hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(hh^h`.vv^v`o( vv^v`o(.0^`0o(..0^`0o(... 0^`0o( .... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........,,^,`o()hh^h`) hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........@^`56>*CJOJQJo(3. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(o,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(o hh^h`OJQJo(,,^,`o() ^` o(h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. ,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo( hh^h`OJQJo( ?^`?56o( ?^`?56o(. 0^`056o(.. 0^`056o(... 0^`056o( .... 88^8`56o( ..... 88^8`56o( ...... `^``56o(....... `^``56o(........ hh^h`OJQJo(@ ^`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`o(.,,^,`o(- hh^h`OJQJo(hh^h`o(.hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(4. hh^h`OJQJo(,,^,`o(-,,^,`o()vv^v`o(.?^`?o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........` Q5dWI{sT>AiawNsTxop)Hs ]P5 Qq~oBz@`FSfg{glo1aR@,!\=?tubcKy#Ms*jKv~K#<Q;6OzSSm/Wp:Q) /\u(Z3, B~azCX~IzI< @S?r8~;&oATFG TY}"SeiU7*~P>w6F@-E;A=l$~-<6GA%3| d8'-e?ti}>/!D|g[rG/|Gp#oY[^1lpqRlL#1v=dGWsT @ ^`OJQJo(tT@^`56>*OJQJo(-ltT @^`56>*CJOJQJo(q^@8^&!@GzTimes New Roman5Symbol3& zArialWTms RmnTimes New Roman?5 zCourier New;Wingdings"1Htt&Htt&(tt&/ 9 !0db! - Formulier voor advies bij projectformulerinOh+'0( DP l x . Formulier voor advies bij projectformulering.0ForArjan de Zeeuw rjarja Normal.doteRichard van Keuleni7chMicrosoft Word 8.0i@H'@dNpx@0@dNpx@ 2111 ` 1 &V)'X; A '~e4*0@0B $#` 5DpKP@R#0ŝ`O F,ޅ 3@0%o1v Pmt"~7be D1y ӀK-0g`,Y8o1ϡRG-g.fwj @D6P*B:םpBG,뗖-P޼۔Sgo7p/oՊѫgq('@6"(, AJD Y' 3-_`KoǻC:C@TxW fCl-F!'^(1W`j%pߊZ!4T*Qz4*bT PщVh69lyq"@կQɓ<gArjan de ZeeuwArjan Klopstra [6@6 Standaard_HmHsHtH00 Kop 1$n@&^n5*@* Kop 2$@&5\TT Kop 31$$ nZ6@&^n`a$6]:: Kop 4$@&5;CJOJQJ^J@@ Kop 5$$@&a$5;CJ4OJQJ^JB@B Kop 6$d@&^5CJOJQJ<< Kop 7d<@& OJQJtH @@ Kop 8d<@&6OJQJtH D D Kop 9 d<@&6CJOJQJtH DA@D Standaardalinea-lettertype0@0 Koptekst p#2 2 Voettekst p#NOaN kop arial cursief ^6B*]phJO"J standaard arial$dha$ CJOJQJ:O2: aanwijzing5CJOJQJ\HBH toelichting$n^n`a$6CJLORL titel$F0&`#$/a$5;@CJ0OJQJXObX subtitel"$ F0&`#$/a$;@CJOJQJ8Oar8 subtitel 2 ((;CJ66 tekst voorblad$a$()@( Paginanummer@B@@ Platte tekst$d ((a$dPd Platte tekst 2. ) DmemHsH! ! DE`a ~ 13456MOPQR\^_c,hijk13489RTUVXYZxyCE z      - / 0 1 2 I K L M N X Z [ _ ( d e f g | ~ -/045NPQRTUVtu?Av)+,-.EGHIJTVW[$`abcxz{)+,01JLMNPQRpq;={|r %'()*ACDEFPRSW \]^_tvw{| %'(,-  FHIJLMNlm7 9 w x f!g!i!j!!!!!!!!!!!XXXXXXXXXXX՜.+,D՜.+,` hp  Novem B.V.: w!1 . Formulier voor advies bij projectformulering Title(RZ _PID_GUID _PID_HLINKSAN{C9349FDF-BB5B-4027-ABB3-3F0A75j#k#5$7$u$v$$$$$]%^%`%a%%%%%%%%%%%% &N%+D$$ "> $*)!} yu #HODIA#ѧGQ Wp& b7m>9X#(G(a-bFЎ#^Ya8~QRӣ7XQ"):oIbDi|==q,~)8F]%h!{ -!!Cd(/&Cdh;~Ðf}oFgIENDB` Subsidieregeling BSE Ondersteuning Transitie-Coalities Ondersteuning Transitie-CoalitiesVSubsidieregeling BSE Ondersteuning Transitie-Coalities 55Subsidieregeling BSE Ondersteuning Transitie-Coalities 11 7B6C73}AD >ZS:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmp L-TransitieFC.tifRichard van Keuleni7chMicrosoft Word 8.0i@H'@dNpx@0@dNpx@AYJ uvh@ |HJfI{;͇OO$8:8uԗ_a\*oo--9Wpv^.\}*-޽ů|^{M,6|#LU?"+E懀@I ̺|EƸ,A B Һ "gQ߂ [ H*`@ 4Ljy"?"$I >k@zKKB\q < ~71Yc' HƨޭXb#};5j,FOYYՂBcҏ`v S(CI:ng'ҤK03ze@6@ $fZSI’2XjaCժi]p_?ޮ7x{ -ctyg{Uh\j.y78-qbyg{}kGoo]jtW~׬ >?r#z]&y{+Nf6לT-c]:Y?q&Gk+YǏ?wʞo`WϯdEԞG:a_ZʊGk6aE8zg[?Vޘ@=ֶ /%V#g*3` )Eo_:6xd%"΀ uG-+ؘ2=l} t 05[JX'b$[D`FFH0$ lt\O|?8*1jta&5cJZ=k-c~s-8|Elmҟ`%ve25!AM h9ci*"s*N%&eW1#(BKG淞5֨'L6ui|@zܕBLPP}}"bF9C0x~*}*$ d% Ew²̎~xuT69ǿ>f~xZ`Oo^Yosg!@? +xV_7V6#^B{cno-9tZO'XWZR!c-v7\ B5xhOOP-yTZI/KsQR)$J.8SA٘iAN\BMlwP0VY5t ^"[~Ϛ8NoF:mw>cbD-{sZ1ai~C\h,)z(^La#PܧDRaX`c~ƚѦT$jeXNL%;GZ>ydφ:Ub2>v}y\!RQKjiJH7$b"EϑT4D~vҋ: ;j5"i'ןU}x{k}?Z5O5ܽ`p4eT} I& j`3VhbouIX@0wn5 !£[E%RdJRFMD F">tA="tu )dT"&v^5t)ENF^<H$F<*ęn ؈Gg5Ar$EQE.ᓔ<1@c иj;r's4sHל<dJK9]'2}.t֫ю1b{5(ضs֖>$:2P_J$e2z!9S_c u4!o7?/N8y.7~⑃sqIZx2%'Vxf dEg/.ˮY&-a?}0=Qvu7ޥ{l^0'Ȅ /-VJ˭}(3p-gjWV1۱h4@FzH fNfXm8Ylpㅽշdh$VUCk9dK_)K}]=N(4Up e+BuV=4eB<J]lFH cc] IJ{n2VA vRɤ%WvT&o9] |dٸJR =P9Dʲub|9=+Q&@Ă}7bE;u* C }%XJ|ϝB)F|CXޟf/,9&/kt`qly{_ԜxI ^,ܱUE{v񂇟p_۵/_VvzvNFi=k鯾},m^,|+׋Ͳq7qmҾъs@.]ζn{>?@3ʛ`o{ ̎^f14$%XZ4"[4̗FR@6[HUBD1U[Nʯv#wՅ`<:I"5%byn61(Q㋒8T]VHH)CWS",\c8=o)'H"3Y_` Gl&XEPīUtA>"`w8iP,aLOO3{*?DK&=r1|sUZˢ|iD-jx,Y+Y\_90۴QR'\XNE|$OEv]6!UBx[?$kеzڝm'v/9v}s]|ci߻_ 2vu|3~ooŞc:-b])9'H^B.Z9R ! !cQLkf1*bQ(_y ȗa " ,̔t/*dLgZ#|$u(2Ouؠ7kX S/Hr @q(ZTo!{F}BmSQQcp67,=B &L -+TFʘC嶈,mUG5c!lF魘AcAkr˅<5м=Lg2,t6ڇ+|I=g>ij J7( $Fy#n<5Up!o}=Sŭ;5qP^xwv|~MeTZ%n/x]8vŵxǻ%mr{`VwnL! n+uCccuzu5Y[mSK%*fS3QJ Oܷ+"Khor:քj1l}K (g\qzUW-+ul*dHWenԤ'p6ں(NN&G=ۑ9 b*L Kg^Ak= 7 A `k,6Hlѧ._5mPA"AUYIA>|dR L"9L qR*=s^<ЂNz$tnwW8O7"S~Q-YǷ<Yׁi@fjLezV^TGd&l+$m^JωGX2G&z4[a0C( \T`(؁d$P/0'X#zHK|NrT"PYR&HPRكQϗ$3 ޳@3c퟿^/z_:&8-ƾ O 9@oظ~ ^i)EFPP ?SeŋCOkțppxq'/*dA.D9p51a1A:fInRQh9xεVۛLKyJm utHA+ـf p'40 g,}Zl04γ ߲rj>sE!OTN2d׌}ie4.>ybycN HO3ݨ {dbΣ̃c:MfJͽ";թh'"e]SUoH_\0Ccttx^쌃z~{·opu}P\Z#ux>4!9tE9=xKR_j_#' Tf EL~hG+r'׈XPlK&jAR8D]Uvo2(5U=q[eӊYRHUr0,N)B*!4Su/h[lS^?[F9Cz$R2A0b |N1EU`iG.)1 r8C臆lk:\:»bRM[ܝ-0V)AYO$н93qp9g5L)wL*$M~ rMik)|_0Ǔ?l,>02[d_}W(^/_{.pǟ__|r\D!alh&T:' 2tg,Xds\iEe\xd+R !p8ԝ}"̟>aȒ(MȢ!2 TjV\SnTSw"ROTp Q<7f-1b6ߘ;"6Id_הEڜO@E.{\Cm;KJԺEl浍YlqfܺǟgG=zi({ң?z_~ ˌ~o@c"72yY; tIJqhx*w0ay7`e딳0he6 .lpAY0*y 5yygѻT{NIy$g56-i46{W a~݅o8CO3'8l I^OhŻ Xi-͸ͮhSBߑ ]eLi9ر{ s{0n3n'D6C4A'2'M]6ق׆[0 o jꚜQnfHu4ƵRn IDAT2[FWzGrP?~w{ ':*S~cq$`a%Tɛq8$AHD,.hZRJtJRZWg1\l]Weh x >*06Z*cBz%E6VV4dI7BE|yrg4r3rq"qU5Znc6& AO nL 38PT&Gޛ!|$ݪ-ZfuS7 {:sCeSGpP;H-Z6,J 2=5qNi@ ,:dI G*ղ$1PvDC6 :֙}kVܱ4 J?n5Ʒ_ =ո_V^|`2, Xzn(3?^Q?*J«t]FUy=pV8E'WXKTff.}Uy6ȶG˅ATY@%V[1a%?(=r[!XOtIal}{ 7нLܛ67 @Xpv3\vEiǣ:J։dbFs2}:U*XK1j*L`3e $c3zv~bvBxB:w觧b 8 ' @F.=7[dG<[w.?3>'vsi_Kd?߱K{Ɓ|l?tуw~?+K\7}\d0|󸭊 լϙE!au80iŏ+NP~R=\, cCg+cv>N q3]4t慅CČab.QX'-B:kiڹtoTuOSGcf%E茚T8>j,3LND$u-\\JpsonniQm0N@m^ܧ?>3"#zfպe1@0Z-:$%ފfn T VEڏ@>qG_h{䔏z};Yu+4{']5P2#J߼ġ@EJlVʁeTg 8gJʿlԶ6%jUɐ{`pi$h[&4phlv[Б#w' Pt Vqj)'`MU3AppRyi?,Y_rcxooc ShZJڦx 4=-P([(q$8U7^7FkyQ+RĄ I&hь1hh .H;F̖i-uk.[$ ٝV)_"|ѐI9w>[wՈw}|~Vmj1EHG)! &%'8v-&i0*%K՛>ҵTnb2`pp(+HzĂ>'ha'D\v AJd 1*~:y@XHNd'P!]:?3zbx qP#+s+, kB0vfX]B$D%#(9kHATasUyX8*o=CY:&'RNͩ>n;άL c{-j7K?;@ Xot@=W*F{^A`W2{{UX^7k\P+^Uc}/] ԌjLۈ `'[oF 2t&93&ZmFGMgHFkf߅4ڛ^zqm*"4IR`Pߙވs*[%J1S&sA.-QZC,U1" 7b X<9kEF5d;@zXl9jp^%Xޱu$ҴXH&d"bR~) WeAvN$ ``%YF?!#I,)EtSJ;@#ynJ4"R]dth)[<̯j.L2q-:0Ɲ/мʱAvo2/oF_ϸqcS|@S@tuu\n8P#v"wUZd9p2T/J)jWr ܶo!V3j{;Ces-a &*pЍu2#-X '%4 Y.uLM SwI 59 /4I%2)}IK$=zp%V] )yR [hJ=uû"tT#rGʱG ik b`XAXmܔFIP?)HrnV-x6%S8N"N}#^ׁlȷ|v~.}?͟>Lmh{#]cݧTsf DMqpom&:lOI$:cpHbDg̞eN3%^vZp"ĦxNI?QˌO+x<VxwxKoUCEIQCROj{>=neTziƦ I .<;"'FV-u]lhq^ǪF$4 ވN1H` yVހ@b lBW `m$@pB8ݧ8hD$e-4;~3sg7NE62^o' j!${*pBdž6;yEP#rsD"džt*8!L# 1\] 5鄄QDLYz/?0>:=xs"kȇ?$wB@?<[Q{?gs~)f 5CIM󬏼 .D#ԁu( bDZM6qTd AO>pͤ;O}{gj$=wA#-6VitzV6PF2XڞȪaSLX˺ , ګ1#rlʈ FTWH7OFAj* ݘƁ&::rWrمG6\,RTLdd&Kc/zl=Q.ѽ_Вen0фi0 .3(4)=c6if2b8RbAY1$j .ACUN~(~Z621{n':Ttrsacv)Cޱ+^|:N: o'\!NMZs1'Oh)6 #W@;)ع>,x+4Ns1T h%(4Y3[1am#=l0]n<aPjwGz%ը&N c`w0v d7eWFG"fh(؛dtJX*ŶG!,elw6=@ܴ{TgKt8a-*:I55hK`z @ *E$y=SY?Hl7z0)8[;T'!L) ƎB׏n-U1;5o(X2TG;qAuo9_zOm |x5\z򖮽OߖnOWśwdx_7W?t_#z^n|y'H-z' y>u` _j'œPc CH1S841K4ras|{ Dm-z(6$ݦ@$pFaug L@:{ pߐQ]Ԝ,S/o3SiYks a}`jpbXm3e7 Wl(֧ĎX C+=ǭ86`i3mƃ6^DFuaIB=[j 40B( w'=}Mc0֯T'"6*a< B)儾 ''NkO]z ;zѱ;ehI|#~14z<0:>{GGyOnd{z_pdSNWv.ٓ%hz &0ȵ&h@>2SZ@r_}KA<2,5i4!L{Db´ôcL0{pB{LahXp_;3Xgm_zr~3=3jGVlT]QalcbgN|f9"bs'p0+IT8jPntg"`8A}4U堾6ӺTB3ÑC.0Vd-aʯ& L|c2~quJfӈ(Ru5n:fbw$KНݢj\ΘVI4.'"=o`ShyѥfJ!/^DX/ѳͿ3;p19ÁKwϼ۰N1_Zᚔև=$m޵&@{ڊ2 l[9sQ>i~.(DP,D:~m 1Hb5v68C닷.f!cSD~ ,|3*42%y\ g5a`PC!>i'@%ɩ) &>/e]!'ТԷatֺC&rz|61-](LjIc{½crr|f׊ [Q9i/X'dpJҶq^]_}_g12ς >{~._zL/}e>l•[7y'S:pwUkzߚN=,\>hI@v(Ø`q&NKxAKb>?_>8@S@"!@f (mD.gp'&b{W];VG. l/T[C dL /Cɪ7PC!@>W!ɶ="44U zv =^XxHdء1F3a)FH,Sf@d0A٪NWQH^Bjmtp$ZeGAK[syj^Ѹf͸I=ni@̤AU<ԋ%%$ MCS鬒]MιSI&h+^u-}oOWϿv<74xKo=E>jor=f^z\{%vۮ[LJ+xQ?ֱDGGD:Sz?|=:ch` =}}vy?P[{|fٝUq!LLx{oĔ_Zʶ Llib# C8U^ `S|fŸ__a!t 4*zRx,kUW9AQLʡ:UK +,>9g#Q>emy@6LN]YyCvƵ9BMzL- |~6#bHn8#K3 ,RNf {+D{%"oQud?GμX#OW4}'ҥtɹ~`ЅְsÐTlОI cѯ?ٽ"#N5uKHR̯~ zU9F<5m NɰA hKVTU3I Mӭjd'4CG-DW K~e%zR!]!,XFr]VGY@RN`]g$9rN(ERz#jolr;J[j'=[pnkptO@M65/dra:A@ZH J ZeSfՈ'hj"-ʉ!$ :JPăƏ?q-Yg1[tXolcXg?~Ly?sz h.)׮:<=5~]lT!&E]^}E);L'TޚLB)(jc%daHɆ~jS>%p02 $ӳRprUk"3݁?dʜtAifNH (䂺"oCPkCR\Vtks$ֺ][c>XnjܐЗMƝeQ<>H}j}j;.͞R7F7ׅ7Zc՘w('F$fk_l[Nfp $"ŀ -ٺ0>,(QB(٧d=/_? |~S\xp?|=j!ci,Z&`k4.eHNkGBC QEM@Vq{>{+ 'ԎR1IKc9#jAf™αc<=: pӜe&{th>sQ.JNqfe*L2=#TEO./FËlvY=UV[sm~o>rF}K͞F"wԚe ^PLm!eNFrϢz CÐ&4x8㊋VkSddNѥFRT F79Ymӕ}@-e%e@uMƴ|u~֩U{ڭ|&Ohoa ,npgxa'kFڔ' 4+TmbA ٺ如[DFp/FdzV ?@ڶ2ȌjhYWY' l2Vz[8#QMV\1ZHGZ 6>}B@ y+Wz8fdC% 6 nhL&N \G2'8AN=-z&c0 |4V>2&&vBDj5`MݠIvz-XA.]/ph(JIij9.:_|SQYӔG ڹtFBDLM{fϮ]w[S c;KS**:VPNjR"S0v;qhj Q?W%S#)(]w%n];YG7"Z=bvVH-n0N6}7~´l;%0|̖KN+!Tj*eiS.sg:# E,k~2 *J[ņڇ&pժ [5F2{"X:h#9\@ٔ IDATaa}}r&P4i_v/k{ ^D8z}xu\HiclAy"G[cx: "Ř1]dq<+nvCM9,xGGi͖ۅr?]:銟ȥ׍q;;-r`@g@у$s)JvN; A~F~q,,$=LǖlY$߫{9bnؒL>֣TGp+չ7#tBV ӠAA5$e2U8QDysb9SA}R[`萜:b*}NDW[U S:94saHfr4T9򠑝1aj/A|:,m&V+rh8z|~|چ eo߾M;7mɥhlY 14Q,"p̭o"c'7ƺoOAzyn붾ǁɤXt"`( I0!6-W xe|.Ph1KYҒB-K(G\_E/Ȕj%2yK:JJ%EIU\z^YxlJ]6KyqzP8I%] L`V7"%?^!LT>ĨZLL3ݪ[MK)"n [`<9l0ƶ}z9>ι]m-5Ŗ[]˞m~4Hz_~9l`8`OO/~5No~e)fm7`ȄLn)UTušµR#T!/mO?Èm>J`iI)rE(I+M~{TW TY3+jDNg +\8ݗ|c̟9GTu|U8l&`D7kY9glf@jKR0ؠ (+O kͽFKO9r*ig:3MKASjݦ c-]/lbVOB'T5C 3?uc&%‘cPc z|uwo܅1b䠓G[<__wȻv8К[{_BKmgy? ڮu}֗]n7lnrm]>omsσ<Ͽχ7F@ ؚ:SCv!t5(O@Q¬$T+Ɨ]W[!)ۺۺ/n}FJ": .ffc#˅%p{TXT =eHS˹X τ?Ҁ BsRN B@[t<ńqbץo"᫇Ý1"!o;ip!w\oi{?ƺ'- me{m|߆rގ IpeW;mk^q^ ?ԁ]~K| -ǻsL"FrwU.*j"sVwĨCb9 nn[1@+lX@^k(!+7i\XIݪY'XU IU<(k-e6e DK<Lrq<_#0&Ŏ#WZ ٵ1:,ț*+d(E,9V d-Zr?Y ݖM @D/wlbp94$5'ǏvZv^~^x}/kl@ %p c.I^ҝ rw`>@(_u"ݩaIUd."4Ӝ#vXi44Yȶ46h<-8KO/q}xxޖS >R\C0K/b %U2\Eoς喝Knۺۺ/jq`4( z٫Q-D* az"Z" iԑ,i Rѡ}PHy^4.ZAegJs)iS]@3YP\}a^d rR&)<˾9QP9l$X=e;'5ɏLNx[1 O|fPf+%l?A`ܑ8n=س.h9dbk[YKH@ǟ?/rva8f(I gr0d< "319U.hfᬎ] thKg'cM&z5gM}΀D{#ɏghbn4fnۮ+:dbI)˫B 0 C%f4˃Lh9mP$ZlnnJBN9>좋M&ɋ)L ~t, k"NS;Np!?jRy"G9ӦPH'֐,O As|\uW6y=C B GрEG୤M 2ZLOSۉqѧZʄ#z64}1Jm,- 0ߐ1PHo/vxpryfYŰgrfLܛKzYU;4x从Z3]y{9޾ng{9k8? zݠ Ao7WH : k~w٬f2`}z߼5i@#P`q s z=ߏeMJ GB4hKz[u[ŭ6_PB8W0ME嶙9tjShY*_[xcbƀC1"\tFW5ET[' M^%]br.ۮ_SAk/e}cqE̔<8ה4=lz,j'_"33֊E_{,Cc`fu]*|&+n+bn@Fŝ e@$b~'5T*Hv*_};,&i8?mO~ovŠ4h۰3}l+m߆q d3{9Oۺuݜ4bi8,ofw-$2jp;-. 4`l!*UBL"HNF$]rqoNI9&JvWD0- !3+on붾N>480TAr~ǰqsw/5gH80:V`N֕爢U`E u6 ȉvbQ(+Zq&SZ*GV/'@Z{ؒggtϢ|" >.QT rKPhA-d2o\h.%w&gX5ۉbw,#q(1;6nΥ*G4 u2T`2X)3.=a]vY^fX{EКƘ*kؓ4pufشt8:4$ ѫ> "扂NC#Vg=E0P \>jK䥆2MarbC") ,z/mm}y#A2,jip!ުDzzъ3Nor^fD!1K$ ],>E>dRC\Exl P 82rP`,#T45œwK+AboY 3LOZ32õU֯zk4/v/c@e;2FT0`RbbyPclwFHM7Ɩ|5 m޾zmw$!$e-tC v"lL7C3fFuS[kv|I=`|QURҹ3ӇpZq1 FdMPG YDhT2-T 1\JtKMGd0sv,?;n_^ebYp񒣣h'XF`Z`s\MS]VY}ˁh-3Tⴞ{B2Y*Ɵĕҙ?UmUrK;5Y}`WrFػ9z}3O9V>@&l w*ŻL0?,Z^I+0L-bH%1)q=Y{z=áI0[qMuZ_տllNJ#;_z듇c_\ߔy[gj8#/Moot=}̨B"a3Qt])ս Ej@%PU1L*MLl[k;'dѲ6o\E*ͤΞ--ZP snҸ1Dק`mkmg2]ͩ8_bZ#! *z.ID ¬%GP%G@|/ DQ;kg?vcOZaf݇٣%Wв f4D5M*eEw.G)&*|EVOǟ@B@g&P MэKt3.eU^`D{%Sd t?bYga֪fk|Jd%;[9x)Ay?Q82dPni99h9\S=*i}omׯO҅f4-RϯhM9nm{{V !V~ˣfssR;t¶vzِ°ni/h+6mZ6wگvdR((h~>Yk-; ՠ`QW)"{slPanEp9P(۰P24"^7B |60^1:p2]+kv{CɪZg3>ٲY54*:<'; d=[t=l˼k.nt,37'h9dRM#W.:(b5nd$U<;`XTtT]8]TNt6{"6:) ׃Ǽ";`j7!?&P7W_.^W~eyWҡ|[_K+N~V qQwu=gNf&!UAVI2v30WQ*QB P>d: U*N4q@!y(2BUnnLQ\#Ƒr!HsNzY^B,6*bޔǔ e#Љc*uܐoyG!Dhh%Ej0C/dуC~ \'`ٽf\unb) /O.[m޻?D޺~ĝ|pȇÛnÛw::K yivGw.^շ1Øpr$Gw;xrˏ>m)ӵKw_>għ1Gwx񼧾x}OYɌQiS5 }i2F`Jf[r$kj!44lyhsKgb9J3d hjJ3& b*e":J JY#$cDdQ:cTE=ռ"Kʪ`(a^c#"W7d,9Y@%,JZ %x\,+qLB10:QUwIlv;{}qU^C_=wG1KRĀvڃV7@*{@Nq2d>$'&pqCd&|$ ~ d/}'òssnB We~Yv\&F i?ȟW#Y\h>,K7>g\?fmѭ{N[k'?;ώ~Û|r޿vh[>s!v͏Oh"1_qwyF8&|p{(/r\Wvo+|B^V^ q`n=xznOw^b'}`E÷xECK8G@$܌0>Bi㫪+|? ʍuTa9 EɋS522.qB9HJB~44*†`s=D=m;cz{ ME_0UH*O >#'C~i-Ѐ(T:]QQs-iR#hCB=Iޞ|9a|άoj2TY,Zt%ڧ@\R&)c%&aijcF/*l @8}D]\xO#ˬgy]891`̗éN!$ P8vl:'naB; . C?Jqpe_[,s}ځy+v!)w7_v坣xTi~(`nv?^q־v"c|F#Ş)ܳ1Qu]p@WHui:"=3i2ᵨե@[(#ͷdH~>El`Z$rߜrO8FRTH8KwJ703L"$kP8>LRrTTr#Ȑ_]""0_nKwP, e 1͓epDf7DKAT~VݝN r\h4~1"r g@ǎ-Ż'ÑXz|'g|9t7N?+^I /1,ןf?(*|,#?yϾuT){\bXݶDܛS s*H?&q8K)|jY DX{:|i)l=kqj dsvysS^/l6(<عb l6\o0xLO/l~5zU[ÖIKƹr[|5#-R=>朄s/G98aL0!0uE[e6@ &RcB|V lO _%HCIS%Q@5RR.3e1Q11'5BC*ֳ5YN׋NjJ(!B/JUeQ-*m] IDATZDUok)b*DGEEQ*q-PJTQ ܯz 0M4 c! zRT sΉN(Јڡ@EJaBQ.hL4~tfY4Yy[<9%]n51c/Oʌ﭂W7/v ߖ+e~z甴ǟR[l)+Rk:Gwv?[m'~WW瘪D?J;!+;ZғR16J%!:ϭL`142LdYsKn#"-hy߸7o㺮ܪ~ )JlFd(7ʡ* ';g%?pYqU,JQAr[RLrwOְ%S$`fS]]]Uw9ǟ'/poj= ͽWb0?8Zk}a;,f쁲);R+'IOzp*韦r]&! ڴi6ϢX–!!_y˾7uΏ_ϡ%_yy(xԳ {*K})Q&~qVOvp~[a?":NX{+By8! 儯>c[&T TBet$. :k o dվ},dC^$`!JwS,u5a}~#sys[uvy{'|wwMɋ{g7׉%m~g=|`nPQﶣ{;1W{#x |BM֝ !~q;j\,'J+cGP KvSխa-IhOKr,ȩe=5ؘp*6搴Mp!djR:;M6c.8H-Nt6<#|@g#|Wt`v+j؁E3Xrq?#uq4L8%*@&' FWr%}T!&6ɺ5:{P4bW&y\cɀe0'ޤg3ފUڷ*m2xqG3oӡ>~"{.-o!cz! nliܫ?M@Iq_qNO>}<8| ?5ꂱyb}?ܺ~g;p\͎ՌSG'sP0jkQQǞ|!b~[} 2gjC"E##j†1c~5 m46x޼ t o@CoQ " DVa Y٪{>YE4͌)U|o!OQ('YMTEϵ>煐rؙ1;&O`R`MjK R"ABɩ0ZGr6'>HܥxbNzkM*͛\.9r&yFrBm5HBԢlsٜ!|⣳5olnclll#FWtͻd/[0pz7XEUէh"kMXƈ@RdlfgX_mŞkfSS;fczO yJ-M$"j-$,(\gY^9+چU"Ghl1XUjYqp*xtR#Jk$y ^!ʔMOT37v8-bxRIK_ԁ$Lh3bsDP`ת N6(I\ۼY;>asf6قW}'wvas:B3ZzhVN˧1wW/ -0|C(a ک[(b^'_+oeQR]#NАG@UflfEaTEZ 1(.U0*A&&FxQF@_%5B(Ȝi9{[%PVD` lm+r#axB'-nd$S?(^=Lweޛ !׉ r&=W )w >dDub6K I)5YZ.TPb~͏~˧d+V> |0_Xm'+n6/x*Uiy9 @_fVnkJWS!07!dU,Pm@ǎx&zTH%tbuus`6p~'X,qv7ƏϏOls>鲻Ĝa*~$@'\eLXEUX+2NA\K&-EgK/x Q!ur j|m1t 'EH4ȮOyp`5"#h׿+Wn_anoo73^(R0 Cp]q1jNE7l"gn\G=C Wqr_GSP[*hVyO\Z+BHwfQP7>bvhrR)S褂1˶o3b|M6K)StJnJprG.L45_G4N@2KS\RH^\u0X5hNp5`+1RX2$řʤJ I #h8(yJfIxAAg9X;8svLCI$x Xd53nγZ HBՀpϖA ZLڬ\(C gEFޖFuJ)gCAU zFTP%vE = )~\yyP":|ywpvxm +78IIi~mKIXu?ɜ!NBQ:dRorY4Z Kt9q0 \;ևG\J& .]81sdtj]HDV~։5 ::fw /鷾{ПM%@0R1ewvxu?{W$q]ϹYU=;A@ )$/~''~0Mj!A`7g8hC$qꮜldG'HrRGADʶ=W:: ZZ;@^%*bS%0PLmb2TՂ ~d!MK/q*kHMy+r5¥ȹZGQ) R /Je+l]A 1}x[%KҨ}e|c{ޞh#zΆPWRV \/l*kZv2TR˸ ePPedcE\^ %LFm&D3t 6'x{k5mmR2p5viR rvh"^X6,r [ݿ:h `?_q|X~-*Zټw[[hy^籞c Hh@Zp/Lt-Ok>? ٕ,X3h H,JMth[ \h˜`!f(h-m|oggoIy71H0xdH`! xb""b2E+$c^|`fuS8;ԊYAsKm.@S/LAtyA,UZEA))9dC_LTP2yB軑D0D37wk}vޛ!YbQMKNhEY;ӔcEH.w,5;X&Zw-ɣD\s` 0cU 0A2J[[1DJ6jm}lv%[Z8k>A9~` QAO,jؒFɐ,_zi؅ nXw͵y?k_?K<#珿xǺ~ퟤ{:$cA~oz'ԡi(`Ct&aYi |p?p~dZ4l =%0oz;Q^4pADJ)IsD`_^ VBٶFt6h K!7n!Y;Nϸ }c-x& V1Pq *iCSK #rg ]9ۖm"K/~pRUp˗ (B xj ̐CAW=ͅV+zLJki |pbT cT?|vwƻM)&xGLf{ySFuɬIlRiMlʌ+ QI&(P3L·_|>9=Z>Q21ü4L.u&?A ݲs ?,5&-z < [ƎE,3IdX @6MQSS#7Wc4@NI 'C $ ,JH9 7Y!"`MPnf(- %) +%4-%|œn"*R جoܾ{:]и;7[nt0nggMFFczz{>9q2lDͻ[;!+ ǿp:j+ Pv$0'S l0 6\9˅1uQNǔB$ZCBHlpĨZRa#ʀ!ULxbCVZ3bk3AƫE *uöpx[Wnf$n>y3'_lփO# IDATۓIG ;t:|.w&ڝfygچu[o|y7.mdw`kGyTv)~"{#7nXC A[BG!^XB`2$FKA&B將P'"9( >Eh]''$#s4tm\`U>҆aXe]Jo9_EyՃ>{<~eVIuD_j5H= syG\/p=a&zȆlsp$Y*: N#~-œY}YSIR0`!@R <4$Mʃ~n@ZL ,\ ɗQa!Ywdbdwf/vg昹t:N 孝$C0#%Dvf`2B"r`LadTP &ٴك,fG`fkIQwb1r" DNY,d E]2pdFIb+l*ڷ jP&B#,%EǼ` ͌{ t|vPA瑮9!35cX)1Yp~=9O5|rp lXkC59/bqV4}hp>ߘplmФ4}4=;>%lqJ] s`>;:_ԛ/&=ӚTþo|8<<6)ǝŴGJcֲgdrΔhMRV hN0zBŔeo*҇_9&bUZ?zN|3WOYzqAF[ ~zWt|n]Vǻ{ZM} |z_?x^z"0geTYt^2aKVEVRo ^ Vie"D rRcFc$(`*seH15]zML*5\ifR5I*~{\ z̡ K PsEt0J.#3y8wic-9ۂIfVR."BQs$3K1 wÙM smw?ںǏϮ.j~82@% ]|o{!ヮ՗Z1O{®r~Ğa=N{/Ϋ^x^z"0rgV.' TB(>"čS(G@r2#$pZ.ehIdPme KQ\>v^וRn4*bh`,4 ݰE$(==A`3SU7Y,zT9P#0# єAE9{>G)'Ew;Y{3[ Ҫ@X0"Z4ho5 Hdɀ9>"т{vѵ`챢FFo 촤%Z{׍{< TV,iu0f$h̩mVķQF# &1Y'szxdރpy7dʶ=/)vi5/:qUO`sB)"3#~H^*#IA DEkY.exO=`-MND@i s`ٍo!Eg<[BUE? bXIA+}gDpR)CmQJ\~_?n%\sWVT;iaUZ- mNQO2z_]_/m]I|>s߿ب߻)qf߻ݮ̎77OC&̏ɹx!W^ u>|{*Uj'Fړj#[S0tJL$'i}p82sQڱ{II%KF 94=+!D~8]u@fz@h$1C."|=).C? k:iT o-IzQeaO1V8^ lEq$=@EEaxrB3#uK)ԙy ?MV^+se[uBp/TF(HsE.YPr\u]v_½zo[ o4=u2'̀:Sdm)23E- $'Bn9 ztYǢEKR^YY]))9W#R jB'w\O{ԏ:[?Y7X6ikb:X?o]S{0G* ֹ. ?{~iQ\5"wU|8&zv?_ܻg.ni*߭@KgkOoM]}IW 0:Y9[z>'+8 ÒVPJQ+Ir4Hn@D_7q :ӼPisZ:hTÒQpAȧ4®A#y4۷)2+RFY+Mwr]%XRr@W]E,QRԵZVY\ۺ, ܓO^X)(^/M>$:P`F |tE@vm}@>e!Ė :0j.$O z0HwZ>Gmu)677m!&zD\/Z3,6-.]ӫOoF\ĥ?@1iWnnk{_x/Vz~#-F X+{6&.]_YZMvk{-y#vIҤYI^_-EA]'/T*/6ͥIRK!N~wP`ZtB~XpnEt%:R4 vɬ7`';@ =s.\9'q' oU=I3 J0\`O&Z ʿ]y"ٳVbCR_._Dw8[:rʓHDˁ%̌XCwǫ?},ݭsWڏN%Z{up^Qh *|;^__x=1ngNص' fͫ/d PqԚױ@:Z@jOTp;LB5P$Dr"SFf,#jO~P'br#zͳǩ G"@UsuGE|e"0Ѝ, dBD縏g`op0Z'PF(\}ZRVHE8(<ٌWfiBeZ9LgI(fLRR^RYਤ1>D]яrmZ*#Q>ts"ZbWNP'AHk Mt4m6kh4m;6G}"u"sY ֽvge+UDZ"{ .gw@S!ût;kqڱ:.?/lᆤɛ0{d+/g+x 6 M (__Z>Hu$96V?G",)-㖚ycB3JqtpբKZ>Jna0 -UL9RnS3̭ѸdNߘT4>6>C~Ux-gfkmUDUOC]o>ݼ'\nx?/?0ڵ]۵]Z!Qi"$yUjbv?%I,:iL: 0RH l]_FB*3uP JR| X ҂GAV(i.Ao(aS2ّh&@v*;Mʫ aD 3լg)2)hV!^kEwfcÁ{[b\QPi {\TL蔧`+,m|vl"(>BZ;-Wqz;6t7 Ny|iMPc`}OuԢejki:{ZȜHP5zig.8As#' Zk؍@Xicf5 4ryGq'-wbNr*]H#6R4@ ta( akkߘv002 ٟ"s щ7{yQ{=?\t5nq:s. 8#t51Ͷ>\Kre"ب誈CbJtD"'yM[(qVaXa2T^+T VYPt`V^׊8Z sW#AM,WLxX1寃b<ՑI4dP= +xTC[9u)R&<Ռ6y !Z0YTqrit@3c)ho9H]۵]&Q 6B$JҰ|bC0%(LTd"T5e/y~F#=.'c˃hY0 =!p[B%of1B;~;MY6mהAܫ2ٻ2Jh9[؇Do Ig>!ZOg6N&j@5kIC#J*gU: !qf#$=Ͼ<|@UNz` ِ; F4>E.9 { 'q=u+#`r kF@d)v#+I\DZ2 2z]ڮڮ}ځ(SZBvKlBs":%Dj|&o ]Ez(12.Tk+m{3-y'YW$g!orC5,Yςu&ՊCۥ:™!cc,nܷOj&3j@ȗe{f1xQnv٘}1b1˂Yƥ9 lsSaV[2&Рlk,qRs-'{Fov1BCB%R/$Tw=SdRX $iAz~=9M0 \]͇1Bs]{mCDNq#άm; u76|$:"Zi^e'JŰ2MB'*L2A%0R;2Aʑ-2zJPDI)=\bxZZ "-L=6 Ra{DG`k#~W}fZ@` sa֝M:dz4e,;|D. (n#QpANyu4fr& .'5%E1r€Fu&xǯdSF-Ȼ>Cd(aev2UR e:ZbDbڜZB#OhnÂDD,+|Ѐj`Hy'5gs,ړh^_B?XI+XvrW^{0'];r? ^YKISyHY/4n 83M1." _7 4I7|ʢYc iu9|O]zDj{h &PDzG4K_h鮒Mú lˢw^B-$SUR(S.1́( )UX xvJbNFF*~a5 Tc%$QUl$"آ\3^dZ*{zgHHF"iL=Q0\Oc=*XԞPo4f24bɜ@/MSUXl aǰh4ڵ]۵od;$\~)"g2pZr2n9)ia*_-ز^g((ds#qVB3e2~DrM`Ỉ?$œ2#,܈pO9+ht.=Y>&xĨOx͋#ﰍ-݀=hidE|a SSNV"*v,W$Z(e-"8E7DEJ *{Vt_[73}HFca۠Bą Ke=/*q?oNT˭PSZy7S |o~QMj޵]۵]C{8K`-kP4q{"lJ +P~≤ Ȋ9MR챰*RJ,< =6u.H\bo(W_U1hH*')UtNQ:OArT4+ @{R#RϤQJN՞$YѕFlk5 NGW+G%ҳ{@"! S@*̸JЙXC(a@JNސf݊}R(Wwm@z(^"j M z$,!p~fAڮ7"N0Y )dI; I (Qt(ڜ^ZLJw%7RbyP2Om3C%7PN}G|P2_ Dя IDATRaU阌U^#*=e1Y(KKH6$ 5JR!a *Lu|UgO03nN,Cr e; *ɋfd8*J+ő^i r5@=bVcC)apH0L%mN'@| J!OxSJVE{()[Ļkkߴvƨ)@A%֓Ċ1@8z 1cwT_ϯ/h{]5@sw5RuJH%Y ;ٱ N狫d n@1e 8K(P NFU:ZG$} s=YǬ.چgM3Rޠ&)W3*<19u!EQh} .;v) btLF&W4JK&i8:P߃\!pym"D($It,40Us5a3En'8Vq;*'[OxgIi8,ODcYlޥ Q yET" R`u pN}i[j an#M(I8+ pk&JO^l?1cQÜ:wԄWț;!5^²^6vA[ APnPnGyEѮڮ}#A.nV@EA":(s6H("KC QH#| dZbiv'IlkѦ1ыH%Se<нKb_[ZH!Cΐ]C M)8f.m/zQ9 <`XL f2HƖ-FNt=8 ѼF$VFltUH<^7J4κ\5ȱȒs$`s5TGOjUS<鍂J096>V꒡y ߜejٶ|#.\{ҽx­}z'ԗ]oV/%/ bs~*&Ou~R^5gK, :ci ⁌ºI-Β3eJPƙrE7E2}7%^4dKcd |zޙyf'GsbKnW gtr@hf3U WROP(sR&`7cic(rD* Tr8J𭫳TBD&b4?<&šncu-I*uŸ0Lr 4Ln 6:Ф,Ƚ|8@W"4q>vIx$cxh+N)W?"Jk2pl5M:TQ Q=s-攍誔L@*i& `(#uA?r~ʒH9) _NwYERJ )Ebr`6"4a}' ,wR-C YМ&bA:dޡ@!ѦHry2*0]uXp/55iEB!#1RCy/Ԉqp@ xV]םS«y> hzb`]fs; pЂtXw,o1Lݥ ڮ7٫gb /F93::K; e}`U)CHX$WJ()I`sidf,$yeSi2 gr.̺f`C_dle]$Έ<*d#Li=+u` S臢Y+H:D,*,c8CiH13aU/B TDa`nJ%J9L$04֡*6u6@~'J=ʰ,vnJt`4=M SEU&7J b:OnKnnᆬ$4R/%|ٵ]۵]&C!Z̥+Lxq&è퓻'$.!\@^44-$#zdc>i2/BM>t~mX٩EP҇x:0ʑk"LP kŜa0SXIb_™&9)(=j00>.*'PAJTs'ǝ9$\IX`q<=62}]97΋b9,P-"Vaɽ_C|t8"Ji%Xx}n:cUb\ק$ն2ޑ7xOhZA\iYJ*HȀ5';leavve.5" dqTURq&B5]:Y֭% .kZ(>C -̺t_&l,h!oQE?6ȤSsьIQΝ0++;0RV- ҺLC>dzaD18IX-s٣BeML 2~ϱMtR#è:Ǐ{+:7#@mTJYj|n>>{|#<$+<µ4E>wk[Sn-P~G{wG]i߻/\rm>wn/~zᕸ|cZaNݽ[{!w~4YǸz;kFs͸zs{3O|pgumѥ7f.Y*[[m/f) ݱ2+u)bXkH}pwd0(?\4R`c \R2p<}ţ:\Y#{YK42yХ^IɡӡB*(͚d Wa&Ϟ])Y(].EآyV)aTNmS:D1b qALahd/D{Kf)r/!^}cg,9D}.ox"7<^ +_ߟwgwk|6?|{=쿸:uA\iW}xy[+wn'| !}}[_0gr ߻Z]o([ogI۴U|pvwmvF7EG(*ߢNYm%rUD B`sd J mT":"KϦpbvDthGZ^eфdB{2y(y#i=O|>C>KM,SVEJ\K-*!m^ @iZp|{ՈXxS-Db.CS筭.%Y:b~O3dB x2Z3R@0!қK-W+*B #3i-2':"5yZGOOT+Y[u.3g;FG6ѹ} I_;ʹpnq+'ۥ l6胻"oss5KQQ-k~쿾qn?؀v>󃻫g_\cүo~]:|vVϗ}:Q${cf^j)V0з,rCv=ʙlEpUsy,CRi}I03xv@O;9<*R5dt5Iݜzp]+]Hlmz*;`BfFPI%dME,bQ6j9jSGT!r&[LZRw B,`9Щ{jbWN8o@%[}"w+Vi4hۀLqpP! -~LtQ[ebz ̴WR]E%)\N_4)9JKDÏà>O 8m<1w:.FECwA]}چ}NbV>[.ta?#u?cG Kyi'f {K2&" X!xYGL 9{=A2ls~"љRKtNTL(D1!+桖!c%M"b@I8IFSJ=(""eEWdl*0Y$zNHwʜx[ MaS& \!>MM?Ѻ(n * ø&&S! 5yiCDyfIPCE/5G杬zWLvzoکI3c5 6^,'Ji޶C",dZ;"huȨɤXC`.9Hf6A% B.H&s:r@f$ĝu@?n2a8AYծEZw(B"0&/ C(%b5POԳV%O%LH Vsepfcb\)z͋D$r2%4,7`J*_0O`0zi+Z(f>Z.Pœk6sj=_ڮ_ g߉l^;og7'xYtC~x7{7+q=mHFK|u}o! 닱+=:ĪĀ!g6'M1i&95PVX &N%+D &N%+D     ( * + , - B D E F G ^ ` a b c m o p t = y z { | *+,-BDEIJ()*+cefgijkTV$&'()>@ABCZ\]^_iklp9uvwx&'()>@AEF$%&'_abcefgPR "#$%:<=>?VXYZ[eghl5qrst"#$%:<=AB !"#[]^_abcL N !!{!|!~!!!!!!!!!!!!X@@@@@@ mp?(:J4 6 W Lbr)T^ n%PZ! " #j# !"#%&')*+,-/012345689;<=>?@AHZ5$%$.7BUnknown HoutzagerRichard van KeulenNUW]hj!!t ,b$LBฤf* %@L 4(  C A S:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmp0( B S ?!m{# t0C[ft| RZVZW b p x  N V R V S^ltJRNROZhp FNJN )!/frG/>b$#1'Ho1|Z|iA%3;6eiU7l-25~K#<\=z>I4ce?Bz@|Z|izC@-ELtoATFl-256GKy#M38awN:EfxQp:Q Q2#tpqRfSS}"Sl-25`FS|Z|i@Sl-25m/WAiFp/^1lI` ;A=lgl|Z|iDl~o\Z 9pQq?tunjKv`d,P>wl,c wOzfg{|Z|iWI{2#tfc%|Bti}r8~l,cX~l-25 b@567>*OJQJo(@567>*OJQJo(.@567>*OJQJo(..567>*OJQJo(@<^`<()@<^`<()@L<^L`<()@ <^ `<()@ <^ `<()*^`o(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`.^`..8^`8...xp^`x.... ^` ..... X@ ^ `X ...... ^ `....... 8x^`8........ `H^``......... hh^h`OJQJo(o,,^,`o() ^`5CJo(.?^`?CJo(.0^`0CJo(..0^`0CJo(... 0^`0CJo( .... ^`CJo( ..... ^`CJo( ...... & `& ^& ``CJo(....... A `A ^A ``CJo(........,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(hh^h`.@^`56>*CJOJQJo(4. ^` o(,,^,`o()@ ^`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(q^`B*OJQJo(ph  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( ll^l`OJQJo( <<^<`OJQJo(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ||^|`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(,,^,`o(- hh^h`OJQJo( vv^v`5>*o( vv^v`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(o^`o(-^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(hhh^h`B*OJQJo(phh^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(>^`>o( >^`>o(.0^`0o(..0^`0o(... ^`o( .... ^`o( ..... d`d^d``o( ...... Z`Z^Z``o(....... P`P^P``o(........ hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(hh^h`.vv^v`o( vv^v`o(.0^`0o(..0^`0o(... 0^`0o( .... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........,,^,`o()hh^h`) hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........@^`56>*CJOJQJo(3. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(o,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(o hh^h`OJQJo(,,^,`o() ^` o(h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. ,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo( hh^h`OJQJo( ?^`?56o( ?^`?56o(. 0^`056o(.. 0^`056o(... 0^`056o( .... 88^8`56o( ..... 88^8`56o( ...... `^``56o(....... `^``56o(........ hh^h`OJQJo(@ ^`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`o(.,,^,`o(- hh^h`OJQJo(hh^h`o(.hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(4. hh^h`OJQJo(,,^,`o(-,,^,`o()vv^v`o(.?^`?o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........` Q5dWI{x>AiawNxxop)Hs ]P5 Qq~oBz@`FSfg{glo1aR@,!\=?tubcKy#Ms*jKv~K#<Q;6OzSSm/Wp:Q) /\u(Z3, B~azCX~IzI< @S?r8~;&oATFG TY}"SeiU7*~P>w6F@-E;A=l$~-<6GA%3| d8'-e?ti}>/!D|g[rG/|Gp#oY[^1lpqRlL#1v=dGWx @ ^`OJQJo( x@^`56>*OJQJo(-xx @^`56>*CJOJQJo(q^@ N%&#$$d%d&d'd+D,D./0$C$Eƀb'N%&#$$d%d&d'd+D,D./0$C$Eƀb'$C$Eƀb'GCJOJQJmH F$ *3*GCJOJQJmHh !/0CE_ ! !!! @K@J@ƍ0K@FK@XK@ZK@~K@J@J@J@08z0K@FK@ XK@ZK@ ~K@K@K@K@K@GzTimes New Roman5Symbol3& zArialWTms RmnTimes New Roman?5 zCourier New;Wingdings"qHtt&9{f(tt&1 : ! jUmH0JmHmH (,)^ mi ,,>dT,"&$RO7pPin<\Ջ$b+(\%p1/!Mo6,Cj\'ocR"f?Y:N!.j}R@{]@i`d 44CѿTkYd6r4X uj޺SSƥN#PuШ]tJfO]!6ǰ.6hk^7šˊu ҟ˷<;?Ԡ/ ft*]:DT}pgLd|I} iw՛_?UsWkwZ[ZmY6>X#Νo=M ax V[GQomuߏm]i?Sv0O=}oak#"Zzz&[)3$6Sl;ZYֈr4L* E*]f @e1Jj .AUցXD:RF!`Ntҵv\p5XdslTB:M㎢ $$,YMtoP ˤ-e;h4[uaK,a5̼m,%C kV 8O"jp(HcGE7krm兹օ\X"PÝHH^呁.Kc^)1SI zR#&2ȶn۫<6ϸzs68w~韽w]:mO8CW8Q}\|{j\UnO=2jx=άm@'YmڕUMWXv%Fc|;ﶙ9Xݞ vFS ѧf d%!5}S[\"+`(5 gl] Uʈk0ZSTΞCF.!86i+69 -UdMO`t|h]&/L'W>K{I+o,v%e8ԥևӽJq~}甍KcV*/&FOnQ/a/Cv/]D5$ }&= N.U<ZkdV EEwcܗ$v#ҹo6hAϊ@ yWX21=Q87"ɠC 9d7Ԝ`3sIшlCju"hEӍ9Rde(7W)@%tCCcqZ[ nBG/AuhY;b\xe\/#֟`WVmkېEp f6O-ˢgkKEMW-p~n5;70%m♋Չ~:1"ZR"Gsx2F*o:J`RgA%ojLBBvZ`@џ\8yPFy89Urs>(C:nLATi@KujL ebkFNjZ1@L梤e2eSH`ݤSM(uk uX.D%2#F5h.So-WČlrR{X~OWa7 (/{kZ ң "UemdWnZZ>M[AF}6m=v#QȖh,5PFqhm -GzTǟmķ~}1؞AXMO:+r^饜t]_jgf".UoҔ'QLeh,!Vbf}Tw0!ԡAHrHtÖj DTzH(ՄP!ko˳f4hF׸%YsB$ JP<:ڵ]{R|k+J7hXB_(Q#*`)wP{6J V&*2h04.ʛo\":ѧm2",u{HZl>*ZcKSmQ"~dI}K?+Fm];!1ɜ3Z}1"UиƊ+ҊyRDMHRxbG6jT$Z7 <3Eu=, HiZz`L+UJS ȴ a4`b `\CMr0&k0U]m,Omɀץ$H4ӎㄷ\M_x#0%cr(Dk_;66㋲wff${hmxφ]d+ևr%:BMN-[ \~qSeAsO6.u4'1^*\<*ٌKqNQ}&>Ю gSe DŋPKA؅4;6(*PVF80DSfj5l x (,MJA4?dJSiFv,cb.:d$ćq.I1\(hGEӕmtZh檤oڙ^ ]"=3US}%3ShqޝPخmݾA[ߜ־׏d'Jؾ.RY0˗5O 0K'@#5%lNdlh(VC:u-- eB:p)Qa?dF4pa!3Gl ui ŤRj=i&k] S6b6n`1|`5pL7< Ռ@rA)FXXXoXX           XkXXXgXXXc@@@@@@ mp?(:J4 6 W Lbr)T^ n%PZ! " #j# !"#%&')*+,-/012345689;<=>?@AHZ5$%$.7BUnknown HoutzagerRichard van KeulenNUW]hj!!t ,b$LBฤf* %@L 4(  C A S:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmp0( B S ?!m{# t0C(9p{,go%kol w  ( c k ! g k hs$_g cgdo} [c_c!>!Q!!!!!!45=E+ N  ' J#F !!!!svhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhsC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Application Data\Microsoft\Word\AutoHerstel-versie van bijlage 2 1-1.asdsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docArjan Klopstra"\\fsutr1\KLOPST$\bijlage 2 1-2.docRichard van KeulenC:\Documents and Settings\Keulen\Bureaublad\BSE Transitie Experimenten\Bijlage 2 Medeaanvragers BSE Coalities Transitie Experimenten.docRichard van KeulenC:\Documents and Settings\Keulen\Bureaublad\BSE Transitie Experimenten\Bijlage 2 Medeaanvragers BSE Ondersteuning Transitie Coalities.docRichard van KeulenC:\Documents and Settings\Keulen\Bureaublad\BSE Transitie Experimenten\Bijlage 2 Medeaanvragers BSE Ondersteuning Transitie Coalities.doc^<*z[dlL'H) XB?l-256FP*~l-25a|Z|iIzI1)Jb3, t< l-25P5 G l-25n^HD\~6PRGWH?|oYc6n]HdTozHs R@,!!Ry|Gp#֧*;&l,cxop)s*7$~-8'- >/frG/>b$#1'Ho1|Z|iA%3;6eiU7l-25~K#<\=z>I4ce?Bz@|Z|izC@-ELtoATFl-256GKy#M38awN:EfxQp:Q Q2#tpqRfSS}"Sl-25`FS|Z|i@Sl-25m/WAiFp/^1lI` ;A=lgl|Z|iDl~o\Z 9pQq?tunjKv`d,P>wl,c wOzfg{|Z|iWI{2#tfc%|Bti}r8~l,cX~l-25 b@567>*OJQJo(@567>*OJQJo(.@567>*OJQJo(..567>*OJQJo(@<^`<()@<^`<()@L<^L`<()@ <^ `<()@ <^ `<()*^`o(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`.^`..8^`8...xp^`x.... ^` ..... X@ ^ `X ...... ^ `....... 8x^`8........ `H^``......... hh^h`OJQJo(o,,^,`o() ^`5CJo(.?^`?CJo(.0^`0CJo(..0^`0CJo(... 0^`0CJo( .... ^`CJo( ..... ^`CJo( ...... & `& ^& ``CJo(....... A `A ^A ``CJo(........,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(hh^h`.@^`56>*CJOJQJo(4. ^` o(,,^,`o()@ ^`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(q^`B*OJQJo(ph  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( ll^l`OJQJo( <<^<`OJQJo(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ||^|`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(,,^,`o(- hh^h`OJQJo( vv^v`5>*o( vv^v`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(o^`o(-^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(hhh^h`B*OJQJo(phh^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(>^`>o( >^`>o(.0^`0o(..0^`0o(... ^`o( .... ^`o( ..... d`d^d``o( ...... Z`Z^Z``o(....... P`P^P``o(........ hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(hh^h`.vv^v`o( vv^v`o(.0^`0o(..0^`0o(... 0^`0o( .... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........,,^,`o()hh^h`) hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........@^`56>*CJOJQJo(3. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(o,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(o hh^h`OJQJo(,,^,`o() ^` o(h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. ,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo( hh^h`OJQJo( ?^`?56o( ?^`?56o(. 0^`056o(.. 0^`056o(... 0^`056o( .... 88^8`56o( ..... 88^8`56o( ...... `^``56o(....... `^``56o(........ hh^h`OJQJo(@ ^`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`o(.,,^,`o(- hh^h`OJQJo(hh^h`o(.hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(4. hh^h`OJQJo(,,^,`o(-,,^,`o()vv^v`o(.?^`?o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........` Q5dWI{x>AiawNxxop)Hs ]P5 Qq~oBz@`FSfg{glo1aR@,!\=?tubcKy#Ms*jKv~K#<Q;6OzSSm/Wp:Q) /\u(Z3, B~azCX~IzI< @S?r8~;&oATFG TY}"SeiU7*~P>w6F@-E;A=l$~-<6GA%3| d8'-e?ti}>/!D|g[rG/|Gp#oY[^1lpqRlL#1v=dGWx @ ^`OJQJo(x@^`56>*OJQJo(-dx @^`56>*CJOJQJo(q^@!! !! N%&#$$d%d&d'd+D,D./0$C$Eƀb'N%&#$$d%d&d'd+D,D./0$C$Eƀb'C$Eƀb'$C$Eƀb'GCJOJQJmH F$ *3*GCJOJQJmH !/0CE_ !"#$%&'()*+,-./0123456   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 !!!,!0!Q!R!]!e!f!g!x!y!z!{!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@@,.Th@@@@X @ @@ @ @@@@@@@@@@ @"@$@&@(@*@,@.@0@> @@ @ @@@@@@@@@@ @"@$@&@(@*@,@.@0@2@4@6@K@J@ƍ0K@FK@XK@ZK@~K@J@ J@J@08z0K@FK@ XK@ZK@ ~K@K@K@K@K@GzTimes New Roman5Symbol3& zArialWTms RmnTimes New Roman?5 zCourier New;Wingdings"qHtt&;{f(tt&B : !24dy! !- Formulier voor advies bij projectformuleringArjan de ZeeuwRichard van Keulen{*5\UE+7$忟svc{*S8O?)Eհaq]_/>yt,-1EBT45}㒔Ÿ6d~V#<&˻BF\9ڡ]jLM2I0EdLxc3H3+ 1bĈ#Fsx#F1bYF1bĈ#Fa#F1bĈ!?NIENDB`2515 lier voor advies bij projectformuleringArjan de ZeeuwRichard van Keulen [6@6 Standaard_HmHsHtH00 Kop 1$n@&^n5*@* Kop 2$@&5\TT Kop 31$$ nZ6@&^n`a$6]:: Kop 4$@&5;CJOJQJ^J@@ Kop 5$$@&a$5;CJ4OJQJ^JB@B Kop 6$d@&^5CJOJQJ<< Kop 7d<@& OJQJtH @@ Kop 8d<@&6OJQJtH D D Kop 9 d<@&6CJOJQJtH DA@D Standaardalinea-lettertype0@0 Koptekst p#2 2 Voettekst p#NOaN kop arial cursief ^6B*]phJO"J standaard arial$dha$ CJOJQJ:O2: aanwijzing5CJOJQJ\HBH toelichting$n^n`a$6CJLORL titel$F0&`#$/a$5;@CJ0OJQJXObX subtitel"$ F0&`#$/a$;@CJOJQJ8Oar8 subtitel 2 ((;CJ66 tekst voorblad$a$()@( Paginanummer@B@@ Platte tekst$d ((a$dPd Platte tekst 2. ) DmemHsH! ! DE`a*,-./DFGHI`bcdeoqrv?{|}~,-./DFGKL*+,-eghiklmVX    & ( ) * + @ B C D E \ ^ _ ` a k m n r ; w x y z ()*+@BCGH&'()acdeghiRT"$%&'<>?@AXZ[\]gijn7stuv$%&'<>?CD"#$%]_`acdeNP !"#8:;<=TVWXYcefj3opqr !"#8:;?@ !Y[\]_`aJ L ! !y!z!}!~!!!!!!!!!!!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XXXV3ڐZ="j #Q1aa$Rz||΢<\mC<)4U}>%=x*ø%< т=J&?򊌣W )MXA-/㥟om{iN*y"MZՄߤ\J7Sk2ʹ'⹫ovoց=q KBP"qbW0*D&] 8y &4(1NPI.-I P"T,#[2᧧1h)Cb> Z|o݊H7S&Ǧ l) s5嚡HAݽObmgq?toIB[pg)Q J$%6VXm^ _lmbk a~\xp5!pLco׬D=cut`f{U6:f,ӕc-fu{yѝ#WOA}P(ImN9k@|z~{mLx*`qƂ 8o_lgf1/twd Gy2ʺ8<Ϡt+5;8 X%/eBAa-Nj4g!T6:PxuS92%˿@Y cp:V\iG“b**B!y[XB4thdPO-@Ȯ 9`9[by+AAXQ;`Έz\[r-*+TfKݘjwya͔0q/=vVY:2 `D +Mhz;5о2jTV@v//aQM"\ ݝG:, IbKYVKNZjHqf8MK?d]UnP/pFH%qRw<Bk,@73Jk_8 NmUatAڍ;;"sB>jS$laoJʠtwGNKYN֘j*X&2gfiH3ji= (Tդ8|@Y RMuD[wTu|;+.8'եx*Ν_b{'?n/Yg.S.6 vchgW2pooRƠb~g=\ Umz \/[談:٫ JtqA8(1vJ,*Ų e] RM} !s+s h HFw|lbT<K DGy UL2 ݢ -XFG/C7oaQce{#fl47.v@}Z|֐tCʘB~Ѐ}N 4'ɒiS!Q]?kQK`Ӱ=Z_š(B+"!&nɾmg){F `ߗV/hP"V"!`V#mCdNJM1\Zz4Z)Yju6o66Qwr Na+wgܕK[a!K? N m,u lNx:bx +`08f %7µ՝{N˴|qdH1=Gq@}K7L߸(sEZ_+Fr^:]tqZHׁel ZD mJJd0ɃGD}$GatOgbEMtmpmZ*;S 8;O~lQ[,Q'Oobr]SYf ˽~pa"g1 ;j›%^ǝ5io`8&;.j PTOHVnH߬`PI&nfza7ʡ;RLIRa-Mת齯HB)_BV:K@9jCNlVmW|kc*>xuict>z}cN?ncXzl|BV˟뗝^9 w.n^V`u#;+޴kڮcN[YY%xXg8RojL:״D2( sš0"x{)QH)4ʩ3|3#(3R1M :'kR.dmUCb$j81ALq]i~ [&b@ANOSAz~4g0LZU"1,}LG{fgH_$.kL]y+hƤt9@$ eB)(ۢP@. zkI6L_ԏzǦ(\v/Ҭc9?P=>g7ux ]8G3SkzW yO[xzݢۛe aUAN=.wo(,*J=֭Ňo swzթ)~Y⣇͓*@^`nl@ƒWחޯol(麑[ߓ,l pm=ssƑ'Ou+ -(F,fN̺^!ùB`*c\F0gqq AsK6HZDl>p`xMTtD%`l|zwDQr,Ӻ ?|EYG jXqU2۠uRҝ˻)mY$rs ̹LH-&n\#~P⢼<7qvz5̉Ca%GT"کQq!5P4?{Ծ5dKxF-pykta#!Pop$RiWo,wfR|kѧd-V#Žx">}o8w~ݳs]NZGND]5X?+x I}R-}}H;Kxōp3|p_ݼug׽Q'.:$\*dfl@> gۇA)qjK@0 쯰Q.a{@풠˖p-ciUI4̃ ,MMb?SlLj qcD-uղTX`btEC]j I䂺=Z$N`.܈Up L$ZE$DS䧴("?qSa7$eg CUUKÂKE^)l<Io/sE}@ji:N@( M 9vW_$>hZe٨nҦlΝ?u`.82!My͕>{j]Ywipq.ؼsBrFC;K@{u?YZf2^+rj锾d;7됒 )z`FdR] pT,= ƌ,3QE2f?])hZF9&RL)-[.쟳b({zA=?A@va4$PP0A1H/*fBմvl-[|z>& R @{VӆګηWmƬ G-c&OAp^2۫f?|sW~/\L}ټYҦsgLMC b?3 W3p,eɐjFJ!I? u!9a9jtwF8Xfclӌ @(e ]RV6ZA f.TH"ܫ3k!te eȌҙ! Gi"䝛$O-" ']8eZ 3@sPƇ'CPp, Nw:|QQϢ|=zGy ӻ;N cl-G+MQ KKhƦ"|4%*ʳX)Qq^qcPqڟkx4Y2uy "ICp֊KizVN'젯=XMxjR_·TƜkMOTnVOChEP"XW)2<`[z{!)+珨I5 ޭ裦t`52րS*f;lW)3?aIp lnAvZ 85zW$Ya'^+]Tzsµp-.8GV=sq|tvv񃻫 x~q{+>H?wA3+ո|o-gi,="ǥbm|pez3wmqsµvf]r87͛UmW_{#"DTYdo6y\AFƛOFE:C:E{]•EC:Š:i+Wr%T8K *kIW[B ZJʶ,K2b rܵ㶵d0ު{tqv:8\?̂Vr*Ѐh{u^Wk)ӔĬ2ϟR(͓B}\inCZ'3A<$_G{Fyj1[*G[ 02ȓ9 K] o'H" PRPBR3f,1G- ꥛GJ~^,bY:9rSZhK?;ϲ|Izl(Vg ԵYb_ YZཔ3%**;B,(\ $qlr׽sd0>0 드S!9/DRVVCiDFsJrT1@'8Jq: in(ӕau!:D#×cT)$" (*R+ CqK:re +b]`f(VߡIc1I pi1L&?3:> |OMO(G*0e޾\5%h43<{*k2s a|+aE3T6ʨVZbe+-lo& g@#B4fh@&PkѳL+@WVd~ͥ'MrnodҠrYR#/ tb&3 J;Lu-u(2@Bp'WBNc+,)@9eM-UKR?œ,<6 Dzain(uau| A{RXR/@eI^+}J}\QZŌ&)OA=UG=bE7ز0ؗ䄈3_y&@5'8dv(Ap"bn$ jmt1EFY%+)7l%silLUF'4&dƯdwjVZdvY;Xaw@J9<,G5xGξG#aAyý*9lX#fK,QpAl(쌕q' K ]Bw )L^%4I$0 SJPG7BϰX.xHDd4)BjZ+&S͗bSx~?c43VXX@5%+':lQDPs%yT[hZBTwJY?G22e*K^  jUmH0JmHmH gݻ4B A:DOT\LIglvUrQPwFHGR8||Y-FRnǹ49j$bDu+Jӑ?VDE@RVZi/IԊ}h 7|O,^[h򍲻L\ը! 8!, ŬlS dP˥SǑI%VPWɭQyA4KH5S% -UuT?Du:)QlI^!VvKžOtD6"^,/HJs0ZJq5GڸE0:pͺ P lIwՔ`\#96o1JukD 5 ѷlWĩ.39S&|3zNiHM7UcfGx Bk%t1 J|n" WʖxO?E?RB!ԵAcyrgP.mL!7xV%y\fYWg'a.M2 &ZVѬs}>Lwʪ]Ҳ/.e{R*g.}>sh؇zctȕ4qmgd\P1(g 85β??uow#\VIz_eufw׺wñj᫃)ߺӲ/[ǹ쳑z;LUvwMOxӻ?CY򺡢O(9ʒ+X=67\,hχv+[X\҇tLZӽ/?|;U_Gب(FS}D}S|3_ oXoSklNXf2Uo׺'_Y3Gsogg-'^_!?Е-^Y{SonsqI_Ӏ,ճyd}׷{d/kye/[r*`dez- n٨-\ŵ.<KX^+Ⱦpyχ'~arK/5o8/.x}ϲN]c։6771cz|WVsn9FgQ5Yt%,s+xuχu7I88oשRo8Ys&بW+k;uF׺ս='rPo1oS Wٟ^z}?Q`ׇ?/ڎmrli?ᄏmz3zg{c-ׇ:9:t66:Su{/usd)؛N*J_^|L^\Jþ&3n]~ZS1& WV &d:͞`_۶`s0HcL?p\dBgv?=ܙ?+ܕo)^Ob7 y}ϟq^2uȦqmgrpu':rS,7V>Gc|Τzrg0v7}uju$I8tojIN&rg0:)'1~a8L|!X\[ =ڝw0`wԽEpmwFm3-{^pY ndmG퍌=8bHw7e;]pk;ٗ1׷peUM7/sKX`,ϻb+#`>}~|3O7v}}~QN 7̶a6r'=Y۩6qqI_މ8&2IJOC׶[xכ:sd}Fvgyﳹ|4Xś_絮<4Naz{7ov?ٌo˕9ӿYvx}ov}W^+P`*7zݭޯɩ_#re_qzFcܽ/k;zk67O׺gzƸ{{bٟԕltmԕ6CA}ja #z!>-&X?JhIeEʈg-< #qwCb"=m*oyl5G,Ѱ'i2 ֋S%I9(oO?+8yU X"]w?inB+hvFGIϚQu8Hǚ?#X:G&lO]qC۰ƏX/XAaBN'w욮qzMHϬoJU"?+vS;ej'؞.ԉ(5R՜: {t1h\eG?5IHL`F ҙT.iÌ+>5rP`~=+ɣƶ 󰱍=7^ sO=AѺ%o c]t7>XP ߄1Gb0hCLeU{\Z!75^ْMC4<%o3q!Cw'&S]Y'x|i9|!"#1,^ mMn͐U^BU:MؑYVD蔅Zs;hk锑H0j:lW8)1z= ĕO_$;@4w_M(җV|)㚧߄DL#B5qcD^z\K76JZϠI,ȗhsTʒ2{g n<0:1.|y #{qίT19-(~ 2BˆK!" g.aL@SǃKdر&Û)Әq1X$Ċ94^Zr+V/98QBSsfac9u͛6$ml\Pn戃τ +n,+w7)edѸGBRR@?+Dq:k]BM~\&qZE1bA&2=7veogo?eK^_<]_{"R ۑǔKy-?)GXasf!'IDAT? *_ X؛t{2u wQۛB>.4^KYsԱzK+VAjna2 ' }MHX# ᔼ-m3Y\vbbiY;׎ՔwDjW:Ho emn1`> B'BR'2>r `ȓssvюm]ˎ>VPVvyqNl|DHnb<,a|Vv]aKo2v,_UJɾ$&煻]a$2AۧJrP:.~Ka3B_]6wL~|Nx}!!HVj؜< XE0vztcu}É !;(VIu^;3 ?ԉ@.p#"y^ұnwyzrnp{6SƮ [ V%'j8>.0 ;e饗:wڙ|M !B6˖!G_|%7-!]4άeF{v)Rvɍ^m @-*DS9|5Qb{taR:AĮɖdi% ZgG7--')TtJaiE$Y蔩bK;@tKw5fFhw$t_ҙ=u h|ڀ2<E#KrS[1Ba4)MQ򷸇=C"OdmX⦩l噋/x`YҊDֶM'zid9{vMlx'›<`YU"M$4EZmRo?<5J{*5\UE+7$忟svc{*S8O?)Eհaq]_/>yt,-1EBT45}㒔Ÿ6d~V#<&˻BF\9ڡ]jLM2I0EdLxc3H3+ 1bĈ#Fsx#F1bYF1bĈ#Fa#F1bĈ!?NIENDB`24dd! - Formulier voor advies bij projectformuleringArjan de ZeeuwRichard van Keulen [6@6 Standaard_HmHsHtH00 Kop 1$n@&^n5*@* Kop 2$@&5\TT Kop 31$$ nZ6@&^n`a$6]:: Kop 4$@&5;CJOJQJ^J@@ Kop 5$$@&a$5;CJ4OJQJ^JB@B Kop 6$d@&^5CJOJQJ<< Kop 7d<@& OJQJtH @@ Kop 8d<@&6OJQJtH D D Kop 9 d<@&6CJOJQJtH DA@D Standaardalinea-lettertype0@0 Koptekst p#2 @2 Voettekst p#NOaN kop arial cursief ^6B*]phJO"J standaard arial$dha$ CJOJQJ:O2: aanwijzing5CJOJQJ\HBH toelichting$n^n`a$6CJLORL titel$F0&`#$/a$5;@CJ0OJQJXObX subtitel"$ F0&`#$/a$;@CJOJQJ8Oar8 subtitel 2 ((;CJ66 tekst voorblad$a$()@( Paginanummer@B@@ Platte tekst$d ((a$dPd Platte tekst 2. ) DmemHsH! ! DE`a ,./01FHIJKbdefgqstxA}~./01FHIMN,-./gijkmnoXZ     ( * + , - B D E F G ^ ` a b c m o p t = y z { | *+,-BDEIJ()*+cefgijkTV$&'()>@ABCZ\]^_iklp9uvwx&'()>@AEF$%&'_abcefgPR "#$%:<=>?VXYZ[eghl5qrst"#$%:<=AB !"#[]^_abcL N !!{!|!!!!!!!!!!!!!@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@XXXoXX           XkXXXgXXXc@@@@@@ mq?(:J4 6 W Lbr)T^ n%PZ! " #j# !"#%&')*+,-/012345689;<=>?@AHZ5$%$.7BUnknown HoutzagerRichard van KeulenNUW]hj!!  /Xb$LBฤf* %b$!a^_xΏxR@ (  C A S:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmpx c HA$L-TransitieFC.tif0( B S ?!mn`f"l{# t0C(9p{,go%kol w  ( c k ! g k hs$_g cgdo} [c_c!>!Q!!!!!!45=E+ N  ' J#F !!!!svhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhsC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Application Data\Microsoft\Word\AutoHerstel-versie van bijlage 2 1-1.asdsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docsvhGC:\Documents and Settings\Jaap van der Lee\Bureaublad\bijlage 2 1-1.docArjan Klopstra"\\fsutr1\KLOPST$\bijlage 2 1-2.docRichard van KeulenC:\Documents and Settings\Keulen\Bureaublad\BSE Transitie Experimenten\Bijlage 2 Medeaanvragers BSE Coalities Transitie Experimenten.docRichard van KeulenC:\Documents and Settings\Keulen\Bureaublad\BSE Transitie Experimenten\Bijlage 2 Medeaanvragers BSE Ondersteuning Transitie Coalities.docRichard van KeulenC:\Documents and Settings\Keulen\Bureaublad\BSE Transitie Experimenten\Bijlage 2 Medeaanvragers BSE Ondersteuning Transitie Coalities.docRichard van KeulenC:\Documents and Settings\Keulen\Bureaublad\BSE Transitie Experimenten\Bijlage 2 Medeaanvragers BSE Ondersteuning Transitie Coalities.doc^<*z[dlL'H) XB?l-256FP*~l-25a|Z|iIzI1)Jb3, t< l-25P5 G l-25n^HD\~6PRGWH?|oYc6n]HdTozHs R@,!!Ry|Gp#֧*;&l,cxop)s*7$~-8'- >/frG/>b$#1'Ho1|Z|iA%3;6eiU7l-25~K#<\=z>I4ce?Bz@|Z|izC@-ELtoATFl-256GKy#M38awN:EfxQp:Q Q2#tpqRfSS}"Sl-25`FS|Z|i@Sl-25m/WAiFp/^1lI` ;A=lgl|Z|iDl~o\Z 9pQq?tunjKv`d,P>wl,c wOzfg{|Z|iWI{2#tfc%|Bti}r8~l,cX~l-25 b@567>*OJQJo(@567>*OJQJo(.@567>*OJQJo(..567>*OJQJo(@<^`<()@<^`<()@L<^L`<()@ <^ `<()@ <^ `<()*^`o(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`.^`..8^`8...xp^`x.... ^` ..... X@ ^ `X ...... ^ `....... 8x^`8........ `H^``......... hh^h`OJQJo(o,,^,`o() ^`5CJo(.?^`?CJo(.0^`0CJo(..0^`0CJo(... 0^`0CJo( .... ^`CJo( ..... ^`CJo( ...... & `& ^& ``CJo(....... A `A ^A ``CJo(........,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(hh^h`.@^`56>*CJOJQJo(4. ^` o(,,^,`o()@ ^`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(q^`B*OJQJo(ph  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( ll^l`OJQJo( <<^<`OJQJo(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ||^|`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(,,^,`o(- hh^h`OJQJo( vv^v`5>*o( vv^v`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(o^`o(-^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(hhh^h`B*OJQJo(phh^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(>^`>o( >^`>o(.0^`0o(..0^`0o(... ^`o( .... ^`o( ..... d`d^d``o( ...... Z`Z^Z``o(....... P`P^P``o(........ hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(hh^h`.vv^v`o( vv^v`o(.0^`0o(..0^`0o(... 0^`0o( .... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........,,^,`o()hh^h`) hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........@^`56>*CJOJQJo(3. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(o,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(o hh^h`OJQJo(,,^,`o() ^` o(h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. ,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo( hh^h`OJQJo( ?^`?56o( ?^`?56o(. 0^`056o(.. 0^`056o(... 0^`056o( .... 88^8`56o( ..... 88^8`56o( ...... `^``56o(....... `^``56o(........ hh^h`OJQJo(@ ^`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`o(.,,^,`o(- hh^h`OJQJo(hh^h`o(.hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(4. hh^h`OJQJo(,,^,`o(-,,^,`o()vv^v`o(.?^`?o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........` Q5dWI{Dx>AiawNxxop)Hs ]P5 Qq~oBz@`FSfg{glo1aR@,!\=?tubcKy#Ms*jKv~K#<Q;6OzSSm/Wp:Q) /\u(Z3, B~azCX~IzI< @S?r8~;&oATFG TY}"SeiU7*~P>w6F@-E;A=l$~-<6GA%3| d8'-e?ti}>/!D|g[rG/|Gp#oY[^1lpqRlL#1v=dGWPx @ ^`OJQJo(x@^`56>*OJQJo(- x @^`56>*CJOJQJo(q^@, N%&#$$d%d&d'd+D,D./0$C$Eƀb'N%&#$$d%d&d'd+D,D./0$C$Eƀb'C$Eƀb'$C$Eƀb'GCJOJQJmH F$ *3*GCJOJQJmH !/0CE_ !"#$%&'()*+,-./0123456   ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 1 2 !!!,!0!Q!R!]!e!f!g!x!y!z!{!|!}!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!@@@,.Th@@@@@ @ @ @X @ @ @@ @ @@@@@@@@@@ @"@$@&@(@*@,@.@0@> @@ @ @@@@@@@@@@ @"@$@&@(@*@,@.@0@2@4@6@K@J@ƍ0K@FK@XK@ZK@~K@J@ J@J@J@J@08z0K@FK@XK@ZK@~K@K@ K@K@K@GzTimes New Roman5Symbol3& zArialWTms RmnTimes New Roman?5 zCourier New;Wingdings"qHtt&K{fJ{f B : !24dy! - Formulier voor advies bij projectformuleringArjan de ZeeuwRichard van KeulenqD%bjbjt+t+AA!]-J44"5"5"565^^^8^$_<65``L$a$a$adddVXXXXXX$|"5d?@ABCDEFGJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ _PID_GUID _PID_HLINKSAN{C9349FDF-BB5B-4027-ABB3-3F0A757B6C73}AD >ZS:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmp L-TransitOh+'0( DP l x . Formulier voor advies bij projectformulering.0ForArjan de Zeeuw rjarja Normal.doteRichard van Keuleni6chMicrosoft Word 8.0i@H'@t@0@tBieFC.tif DocumentSummaryInformation8`CompObjjObjectPoolQǗQǗ0Table FMicrosoft Word-document MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,` hp  Novem B.V.: y!1 . Formulier voor advies bij projectformulering Title(RZB: !"#$%&'()*+,-./0123456789AF<=>?@;CDEHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~XX           XkXXXgXXXc@@@@@@ mq?(:J4 6 W Lbr)T^ n%PZ! " #j# !"#%&')*+,-/012345689;<=>?@AHZ5$%$.7BUnknown HoutzagerRichard van KeulenNUW]hj!!  /Xb$LBฤf* %b$!a^_xΏxR@ (  C A S:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmpx c HA$L-TransitieFC.tif0( B S ?!mn`f"l{# t0C&7ny*em#imj u  & a i  e i fq"]eaebm{ Ya ]a !/frG/>b$#1'Ho1|Z|iA%3;6eiU7l-25~K#<\=z>I4ce?Bz@|Z|izC@-ELtoATFl-256GKy#M38awN:EfxQp:Q Q2#tpqRfSS}"Sl-25`FS|Z|i@Sl-25m/WAiFp/^1lI` ;A=lgl|Z|iDl~o\Z 9pQq?tunjKv`d,P>wl,c wOzfg{|Z|iWI{2#tfc%|Bti}r8~l,cX~l-25 b@567>*OJQJo(@567>*OJQJo(.@567>*OJQJo(..567>*OJQJo(@<^`<()@<^`<()@L<^L`<()@ <^ `<()@ <^ `<()*^`o(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`.^`..8^`8...xp^`x.... ^` ..... X@ ^ `X ...... ^ `....... 8x^`8........ `H^``......... hh^h`OJQJo(o,,^,`o() ^`5CJo(.?^`?CJo(.0^`0CJo(..0^`0CJo(... 0^`0CJo( .... ^`CJo( ..... ^`CJo( ...... & `& ^& ``CJo(....... A `A ^A ``CJo(........,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(hh^h`.@^`56>*CJOJQJo(4. ^` o(,,^,`o()@ ^`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(q^`B*OJQJo(ph  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( ll^l`OJQJo( <<^<`OJQJo(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ||^|`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(,,^,`o(- hh^h`OJQJo( vv^v`5>*o( vv^v`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(o^`o(-^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(hhh^h`B*OJQJo(phh^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(>^`>o( >^`>o(.0^`0o(..0^`0o(... ^`o( .... ^`o( ..... d`d^d``o( ...... Z`Z^Z``o(....... P`P^P``o(........ hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(hh^h`.vv^v`o( vv^v`o(.0^`0o(..0^`0o(... 0^`0o( .... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........,,^,`o()hh^h`) hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........@^`56>*CJOJQJo(3. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(o,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(o hh^h`OJQJo(,,^,`o() ^` o(h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. ,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo( hh^h`OJQJo( ?^`?56o( ?^`?56o(. 0^`056o(.. 0^`056o(... 0^`056o( .... 88^8`56o( ..... 88^8`56o( ...... `^``56o(....... `^``56o(........ hh^h`OJQJo(@ ^`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`o(.,,^,`o(- hh^h`OJQJo(hh^h`o(.hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(4. hh^h`OJQJo(,,^,`o(-,,^,`o()vv^v`o(.?^`?o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........` Q5dWI{ >AiawNh xop)Hs ]P5 Qq~oBz@`FSfg{glo1aR@,!\=?tubcKy#Ms*jKv~K#<Q;6OzSSm/Wp:Q) /\u(Z3, B~azCX~IzI< @S?r8~;&oATFG TY}"SeiU7*~P>w6F@-E;A=l$~-<6GA%3| d8'-e?ti}>/!D|g[rG/|Gp#oY[^1lpqRlL#1v=dGW @ ^`OJQJo(l @^`56>*OJQJo(- @^`56>*CJOJQJo(q^@d N%&#$$d%d&d'd+D,D./0$C$Eƀb'N%&#$$d%d&d'd+D,D./0$C$Eƀb'C$Eƀb'$C$Eƀb'GCJOJQJmH F$ *3*GCJOJQJmH !/0CE_ !"#$%&'()*+,-./01234    ! " # $ % & ' ( ) * + , - . / 0 ! !!*!.!O!P![!c!d!e!v!w!x!y!z!{!}!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!@@@,.Th@@@@@ @ @ @ @X @ @ @@ @ @@@@@@@@@@ @"@$@&@(@*@,@.@0@> @@ @ @@@@@@@@@@ @"@$@&@(@*@,@.@0@2@4@6@K@J@ƍ0K@FK@XK@ZK@~K@J@ J@J@J@J@08z0K@FK@XK@ZK@~K@K@K@K@K@GzTimes New Roman5Symbol3& zArialWTms RmnTimes New Roman?5 zCourier New;Wingdings"qHtt&f{ff{f @ : !24dw! - Formulier voor advies bij projectformuleringArjan de ZeeuwRichard van KeulenqT%bjbjt+t+AA !]Jhhh8$<pcL,,,ZZZZZZZ$dfZ,@,,ZL4PLLL,Z,ZLB LJ QcJZ4DxZ)h4YRoot Entry FtDx1TableGXWordDocumentSummaryInformation(   !"#$%&'()*+,-<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DocumentSummaryInformation8`CompObjjObjectPoolQǗQǗ0Tableg; _PID_GUID _PID_HLINKSAN{C9349FDF-BB5B-4027-ABB3-3F0A757B6C73}AD >ZS:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmp L-TransitOh+'0( DP l x . Formulier voor advies bij projectformulering.0ForArjan de Zeeuw rjarja Normal.doteRichard van Keuleni7chMicrosoft Word 8.0i@H'@dNpx@0@dNpx@ieFC.tif FMicrosoft Word-document MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,` hp  Novem B.V.: w!1 . Formulier voor advies bij projectformulering Title(RZHB: !"#$%&'()*+,-./0123456789AF<=>?@;CDEHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~IR   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGJKLMNOPQSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~