ࡱ> qbjbjt+t+AA]84P6xxL $! @ !T xT T T T z T {J$T` 3 Subsidieregeling BSE Ondersteuning Transitie-Coalities BIJLAGE 1 ( PROJECTBESCHRIJVING Bijlage 1 bij de aanvraag subsidie Dit formulier maakt deel uit van uw subsidieaanvraag op grond van de BSE subsidieregeling Ondersteuning Transitie-Coalities Gebruik Worddocument: Voer uw antwoord in bij de (. In de tabellen kunt u met de enter-toets extra regels creeren. Het is niet toegestaan de vragen aan te passen Algemene gegevens 3.1(gelijk aan het antwoord op vraag 1.1Naam van het project: * Doelstelling 3.2Geef de doelstelling van het haalbaarheidsproject. Gebruik hiervoor maximaal 200 woorden. * Beschikbare informatie 3.3Beschrijf kort de reeds beschikbare informatie met verwijzing naar de toegankelijke informatiebronnen (bijvoorbeeld: literatuur, relevante correspondentie, eerdere projecten van uzelf of anderen): * Octrooisearch 3.4Geef aan of u met betrekking tot het onderwerp van het haalbaarheidsproject en de daarin te hanteren technieken een octrooisearch heeft uitgevoerd en zo ja, wat daarvan de resultaten waren.Zo ja, geef hieronder een toelichting* Ja / Nee * Werkzaamheden en werkwijze(n) 3.5Geef een fasering van de werkzaamheden binnen het haalbaarheidsproject beknopt aan. De fasering van de werkzaamheden dient terug te komen in de tijdplanning (3.8) en de begroting (paragraaf 4). Geef hierbij ook aan of er binnen de fasering go / no go momenten zijn opgenomen en wat hierbij de criteria zijn.Fasering van de werkzaamheden:A * 3.5Geef hieronder een complete beschrijving van de werkzaamheden en werkwijzen per fase (zie 3.5.A) van het project, incl. onderzoeksmethoden en toe te passen technieken.Beschrijving van de werkzaamheden:B * 3.5Geef aan waar de werkzaamheden van het haalbaarheidsproject worden uitgevoerd.Locatie van de werkzaamheden:CGeheel in Nederland:* Ja / NeeVoor het merendeel in Nederland:* Ja / NeeVoor het merendeel in het buitenland:* Ja / NeeGeheel in het buitenland:* Ja / NeeGeef, indien (een deel van) het werk in het buitenland uitgevoerd wordt, hieronder een toelichting. * 3.5Geef aan waar het beoogde energie-transitie experiment zal worden uitgevoerd.D * Beoordelingsaspecten 3.6Geef hier aan bij welk erkend energietransitie-pad(en) (zie bijlage 2 van de regeling) het beoogde transitie-experiment past en motiveer het antwoord.A * 3.6Geef aan in welke mate het haalbaarheidsproject bijdraagt aan de doelstelling van het energieprogramma Ondersteuning Transitie-Coalities.B * 3.6Geef aan per (beoogde) samenwerkingspartner waar hij gevestigd is en wat hij in het haalbaarheidsproject inbrengt.C * 3.6Geef aan op welke wijze en in welke vorm de partners een coalitie gaan vormen danwel gevormd hebben. Geef per partner aan hoe deze deelneemt aan het formuleren en nader definiren van het transitie-experiment. Geef per partner aan welke rol deze zal vervullen bij de uitvoering van het transitie-experiment. Geef tevens aan wat men van het transitie-experiment wil leren. D * Resultaten en beschrijving 3.7Beschrijf de resultaten die u beoogt met het haalbaarheidsproject. Leg hierbij de relatie met de onder 3.5 beschreven werkzaamheden, ook per projectonderdeel. Vermeld daarbij ook aan welke eisen de resultaten volgens u moeten voldoen. Kwantificeer deze eisen als dat mogelijk en relevant is. Geef tevens een beschrijving van de informatie die met het project aan de bestaande kennis wordt toegevoegd en de verwachte maatschappelijke consequenties van het project. * Tijdplanning 3.8Geef hier de opbouw van het haalbaarheidsproject in de tijd weer, tenminste de fasering (vergelijk 3.5) met de overeenkomstige mijlpalen. Laat deze fasering in de begroting terugkomen, zodat de kosten per fase van het project zichtbaar zijn. De projectduur bedraagt maximaal 6 maanden. Het project dient uiterlijk een maand na de beschikkingsdatum aan te vangen. Onderdeel / fasePlanning (J-M-D)Mijlpaal*Begindatum: Einddatum:* ***Begindatum: Einddatum:* ***Begindatum: Einddatum:* ***Begindatum: Einddatum:* ***Begindatum: Einddatum:* ** Subcontractanten 3.9Geef een overzicht van eventuele subcontractanten met vermelding van de delen van het haalbaarheidsproject die zij onder verantwoording van de aanvrager uitvoeren. Deelnemers aan het project die belang hebben bij de resultaten van het project worden niet als subcontractanten beschouwd. U kunt hun gegevens opnemen in Bijlage 2.Subcontractant:Verantwoordelijk voor onderdeel / fase:********Overleg en samenwerkingsstructuur 3.10Beschrijf de cordinatie-, overleg- en samenwerkingsstructuur tussen de samenwerkingspartners ten behoeve van dit haalbaarheidsproject. * Rapportage 3.11Geef aan hoe u Novem over het haalbaarheidsproject zult rapporteren; geef daarbij een tijdplanning aan, alsmede de vorm van de rapportage (tussen-, concepteind- en eindrapportage). Houd er rekening mee dat voor Novem de eindrapportage een wezenlijk onderdeel van het project is. U dient halverwege het project een tussenrapportage aan te leveren. * Kennisoverdracht 3.12Beschrijf voor welke doelgroepen de resultaten van het haalbaarheidsproject bestemd en van belang zijn. Geef concreet aan op welke wijze u zelf kennis over het project en de resultaten daarvan over zult dragen aan derden. Geef aan of u bereid bent mee te werken aan kennisoverdracht door Novem en/of door derden. * Aanvullende algemene gegevens IVia welk communicatiemiddel bent u van de subsidieregeling op de hoogte geraakt?Informatiebijeenkomst* Ja / NeeMailing* Ja / NeePIT Traject* Ja / NeeTransitiemail* Ja / NeeAdviesbureau* Ja / NeeIn rechtstreeks contact met Novem* Ja / NeeAnders, nl:* Ja / Nee II Heeft u voor dit haalbaarheidsproject of het beoogde transitie-experiment al eerder een aanvraag ingediend bij een ander programma? Zo ja, geef hieronder een toelichting over deze aanvra(a)g(en) aan de hand van de beschrijving van de naam van het programma, de titel van de aanvraag en de status van de aanvraag (in behandeling, toegewezen of afgewezen). Licht de eventuele afwijzing van uw aanvraag toe.* Ja / Nee * BIJLAGE 1 ( Subsidieregeling BSE Coalities Transitie Experimenten Pagina PAGE 2 van NUMPAGES 6 BIJLAGE 1 ( Subsidieregeling BSE Ondersteuning Transitie-Coalities Pagina PAGE 1 van NUMPAGES 6 MNTU"15yzV|  = Z [ s } s t y %&)*/&,-1MQ%-<@6mHCJmHmH56CJCJ5CJOJQJ6CJ j* jT BCcd &5N%+D &5N%+D &5N%+D J BCcd !" !"015㿼a     a G !"$$&1 !"015:$$F-Fh*#$$ & Fa{|}1$$F40g*# $ & Fa1$$FS40g*# {|}TUV|    þ㑍~zwtqni     a    ; <=a -./123  a )TUV|~~~~~@$$F4Fg "  $1$$F40g"$ & Fa    }{{{{<$$F4Fh*#<$$F.4Fh*#$ & Fa = [ <$$FT4Fh*#<$$F4Fh*#$ = [ \ ^ s ~   l m n o ÿ|wsnid`]>? @          , -. 9 N PQ o       $[ \ ^ s ~ Č@$$F4Fh*# $:$$F-Fh*#  l m n o }<$$F"4Fh*#$@$$F4Fh*# o q r s t u y !#$%&()*+/¹ŕ~ŕzu h i kl  I J LM  a    3 789:;=-o q r s t u y 1$$F40h*#1$$F40h*#$ !1$$FT40h*#1$$F40h*#$ & Fa!#$%&()*+/1$$F40h*#1$$FT40h*#$'(*+,-/01LMQw&'(*+,-;<@廷囖~yto P \ ^ _` i {  a  !"$%&  a | }    )'(*+,-/01LMQw& & Fa1$$FT40h*#1$$F40h*#$&'(*+,-;<@/$$F40g*# $ & Fa1$$F40g*# ?@`a"%(+.147Z[\]b`ai|567NXYZcmno| mH jU j5CJ6mH6CJmHmHY^V$$F4rge *# 7 $G$$F4\ge *#   !-8:<>?@BNY[]_`acoz|~{wrmhc^Y                      " $ / ; = >? A C E" !-8:<>?@BNYV$$F4rge *# 7 $Y[]_`acoz|~V$$F4rge *# 7 $ ~ "$%&(*+,.012467\]bþ{wnieb_nop a _ a c de g i jk m o pq s u vw     a  $k1$$Fe40g*# $ & FaV$$F4rge *# 7  "$%&(*+,.012@$$F4Fg6*# $<$$F4Fg6*# 2467\]b| & Fb1$$F40g*# & Fa@$$F4Fg6*# $abcefghi{|5678NYZ[cnop|⿼稡~wsni q rs ~       b    b jkl)abcefghi{| & Fb1$$Fe40g*# $5678NYZ[cnjT@$$F4Fg6*# *$Z6$ p<$$F-4Fg6*# $$ nop|djlh@$$F4Fg6*# *$Z6$ p$@$$F4Fg6*#  | &')*-.~{yyyyyvyyyyyyyy 45 @ Q        # $% 0 = >? J X YZ e.jd@$$F4Fg6*# *$Z6$ p$@$$F4Fg6*#  )*xv@$$F-4Fg6*# $@$$F4Fg6*#  %&'(*,89mH j jUmHmH jU*-.$ # 0&P . A!"#n$%nLBฤf* PNG IHDRhlgAMAfPLTEƽ¹ݝ׏ҁseWI;u-ka pHYs ~IDATxZۂ R#t_ZJ2C zIN6I-'b=XUkZٳg!HaM83Sn#vAPUa0`L4Q=A0L6ԏdKd`K%pM+=-e9'i6z}g!&TKع0 8M(^~,;# #Ad\_peW'J?ŀ/N < i _ f 3Uߑ%@ak4(PEA$ *׈~ "> $*)!} yu #HODIA#ѧGQ Wp& b7m>9X#(G(a-bFЎ#^Ya8~QRӣ7XQ"):oIbDi|==q,~)8F]%h!{ -!!Cd(/&Cdh;~Ðf}oFgIENDB`nzha:$Du*:!a^_xΏxRPNG IHDRJ `gAMA IDATx]=]u]7##HЁh:Ui* (MRvtN 4L<Pt4TQMFE@5bFY#Rsޛ %bx?w^w}Γ0a„ 'GGWL3i绋z iй/wMl`?|^ E0a„ &L`"F&L0a„ M0a„ &8&b4a„ U`O?{;/ڐ r0 &L(c~e„(^&L0)=ޚЄ Oф 9V-?-k8weЩK|FO;z 0H"^;P@(X@@!H`rP!( )/O@V+( "vfA(hV` 1 &V)'X; A '~e4*0@0B $#` 5DpKP@R#0ŝ`O F,ޅ 3@0%o1v Pmt"~7be D1y ӀK-0g`,Y8o1ϡRG-g.fwj @D6P*B:םpBG,뗖-P޼۔Sgo7p/oՊѫgq('@6"(, AJD Y' 3-_`KoǻC:C@TxW fCl-F!'^(1W`j%pߊZ!4T*Qz4*bT PщVh69lyq"@կQɓ<AYJ uvh@ |HJfI{;͇OO$8:8uԗ_a\*oo--9Wpv^.\}*-޽ů|^{M,6|#LU?"+E懀@I ̺|EƸ,A B Һ "gQ߂ [ H*`@ 4Ljy"?"$I >k@zKKB\q < ~71Yc' HƨޭXb#};5j,FOYYՂBcҏ`v S(CI:ng'ҤK03ze@6@ $fZSI’2XjaCժi]p_?ޮ7x{ -ctyg{Uh\j.y78-qbyg{}kGoo]jtW~׬ >?r#z]&y{+Nf6לT-c]:Y?q&Gk+YǏ?wʞo`WϯdEԞG:a_ZʊGk6aE8zg[?Vޘ@=ֶ /%V#g*3` )Eo_:6xd%"΀ uG-+ؘ2=l} t 05[JX'b$[D`FFH0$ lt\O|?8*1jta&5cJZ=k-c~s-8|Elmҟ`%ve25!AM h9ci*"s*N%&eW1#(BKG淞5֨'L6ui|@zܕBLPP}}"bF9C0x~*}*$ d% Ew²̎~xuT69ǿ>f~xZ`Oo^Yosg!@? +xV_7V6#^B{cno-9tZO'XWZR!c-v7\ B5xhOOP-yTZI/KsQR)$J.8SA٘iAN\BMlwP0VY5t ^"[~Ϛ8NoF:mw>cbD-{sZ1ai~C\h,)z(^La#PܧDRaX`c~ƚѦT$jeXNL%;GZ>ydφ:Ub2>v}y\!RQKjiJH7$b"EϑT4D~vҋ: ;j5"i'ןU}x{k}?Z5O5ܽ`p4eT} I& j`3VhbouIX@0wn5 !£[E%RdJRFMD F">tA="tu )dT"&v^5t)ENF^<H$F<*ęn ؈Gg5Ar$EQE.ᓔ<1@c иj;r's4sHל<dJK9]'2}.t֫ю1b{5(ضs֖>$:2P_J$e2z!9S_c u4!o7?/N8y.7~⑃sqIZx2%'Vxf dEg/.ˮY&-a?}0=Qvu7ޥ{l^0'Ȅ /-VJ˭}(3p-gjWV1۱h4@FzH fNfXm8Ylpㅽշdh$VUCk9dK_)K}]=N(4Up e+BuV=4eB<J]lFH cc] IJ{n2VA vRɤ%WvT&o9] |dٸJR =P9Dʲub|9=+Q&@Ă}7bE;u* C }%XJ|ϝB)F|CXޟf/,9&/kt`qly{_ԜxI ^,ܱUE{v񂇟p_۵/_VvzvNFi=k鯾},m^,|+׋Ͳq7qmҾъs@.]ζn{>?@3ʛ`o{ ̎^f14$%XZ4"[4̗FR@6[HUBD1U[Nʯv#wՅ`<:I"5%byn61(Q㋒8T]VHH)CWS",\c8=o)'H"3Y_` Gl&XEPīUtA>"`w8iP,aLOO3{*?DK&=r1|sUZˢ|iD-jx,Y+Y\_90۴QR'\XNE|$OEv]6!UBx[?$kеzڝm'v/9v}s]|ci߻_ 2vu|3~ooŞc:-b])9'H^B.Z9R ! !cQLkf1*bQ(_y ȗa " ,̔t/*dLgZ#|$u(2Ouؠ7kX S/Hr @q(ZTo!{F}BmSQQcp67,=B &L -+TFʘC嶈,mUG5c!lF魘AcAkr˅<5м=Lg2,t6ڇ+|I=g>ij J7( $Fy#n<5Up!o}=Sŭ;5qP^xwv|~MeTZ%n/x]8vŵxǻ%mr{`VwnL! n+uCccuzu5Y[mSK%*fS3QJ Oܷ+"Khor:քj1l}K (g\qzUW-+ul*dHWenԤ'p6ں(NN&G=ۑ9 b*L Kg^Ak= 7 A `k,6Hlѧ._5mPA"AUYIA>|dR L"9L qR*=s^<ЂNz$tnwW8O7"S~Q-YǷ<Yׁi@fjLezV^TGd&l+$m^JωGX2G&z4[a0C( \T`(؁d$P/0'X#zHK|NrT"PYR&HPRكQϗ$3 ޳@3c퟿^/z_:&8-ƾ O 9@oظ~ ^i)EFPP ?SeŋCOkțppxq'/*dA.D9p51a1A:fInRQh9xεVۛLKyJm utHA+ـf p'40 g,}Zl04γ ߲rj>sE!OTN2d׌}ie4.>ybycN HO3ݨ {dbΣ̃c:MfJͽ";թh'"e]SUoH_\0Ccttx^쌃z~{·opu}P\Z#ux>4!9tE9=xKR_j_#' Tf EL~hG+r'׈XPlK&jAR8D]Uvo2(5U=q[eӊYRHUr0,N)B*!4Su/h[lS^?[F9Cz$R2A0b |N1EU`iG.)1 r8C臆lk:\:»bRM[ܝ-0V)AYO$н93qp9g5L)wL*$M~ rMik)|_0Ǔ?l,>02[d_}W(^/_{.pǟ__|r\D!alh&T:' 2tg,Xds\iEe\xd+R !p8ԝ}"̟>aȒ(MȢ!2 TjV\SnTSw"ROTp Q<7f-1b6ߘ;"6Id_הEڜO@E.{\Cm;KJԺEl浍YlqfܺǟgG=zi({ң?z_~ ˌ~o@c"72yY; tIJqhx*w0ay7`e딳0he6 .lpAY0*y 5yygѻT{NIy$g56-i46{W a~݅o8CO3'8l I^OhŻ Xi-͸ͮhSBߑ ]eLi9ر{ s{0n3n'D6C4A'2'M]6ق׆[0 o jꚜQnfHu4ƵRn IDAT2[FWzGrP?~w{ ':*S~cq$`a%Tɛq8$AHD,.hZRJtJRZWg1\l]Weh x >*06Z*cBz%E6VV4dI7BE|yrg4r3rq"qU5Znc6& AO nL 38PT&Gޛ!|$ݪ-ZfuS7 {:sCeSGpP;H-Z6,J 2=5qNi@ ,:dI G*ղ$1PvDC6 :֙}kVܱ4 J?n5Ʒ_ =ո_V^|`2, Xzn(3?^Q?*J«t]FUy=pV8E'WXKTff.}Uy6ȶG˅ATY@%V[1a%?(=r[!XOtIal}{ 7нLܛ67 @Xpv3\vEiǣ:J։dbFs2}:U*XK1j*L`3e $c3zv~bvBxB:w觧b 8 ' @F.=7[dG<[w.?3>'vsi_Kd?߱K{Ɓ|l?tуw~?+K\7}\d0|󸭊 լϙE!au80iŏ+NP~R=\, cCg+cv>N q3]4t慅CČab.QX'-B:kiڹtoTuOSGcf%E茚T8>j,3LND$u-\\JpsonniQm0N@m^ܧ?>3"#zfպe1@0Z-:$%ފfn T VEڏ@>qG_h{䔏z};Yu+4{']5P2#J߼ġ@EJlVʁeTg 8gJʿlԶ6%jUɐ{`pi$h[&4phlv[Б#w' Pt Vqj)'`MU3AppRyi?,Y_rcxooc ShZJڦx 4=-P([(q$8U7^7FkyQ+RĄ I&hь1hh .H;F̖i-uk.[$ ٝV)_"|ѐI9w>[wՈw}|~Vmj1EHG)! &%'8v-&i0*%K՛>ҵTnb2`pp(+HzĂ>'ha'D\v AJd 1*~:y@XHNd'P!]:?3zbx qP#+s+, kB0vfX]B$D%#(9kHATasUyX8*o=CY:&'RNͩ>n;άL c{-j7K?;@ Xot@=W*F{^A`W2{{UX^7k\P+^Uc}/] ԌjLۈ `'[oF 2t&93&ZmFGMgHFkf߅4ڛ^zqm*"4IR`Pߙވs*[%J1S&sA.-QZC,U1" 7b X<9kEF5d;@zXl9jp^%Xޱu$ҴXH&d"bR~) WeAvN$ ``%YF?!#I,)EtSJ;@#ynJ4"R]dth)[<̯j.L2q-:0Ɲ/мʱAvo2/oF_ϸqcS|@S@tuu\n8P#v"wUZd9p2T/J)jWr ܶo!V3j{;Ces-a &*pЍu2#-X '%4 Y.uLM SwI 59 /4I%2)}IK$=zp%V] )yR [hJ=uû"tT#rGʱG ik b`XAXmܔFIP?)HrnV-x6%S8N"N}#^ׁlȷ|v~.}?͟>Lmh{#]cݧTsf DMqpom&:lOI$:cpHbDg̞eN3%^vZp"ĦxNI?QˌO+x<VxwxKoUCEIQCROj{>=neTziƦ I .<;"'FV-u]lhq^ǪF$4 ވN1H` yVހ@b lBW `m$@pB8ݧ8hD$e-4;~3sg7NE62^o' j!${*pBdž6;yEP#rsD"džt*8!L# 1\] 5鄄QDLYz/?0>:=xs"kȇ?$wB@?<[Q{?gs~)f 5CIM󬏼 .D#ԁu( bDZM6qTd AO>pͤ;O}{gj$=wA#-6VitzV6PF2XڞȪaSLX˺ , ګ1#rlʈ FTWH7OFAj* ݘƁ&::rWrمG6\,RTLdd&Kc/zl=Q.ѽ_Вen0фi0 .3(4)=c6if2b8RbAY1$j .ACUN~(~Z621{n':Ttrsacv)Cޱ+^|:N: o'\!NMZs1'Oh)6 #W@;)ع>,x+4Ns1T h%(4Y3[1am#=l0]n<aPjwGz%ը&N c`w0v d7eWFG"fh(؛dtJX*ŶG!,elw6=@ܴ{TgKt8a-*:I55hK`z @ *E$y=SY?Hl7z0)8[;T'!L) ƎB׏n-U1;5o(X2TG;qAuo9_zOm |x5\z򖮽OߖnOWśwdx_7W?t_#z^n|y'H-z' y>u` _j'œPc CH1S841K4ras|{ Dm-z(6$ݦ@$pFaug L@:{ pߐQ]Ԝ,S/o3SiYks a}`jpbXm3e7 Wl(֧ĎX C+=ǭ86`i3mƃ6^DFuaIB=[j 40B( w'=}Mc0֯T'"6*a< B)儾 ''NkO]z ;zѱ;ehI|#~14z<0:>{GGyOnd{z_pdSNWv.ٓ%hz &0ȵ&h@>2SZ@r_}KA<2,5i4!L{Db´ôcL0{pB{LahXp_;3Xgm_zr~3=3jGVlT]QalcbgN|f9"bs'p0+IT8jPntg"`8A}4U堾6ӺTB3ÑC.0Vd-aʯ& L|c2~quJfӈ(Ru5n:fbw$KНݢj\ΘVI4.'"=o`ShyѥfJ!/^DX/ѳͿ3;p19ÁKwϼ۰N1_Zᚔև=$m޵&@{ڊ2 l[9sQ>i~.(DP,D:~m 1Hb5v68C닷.f!cSD~ ,|3*42%y\ g5a`PC!>i'@%ɩ) &>/e]!'ТԷatֺC&rz|61-](LjIc{½crr|f׊ [Q9i/X'dpJҶq^]_}_g12ς >{~._zL/}e>l•[7y'S:pwUkzߚN=,\>hI@v(Ø`q&NKxAKb>?_>8@S@"!@f (mD.gp'&b{W];VG. l/T[C dL /Cɪ7PC!@>W!ɶ="44U zv =^XxHdء1F3a)FH,Sf@d0A٪NWQH^Bjmtp$ZeGAK[syj^Ѹf͸I=ni@̤AU<ԋ%%$ MCS鬒]MιSI&h+^u-}oOWϿv<74xKo=E>jor=f^z\{%vۮ[LJ+xQ?ֱDGGD:Sz?|=:ch` =}}vy?P[{|fٝUq!LLx{oĔ_Zʶ Llib# C8U^ `S|fŸ__a!t 4*zRx,kUW9AQLʡ:UK +,>9g#Q>emy@6LN]YyCvƵ9BMzL- |~6#bHn8#K3 ,RNf {+D{%"oQud?GμX#OW4}'ҥtɹ~`ЅְsÐTlОI cѯ?ٽ"#N5uKHR̯~ zU9F<5m NɰA hKVTU3I Mӭjd'4CG-DW K~e%zR!]!,XFr]VGY@RN`]g$9rN(ERz#jolr;J[j'=[pnkptO@M65/dra:A@ZH J ZeSfՈ'hj"-ʉ!$ :JPăƏ?q-Yg1[tXolcXg?~Ly?sz h.)׮:<=5~]lT!&E]^}E);L'TޚLB)(jc%daHɆ~jS>%p02 $ӳRprUk"3݁?dʜtAifNH (䂺"oCPkCR\Vtks$ֺ][c>XnjܐЗMƝeQ<>H}j}j;.͞R7F7ׅ7Zc՘w('F$fk_l[Nfp $"ŀ -ٺ0>,(QB(٧d=/_? |~S\xp?|=j!ci,Z&`k4.eHNkGBC QEM@Vq{>{+ 'ԎR1IKc9#jAf™αc<=: pӜe&{th>sQ.JNqfe*L2=#TEO./FËlvY=UV[sm~o>rF}K͞F"wԚe ^PLm!eNFrϢz CÐ&4x8㊋VkSddNѥFRT F79Ymӕ}@-e%e@uMƴ|u~֩U{ڭ|&Ohoa ,npgxa'kFڔ' 4+TmbA ٺ如[DFp/FdzV ?@ڶ2ȌjhYWY' l2Vz[8#QMV\1ZHGZ 6>}B@ y+Wz8fdC% 6 nhL&N \G2'8AN=-z&c0 |4V>2&&vBDj5`MݠIvz-XA.]/ph(JIij9.:_|SQYӔG ڹtFBDLM{fϮ]w[S c;KS**:VPNjR"S0v;qhj Q?W%S#)(]w%n];YG7"Z=bvVH-n0N6}7~´l;%0|̖KN+!Tj*eiS.sg:# E,k~2 *J[ņڇ&pժ [5F2{"X:h#9\@ٔ IDATaa}}r&P4i_v/k{ ^D8z}xu\HiclAy"G[cx: "Ř1]dq<+nvCM9,xGGi͖ۅr?]:銟ȥ׍q;;-r`@g@у$s)JvN; A~F~q,,$=LǖlY$߫{9bnؒL>֣TGp+չ7#tBV ӠAA5$e2U8QDysb9SA}R[`萜:b*}NDW[U S:94saHfr4T9򠑝1aj/A|:,m&V+rh8z|~|چ eo߾M;7mɥhlY 14Q,"p̭o"c'7ƺoOAzyn붾ǁɤXt"`( I0!6-W xe|.Ph1KYҒB-K(G\_E/Ȕj%2yK:JJ%EIU\z^YxlJ]6KyqzP8I%] L`V7"%?^!LT>ĨZLL3ݪ[MK)"n [`<9l0ƶ}z9>ι]m-5Ŗ[]˞m~4Hz_~9l`8`OO/~5No~e)fm7`ȄLn)UTušµR#T!/mO?Èm>J`iI)rE(I+M~{TW TY3+jDNg +\8ݗ|c̟9GTu|U8l&`D7kY9glf@jKR0ؠ (+O kͽFKO9r*ig:3MKASjݦ c-]/lbVOB'T5C 3?uc&%‘cPc z|uwo܅1b䠓G[<__wȻv8К[{_BKmgy? ڮu}֗]n7lnrm]>omsσ<Ͽχ7F@ ؚ:SCv!t5(O@Q¬$T+Ɨ]W[!)ۺۺ/n}FJ": .ffc#˅%p{TXT =eHS˹X τ?Ҁ BsRN B@[t<ńqbץo"᫇Ý1"!o;ip!w\oi{?ƺ'- me{m|߆rގ IpeW;mk^q^ ?ԁ]~K| -ǻsL"FrwU.*j"sVwĨCb9 nn[1@+lX@^k(!+7i\XIݪY'XU IU<(k-e6e DK<Lrq<_#0&Ŏ#WZ ٵ1:,ț*+d(E,9V d-Zr?Y ݖM @D/wlbp94$5'ǏvZv^~^x}/kl@ %p c.I^ҝ rw`>@(_u"ݩaIUd."4Ӝ#vXi44Yȶ46h<-8KO/q}xxޖS >R\C0K/b %U2\Eoς喝Knۺۺ/jq`4( z٫Q-D* az"Z" iԑ,i Rѡ}PHy^4.ZAegJs)iS]@3YP\}a^d rR&)<˾9QP9l$X=e;'5ɏLNx[1 O|fPf+%l?A`ܑ8n=س.h9dbk[YKH@ǟ?/rva8f(I gr0d< "319U.hfᬎ] thKg'cM&z5gM}΀D{#ɏghbn4fnۮ+:dbI)˫B 0 C%f4˃Lh9mP$ZlnnJBN9>좋M&ɋ)L ~t, k"NS;Np!?jRy"G9ӦPH'֐,O As|\uW6y=C B GрEG୤M 2ZLOSۉqѧZʄ#z64}1Jm,- 0ߐ1PHo/vxpryfYŰgrfLܛKzYU;4x从Z3]y{9޾ng{9k8? zݠ Ao7WH : k~w٬f2`}z߼5i@#P`q s z=ߏeMJ GB4hKz[u[ŭ6_PB8W0ME嶙9tjShY*_[xcbƀC1"\tFW5ET[' M^%]br.ۮ_SAk/e}cqE̔<8ה4=lz,j'_"33֊E_{,Cc`fu]*|&+n+bn@Fŝ e@$b~'5T*Hv*_};,&i8?mO~ovŠ4h۰3}l+m߆q d3{9Oۺuݜ4bi8,ofw-$2jp;-. 4`l!*UBL"HNF$]rqoNI9&JvWD0- !3+on붾N>480TAr~ǰqsw/5gH80:V`N֕爢U`E u6 ȉvbQ(+Zq&SZ*GV/'@Z{ؒggtϢ|" >.QT rKPhA-d2o\h.%w&gX5ۉbw,#q(1;6nΥ*G4 u2T`2X)3.=a]vY^fX{EКƘ*kؓ4pufشt8:4$ ѫ> "扂NC#Vg=E0P \>jK䥆2MarbC") ,z/mm}y#A2,jip!ުDzzъ3Nor^fD!1K$ ],>E>dRC\Exl P 82rP`,#T45œwK+AboY 3LOZ32õU֯zk4/v/c@e;2FT0`RbbyPclwFHM7Ɩ|5 m޾zmw$!$e-tC v"lL7C3fFuS[kv|I=`|QURҹ3ӇpZq1 FdMPG YDhT2-T 1\JtKMGd0sv,?;n_^ebYp񒣣h'XF`Z`s\MS]VY}ˁh-3Tⴞ{B2Y*Ɵĕҙ?UmUrK;5Y}`WrFػ9z}3O9V>@&l w*ŻL0?,Z^I+0L-bH%1)q=Y{z=áI0[qMuZ_տllNJ#;_z듇c_\ߔy[gj8#/Moot=}̨B"a3Qt])ս Ej@%PU1L*MLl[k;'dѲ6o\E*ͤΞ--ZP snҸ1Dק`mkmg2]ͩ8_bZ#! *z.ID ¬%GP%G@|/ DQ;kg?vcOZaf݇٣%Wв f4D5M*eEw.G)&*|EVOǟ@B@g&P MэKt3.eU^`D{%Sd t?bYga֪fk|Jd%;[9x)Ay?Q82dPni99h9\S=*i}omׯO҅f4-RϯhM9nm{{V !V~ˣfssR;t¶vzِ°ni/h+6mZ6wگvdR((h~>Yk-; ՠ`QW)"{slPanEp9P(۰P24"^7B |60^1:p2]+kv{CɪZg3>ٲY54*:<'; d=[t=l˼k.nt,37'h9dRM#W.:(b5nd$U<;`XTtT]8]TNt6{"6:) ׃Ǽ";`j7!?&P7W_.^W~eyWҡ|[_K+N~V qQwu=gNf&!UAVI2v30WQ*QB P>d: U*N4q@!y(2BUnnLQ\#Ƒr!HsNzY^B,6*bޔǔ e#Љc*uܐoyG!Dhh%Ej0C/dуC~ \'`ٽf\unb) /O.[m޻?D޺~ĝ|pȇÛnÛw::K yivGw.^շ1Øpr$Gw;xrˏ>m)ӵKw_>għ1Gwx񼧾x}OYɌQiS5 }i2F`Jf[r$kj!44lyhsKgb9J3d hjJ3& b*e":J JY#$cDdQ:cTE=ռ"Kʪ`(a^c#"W7d,9Y@%,JZ %x\,+qLB10:QUwIlv;{}qU^C_=wG1KRĀvڃV7@*{@Nq2d>$'&pqCd&|$ ~ d/}'òssnB We~Yv\&F i?ȟW#Y\h>,K7>g\?fmѭ{N[k'?;ώ~Û|r޿vh[>s!v͏Oh"1_qwyF8&|p{(/r\Wvo+|B^V^ q`n=xznOw^b'}`E÷xECK8G@$܌0>Bi㫪+|? ʍuTa9 EɋS522.qB9HJB~44*†`s=D=m;cz{ ME_0UH*O >#'C~i-Ѐ(T:]QQs-iR#hCB=Iޞ|9a|άoj2TY,Zt%ڧ@\R&)c%&aijcF/*l @8}D]\xO#ˬgy]891`̗éN!$ P8vl:'naB; . C?Jqpe_[,s}ځy+v!)w7_v坣xTi~(`nv?^q־v"c|F#Ş)ܳ1Qu]p@WHui:"=3i2ᵨե@[(#ͷdH~>El`Z$rߜrO8FRTH8KwJ703L"$kP8>LRrTTr#Ȑ_]""0_nKwP, e 1͓epDf7DKAT~VݝN r\h4~1"r g@ǎ-Ż'ÑXz|'g|9t7N?+^I /1,ןf?(*|,#?yϾuT){\bXݶDܛS s*H?&q8K)|jY DX{:|i)l=kqj dsvysS^/l6(<عb l6\o0xLO/l~5zU[ÖIKƹr[|5#-R=>朄s/G98aL0!0uE[e6@ &RcB|V lO _%HCIS%Q@5RR.3e1Q11'5BC*ֳ5YN׋NjJ(!B/JUeQ-*m] IDATZDUok)b*DGEEQ*q-PJTQ ܯz 0M4 c! zRT sΉN(Јڡ@EJaBQ.hL4~tfY4Yy[<9%]n51c/Oʌ﭂W7/v ߖ+e~z甴ǟR[l)+Rk:Gwv?[m'~WW瘪D?J;!+;ZғR16J%!:ϭL`142LdYsKn#"-hy߸7o㺮ܪ~ )JlFd(7ʡ* ';g%?pYqU,JQAr[RLrwOְ%S$`fS]]]Uw9ǟ'/poj= ͽWb0?8Zk}a;,f쁲);R+'IOzp*韦r]&! ڴi6ϢX–!!_y˾7uΏ_ϡ%_yy(xԳ {*K})Q&~qVOvp~[a?":NX{+By8! 儯>c[&T TBet$. :k o dվ},dC^$`!JwS,u5a}~#sys[uvy{'|wwMɋ{g7׉%m~g=|`nPQﶣ{;1W{#x |BM֝ !~q;j\,'J+cGP KvSխa-IhOKr,ȩe=5ؘp*6搴Mp!djR:;M6c.8H-Nt6<#|@g#|Wt`v+j؁E3Xrq?#uq4L8%*@&' FWr%}T!&6ɺ5:{P4bW&y\cɀe0'ޤg3ފUڷ*m2xqG3oӡ>~"{.-o!cz! nliܫ?M@Iq_qNO>}<8| ?5ꂱyb}?ܺ~g;p\͎ՌSG'sP0jkQQǞ|!b~[} 2gjC"E##j†1c~5 m46x޼ t o@CoQ " DVa Y٪{>YE4͌)U|o!OQ('YMTEϵ>煐rؙ1;&O`R`MjK R"ABɩ0ZGr6'>HܥxbNzkM*͛\.9r&yFrBm5HBԢlsٜ!|⣳5olnclll#FWtͻd/[0pz7XEUէh"kMXƈ@RdlfgX_mŞkfSS;fczO yJ-M$"j-$,(\gY^9+چU"Ghl1XUjYqp*xtR#Jk$y ^!ʔMOT37v8-bxRIK_ԁ$Lh3bsDP`ת N6(I\ۼY;>asf6قW}'wvas:B3ZzhVN˧1wW/ -0|C(a ک[(b^'_+oeQR]#NАG@UflfEaTEZ 1(.U0*A&&FxQF@_%5B(Ȝi9{[%PVD` lm+r#axB'-nd$S?(^=Lweޛ !׉ r&=W )w >dDub6K I)5YZ.TPb~͏~˧d+V> |0_Xm'+n6/x*Uiy9 @_fVnkJWS!07!dU,Pm@ǎx&zTH%tbuus`6p~'X,qv7ƏϏOls>鲻Ĝa*~$@'\eLXEUX+2NA\K&-EgK/x Q!ur j|m1t 'EH4ȮOyp`5"#h׿+Wn_anoo73^(R0 Cp]q1jNE7l"gn\G=C Wqr_GSP[*hVyO\Z+BHwfQP7>bvhrR)S褂1˶o3b|M6K)StJnJprG.L45_G4N@2KS\RH^\u0X5hNp5`+1RX2$řʤJ I #h8(yJfIxAAg9X;8svLCI$x Xd53nγZ HBՀpϖA ZLڬ\(C gEFޖFuJ)gCAU zFTP%vE = )~\yyP":|ywpvxm +78IIi~mKIXu?ɜ!NBQ:dRorY4Z Kt9q0 \;ևG\J& .]81sdtj]HDV~։5 ::fw /鷾{ПM%@0R1ewvxu?{W$q]ϹYU=;A@ )$/~''~0Mj!A`7g8hC$qꮜldG'HrRGADʶ=W:: ZZ;@^%*bS%0PLmb2TՂ ~d!MK/q*kHMy+r5¥ȹZGQ) R /Je+l]A 1}x[%KҨ}e|c{ޞh#zΆPWRV \/l*kZv2TR˸ ePPedcE\^ %LFm&D3t 6'x{k5mmR2p5viR rvh"^X6,r [ݿ:h `?_q|X~-*Zټw[[hy^籞c Hh@Zp/Lt-Ok>? ٕ,X3h H,JMth[ \h˜`!f(h-m|oggoIy71H0xdH`! xb""b2E+$c^|`fuS8;ԊYAsKm.@S/LAtyA,UZEA))9dC_LTP2yB軑D0D37wk}vޛ!YbQMKNhEY;ӔcEH.w,5;X&Zw-ɣD\s` 0cU 0A2J[[1DJ6jm}lv%[Z8k>A9~` QAO,jؒFɐ,_zi؅ nXw͵y?k_?K<#珿xǺ~ퟤ{:$cA~oz'ԡi(`Ct&aYi |p?p~dZ4l =%0oz;Q^4pADJ)IsD`_^ VBٶFt6h K!7n!Y;Nϸ }c-x& V1Pq *iCSK #rg ]9ۖm"K/~pRUp˗ (B xj ̐CAW=ͅV+zLJki |pbT cT?|vwƻM)&xGLf{ySFuɬIlRiMlʌ+ QI&(P3L·_|>9=Z>Q21ü4L.u&?A ݲs ?,5&-z < [ƎE,3IdX @6MQSS#7Wc4@NI 'C $ ,JH9 7Y!"`MPnf(- %) +%4-%|œn"*R جoܾ{:]и;7[nt0nggMFFczz{>9q2lDͻ[;!+ ǿp:j+ Pv$0'S l0 6\9˅1uQNǔB$ZCBHlpĨZRa#ʀ!ULxbCVZ3bk3AƫE *uöpx[Wnf$n>y3'_lփO# IDATۓIG ;t:|.w&ڝfygچu[o|y7.mdw`kGyTv)~"{#7nXC A[BG!^XB`2$FKA&B將P'"9( >Eh]''$#s4tm\`U>҆aXe]Jo9_EyՃ>{<~eVIuD_j5H= syG\/p=a&zȆlsp$Y*: N#~-œY}YSIR0`!@R <4$Mʃ~n@ZL ,\ ɗQa!Ywdbdwf/vg昹t:N 孝$C0#%Dvf`2B"r`LadTP &ٴك,fG`fkIQwb1r" DNY,d E]2pdFIb+l*ڷ jP&B#,%EǼ` ͌{ t|vPA瑮9!35cX)1Yp~=9O5|rp lXkC59/bqV4}hp>ߘplmФ4}4=;>%lqJ] s`>;:_ԛ/&=ӚTþo|8<<6)ǝŴGJcֲgdrΔhMRV hN0zBŔeo*҇_9&bUZ?zN|3WOYzqAF[ ~zWt|n]Vǻ{ZM} |z_?x^z"0geTYt^2aKVEVRo ^ Vie"D rRcFc$(`*seH15]zML*5\ifR5I*~{\ z̡ K PsEt0J.#3y8wic-9ۂIfVR."BQs$3K1 wÙM smw?ںǏϮ.j~82@% ]|o{!ヮ՗Z1O{®r~Ğa=N{/Ϋ^x^z"0rgV.' TB(>"čS(G@r2#$pZ.ehIdPme KQ\>v^וRn4*bh`,4 ݰE$(==A`3SU7Y,zT9P#0# єAE9{>G)'Ew;Y{3[ Ҫ@X0"Z4ho5 Hdɀ9>"т{vѵ`챢FFo 촤%Z{׍{< TV,iu0f$h̩mVķQF# &1Y'szxdރpy7dʶ=/)vi5/:qUO`sB)"3#~H^*#IA DEkY.exO=`-MND@i s`ٍo!Eg<[BUE? bXIA+}gDpR)CmQJ\~_?n%\sWVT;iaUZ- mNQO2z_]_/m]I|>s߿ب߻)qf߻ݮ̎77OC&̏ɹx!W^ u>|{*Uj'Fړj#[S0tJL$'i}p82sQڱ{II%KF 94=+!D~8]u@fz@h$1C."|=).C? k:iT o-IzQeaO1V8^ lEq$=@EEaxrB3#uK)ԙy ?MV^+se[uBp/TF(HsE.YPr\u]v_½zo[ o4=u2'̀:Sdm)23E- $'Bn9 ztYǢEKR^YY]))9W#R jB'w\O{ԏ:[?Y7X6ikb:X?o]S{0G* ֹ. ?{~iQ\5"wU|8&zv?_ܻg.ni*߭@KgkOoM]}IW 0:Y9[z>'+8 ÒVPJQ+Ir4Hn@D_7q :ӼPisZ:hTÒQpAȧ4®A#y4۷)2+RFY+Mwr]%XRr@W]E,QRԵZVY\ۺ, ܓO^X)(^/M>$:P`F |tE@vm}@>e!Ė :0j.$O z0HwZ>Gmu)677m!&zD\/Z3,6-.]ӫOoF\ĥ?@1iWnnk{_x/Vz~#-F X+{6&.]_YZMvk{-y#vIҤYI^_-EA]'/T*/6ͥIRK!N~wP`ZtB~XpnEt%:R4 vɬ7`';@ =s.\9'q' oU=I3 J0\`O&Z ʿ]y"ٳVbCR_._Dw8[:rʓHDˁ%̌XCwǫ?},ݭsWڏN%Z{up^Qh *|;^__x=1ngNص' fͫ/d PqԚױ@:Z@jOTp;LB5P$Dr"SFf,#jO~P'br#zͳǩ G"@UsuGE|e"0Ѝ, dBD縏g`op0Z'PF(\}ZRVHE8(<ٌWfiBeZ9LgI(fLRR^RYਤ1>D]яrmZ*#Q>ts"ZbWNP'AHk Mt4m6kh4m;6G}"u"sY ֽvge+UDZ"{ .gw@S!ût;kqڱ:.?/lᆤɛ0{d+/g+x 6 M (__Z>Hu$96V?G",)-㖚ycB3JqtpբKZ>Jna0 -UL9RnS3̭ѸdNߘT4>6>C~Ux-gfkmUDUOC]o>ݼ'\nx?/?0ڵ]۵]Z!Qi"$yUjbv?%I,:iL: 0RH l]_FB*3uP JR| X ҂GAV(i.Ao(aS2ّh&@v*;Mʫ aD 3լg)2)hV!^kEwfcÁ{[b\QPi {\TL蔧`+,m|vl"(>BZ;-Wqz;6t7 Ny|iMPc`}OuԢejki:{ZȜHP5zig.8As#' Zk؍@Xicf5 4ryGq'-wbNr*]H#6R4@ ta( akkߘv002 ٟ"s щ7{yQ{=?\t5nq:s. 8#t51Ͷ>\Kre"ب誈CbJtD"'yM[(qVaXa2T^+T VYPt`V^׊8Z sW#AM,WLxX1寃b<ՑI4dP= +xTC[9u)R&<Ռ6y !Z0YTqrit@3c)ho9H]۵]&Q 6B$JҰ|bC0%(LTd"T5e/y~F#=.'c˃hY0 =!p[B%of1B;~;MY6mהAܫ2ٻ2Jh9[؇Do Ig>!ZOg6N&j@5kIC#J*gU: !qf#$=Ͼ<|@UNz` ِ; F4>E.9 { 'q=u+#`r kF@d)v#+I\DZ2 2z]ڮڮ}ځ(SZBvKlBs":%Dj|&o ]Ez(12.Tk+m{3-y'YW$g!orC5,Yςu&ՊCۥ:™!cc,nܷOj&3j@ȗe{f1xQnv٘}1b1˂Yƥ9 lsSaV[2&Рlk,qRs-'{Fov1BCB%R/$Tw=SdRX $iAz~=9M0 \]͇1Bs]{mCDNq#άm; u76|$:"Zi^e'JŰ2MB'*L2A%0R;2Aʑ-2zJPDI)=\bxZZ "-L=6 Ra{DG`k#~W}fZ@` sa֝M:dz4e,;|D. (n#QpANyu4fr& .'5%E1r€Fu&xǯdSF-Ȼ>Cd(aev2UR e:ZbDbڜZB#OhnÂDD,+|Ѐj`Hy'5gs,ړh^_B?XI+XvrW^{0'];r? ^YKISyHY/4n 83M1." _7 4I7|ʢYc iu9|O]zDj{h &PDzG4K_h鮒Mú lˢw^B-$SUR(S.1́( )UX xvJbNFF*~a5 Tc%$QUl$"آ\3^dZ*{zgHHF"iL=Q0\Oc=*XԞPo4f24bɜ@/MSUXl aǰh4ڵ]۵od;$\~)"g2pZr2n9)ia*_-ز^g((ds#qVB3e2~DrM`Ỉ?$œ2#,܈pO9+ht.=Y>&xĨOx͋#ﰍ-݀=hidE|a SSNV"*v,W$Z(e-"8E7DEJ *{Vt_[73}HFca۠Bą Ke=/*q?oNT˭PSZy7S |o~QMj޵]۵]C{8K`-kP4q{"lJ +P~≤ Ȋ9MR챰*RJ,< =6u.H\bo(W_U1hH*')UtNQ:OArT4+ @{R#RϤQJN՞$YѕFlk5 NGW+G%ҳ{@"! S@*̸JЙXC(a@JNސf݊}R(Wwm@z(^"j M z$,!p~fAڮ7"N0Y )dI; I (Qt(ڜ^ZLJw%7RbyP2Om3C%7PN}G|P2_ Dя IDATRaU阌U^#*=e1Y(KKH6$ 5JR!a *Lu|UgO03nN,Cr e; *ɋfd8*J+ő^i r5@=bVcC)apH0L%mN'@| J!OxSJVE{()[Ļkkߴvƨ)@A%֓Ċ1@8z 1cwT_ϯ/h{]5@sw5RuJH%Y ;ٱ N狫d n@1e 8K(P NFU:ZG$} s=YǬ.چgM3Rޠ&)W3*<19u!EQh} .;v) btLF&W4JK&i8:P߃\!pym"D($It,40Us5a3En'8Vq;*'[OxgIi8,ODcYlޥ Q yET" R`u pN}i[j an#M(I8+ pk&JO^l?1cQÜ:wԄWț;!5^²^6vA[ APnPnGyEѮڮ}#A.nV@EA":(s6H("KC QH#| dZbiv'IlkѦ1ыH%Se<нKb_[ZH!Cΐ]C M)8f.m/zQ9 <`XL f2HƖ-FNt=8 ѼF$VFltUH<^7J4κ\5ȱȒs$`s5TGOjUS<鍂J096>V꒡y ߜejٶ|#.\{ҽx­}z'ԗ]oV/%/ bs~*&Ou~R^5gK, :ci ⁌ºI-Β3eJPƙrE7E2}7%^4dKcd |zޙyf'GsbKnW gtr@hf3U WROP(sR&`7cic(rD* Tr8J𭫳TBD&b4?<&šncu-I*uŸ0Lr 4Ln 6:Ф,Ƚ|8@W"4q>vIx$cxh+N)W?"Jk2pl5M:TQ Q=s-攍誔L@*i& `(#uA?r~ʒH9) _NwYERJ )Ebr`6"4a}' ,wR-C YМ&bA:dޡ@!ѦHry2*0]uXp/55iEB!#1RCy/Ԉqp@ xV]םS«y> hzb`]fs; pЂtXw,o1Lݥ ڮ7٫gb /F93::K; e}`U)CHX$WJ()I`sidf,$yeSi2 gr.̺f`C_dle]$Έ<*d#Li=+u` S臢Y+H:D,*,c8CiH13aU/B TDa`nJ%J9L$04֡*6u6@~'J=ʰ,vnJt`4=M SEU&7J b:OnKnnᆬ$4R/%|ٵ]۵]&C!Z̥+Lxq&è퓻'$.!\@^44-$#zdc>i2/BM>t~mX٩EP҇x:0ʑk"LP kŜa0SXIb_™&9)(=j00>.*'PAJTs'ǝ9$\IX`q<=62}]97΋b9,P-"Vaɽ_C|t8"Ji%Xx}n:cUb\ק$ն2ޑ7xOhZA\iYJ*HȀ5';leavve.5" dqTURq&B5]:Y֭% .kZ(>C -̺t_&l,h!oQE?6ȤSsьIQΝ0++;0RV- ҺLC>dzaD18IX-s٣BeML 2~ϱMtR#è:Ǐ{+:7#@mTJYj|n>>{|#<$+<µ4E>wk[Sn-P~G{wG]i߻/\rm>wn/~zᕸ|cZaNݽ[{!w~4YǸz;kFs͸zs{3O|pgumѥ7f.Y*[[m/f) ݱ2+u)bXkH}pwd0(?\4R`c \R2p<}ţ:\Y#{YK42yХ^IɡӡB*(͚d Wa&Ϟ])Y(].EآyV)aTNmS:D1b qALahd/D{Kf)r/!^}cg,9D}.ox"7<^ +_ߟwgwk|6?|{=쿸:uA\iW}xy[+wn'| !}}[_0gr ߻Z]o([ogI۴U|pvwmvF7EG(*ߢNYm%rUD B`sd J mT":"KϦpbvDthGZ^eфdB{2y(y#i=O|>C>KM,SVEJ\K-*!m^ @iZp|{ՈXxS-Db.CS筭.%Y:b~O3dB x2Z3R@0!қK-W+*B #3i-2':"5yZGOOT+Y[u.3g;FG6ѹ} I_;ʹpnq+'ۥ l6胻"oss5KQQ-k~쿾qn?؀v>󃻫g_\cүo~]:|vVϗ}:Q${cf^j)V0з,rCv=ʙlEpUsy,CRi}I03xv@O;9<*R5dt5Iݜzp]+]Hlmz*;`BfFPI%dME,bQ6j9jSGT!r&[LZRw B,`9Щ{jbWN8o@%[}"w+Vi4hۀLqpP! -~LtQ[ebz ̴WR]E%)\N_4)9JKDÏà>O 8m<1w:.FECwA]}چ}NbV>[.ta?#u?cG Kyi'f {K2&" X!xYGL 9{=A2ls~"љRKtNTL(D1!+桖!c%M"b@I8IFSJ=(""eEWdl*0Y$zNHwʜx[ MaS& \!>MM?Ѻ(n * ø&&S! 5yiCDyfIPCE/5G杬zWLvzoکI3c5 6^,'Ji޶C",dZ;"huȨɤXC`.9Hf6A% B.H&s:r@f$ĝu@?n2a8AYծEZw(B"0&/ C(%b5POԳV%O%LH Vsepfcb\)z͋D$r2%4,7`J*_0O`0zi+Z(f>Z.Pœk6sj=_ڮ_ g߉l^;og7'xYtC~x7{7+q=mHFK|u}o! 닱+=:ĪĀ!g6'M1i&95P(,)^ mi ,,>dT,"&$RO7pPin<\Ջ$b+(\%p1/!Mo6,Cj\'ocR"f?Y:N!.j}R@{]@i`d 44CѿTkYd6r4X uj޺SSƥN#PuШ]tJfO]!6ǰ.6hk^7šˊu ҟ˷<;?Ԡ/ ft*]:DT}pgLd|I} iw՛_?UsWkwZ[ZmY6>X#Νo=M ax V[GQomuߏm]i?Sv0O=}oak#"Zzz&[)3$6Sl;ZYֈr4L* E*]f @e1Jj .AUցXD:RF!`Ntҵv\p5XdslTB:M㎢ $$,YMtoP ˤ-e;h4[uaK,a5̼m,%C kV 8O"jp(HcGE7krm兹օ\X"PÝHH^呁.Kc^)1SI zR#&2ȶn۫<6ϸzs68w~韽w]:mO8CW8Q}\|{j\UnO=2jx=άm@'YmڕUMWXv%Fc|;ﶙ9Xݞ vFS ѧf d%!5}S[\"+`(5 gl] Uʈk0ZSTΞCF.!86i+69 -UdMO`t|h]&/L'W>K{I+o,v%e8ԥևӽJq~}甍KcV*/&FOnQ/a/Cv/]D5$ }&= N.U<ZkdV EEwcܗ$v#ҹo6hAϊ@ yWX21=Q87"ɠC 9d7Ԝ`3sIшlCju"hEӍ9Rde(7W)@%tCCcqZ[ nBG/AuhY;b\xe\/#֟`WVmkېEp f6O-ˢgkKEMW-p~n5;70%m♋Չ~:1"ZR"Gsx2F*o:J`RgA%ojLBBvZ`@џ\8yPFy89Urs>(C:nLATi@KujL ebkFNjZ1@L梤e2eSH`ݤSM(uk uX.D%2#F5h.So-WČlrR{X~OWa7 (/{kZ ң "UemdWnZZ>M[AF}6m=v#QȖh,5PFqhm -GzTǟmķ~}1؞AXMO:+r^饜t]_jgf".UoҔ'QLeh,!Vbf}Tw0!ԡAHrHtÖj DTzH(ՄP!ko˳f4hF׸%YsB$ JP<:ڵ]{R|k+J7hXB_(Q#*`)wP{6J V&*2h04.ʛo\":ѧm2",u{HZl>*ZcKSmQ"~dI}K?+Fm];!1ɜ3Z}1"UиƊ+ҊyRDMHRxbG6jT$Z7 <3Eu=, HiZz`L+UJS ȴ a4`b `\CMr0&k0U]m,Omɀץ$H4ӎㄷ\M_x#0%cr(Dk_;66㋲wff${hmxφ]d+ևr%:BMN-[ \~qSeAsO6.u4'1^*\<*ٌKqNQ}&>Ю gSe DŋPKA؅4;6(*PVF80DSfj5l x (,MJA4?dJSiFv,cb.:d$ćq.I1\(hGEӕmtZh檤oڙ^ ]"=3US}%3ShqޝPخmݾA[ߜ־׏d'Jؾ.RY0˗5O 0K'@#5%lNdlh(VC:u-- eB:p)Qa?dF4pa!3Gl ui ŤRj=i&k] S6b6n`1|`5pL7< Ռ@rA)FXV3ڐZ="j #Q1aa$Rz||΢<\mC<)4U}>%=x*ø%< т=J&?򊌣W )MXA-/㥟om{iN*y"MZՄߤ\J7Sk2ʹ'⹫ovoց=q KBP"qbW0*D&] 8y &4(1NPI.-I P"T,#[2᧧1h)Cb> Z|o݊H7S&Ǧ l) s5嚡HAݽObmgq?toIB[pg)Q J$%6VXm^ _lmbk a~\xp5!pLco׬D=cut`f{U6:f,ӕc-fu{yѝ#WOA}P(ImN9k@|z~{mLx*`qƂ 8o_lgf1/twd Gy2ʺ8<Ϡt+5;8 X%/eBAa-Nj4g!T6:PxuS92%˿@Y cp:V\iG“b**B!y[XB4thdPO-@Ȯ 9`9[by+AAXQ;`Έz\[r-*+TfKݘjwya͔0q/=vVY:2 `D +Mhz;5о2jTV@v//aQM"\ ݝG:, IbKYVKNZjHqf8MK?d]UnP/pFH%qRw<Bk,@73Jk_8 NmUatAڍ;;"sB>jS$laoJʠtwGNKYN֘j*X&2gfiH3ji= (Tդ8|@Y RMuD[wTu|;+.8'եx*Ν_b{'?n/Yg.S.6 vchgW2pooRƠb~g=\ Umz \/[談:٫ JtqA8(1vJ,*Ų e] RM} !s+s h HFw|lbT<K DGy UL2 ݢ -XFG/C7oaQce{#fl47.v@}Z|֐tCʘB~Ѐ}N 4'ɒiS!Q]?kQK`Ӱ=Z_š(B+"!&nɾmg){F `ߗV/hP"V"!`V#mCdNJM1\Zz4Z)Yju6o66Qwr Na+wgܕK[a!K? N m,u lNx:bx +`08f %7µ՝{N˴|qdH1=Gq@}K7L߸(sEZ_+Fr^:]tqZHׁel ZD mJJd0ɃGD}$GatOgbEMtmpmZ*;S 8;O~lQ[,Q'Oobr]SYf ˽~pa"g1 ;j›%^ǝ5io`8&;.j PTOHVnH߬`PI&nfza7ʡ;RLIRa-Mת齯HB)_BV:K@9jCNlVmW|kc*>xuict>z}cN?ncXzl|BV˟뗝^9 w.n^V`u#;+޴kڮcN[YY%xXg8RojL:״D2( sš0"x{)QH)4ʩ3|3#(3R1M :'kR.dmUCb$j81ALq]i~ [&b@ANOSAz~4g0LZU"1,}LG{fgH_$.kL]y+hƤt9@$ eB)(ۢP@. zkI6L_ԏzǦ(\v/Ҭc9?P=>g7ux ]8G3SkzW yO[xzݢۛe aUAN=.wo(,*J=֭Ňo swzթ)~Y⣇͓*@^`nl@ƒWחޯol(麑[ߓ,l pm=ssƑ'Ou+ -(F,fN̺^!ùB`*c\F0gqq AsK6HZDl>p`xMTtD%`l|zwDQr,Ӻ ?|EYG jXqU2۠uRҝ˻)mY$rs ̹LH-&n\#~P⢼<7qvz5̉Ca%GT"کQq!5P4?{Ծ5dKxF-pykta#!Pop$RiWo,wfR|kѧd-V#Žx">}o8w~ݳs]NZGND]5X?+x I}R-}}H;Kxōp3|p_ݼug׽Q'.:$\*dfl@> gۇA)qjK@0 쯰Q.a{@풠˖p-ciUI4̃ ,MMb?SlLj qcD-uղTX`btEC]j I䂺=Z$N`.܈Up L$ZE$DS䧴("?qSa7$eg CUUKÂKE^)l<Io/sE}@ji:N@( M 9vW_$>hZe٨nҦlΝ?u`.82!My͕>{j]Ywipq.ؼsBrFC;K@{u?YZf2^+rj锾d;7됒 )z`FdR] pT,= ƌ,3QE2f?])hZF9&RL)-[.쟳b({zA=?A@va4$PP0A1H/*fBմvl-[|z>& R @{VӆګηWmƬ G-c&OAp^2۫f?|sW~/\L}ټYҦsgLMC b?3 W3p,eɐjFJ!I? u!9a9jtwF8Xfclӌ @(e ]RV6ZA f.TH"ܫ3k!te eȌҙ! Gi"䝛$O-" ']8eZ 3@sPƇ'CPp, Nw:|QQϢ|=zGy ӻ;N cl-G+MQ KKhƦ"|4%*ʳX)Qq^qcPqڟkx4Y2uy "ICp֊KizVN'젯=XMxjR_·TƜkMOTnVOChEP"XW)2<`[z{!)+珨I5 ޭ裦t`52րS*f;lW)3?aIp lnAvZ 85zW$Ya'^+]Tzsµp-.8GV=sq|tvv񃻫 x~q{+>H?wA3+ո|o-gi,="ǥbm|pez3wmqsµvf]r87͛UmW_{#"DTYdo6y\AFƛOFE:C:E{]•EC:Š:i+Wr%T8K *kIW[B ZJʶ,K2b rܵ㶵d0ު{tqv:8\?̂Vr*Ѐh{u^Wk)ӔĬ2ϟR(͓B}\inCZ'3A<$_G{Fyj1[*G[ 02ȓ9 K] o'H" PRPBR3f,1G- ꥛GJ~^,bY:9rSZhK?;ϲ|Izl(Vg ԵYb_ YZཔ3%**;B,(\ $qlr׽sd0>0 드S!9/DRVVCiDFsJrT1@'8Jq: in(ӕau!:D#×cT)$" (*R+ CqK:re +b]`f(VߡIc1I pi1L&?3:> |OMO(G*0e޾\5%h43<{*k2s a|+aE3T6ʨVZbe+-lo& g@#B4fh@&PkѳL+@WVd~ͥ'MrnodҠrYR#/ tb&3 J;Lu-u(2@Bp'WBNc+,)@9eM-UKR?œ,<6 Dzain(uau| A{RXR/@eI^+}J}\QZŌ&)OA=UG=bE7ز0ؗ䄈3_y&@5'8dv(Ap"bn$ jmt1EFY%+)7l%silLUF'4&dƯdwjVZdvY;Xaw@J9<,G5xGξG#aAyý*9lX#fK,QpAl(쌕q' K ]Bw )L^%4I$0 SJPG7BϰX.xHDd4)BjZ+&S͗bSx~?c43VXX@5%+':lQDPs%yT[hZBTwJY?G22e*K^ gݻ4B A:DOT\LIglvUrQPwFHGR8||Y-FRnǹ49j$bDu+Jӑ?VDE@RVZi/IԊ}h 7|O,^[h򍲻L\ը! 8!, ŬlS dP˥SǑI%VPWɭQyA4KH5S% -UuT?Du:)QlI^!VvKžOtD6"^,/HJs0ZJq5GڸE0:pͺ P lIwՔ`\#96o1JukD 5 ѷlWĩ.39S&|3zNiHM7UcfGx Bk%t1 J|n" WʖxO?E?RB!ԵAcyrgP.mL!7xV%y\fYWg'a.M2 &ZVѬs}>Lwʪ]Ҳ/.e{R*g.}>sh؇zctȕ4qmgd\P1(g 85β??uow#\VIz_eufw׺wñj᫃)ߺӲ/[ǹ쳑z;LUvwMOxӻ?CY򺡢O(9ʒ+X=67\,hχv+[X\҇tLZӽ/?|;U_Gب(FS}D}S|3_ oۯSklNXf2Uo׺'_Y3Gsogg-'^_!?Е-^Y{SonsqI_Ӏ,ճyd}׷{d/kye/[r*`dez- n٨-\ŵ.<KX^+Ⱦpyχ'~arK/5o8/.x}ϲN]c։6771cz|WVsn9FgQ5Yt%,s+xuχu7I88oשRo8Ys&بW+k;uF׺ս='rPo1oS Wٟ^z}?Q`ׇ?/ڎmrli?ᄏmz3zg{c-ׇ:9:t66:Su{/usd)؛N*J_^|L^\Jþ&3n]~ZS1& WV &d:͞`_۶`s0HcL?p\dBgv?=ܙ?+ܕo)^Ob7 y}ϟq^2uȦqmgrpu':rS,7V>Gc|Τzrg0v7}uju$I8tojIN&rg0:)'1~a8L|!X\[ =ڝw0`wԽEpmwFm3-{^pY ndmG퍌=8bHw7e;]pk;ٗ1׷peUM7/sKX`,ϻb+#`>}~|3O7v}}~QN 7̶a6r'=Y۩6qqI_މ8&2IJOC׶[xכ:sd}Fvgyﳹ|4Xś_絮<4Naz{7ov?ٌo˕9ӿYvx}ov}W^+P`*7zݭޯɩ_#re_qzFcܽ/k;zk67O׺gzƸ{{bٟԕltmԕ6CA}ja #z!>-&X?JhIeEʈg-< #qwCb"=m*oyl5G,Ѱ'i2 ֋S%I9(oO?+8yU X"]w?inB+hvFGIϚQu8Hǚ?#X:G&lO]qC۰ƏX/XAaBN'w욮qzMHϬoJU"?+vS;ej'؞.ԉ(5R՜: {t1h\eG?5IHL`F ҙT.iÌ+>5rP`~=+ɣƶ 󰱍=7^ sO=AѺ%o c]t7>XP ߄1Gb0hCLeU{\Z!75^ْMC4<%o3q!Cw'&S]Y'x|i9|!"#1,^ mMn͐U^BU:MؑYVD蔅Zs;hk锑H0j:lW8)1z= ĕO_$;@4w_M(җV|)㚧߄DL#B5qcD^z\K76JZϠI,ȗhsTʒ2{g n<0:1.|y #{qίT19-(~ 2BˆK!" g.aL@SǃKdر&Û)Әq1X$Ċ94^Zr+V/98QBSsfac9u͛6$ml\Pn戃τ +n,+w7)edѸGBRR@?+Dq:k]BM~\&qZE1bA&2=7veogo?eK^_<]_{"R ۑǔKy-?)GXasf!'IDAT? *_ X؛t{2u wQۛB>.4^KYsԱzK+VAjna2 ' }MHX# ᔼ-m3Y\vbbiY;׎ՔwDjW:Ho emn1`> B'BR'2>r `ȓssvюm]ˎ>VPVvyqNl|DHnb<,a|Vv]aKo2v,_UJɾ$&煻]a$2AۧJrP:.~Ka3B_]6wL~|Nx}!!HVj؜< XE0vztcu}É !;(VIu^;3 ?ԉ@.p#"y^ұnwyzrnp{6SƮ [ V%'j8>.0 ;e饗:wڙ|M !B6˖!G_|%7-!]4άeF{v)Rvɍ^m @-*DS9|5Qb{taR:AĮɖdi% ZgG7--')TtJaiE$Y蔩bK;@tKw5fFhw$t_ҙ=u h|ڀ2<E#KrS[1Ba4)MQ򷸇=C"OdmX⦩l噋/x`YҊDֶM'zid9{vMlx'›<`YU"M$4EZmRo?<5J{*5\UE+7$忟svc{*S8O?)Eհaq]_/>yt,-1EBT45}㒔Ÿ6d~V#<&˻BF\9ڡ]jLM2I0EdLxc3H3+ 1bĈ#Fsx#F1bYF1bĈ#Fa#F1bĈ!?NIENDB` [6@6 Standaard_HmHsHtH00 Kop 1$n@&^n5** Kop 2$@&5\TT Kop 31$$ nZ6@&^n`a$6]:: Kop 4$@&5;CJOJQJ^J@@ Kop 5$$@&a$5;CJ4OJQJ^JB@B Kop 6$d@&^5CJOJQJ<< Kop 7d<@& OJQJtH @@ Kop 8d<@&6OJQJtH D D Kop 9 d<@&6CJOJQJtH DA@D Standaardalinea-lettertype0@0 Koptekst p#2 2 Voettekst p#NOaN kop arial cursief ^6B*]phJO"J standaard arial$dha$ CJOJQJ:O2: aanwijzing5CJOJQJ\HBH toelichting$n^n`a$6CJLORL titel$F0&`#$/a$5;@CJ0OJQJXObX subtitel"$ F0&`#$/a$;@CJOJQJ8Oar8 subtitel 2 ((;CJ66 tekst voorblad$a$()@( Paginanummer@B@ Platte tekst$d ((a$ rz~&6 [ o !&Y2n* !"$%')*,-.012457 o ~|#(+/38[bdjuw!! /Xb$LBฤf* %rb$!a^_xΏxRx@ 0( B S ?(  C A S:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmpx c HA$L-TransitieFC.tif z{`f"l{# t \] [ t ( \] [ t (Richard van Keulen\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\BSE Ondersteuning Transitie Coalities\Bijlage 1 Projectomschrijving BSE Ondersteuning Transitie Coalities.docRichard van Keulen\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\BSE Ondersteuning Transitie Coalities\Bijlage 1 Projectomschrijving BSE Ondersteuning Transitie Coalities.docAfdeling AutomatiseringKA:\Bijlage 1 Projectomschrijving BSE Ondersteuning Transitie Coalities1.docAfdeling AutomatiseringC:\Documents and Settings\pre\Mijn documenten\AutoHerstel-versie van Bijlage 1 Projectomschrijving BSE Ondersteuning Transitie Coalities1.asdAfdeling AutomatiseringC:\Documents and Settings\pre\Mijn documenten\AutoHerstel-versie van Bijlage 1 Projectomschrijving BSE Ondersteuning Transitie Coalities1.asdAfdeling Automatisering\\fsstd1\safd\_Lopende Novem programmas\5005 - PIT-2\Beleidsvernieuwing\Contractering\opdrachten Novem\lopende opdrachten\bijlage1.docAfdeling Automatisering\\fsstd1\safd\_Lopende Novem programmas\5005 - PIT-2\Beleidsvernieuwing\Contractering\opdrachten Novem\lopende opdrachten\bijlage1.docAfdeling Automatisering\\fsstd1\safd\_Lopende Novem programmas\5005 - PIT-2\Beleidsvernieuwing\Contractering\opdrachten Novem\lopende opdrachten\bijlage1.docAfdeling Automatisering\\fsstd1\safd\_Lopende Novem programmas\5005 - PIT-2\Beleidsvernieuwing\Contractering\opdrachten Novem\lopende opdrachten\bijlage1.docAfdeling Automatisering=C:\Documents and Settings\pre\Mijn documenten\c\bijlage11.doca<*z[dlL'H) XB?l-256FP*~l-25a|Z|iIzI1)Jb3, t< l-25P5 G l-25n^HD\~6PRGWH?|oYc6n]HdTozHs R@,!!Ry|Gp#֧*;&l,cxop)s*7$~-8'- >/frG/>b$#1'Ho1|Z|iA%3;6eiU7l-25~K#<\=z>I4ce?Bz@|Z|izC@-ELtoATFl-256GGfnh&LKfRKy#M38awN:EfxQp:Q Q2#tpqRfSS}"Sl-25`FS|Z|i@Sl-25m/WAiFp/^1lI` ;A=lgl|Z|iDl~o\Z 9pQq?tunjKv`d,P>wl,c wOzfg{|Z|iWI{2#tfc%|Bti}r8~l,cX~l-25 b@567>*OJQJo(@567>*OJQJo(.@567>*OJQJo(..567>*OJQJo(@<^`<()@<^`<()@L<^L`<()@ <^ `<()@ <^ `<()*^`o(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`.^`..8^`8...xp^`x.... ^` ..... X@ ^ `X ...... ^ `....... 8x^`8........ `H^``......... hh^h`OJQJo(o,,^,`o() ^`5CJo(.?^`?CJo(.0^`0CJo(..0^`0CJo(... 0^`0CJo( .... ^`CJo( ..... ^`CJo( ...... & `& ^& ``CJo(....... A `A ^A ``CJo(........,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(hh^h`.@^`56>*CJOJQJo(4. ^` o(,,^,`o()@ ^`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(q^`B*OJQJo(ph  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( ll^l`OJQJo( <<^<`OJQJo(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ||^|`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(,,^,`o(- hh^h`OJQJo( vv^v`5>*o( vv^v`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(o^`o(-^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(hhh^h`B*OJQJo(phh^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(>^`>o( >^`>o(.0^`0o(..0^`0o(... ^`o( .... ^`o( ..... d`d^d``o( ...... Z`Z^Z``o(....... P`P^P``o(........ hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(hh^h`.vv^v`o( vv^v`o(.0^`0o(..0^`0o(... 0^`0o( .... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........,,^,`o()hh^h`)^`o(0^`0o(.0^`0o(..88^8`o(... 88^8`o( .... `^``o( ..... ^`o( ...... ^`o(....... pp^p`o(........{^`{o( 0^`0o(.0^`0o(..88^8`o(... 88^8`o( .... `^``o( ..... ^`o( ...... ^`o(....... pp^p`o(........ hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........@^`56>*CJOJQJo(3. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(o,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(o hh^h`OJQJo(,,^,`o() ^` o(h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. ,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hhOJQJo(hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo( hh^h`OJQJo( ?^`?56o( ?^`?56o(. 0^`056o(.. 0^`056o(... 0^`056o( .... 88^8`56o( ..... 88^8`56o( ...... `^``56o(....... `^``56o(........ hh^h`OJQJo(@ ^`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`o(.,,^,`o(- hh^h`OJQJo(hh^h`o(.hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(4. hh^h`OJQJo(,,^,`o(-,,^,`o()vv^v`o(.?^`?o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........c Q5dWI{y,>AiawN\z,xop)Hs ]P5 Qq~oBz@`FSfg{glo1aR@,!\=?tubcKy#Ms*jKv~K#<Q;6OzSSm/Wp:Q) /\u(Z3, B~azCX~IzI< @S?r8~;&oATFG TY}"SeiU7*~P>w6F@-E;A=l$~-<6GA%3| d8'-e?ti}>/!D|g[rG/|Gp#oY[^1lpqRlL#1v=dGWG&LKdz, @ ^`OJQJo(hz,@^`56>*OJQJo(-z, @^`56>*CJOJQJo(qa@)6*#{@GzTimes New Roman5Symbol3& zArialWTms RmnTimes New Roman?5 zCourier New;Wingdings"1ׂ|Fׂ|FR|f[ + !0d - Formulier voor advies bij projectformuleringArjan de ZeeuwAfdeling AutomatiseringOh+'0( HT p | . Formulier voor advies bij projectformulering.0ForArjan de Zeeuw rjarja Normal.doteAfdeling Automatisering2deMicrosoft Word 8.0r@@0e@Z@Z[՜.+,D՜.+,` hp  Novem B.V.+ 1 . Formulier voor advies bij projectformulering Title(RZ _PID_GUID _PID_HLINKSAN{6C7E01E0-FE52-41A0-8E38-F0B983B74FA3}AD >ZS:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmp L-TransitieFC.tif !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~  Root Entry F00Ģ<81TableWordDocumentSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 CompObjjObjectPool<8<8 FMicrosoft Word-document MSWordDocWord.Document.89q