ࡱ> ;LD=>ECE<789:(HJPRXZ^`bdfhjlnpr܇އ$RV ".024>@TVZ\r̊D dd4jƑ"&4bjf$&LNr–ޖLNflzƥХҥ֥ܥ2>Ħ̦$6>*55CJOJQJ6CJmH 6CJ6CJ j*mHmH jU j jUmHO Subsidieregeling BSE duurzame energie 2003 AANVRAAG SUBSIDIE Versie November 2003 (inclusief MSK-toets) Formulier, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Besluit Subsidies Energieprogramma's Gebruik Worddocument: voer uw antwoord in bij de (. In de tabellen kunt u met de enter-toets extra regels creeren. Het is niet toegestaan de vragen aan te passen. 1 Algemene projectgegevens 1.1Kies een zo beknopt mogelijke naam die voldoende onderscheidend is.Geef hieronder de naam van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd: * 1.2Novem en Senter voeren beiden programma's uit. Let op waar en wanneer u de aanvraag moet indienen.Naam BSE-programma waarop de aanvraag betrekking heeft: * 1.3Zie de toelichting.Soort project: Vul in ja of neeHaalbaarheidsproject*Onderzoeks- of ontwikkelingspoject*Praktijkexperiment*Kennisoverdrachtproject*Demonstratieproject*Marktintroductieproject* 1.4Let op! De eindrapportage aan de uitvoeringsorganisatie is onderdeel van het project. Houd daar met de planning rekening mee. Begindatum project: (J-M-D):*Einddatum project: (J-M-D)* 1.5Geef de naam van de organisatie.Naam aanvrager: * 1.6(Totaal van 4.10)Totale projectkosten: *(Overnemen van 4.13)Gevraagd subsidiebedrag: * 2 Gegevens aanvrager 2.1Naam organisatie:*Vestigingsadres:*Plaatsnaam:*Postadres:*Postcode en plaats:*Rechtsvorm:*Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te:*Registratienummer KvK:*SBI-code:*(Post)bankrekeningnummer:*Naam bank:* 2.2De ondertekenaar moet bevoegd zijn de aanvrager te vertegenwoordigen. Naam ondertekenaar:*Man of vrouw?:*Functie:* 2.3Contactpersoon:*Functie:*Man of vrouw?:*Naam organisatie:*Bezoekadres:*Postadres:*Postcode en plaats:*Telefoonnummer(s):*Faxnummer:*E-mail-adres:* 2.4Is de aanvrager belastingplichtig op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting, dan wel heeft de aanvrager een onderneming in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting?Vul in ja of nee* Vraag 2.5 alleen invullen als u een aanvraag indient voor een haalbaarheids- of een onderzoeks- of ontwikkelingsproject (zie vraag 1.3 en de toelichting) 2.5Is de aanvrager een kleine of middelgrote onderneming in de zin van verordening (EG) nr. 70/200 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 2001, L 70)?Vul in ja of nee* 2.6Is de aanvrager een instelling van hoger onderwijs, of een geheel of hoofdzakelijk door de rijksoverheid gefinancierde onderzoeksinstelling? Vul in ja of nee* 2.7Is ten aanzien van de aanvrager een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, een verzoek tot sursance van betaling of een verzoek tot faillietverklaring ingediend?Vul in ja of nee; indien ja, geef hieronder een toelichting* * 3 Projectbeschrijving Geef een beschrijving van het project. Voeg deze aan dit formulier toe als bijlage 1. Volg de in de toelichting opgenomen instructie voor de projectbeschrijving. Voor projecten in het kader van de regeling Duurzame Energie 2003 kunt u gebruik maken van Bijlage 1 Projectbeschrijving, model BSE 2003; in dit document is een specifiek op de regeling gerichte toelichting opgenomen. 4 Financile gegevens project 4.0Als regel kunt u de BTW met de Belastingdienst verrekenen als u zelf BTW-aangifte moet doen.Kan de aanvrager de BTW die derden aan hem in rekening brengen met betrekking tot dit project, verrekenen met de Belastingdienst? Vul in ja of nee of gedeeltelijk*Zo ja, vermeld in de begroting de projectkosten zonder de door derden aan de aanvrager in rekening gebrachte BTW. Indien nee, vermeld in de begroting de projectkosten inclusief de door derden aan de aanvrager in rekening gebrachte BTW. Indien gedeeltelijk, geef hieronder een toelichting en vermeld in de begroting de BTW alleen voor zover deze niet verrekend kan worden. * Begroting Geef een gespecificeerde begroting van de kosten van het project. Volg de hieronder gegeven uitsplitsing over de diverse kostensoorten en houd rekening met de definitie van projectkosten, opgenomen in artikel 4 van de BSE. Rond alle bedragen af op hele euro's. 4.1 Directe loonkosten, opslag algemene kosten en andere kosten van arbeid Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.1Vul deze vraag alleen in als sprake is van een haalbaarheids- of onderzoeks- of ontwikkelings-project (zie vraag 1.3).Wilt u in deze aanvraag de loonkosten en de opslag voor algemene kosten conform art. 4, vijfde lid, van de BSE berekenen overeenkomstig een in de gehele organisatie van de aanvrager gebruikelijke methodiek?Vul in ja of nee*Zo ja, vul hieronder het aantal normuren per jaar in. Indien nee, worden de loonkosten en de opslag voor algemene kosten conform de standaardmethodiek van art. 4, eerste lid, van de BSE berekend.Aantal normuren:* 4.1.2Onderdeel / faseAantal personenCategorie / kwaliteitUren(Loon)kosten per uur(Loon) kosten************************************************A Totale loonkosten: *B Opslag algemene kosten: *Andere kosten van arbeid (zie artikel 4, tweede lid, BSE):************************C Totaal van de andere kosten van arbeid*A+B+C Totaal::*(Eventueel) Definitie gehanteerde categorie(n) of kwaliteit:* 4.2 Kosten materialen en hulpmiddelen die t.b.v. het project verbruikt worden Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.2Onderdeel / faseOmschrijving kostenBedrag******************Totaal:*4.3 Aanschafkosten machines en apparatuur, uitsluitend t.b.v. het project Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.3Onderdeel / faseMachine / apparaatLease? Vul in Ja of NeeAanschafdatum (J-M-D)Aanschafkosten*************************Totaal:* 4.4 Afschrijvingskosten machines en apparatuur, niet uitsluitend t.b.v. dit project Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.4Onderdeel / faseMachine / apparaatLease? ( Ja of Nee)AanschafwaardeAanschafkosten% gebruik t.b.v. projectMaanden in gebruikAfschrijvingskosten****************************************Totaal:* 4.5 Kosten van octrooi- en kennisverwerving t.b.v. het project Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.5Onderdeel / faseOmschrijving kostenBedrag*********Totaal:* 4.6 Kosten van derden terzake van de verlening van diensten Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.6Onderdeel / faseOmschrijving kostenBedrag******************Totaal:* 4.7 Reis- en verblijfkosten, bezoek symposia t.b.v. het project Voor deze kosten geldt een maximum van 10% van de totale projectkosten. Niet mr invullen dan dit maximum! 4.7Onderdeel / faseOmschrijving kostenBedrag*********Totaal:* 4.8 Berekening extra investeringskosten als bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de BSE Deze vraag alleen beantwoorden in geval van een aanvraag om subsidie voor een demonstratie- of marktintroductieproject; zie de toelichting voor een uitleg over de berekeningswijze. Totale investeringskosten (som van 4.1 t/m 4.7) * (a) Referentiekosten * (b) Extra investeringskosten * (a)-(b) Niet primair beoogde besparingen * (d) Niet primair beoogde extra opbrengsten * (e) Totaal * (d)+(e) Subsidiabele projectkosten * [(a)-(b)] [(d)+(e)]BSE-subsidie (percentage subsidiabele projectkosten) - demonstratieproject: 40% t/m 454 000; 25% vanaf 454 000 - marktintroductieproject: 25%. 4.8a Berekening maximale steunintensiteit Milieu steunkader Berekening van het steunbedrag dat op grond van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (PbEG 2001, C 37) is toegestaan. Deze vraag alleen beantwoorden in geval van een aanvraag om subsidie voor een demonstratie- of marktintroductieproject. Zie de toelichting voor een uitleg over de berekeningswijze. Investering A Totale investeringskosten (A1 + A2 + A3) *A1 Investering *A2 Risicotoeslag (20% van A1) *A3 Kosten stilstand en/of productieverlies *B Extra exploitatiekosten (netto contante waarde over een periode van vijf jaar) *C Extra besparingen en opbrengsten (C3 netto contante waarde over een periode van (vijf jaar minus C4)) *C1 Netto besparingen op brandstoffen *C2 Netto opbrengsten bijproducten en overige zaken *C3 Correctie besparingen/opbrengsten (80% van C1 + C2) *C4 Correctie testperiode nieuwe technologie& .jaarD Steun (D1 + D2) (netto contante waarde over een periode van vijf jaar) *D1 Exploitatiesteun (MEP/REB) *D2 Overige steun *Referentiesituatie E Referentie-investering *Maximale steunA+B-C-D-E *Maximale steunintensiteit (40%) * 4.9 Communautaire normen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c, van de BSE. Vraag 4.9 alleen beantwoorden in geval van een aanvraag om subsidie voor een demonstratie- of marktintroductieproject 4.9Betreft het project een aanpassing aan een vastgestelde dan wel een van toepassing zijnde communautaire norm? Vul in ja of nee*Betreft het project een aanpassing aan een nationale norm die minder zware of gelijke eisen stelt als een communautaire norm? Vul in ja of nee*Betreft het project, bij afwezigheid van een communautaire norm, een aanpassing aan een nationale norm, waarbij de aanpassing plaatsvindt na de in de nationale norm vastgestelde uiterste datum van aanpassing? Vul in ja of nee* Begroting van de kosten per jaar 200320042005200620072008Totaal4.1*******4.2*******4.3*******4.4*******4.5*******4.6*******4.7*******Totale projectkosten:******* 4.11 Zijn reeds verplichtingen voor het project aangegaan? Vul in ja of nee en zo ja, geef hieronder een toelichting* * 4.12 Is voor het project of een onderdeel daarvan nog een andere subsidie vanwege het rijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen aangevraagd? Vul in ja of nee ;* indien jaWelke subsidieregeling?:*Subsidiebedrag: *Is deze subsidie reeds verleend of verstrekt?Vul in ja of nee *Zo ja, geef hieronder een toelichting * 4.13 Overzicht financiering project Specificeer de bijdragen van derden, met vermelding van de naam van de derde(n) en de hoogte van de betreffende bijdragenTotale projectkosten:*Gevraagde subsidie in het kader van de BSE (in geval van demonstratie- en marktintroductieprojecten na de MSK-toets, zie 4.8a)*Eigen bijdrage:*Bijdragen van derdenVan rijkswege of van de EU:*Overige bijdragen van derden:* 4.14Hieronder heeft u ruimte voor opmerkingen, eventueel in aanvulling op eerdere vragen * 5 Bijlagen Als bijlagen dient u bij dit aanvraagformulier te voegen: uw laatste jaarverslag offertes eventueel machtigingen 6 Ondertekening De ondertekenaar moet bevoegd zijn de aanvrager te vertegenwoordigen. Indien dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager, dient een machtiging van de aanvrager te worden bijgevoegd. Plaats: .................................................... Datum: .................................................... Handtekening: .................................................... Toelichting Besluit Subsidies Energieprogrammas model BSE 2003 In deze toelichting wordt een aantal vragen uit het aanvraagformulier toegelicht. Tevens bevat deze toelichting de instructie voor de projectbeschrijving (paragraaf 3). Vul het aanvraagformulier volledig in. Houd, bij gebruik van een elektronische versie van het formulier, het model aan, dan wel de indeling in paragrafen inclusief de daarbij behorende nummering. Wijzig de nummering niet. Dien de aanvraag op schrift en door de aanvrager ondertekend bij de betrokken uitvoeringsorganisatie in. Op de programmateksten staat het adres aangegeven en de periode waarbinnen de aanvraag ontvangen moet zijn. Het is niet toegestaan de aanvraag per fax in te dienen. 1 Algemene projectgegevens 1.3 Projectcategorien In het Besluit subsidies energieprogrammas (BSE) worden de volgende projectcategorien onderscheiden: haalbaarheidsproject: een samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit een analyse en een beoordeling van de mogelijkheden om een apparaat, systeem of techniek te ontwikkelen of in de praktijk toe te passen; onderzoeks- of ontwikkelingsproject: een samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het vermeerderen van technisch of wetenschappelijk inzicht ten aanzien van een apparaat, systeem of techniek, of gericht op het geschikt maken van een apparaat, systeem of techniek voor toepassing in de praktijk, niet zijnde een praktijkexperiment; praktijkexperiment: een samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit het treffen van technische of beheersmatige voorzieningen, voor zover geheel of nagenoeg geheel bestemd voor het vergroten van inzicht in de geschiktheid voor toepassing in de praktijk van een apparaat, systeem of techniek, alsmede de daarmee samenhangende activiteiten, geheel of nagenoeg geheel gericht op het verbeteren van die geschiktheid; kennisoverdrachtproject: een samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het overdragen van kennis en informatie aan een bepaalde doelgroep; demonstratieproject: een op bescherming van het milieu gericht samenhangend geheel van activiteiten die een technisch en economisch risico inhouden, waarbij die activiteiten bestaan uit het bij de aanvrager treffen van energiebesparende maatregelen of maatregelen die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen met behulp van: voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, of een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken; marktintroductieproject: een op bescherming van het milieu gericht samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit het in Nederland bij de aanvrager treffen van energiebesparende maatregelen of maatregelen die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen met behulp van apparaten, systemen of technieken die reeds eerder zijn gedemonstreerd, maar die in Nederland nog niet gebruikelijk zijn. 2 Gegevens aanvrager 2.5 Kleine of middelgrote onderneming Een kleine of middelgrote onderneming in de zin van verordening (EG) nr. 70/200 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 2001, L 70) is een onderneming die: ten hoogste 250 werknemers heeft, en fwel een jaaromzet heeft van niet meer dan 40.000.000, f een balanstotaal heeft van niet meer dan 27.000.000, en waarvan niet meer dan 25% van het kapitaal in het bezit is van n of meerdere ondernemingen die niet aan deze definitie voldoen, met uitzondering van publieke investeringsmaatschappijen, participatiemaatschappijen of, mits geen controle wordt uitgeoefend, institutionele beleggers. 3 Projectbeschrijving Bij de projectbeschrijving dient de volgende indeling te worden aangehouden, inclusief de daarbij behorende nummering. Elk punt is kort toegelicht. Voor projecten in het kader van de regeling Duurzame Energie 2003 kunt u gebruik maken van het bijgevoegde formulier Bijlage 1, Projectbeschrijving. In dit document is een specifiek op deze regeling gerichte toelichting opgenomen. 3.1 Naam van het project (gelijk aan het antwoord op vraag 1.1) 3.2 Doelstelling Geef een beknopte formulering van de doelstelling van het project. Geef een complete beschrijving van de doelstelling van het project. 3.3 Beschikbare informatie Beschrijf kort de reeds beschikbare informatie met verwijzing naar de toegankelijke informatiebronnen bijvoorbeeld: literatuur, relevante correspondentie, eerdere projecten van uzelf of anderen). 3.4 Octrooi Uitsluitend in geval van een haalbaarheids- of onderzoeks- of ontwikkelingsproject (zie vraag 1.3): geef aan of u met betrekking tot het onderwerp van het project en de daarin te hanteren technieken een octrooisearch hebt uitgevoerd en zo ja, wat daarvan de resultaten waren. 3.5 Werkzaamheden, werkwijze(n) Geef een beknopte beschrijving van de werkzaamheden en werkwijzen. Geef een complete beschrijving van de werkzaamheden en werkwijzen per fase van het project, inclusief onderzoeksmethoden en toe te passen technieken. De fasering van de werkzaamheden dient terug te komen in de tijdplanning (3.8) en de begroting (paragraaf 4). Geef ook aan waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. 3.6 Beoordelingsaspecten Geef aan in hoeverre uw project volgens u voldoet aan de in het BSE-programma genoemde beoordelingsaspecten, voor zover die voor uw project relevant zijn (bijvoorbeeld potentile energiebesparing, nieuwheid, milieuverdienste, technisch/economisch risico). Doe dit gekwantificeerd als dat mogelijk en relevant is. 3.7 Resultaten Beschrijf de resultaten die u beoogt met de onder 3.5 beschreven werkzaamheden, ook per projectonderdeel. Vermeld daarbij ook aan welke eisen de resultaten volgens u moeten voldoen (bijvoorbeeld mogelijkheden voor techniekontwikkeling, voldoen aan milieunormen). Kwantificeer deze eisen als dat mogelijk en relevant is. Geef tevens een beschrijving van de informatie die met het project aan de bestaande kennis wordt toegevoegd en de verwachte maatschappelijke consequenties van het project. 3.8 Tijdplanning Geef hier de opbouw van het project in de tijd weer, tenminste de fasering (vergelijk 3.5) met de overeenkomstige mijlpalen. Laat deze fasering in de begroting terugkomen, zodat de kosten per fase van het project zichtbaar zijn. 3.9 Subcontractanten Geef een overzicht van eventuele subcontractanten met vermelding van de delen van het project die zij onder verantwoording van de aanvrager uitvoeren. Deelnemers aan het project die belang hebben bij de resultaten van het project worden niet als subcontractanten beschouwd. U kunt hun gegevens opnemen onder 3.10. 3.10 Overleg en samenwerkingsstructuur Beschrijf de cordinatie-, overleg- en samenwerkingsstructuur ten behoeve van dit project. Vermeld hier ook de deelnemers aan het project die belang hebben bij de resultaten van het project (vergelijk 3.9). 3.11 Rapportage Geef aan hoe u de betrokken uitvoeringsorganisatie over het project zult rapporteren; geef daarbij een tijdplanning aan, alsmede de vorm van de rapportage (tussen-, concepteind- en eindrapportage). Houd er rekening mee dat voor de betrokken uitvoeringsorganisatie de eindrapportage een wezenlijk onderdeel van het project is. Denk daarbij ook aan een samenvatting. 3.12 Kennisoverdracht (voor de regeling Duurzame Energie 2003 is deze vraag opgenomen onder 3.6 E) Beschrijf voor welke doelgroepen de resultaten van het project bestemd en van belang kunnen zijn. Geef concreet aan op welke wijze u zelf kennis over het project en de resultaten daarvan over zult dragen aan derden. Geef aan of u bereid bent mee te werken aan kennisoverdracht door de betrokken uitvoeringsorganisatie en/of door derden. 4 Financile gegevens project Het is de bedoeling dat u een overzichtelijke en gespecificeerde begroting opstelt van de kosten van het project. Volg daarbij de gegeven uitsplitsing over de diverse kostensoorten. 4.1 Bij deze vraag kunt u loonkosten, een opslag voor algemene kosten en andere kosten van arbeid opgeven. Daarbij is het volgende van belang: Als het project wordt uitgevoerd door meerdere partijen, die alle een belang hebben bij de resultaten van het project, dient u ook de loonkosten en de algemene opslagkosten van deze andere partijen onder 4.1 op te nemen. Geef in dat geval aan welke partij de betreffende kosten maakt. De loonkosten worden standaard berekend op basis van het uurloon van de betrokken medewerkers volgens de kolommen 3 en 4 van de loonstaat, verhoogd met sociale lasten en uitgaand van 1600 produktieve uren per jaar. De opslag voor algemene kosten bedraagt standaard 40% van de loonkosten. (Berekening van loonkosten en opslag algemene kosten conform artikel 4, eerste lid, van de BSE). Uitsluitend in geval van een haalbaarheidsproject of van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject kunt u, ter beoordeling van de betrokken uitvoeringsorganisatie, in afwijking van het bovenstaande het uurloon en de opslag voor algemene kosten berekenen overeenkomstig een voor uw gehele organisatie gebruikelijke en controleerbare methodiek (berekening op grond van artikel 4, vijfde lid, van de BSE). Vul bij 4.1.1. ja in als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken; vermeld dan tevens het aantal in uw berekening gehanteerde normuren. Vul bij Andere kosten van arbeid de kosten van arbeid ten behoeve van het project in, die niet in de vorm van loonkosten worden gemaakt. Ten aanzien van dergelijke kosten kan een redelijk bedrag tot de projectkosten worden gerekend (art. 4, tweede lid, van de BSE). Het gaat hier om de niet als loonkosten aan te merken kosten van de inzet van arbeid van een of meer natuurlijke personen die zelfstandige ondernemer zijn. Specificeer de loonkosten, per fase of onderdeel van het project, naar het aantal direct betrokken werknemers, het aantal uren en de loonkosten per uur. Geef een soortgelijke specificatie per fase of onderdeel van het project voor de andere kosten van arbeid naar het aantal betrokken personen, het aantal uren en de kosten per uur. Licht deze laatstgenoemde kosten per uur op een aparte bijlage nader toe. Vul onder het kopje categorie/kwaliteit de categorie of kwaliteit (functie, opleiding, etc.) van de betreffende werknemer in; u kunt eventueel een definitie van de categorie of kwaliteit toevoegen. 4.2 Neem hier de kosten op van de materialen en hulpmiddelen, die ten behoeve van het project verbruikt worden. Bereken deze kosten op basis van historische aanschafprijzen. Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Zie hierna de definitie van een groep volgens de BSE. Op grond van artikel 1 van de BSE is een groep: een economische eenheid, waarin organisatorisch zijn verbonden: 1) een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of indirect: meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan, volledig aansprakelijk vennoot is van, of overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen, en 2) laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen. 4.3 Neem hier alleen de aanschafkosten op van kapitaalgoederen die uitsluitend voor dit project gebruikt worden. Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Voor definitie van een groep zie de toelichting bij vraag 4.2. Indien machines en apparatuur worden aangeschaft door middel van een lease-overeenkomst, dienen de projectkosten berekend te worden conform het bepaalde in artikel 4, derde lid, van de BSE. Geef in de tabel aan bij welke machines en apparatuur sprake is van lease. Voeg relevante offertes en prijsopgaven (evt. uit catalogi / prijslijsten) toe, of geef aan wanneer deze worden nagestuurd. Stuur in ieder geval een offerte mee als de aanschafkosten een substantieel onderdeel van de projectkosten vormen (als richtlijn: > 25%) of om een groot bedrag gaan (als richtlijn: > 25 000). Als dat nodig is om het project en de projectkosten te beoordelen kan de betrokken uitvoeringsorganisatie u verzoeken om ook bij lagere bedragen offertes toe te zenden. 4.4 Bereken de afschrijvingskosten op basis van historische aanschafprijzen en een lineaire afschrijving over een levensduur van 5 jaar (60 maanden) en de duur van het gebruik voor het project. Vul bij afschrijvingskosten de afschrijvingskosten in, evenredig aan de duur van het project. Schematisch: afschrijvingskosten = (aanschafwaarde) x ((maanden gebruik in project) / 60) x (% gebruik voor project). Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Voor definitie van een groep zie de toelichting bij vraag 4.2. Indien machines en apparatuur worden aangeschaft door middel van een lease-overeenkomst, dienen de projectkosten berekend te worden conform het bepaalde in artikel 4, derde lid, van de BSE. Geef in de tabel aan bij welke machines en apparatuur sprake is van lease. 4.5 Geef hier gespecificeerd de kosten op van voor het project noodzakelijke kosten ter zake van kennisverwerving en/of intellectuele eigendomsrechten (bijv. octrooi). 4.6 Geef hier gespecificeerd de kosten op van werkzaamheden die u aan derden uitbesteedt. NB: wanneer het gaat om partijen die ook belang hebben bij de resultaten van het project, worden ze niet als derden beschouwd. Zie de toelichting bij vraag 4.1. Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Voor definitie van een groep zie de toelichting bij vraag 4.2. Voeg relevante offertes en prijsopgaven toe, of geef aan wanneer deze worden nagestuurd. Stuur in ieder geval een offerte mee van derden die in uw opdracht werkzaamheden voor het project gaan verrichten wanneer het gaat om een substantieel onderdeel van de projectkosten (als richtlijn: > 25%) of om een groot bedrag (als richtlijn: > 25 000). Als dat nodig is om het project en de projectkosten te beoordelen kan de betrokken uitvoeringsorganisatie u verzoeken om ook bij lagere bedragen offertes toe te zenden. Kosten van een accountantsverklaring worden niet tot de projectkosten gerekend. 4.8 Op grond van artikel 4 van de BSE geeft u aan welke kosten als projectkosten aangemerkt mogen worden. Om tot de extra investeringskosten te komen dienen de kosten van de referentiesituatie hierop in mindering gebracht te worden. De referentiekosten dient u zelf te verstrekken en goed en duidelijk te onderbouwen, bv met offertes. Indien uw project ook een capaciteitsverhoging betreft, dient u de referentiekosten te baseren op deze nieuwe capaciteit. Om tot de subsidiabele kosten te komen dient u de besparingen en extra opbrengsten die met het project gemoeid zijn in mindering te brengen op de extra investeringskosten. Onder besparingen wordt het volgende verstaan: als de investering, ten behoeve van het milieu, kostenbesparingen oplevert die niet primair hiermee beoogd worden dienen deze in mindering te worden gebracht op de extra investeringen. Bij energiebesparingsprojecten is de energiebesparing het primaire doel van het project. Deze besparing behoeft dan ook niet in mindering gebracht te worden op de extra investering. Het betreft de eventuele besparingen die gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de ingebruikneming van de technische voorzieningen zijn behaald. Onder besparingen worden in ieder geval begrepen kostenbesparingen zoals lagere onderhoudskosten. Onder extra opbrengsten wordt het volgende verstaan: opbrengsten van bijproducten dienen in mindering te worden gebracht op de extra investeringen. Het betreft de eventuele opbrengsten van bijproducten gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de ingebruikneming van de technische voorzieningen. Als bijproduct wordt beschouwd het product dat ongewild vrijkomt terwijl techniek / investering daar niet primair voor bedoeld is. 4.8a Op grond van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu moet bij elke subsidieaanvraag worden berekend wat de maximale steunintensiteit is die voor de betrokken investering is toegestaan. Dit bedrag moet worden vergeleken met de berekening van de subsidie op grond van de BSE. De BSE-subsidie mag het bedrag van de maximale steunintensiteit niet overschrijden. De kaderregeling is voor de BSE alleen van toepassing op demonstratie- en marktintroductieprojecten. De voor steun in aanmerking komende kosten op grond van de kaderregeling, zijnde de extra investeringskosten, worden berekend door op de totale investeringskosten de kosten van een investering in een referentie-situatie in mindering te brengen. De investering bedoeld in onderdeel A1 betreft alle investeringskosten die u maakt bij de uitvoering van het project. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van grond, gebouwen, installaties en uitrustingen die deel uitmaken van het project. Ook de kosten van kennis, zoals licentiekosten en de kosten van aankoop van octrooien kunnen deel uitmaken van de investering. Bij onderdeel A3 neemt u de kosten op van stilstand en/of productieverlies in de opbouwfase en de demonstratiefase van het project. De totale investeringskosten moeten worden gecorrigeerd naar de laatste dag van het eerste jaar van de investering. Het disconteringspercentage dat u daarbij moet gebruiken is te vinden op: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html. De extra exploitatiekosten in onderdeel B worden berekend aan de hand van de netto contante waarde over vijf jaar met behulp van het Europese disconteringspercentage. De kosten die u bij de berekening kunt meenemen zijn de extra verwachte jaarlijkse kosten ten opzichte van de referentiesituatie, zoals kosten van onderhoud en inspectiekosten, kosten van reparaties buiten normaal onderhoud, verzekeringskosten, administratie- en beheerkosten, ontmantelingkosten en kosten van verplichte meetprogramma's. Bij onderdeel C worden in de berekening alleen meegenomen de besparingen en opbrengsten die bij de aanvrager zelf, of indien sprake is van een samenwerkingsverband, bij de deelnemers aan het verband gezamenlijk worden gerealiseerd. In de berekening van de BSE-subsidie in onderdeel 4.8 dient u de niet primair beoogde besparingen en de niet primair beoogde extra opbrengsten in te vullen. In onderdeel 4.8a is het de bedoeling dat alle besparingen en extra opbrengsten als gevolg van de investering in de berekening worden meegenomen. Bij C1 moet u de netto besparing op brandstoffen weergeven. De besparingen/opbrengsten van bijproducten in onderdeel C2 betreffen besparingen/opbrengsten van andere producten dan het hoofdproduct van het proces als gevolg van de investering. Hierbij kunt u denken aan een afvalstroom met restwaarde, reductie van grond- en hulpstoffen of bijvoorbeeld een besparing op dakbedekking door het gebruik van zonnepanelen. Bij de post overige zaken kunnen besparingen op onderhoud als voorbeeld worden genoemd. Bij onderdeel C4 mag een correctie op besparingen en opbrengsten worden toegepast op projecten die betrekking hebben op nieuwe technologie. De testperiode mag in mindering worden gebracht op de periode van vijf jaar waarover de besparingen en opbrengsten in andere gevallen netto contant gemaakt moeten worden. Als het niet mogelijk is om op basis van concrete gegevens de testperiode vast te stellen dan kan voor projecten op het gebied van duurzame energie worden uitgegaan van een periode waarin de capaciteitsbenutting niet volledig is. De capaciteitsbenutting dient u uit te drukken in een percentage per jaar. De percentages dienen te worden onderbouwd met een berekening. Bij de berekening van de netto contante waarde moet gebruik worden gemaakt van het Europese disconteringspercentage. Onder D2 dient u de som van alle voor de investering ontvangen generieke steun, zoals de Energie Investeringsaftrek, op te nemen. U dient alleen die steun te vermelden waarbij geen rekening wordt gehouden met de onderhavige BSE-subsidie. Onder een referentie-investering moet worden verstaan een investering die in technisch opzicht vergelijkbaar is met uw investering, maar die een lager niveau van milieubescherming biedt dan uw investering. Bij de bepaling van de referentie-investering dient van eenzelfde capaciteit te worden uitgegaan als bij uw eigen investering. Wanneer een investering bestaat uit het toevoegen van een nieuwe technologie aan een bestaand proces, dan zal er geen referentie-technologie zijn en zal de referentie-investering dus nihil zijn. Voor investeringen in duurzame energie kan als referentie een stoom- en gasturbine (STEG) van 64 294 per GWh/jaar worden gebruikt. Wanneer een STEG als referentie wordt gebruikt geldt dat de jaarlijkse exploitatiekosten 3% van het investeringsbedrag betreffen. Deze exploitatiekosten dient u bij de berekening van B te gebruiken indien voor de referentie een STEG wordt opgevoerd. AANVRAAG SUBSIDIE ( Subsidieregeling BSE duurzame energie 2003 | Versie november 2003 (inclusief MSK-Toets) Pagina PAGE 2 van NUMPAGES 1 AANVRAAG SUBSIDIE ( Subsidieregeling BSE duurzame energie 2003 | Versie november 2003 (inclusief MSK-Toets) Pagina PAGE 1 van NUMPAGES 1 &'Vf 6 h l z V 1HIL/5x|kl56JN12LM56B*CJOJQJ OJQJnH>*55CJOJQJ6CJmH 6CJ6CJ j*mHP 45GHstuvwxyz{|}~ 45GHstuvwxyz{|}~iKLMOPQRVÿ  ` defgijk   J$n&$$iKLMOPQRV<$$F4Fh*#$!89:OQRSvxyzþ{wrmhda^         % &' ) < => @ c de g | }~    $!89:OQRSvd{@$$F4Fh*# :$$F-Fh*#$$vxyz\v5p@$$F4Fh*# D$EƀsF@$$F4Fh*# $`zpzx@$$F4Fh*# @$$F4Fh*# $ g{L$$F4\!*#b; $ g{ 6 h p r t v x z ¿|ws             - . /0 2 ; O  +q<$$F+4Fh*#$L$$F4\!*#b;  6 h p r t v b``L$$F-4\g* *# L$$F24\g* *# $ v x z  Tx@@$$F4Fh*# ?$$FFh*# $   " $ & < @ B D l p r t   " # $ > @ A B M O P Q R V ~~~~~ X YZ \                 1 " $ & < @ <vD$EƀsF@$$F4Fh*# $@ B D l p r t `z@@$$F4Fh*# $@$$F4Fh*#   " # $ > @ A B M O P l8x<$@$$F4Fh*# P Q R V PL$$F4\g *#? N $  " $ % & 3 5 6 7 B D E F Z \ ] ^ q s t u JKLacdef=>?TVWXY]þ     ' () a ef J 8b``L$$F4\g *#? N $L$$F4\g *#? N  4yL@$$F4Fh*# $?$$FFh*# $  " $ % & 3 5 XzD@$$F4Fh*# $@$$F4Fh*# 5 6 7 B D E F Z \ ] ^ q s t u <z`z\z<@$$F4Fh*# $@$$F4Fh*# u JKLacHd$1$$F340h*# @$$F4Fh*# $cdef=>?TVd$1$$F40g*# $@$$F4Fh*# VWXY]d$1$$F/40g*# $@$$F4Fgd*#   (*+,./01HILƿzuqlgb]        }  5678:;< > ]   [ _`ab d y z{# (*$1$$FC40g*# $@$$F4Fgd*#  *+,./01HIL$@$$F34Fgd*# uôsL$$F4\g M*#? {  $<$$F04Fg *#? B uvwyz{OPQRgijkl3456GIJ}xtoje`\               c  oprst   "uvwyz{O$dd<$$F4Fg *#? BOPQRgijkl3hp(L$$F:4\& *#ld 'y $$<$$FN4F& *#ld 3456GIJKMVWhxXywwG$$F4\& *#ld 'y$<$$Fj4F& *#ld JKMVWhxþ~ytpkfa\ ) + , -. 0 2 4 6 8 : ; <= ? A C E G I J KL S Z p u     "<M$q$$lִeu u#$ <}zzzzzzz$M$|$$l4ִeu u# <}zzzzzzz<}zzz$M$|$$l4ִeu u#  Ŀ{vqlgc^Y                           ! # % '"<z<M$|$$l4ִeu u# $  z<|$$l4ִeu u# $M$ !"#%')+-/01HJKLhjklĿzupkfa]X OP R T V X Z \                      " !"#%')+-/01<zlzM$|$$l4ִeu u# $1HJKLhjklr$<$$l)4Fe#M$@$$l4Fe# $$ p# Mz+9G r !3!!P"####$$($6$Y$c$$$$$$$~&&&&@'((())/) ****++l,n,p,z,|,,,,,8-:---,...B..Z//////P0R0223mH 56CJmH5CJOJQJ>*56Z<zM$|$$l4ִeu u# $  "#Ŀ{vqmha\X     ! "# % ' ) + - / 0 12 4 6 8 : < > ? @A C E G I K M N"<}zzzzzzz<}zzz$M$|$$l4ִeu u# zM$|$$l4ִeu u# $ "#$bdPr<$$l4Fe#$$ p#M$@$$l4Fe# #$bdef !"#%')*+-/123½~zupkfb] 45 7 9 ; <= ? A C DE G I K LM O Q S TU \ p      "def p G$$l4\ #B $@$$l54Fe{# !"#%' b L$$l4\ #B L$$l4\ #B $ ')*+-/123579 b L$$l4\ #B L$$l4\ #B $ 3579:;=?ABJKMN ./02468:;<>@BDF𘓎ʉ{vqlgb]            E a t      $% ' ) + ,- / 1 3$9:;=?ABJKM b0L$$l4\ #B  $L$$l4\ #B  MN .$@$$l4F# ./02468:0$]$$lC4ֈ" 1#:;<>@BDF0$d$$l4ֈ" 1# FGHJLNPRSTVXZ\^_`bdfhjkstvwxy")|vspkfa\ W j {                       #FGHJLNPR0$d$$l4ֈ" 1# RSTVXZ\^0$d$$l4ֈ" 1# ^_`bdfhj0$d$$l4ֈ" 1# jkstvwxy0VTTRT@$$l4F"#\ $d$$l4ֈ" 1# ");K[t|H~$$l4 = r S#SnnnnS$);K[tĿ{vqlgb]X                             . > P"sH$$l4 = r S#SnnnnS $ sH$$l4 = r S#SnnnnS $    G r s w |yvpmje`[    _stu w x                     #sH$$l4 = r S#SnnnnS $ vHsssssssss$$$l4 = r S#SnnnnS   v0sss2@$$l4FS#S $$$l4 = r S#SnnnnS  G r s w E$$l\ #\ _ 9 $M$ !3!4!8!I!]!d!e!f!h!j!l!m!zuqlgc^ d ef m    >?@ B C KL N P R ST V X Z [\ ^ ` b cd k$ ] L$$l4\ #\ _ 9 $M$L$$l4\ #\ _ 9 !3!4!8!0iggegg@$$l4F#\i9 $M$L$$l4\ #\ _ 9  8!I!]!d!e!f!h!j!l!m!n!p! d L$$l4\ #\ _ 9 M$E$$l\ #\ _ 9 $ m!n!p!r!t!u!v!x!z!|!}!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P"Q"U"f"}xtqnheb] NS ()* , - 56 8 : < => @ B D EF H J L MN P R T UV X Z \ ]$p!r!t!u!v!x!z!|!}!~!!!!!!!!!!! M$L$$l4\ #\ _ 9 $!!!!!!!!!!!!0igge@$$l4F#\i9 M$L$$l4\ #\ _ 9 $ !P"Q"U"f"z""""""" E$$l\ #\ _ 9 $M$ f"z""""""""""""""""""""""""########$ $$$)$|xsnje    JK                !" ) =%""""""""""" ] L$$l4\ #\ _ 9 $M$L$$l4\ #\ _ 9 """"""""####0iggegcg@$$l4F#\i9 $M$L$$l4\ #\ _ 9  #####$ $$$)$,$5$6$Z$]$b$l<$$F4F*#2G$)$,$5$6$Z$]$b$c$$$$$$$$$$$$$$%~&&&&&@'>((((()))1)2)* * ***2*4*6*8*t*|*~*****   "# : = > Z[ d g op u x      4b$c$$$$$$$$$$$$$T$<$$F4F *# ,y $$%~&&&&&@'>((X`^\^^&$$F4*#p#$d$ `0Jt Oy$ `0Jt OyG$$F4\ *# ,-L (((()))1)2)* * ***2*4*XL$$l4\S# ` $$$$4*6*8*t*|*~*******b`L$$l4\S# $L$$l4\S#  ****+++++p,r,x,z,|,,,,,,:-B-D-F-H-------..<.>.@.B.f....../&/(/*/,/N/V/X/Z///////////00B0D0L0N0P0R00111h2i2j2  / 34   J**+++++p,r,x,z,]L$$l4\S# L$$l4\S# $$$ z,|,,,,,,:-B-D-F-H-------..<.>.L$$l4\S# $>.@.B.f....../&/@ZL$$l4\S# $$ p#L$$l4\S#  &/(/*/,/N/V/X/Z//////`$ p#L$$l4\S# $ //////00B0D0L0_L$$l4\S# $$L$$l4\S#  L0N0P0R00111h2i2j222thq$1$$F440h*# $ p#L$$l4\S#  j2222233333333334 4 4 4 4-4.4/44494>4C4H4M4T4U4Y4[4]4_4ÿ|wrnid_Z             a  " 8 9:     % &'    "222333333hFL@$$F4Fh *#' $1$$F540h*# $@$$F4Fh *#' 33 4 4 46666v7x77788)989T9r9t999::@:C:|::Z;<<"<#</<>>>??mGnGpGGLLLLLpNN O&OOOQ1QRRTT VVWWUX|XNY^YZ/[\\\X]^]ffiiinnqqnrsr5>*5CJCJ B*CJEH 5CJEHCJEH 6CJEH65U333334 4 4 4 4-4.4/44494h~yyyM$ & Fa@$$F4Fh *#' $1$$FQ40h*# $94>4C4H4M4T4U4Y4[4]4_4a4c4e4g4Lq$$lִC 3##0M$_4a4c4e4g4h4l4n4p4r4t4v4x4z4{444444444444444444444Ŀ{vqlgc^Y                              "g4h4l4n4p4r4t4v4x4z4{44444LLM${$$lִC 3##0 444444444444444LL{$$lִC 3##0 M$444444444444444L{$$lִC 3##0 M$44444444444444444444444444444444444Ŀ{vqlgb]Y/ 1 3 5 7 9 ; = ST V X Z \ ^ ` b fg i k m o q s u yz | ~    "4444444444444L{$$lִC 3##0 M$ 4444444444M${$$lִC 3##0 4455=5>5|5~5}z$${$$lִC 3##0 455=5>5|5~5555555<6>6j6n6p6r6666666666H7r7v7x7z77777777~wspmjgd5679:; a bc e z            -.'~5555555<6>6j6n6p6r66664$$F40F*# $$4$$F$40&*#l 6666666H7r7v7Xzw$@$$F4FSF*# $@$$F4FSF*#` v7x7z7777777788888~~~~~||yyy$4$$F40F*# $G$$F4\SF*## 78888888%9'9(9)999;9<9=9R9S9T9p9r9s9t99999999999999::@:þ{xurolif t yz{| ~            j kl n  &888%9'9(9)999;9<9=9R9 P\@$$l4F #  $<$$l4F #  R9S9T9p9r9s9t999΀<$$l4F #  $1$$l40 # 999999999999::sr }>@@@@@@/$$l0#9$M$@$$l4F #  :@:C:Z:c:z:{:|:}:~::::[;];;;;;<<<< <@& }>@@@@@@ }>@@@@@@ & FUr }>@@@@@@@:C:Z:c:z:{:|:}:~::::[;];;;;;<<<< <!<"</<0<U<d<e<>>>??5??s@A¿{xrj   fgh  6  U U  U & <!<"</<0<U<d<e<>>>??5??s@AkCCPEEEnGoGpGG & F` & Fd@& }>@@@@@@AkCCPEEEnGoGpGGGGHIJLLLLLLL,N-NoNpNNN O O&OOOOQQ1QtQxRRRRSTTTUXUV VVWWWTXUX|XMYNY^YZZ/[[\\\\\\X]Y]]_`ӿп\ [ Z Y X W `  `   W JGGGHIJLLLLLLL,N-NoNpNNN O & FW*$ p *$ p5*$ b = 'QMm=] = ] } -M,r & F O O&OOOOQQ1QtQxRRRRSTTTUXUV V*$ p & FZ & FY & FX*$ p*$ p & FX *$ p VVWWWTXUX|XMYNY^YZZ/[[\\\\\\X]Y]]_ & F\ "*$p p *$ p & F[_`bQdeffgg\hhhioiiikknnoo-p.pqqmrnr & F_ " & F\`bQdeffgg\hhhioiiikknnoo-p.pqqmrnrjskssswJxKxzzzzU}V}~~W56 ./02͕̕Εѕҕٕڕ_ \ LnrjskssswJxKxzzzzU}V}~~W56 M'zid9{vMlx'›<`YU"M$4EZmRo?<5J{*5\UE+7$忟svc{*S8O?)Eհaq]_/>yt,-1EBT45}㒔Ÿ6d~V#<&˻BF\9ڡ]jLM2I0EdLxc3H3+ 1bĈ#Fsx#F1bYF1bĈ#Fa#F1bĈ!?NIENDB` Subsidieregeling BSE Ondersteuning Transitie-Coalities AANVRAAG SUBSIDIE Formulier, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Besluit Subsidies Energieprogramma's Gebruik Worddocument: voer uw antwoord in bij de (. In de tabel# 0&P . A!"#$o%nLBฤf* PNG IHDRhlgAMAfPLTEƽ¹ݝ׏ҁseWI;u-ka pHYs ~IDATxZۂ R#t_ZJ2C zIN6I-'b=XUkZٳg!HaM83Sn#vAPUa0`L4Q=A0L6ԏdKd`K%pM+=-e9'i6z}g!&TKع0 8M(^~,;# #Ad\_peW'J?ŀ/N < i _ f 3Uߑ%@ak4(PEA$ *׈~len kunt u met de enter-toets extra regels creeren. Het is niet toegestaan de vragen aan te passen. 1 Algemene projectgegevens 1.1Kies een zo beknopt mogelijke naam die voldoende onderscheidend is.Geef hieronder de naam van het project waarvoor subsi [6@6 Standaard_HmHsHtH00 Kop 1$n@&^n5*@* Kop 2$@&5\TT Kop 31$$ nZ6@&^n`a$6]:: Kop 4$@&5;CJOJQJ^J@@ Kop 5$$@&a$5;CJ4OJQJ^JB@B Kop 6$d@&^5CJOJQJ<< Kop 7d<@& OJQJtH @@@ Kop 8d<@&6OJQJtH D D Kop 9 d<@&6CJOJQJtH DA@D Standaardalinea-lettertype0@0 Koptekst p#2 2 Voettekst p#NOaN kop arial cursief ^6B*]phJO"J standaard arial$dha$ CJOJQJ:O2: aanwijzing5CJOJQJ\HBH toelichting$n^n`a$6CJLORL titel$F0&`#$/a$5;@CJ0OJQJXObX subtitel"$ F0&`#$/a$;@CJOJQJ8Oar8 subtitel 2 ((;CJ6O6 tekst voorblad$a$()@( Paginanummer@B@@ Platte tekst$d ((a$6P@6 Platte tekst 25\DOD Standaard Anderhalfd\CJF F47M3srڕO|vv @ P 5 u cV*uO31d'9M.:FR^j 8!p!!!""#b$$(4**z,>.&//L02394g444444~56v78R99: <G O V_nr ڕPRSUVWXZ[\^_`acdefghiklmopqstuwxz{} J#3F) m!f")$*j2_4447@:A`ڕQTY]bjnrvy~Unknown Houtzagerw~$/17!!t ,b$LBฤf* %@L 4(  C A S:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmp0( B S ?F7{# t _Hlt533485697 _Hlt53995485OrGOrGhqFQ_g_eS]bu{|'/; < @ EQHUZejNV`ac().E F J !(!c!n!I$R$j+s+22;;";l;q;;;@@@@1A>AuCCI'I/P:P3Q=Q SSffi5immmm8nEn,o?oqqstZufuvvv wwwi|u|;~Q~~~~~ js (-;=>DG 35FHrhiJMORUV !7:NOQSuvxzfgz{+,DEHNcehiz{} "#%'0135NOQS]^`cfg  !2357CDFHRSUWjkmoZ]qrtw  M P d e g j m n     8 9 ; = ? B X Z \]  _cwxz}CGWXZhxy"%14@BXY[]xy{}!0135rsu!$*,24:<BDJLRSZ\^/0>AKMWYceoq{|  239;KL[\kl WXCEHIYZmntw}`befvw!9;=>EHjlnoru'(fge f !!(!-!X!Z!]!`!n!o!r!v!!!!!!!!!"!"$"'"""""""""""""$#+#=#>#A#E#p#q#w########$$$$$$3$:$H$I$S$U$X$[$z$|$$$N%P%S%T%%%%%%%[&_&s&t&v&x&H'L'`'a'c'f''''''''''''''''''''''''''''''''''' (((( (!($(%(3(4(I(J(X([(((((((((w)y)))))))))))))))))****<*?*A*E*i*****+~++++++++++++J,M,O,`,,,,,,,,,,,-}.......V1Y1u1w11111224 455V6W6777718289999::F;G;k;l;;;<===>>>>>>0?1?t?v???W@Y@e@f@yA|AAAAABBCC4C5C5D6DnDpDDDEEEEsFuFFFmGoGGGHHHHIIII6K8KKKKKrLsLLL MMMMTNUNqOrOPPSSTTVVWV#W%WUXWXXXYY[Y\YYYYYZZ\\]^._0___-a/aaabbaccceefeeegg-h/hjjilllRmqrr\rvDwGwcwF}~}}} (-;=>DG-yC:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Word\AutoHerstel-versie van aanvraag 1-2_aangepast.asdZeven2\\Filez\filez\SVH\Novem\aanvraag 1-2_aangepast.docZeven2\\Filez\filez\SVH\Novem\aanvraag 1-2_aangepast.doc Houtzager\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\70 HL 7 Communicatie & Programmabeheer\10 Communicatie\Subsidiebureau\MSK\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier.docArjan Klopstra\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\Voucheropdracht MSK\Nieuwe formulieren BSE\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier.docArjan KlopstratC:\Documents and Settings\klopst\Mijn documenten\AutoHerstel-versie van Digitale gewijzigde subs aanvr formulier.asdArjan Klopstra\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\Voucheropdracht MSK\Nieuwe formulieren BSE\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier versie 2.docArjan Klopstra\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\Voucheropdracht MSK\Nieuwe formulieren BSE\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier versie 2.docArjan Klopstra\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\Voucheropdracht MSK\Nieuwe formulieren BSE\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier versie 2.docRichard van KeulenC:\Documents and Settings\Keulen\Bureaublad\BSE Transitie Experimenten\Aanvraagformulier BSE Ondersteuning Transitie Coalities.doca<*z[dlL'H) XB?l-256FP*~l-25a|Z|iIzIUw*R1)Jb3, t< l-25P5 G l-25n^HD\~6PRGWH?|oYc6n]HdTozHs R@,!!Ry|Gp#֧*;&l,cxop)s*7$~-8'- >/frG/>b$#1'Ho1|Z|iA%3;6eiU7l-25~K#<\=z>I4ce?Bz@|Z|izC@-ELt]`F>oATFl-256GKy#M38awN:EfxQp:Q Q2#tpqRfSS}"Sl-25`FS|Z|i |SӨV@Sl-25m/WAiFp/^1lI` ;A=lgl|Z|iDl~o\Z 9pQq?tunjKv`d,P>wl,c wOzfg{|Z|iWI{2#tfc%|Bti}r8~l,cX~l-25 b@567>*OJQJo(@567>*OJQJo(.@567>*OJQJo(..567>*OJQJo(@<^`<()@<^`<()@L<^L`<()@ <^ `<()@ <^ `<()*^`o(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`.^`..8^`8...xp^`x.... ^` ..... X@ ^ `X ...... ^ `....... 8x^`8........ `H^``......... hh^h`OJQJo(o,,^,`o() ^`5CJo(.?^`?CJo(.0^`0CJo(..0^`0CJo(... 0^`0CJo( .... ^`CJo( ..... ^`CJo( ...... & `& ^& ``CJo(....... A `A ^A ``CJo(........,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(hh^h`.hh^h`56B*CJOJQJo(ph hh^h`56B*CJOJQJo(ph.0^`056B*CJOJQJo(ph..0^`056B*CJOJQJo(ph... 88^8`56B*CJOJQJo(ph .... 88^8`56B*CJOJQJo(ph ..... `^``56B*CJOJQJo(ph ...... `^``56B*CJOJQJo(ph....... ^`56B*CJOJQJo(ph........@^`56>*CJOJQJo(4. ^` o(,,^,`o()@ ^`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(q^`B*OJQJo(ph  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( ll^l`OJQJo( <<^<`OJQJo(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ||^|`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(,,^,`o(- hh^h`OJQJo( vv^v`5>*o( vv^v`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(o^`o(-^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(hhh^h`B*OJQJo(phh^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(>^`>o( >^`>o(.0^`0o(..0^`0o(... ^`o( .... ^`o( ..... d`d^d``o( ...... Z`Z^Z``o(....... P`P^P``o(........ hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(hh^h`.vv^v`o( vv^v`o(.0^`0o(..0^`0o(... 0^`0o( .... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........^`o( ^`o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........,,^,`o()hh^h`) hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........@^`56>*CJOJQJo(3. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(o,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(\^`\o( \^`\o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........,,^,`o() hh^h`OJQJo(o hh^h`OJQJo(,,^,`o() ^` o(h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. ,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo( hh^h`OJQJo( ?^`?56o( ?^`?56o(. 0^`056o(.. 0^`056o(... 0^`056o( .... 88^8`56o( ..... 88^8`56o( ...... `^``56o(....... `^``56o(........ hh^h`OJQJo(@ ^`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`o(.,,^,`o(- hh^h`OJQJo(hh^h`o(.hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(4. hh^h`OJQJo(,,^,`o(-,,^,`o()vv^v`o(.?^`?o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........c Q5dWI{ >AiawNX xop)Hs ]P5 Qq~oBz@`FSfg{glo1aR@,!\=?tubcKy#Ms*jKv~K#<Q;6OzSSm/Wp:Q) /\u(Z3, B~azCX~IzI< @S?r8~;&oATFG TY}"SeiU7*~P>w6F@-E;A=l$~-<6GA%3| d8'-e?ti}>/!D|g[rG/|Gp#oY[^1lpqRlL#1v=dGW]`F |SU @ ^`OJQJo(d @^`56>*OJQJo(-К @^`56>*CJOJQJo(qa@\x(( Z!Z"Z#Z$Z%Z)Z*l;l<l\l]ldlel~lF@ @&P@*,.0d@6p@J@l@v@(@GzTimes New Roman5Symbol3& zArialWTms RmnTimes New Roman?5 zCourier New;Wingdings"1[{f[{fZ{&i6 !0d - Formulier voor advies bij projectformuleringArjan de ZeeuwRichard van Keulendie wordt aangevraagd: * 1.2Novem en Senter voeren beiden programma's uit. Let op waar en wanneer u de aanvraag moet indienen.Naam BSE-programma waarop de aanvraag betrekking heeft: * 1.3Zie de toelichting.Soort project: Vul in ja of nee Haalbaarheidsproject*Onderzoeks- of ontwikkelingspoject*Praktijkexperiment*Kennisoverdrachtproject*Demonstratieproject*Marktintroductieproject* 1.4Let op! De eindrapportage aan de uitvoeringsorganisatie is onderdeel van het project. Houd daar met de planning rekening mee. Begindatum project: (J-M-D):*Einddatum project: (J-M-D)* 1.5Geef de naam van de organisatie.Naam aanvrager: * 1.6(Totaal van 4.10)Totale projectkosten: *(Overnemen van 4.13)Gevraagd subsidiebedrag: * 2 Gegevens aanvrager 2.1Naam organisatie:*Vestigingsadres:*Plaatsnaam:*Postadres:*Postcode en plaats:*Rechtsvorm:*Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te:*Registratienummer KvK:*SBI-code:*(Post)bankrekeningnummer:*Naam bank:* 2.2De ondertekenaar moet bevoegd zijn de aanvrager te vertegenwoordigen. Naam ondertekenaar:*Man of vrouw?:*Functie:* 2.3Contactpersoon:*Functie:*Man of vrouw?:*Naam organisatie:*Bezoekadres:*Postadres:*Postcode en plaats:*Telefoonnummer(s):*Faxnummer:*E-mail-adres:* 2.4Is de aanvrager belastingplichtig op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting, dan wel heeft de aanvrager een onderneming in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting?Vul in ja of nee * Vraag 2.5 alleen invullen als u een aanvraag indient voor een haalbaarheids- of een onderzoeks- of ontwikkelingsproject (zie vraag 1.3 en de toelichting) 2.5Is de aanvrager een kleine of middelgrote onderneming in de zin van verordening (EG) nr. 70/200 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 2001, L 70)?Vul in ja of nee * 2.6Is de aanvrager een instelling van hoger onderwijs, of een geheel of hoofdzakelijk door de rijksoverheid gefinancierde onderzoeksinstelling? Vul in ja of nee * 2.7Is ten aanzien van de aanvrager een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, een verzoek tot sursance van betaling of een verzoek tot faillietverklaring ingediend?Vul in ja of nee ; indien ja, geef hieronder een toelichting* * 3 Projectbeschrijving Geef een beschrijving van het project. Voeg deze aan dit formulier toe als bijlage 1. Volg de in de toelichting opgenomen instructie voor de projectbeschrijving. Voor projecten in het kader van de regeling Ondersteuning Transitie-Coalities kunt u gebruik maken van Bijlage 1 Projectbeschrijving , model BSE 2003; in dit document is een specifiek op de regeling gerichte toelichting opgenomen. 4 Financile gegevens project 4.0Als regel kunt u de BTW met de Belastingdienst verrekenen als u zelf BTW-aangifte moet doen.Kan de aanvrager de BTW die derden aan hem in rekening brengen met betrekking tot dit project, verrekenen met de Belastingdienst? Vul in ja of nee of gedeeltelijk *Zo ja, vermeld in de begroting de projectkosten zonder de door derden aan de aanvrager in rekening gebrachte BTW. Indien nee, vermeld in de begroting de projectkosten inclusief de door derden aan de aanvrager in rekening gebrachte BTW. Indien gedeeltelijk, geef hieronder een toelichting en vermeld in de begroting de BTW alleen voor zover deze niet verrekend kan worden. * Begroting Geef een gespecificeerde begroting van de kosten van het project. Volg de hieronder gegeven uitsplitsing over de diverse kostensoorten en houd rekening met de definitie van projectkosten, opgenomen in artikel 4 van de BSE. Rond alle bedragen af op hele euro's. 4.1 Directe loonkosten, opslag algemene kosten en andere kosten van arbeid Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.1Vul deze vraag alleen in als sprake is van een haalbaarheids- of onderzoeks- of ontwikkelings-project (zie vraag 1.3).Wilt u in deze aanvraag de loonkosten en de opslag voor algemene kosten conform art. 4, vijfde lid, van de BSE berekenen overeenkomstig een in de gehele organisatie van de aanvrager gebruikelijke methodiek?Vul in ja of nee *Zo ja, vul hieronder het aantal normuren per jaar in. Indien nee, worden de loonkosten en de opslag voor algemene kosten conform de standaardmethodiek van art. 4, eerste lid, van de BSE berekend.Aantal normuren:* 4.1.2Onderdeel / faseAantal personenCategorie / kwaliteitUren(Loon)kosten per uur(Loon) kosten************************************************A Totale loonkosten: *B Opslag algemene kosten: *Andere kosten van arbeid (zie artikel 4, tweede lid, BSE):************************C Totaal van de andere kosten van arbeid*A+B+C Totaal::*(Eventueel) Definitie gehanteerde categorie(n) of kwaliteit:* 4.2 Kosten materialen en hulpmiddelen die t.b.v. het project verbruikt worden Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.2Onderdeel / faseOmschrijving kostenBedrag******************Totaal:*4.3 Aanschafkosten machines en apparatuur, uitsluitend t.b.v. het project Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.3Onderdeel / faseMachine / apparaatLease? Vul in Ja of Nee Aanschafdatum (J-M-D)Aanschafkosten*************************Totaal:* 4.4 Afschrijvingskosten machines en apparatuur, niet uitsluitend t.b.v. dit project Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.4Onderdeel / faseMachinesrJxPx~@A#$./012346HIJ•͕̕Εϕڕҭ Jjj:pĴ̴ÿÿ6CJ6CJ j*mHmH jU jUmHCJmH jCJU5CJ jCJCJ5>*h5K 2356ЕѕҕӕԕՕ֕וٕؕڕ$ "> $*)!} yu #HODIA#ѧGQ Wp& b7m>9X#(G(a-bFЎ#^Ya8~QRӣ7XQ"):oIbDi|==q,~)8F]%h!{ -!!Cd(/&Cdh;~Ðf}oFgIENDB` Subsidieregeling BSE Ondersteuning Transitie-Coalities AANVRAAG SUBSIDIE Formulier, bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het Besluit Subsidies Energieprogramma's Gebruik Worddocument: voer uw antwoord in bij de (. In de tabellen kunt u met de enter-toets extra regels creeren. Het is niet toegestaan de vragen aan te passen. 1 Algemene projectgegevens 1.1Kies een zo beknopt mogelijke naam die voldoende onderscheidend is.Geef hieronder de naam van het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd: * 1.2Novem en Senter voeren beiden programma's uit. Let op waar en wanneer u de aanvraag moet indienen.Naam BSE-programma waarop de aanvraag betrekking heeft: * 1.3Zie de toelichting.Soort project: Vul in ja of nee Haalbaarheidsproject*Onderzoeks- of ontwikkelingspoject*Praktijkexperiment*Kennisoverdrachtproject*Demonstratieproject*Marktintroductieproject* 1.4Let op! De eindrapportage aan de uitvoeringsorganisatie is onderdeel van het project. Houd daar met de planning rekening mee. Begindatum project: (J-M-D):*Einddatum project: (J-M-D)* 1.5Geef de naam van de organisatie.Naam aanvrager: * 1.6(Totaal van 4.10)Totale projectkosten: *(Overnemen van 4.13)Gevraagd subsidiebedrag: * 2 Gegevens aanvrager 2.1Naam organisatie:*Vestigingsadres:*Plaatsnaam:*Postadres:*Postcode en plaats:*Rechtsvorm:*Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te:*Registratienummer KvK:*SBI-code:*(Post)bankrekeningnummer:*Naam bank:* 2.2De ondertekenaar moet bevoegd zijn de aanvrager te vertegenwoordigen. Naam ondertekenaar:*Man of vrouw?:*Functie:* 2.3Contactpersoon:*Functie:*Man of vrouw?:*Naam organisatie:*Bezoekadres:*Postadres:*Postcode en plaats:*Telefoonnummer(s):*Faxnummer:*E-mail-adres:* 2.4Is de aanvrager belastingplichtig op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting, dan wel heeft de aanvrager een onderneming in de zin van de Wet op de inkomstenbelasting?Vul in ja of nee * Vraag 2.5 alleen invullen als u een aanvraag indient voor een haalbaarheids- of een onderzoeks- of ontwikkelingsproject (zie vraag 1.3 en de toelichting) 2.5Is de aanvrager een kleine of middelgrote onderneming in de zin van verordening (EG) nr. 70/200 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 2001, L 70)?Vul in ja of nee * 2.6Is de aanvrager een instelling van hoger onderwijs, of een geheel of hoofdzakelijk door de rijksoverheid gefinancierde onderzoeksinstelling? Vul in ja of nee * 2.7Is ten aanzien van de aanvrager een verzoek tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, een verzoek tot sursance van betaling of een verzoek tot faillietverklaring ingediend?Vul in ja of nee ; indien ja, geef hieronder een toelichting* * 3 Projectbeschrijving Geef een beschrijving van het project. Voeg deze aan dit formulier toe als bijlage 1. Volg de in de toelichting opgenomen instructie voor de projectbeschrijving. Voor projecten in het kader van de regeling Ondersteuning Transitie-Coalities kunt u gebruik maken van Bijlage 1 Projectbeschrijving , model BSE 2003; in dit document is een specifiek op de regeling gerichte toelichting opgenomen. 4 Financile gegevens project 4.0Als regel kunt u de BTW met de Belastingdienst verrekenen als u zelf BTW-aangifte moet doen.Kan de aanvrager de BTW die derden aan hem in rekening brengen met betrekking tot dit project, verrekenen met de Belastingdienst? Vul in ja of nee of gedeeltelijk *Zo ja, vermeld in de begroting de projectkosten zonder de door derden aan de aanvrager in rekening gebrachte BTW. Indien nee, vermeld in de begroting de projectkosten inclusief de door derden aan de aanvrager in rekening gebrachte BTW. Indien gedeeltelijk, geef hieronder een toelichting en vermeld in de begroting de BTW alleen voor zover deze niet verrekend kan worden. * Begroting Geef een gespecificeerde begroting van de kosten van het project. Volg de hieronder gegeven uitsplitsing over de diverse kostensoorten en houd rekening met de definitie van projectkosten, opgenomen in artikel 4 van de BSE. Rond alle bedragen af op hele euro's. 4.1 Directe loonkosten, opslag algemene kosten en andere kosten van arbeid Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.1Vul deze vraag alleen in als sprake is van een haalbaarheids- of onderzoeks- of ontwikkelings-project (zie vraag 1.3).Wilt u in deze aanvraag de loonkosten en de opslag voor algemene kosten conform art. 4, vijfde lid, van de BSE berekenen overeenkomstig een in de gehele organisatie van de aanvrager gebruikelijke methodiek?Vul in ja of nee *Zo ja, vul hieronder het aantal normuren per jaar in. Indien nee, worden de loonkosten en de opslag voor algemene kosten conform de standaardmethodiek van art. 4, eerste lid, van de BSE berekend.Aantal normuren:* 4.1.2Onderdeel / faseAantal personenCategorie / kwaliteitUren(Loon)kosten per uur(Loon) kosten************************************************A Totale loonkosten: *B Opslag algemene kosten: *Andere kosten van arbeid (zie artikel 4, tweede lid, BSE):************************C Totaal van de andere kosten van arbeid*A+B+C Totaal::*(Eventueel) Definitie gehanteerde categorie(n) of kwaliteit:* 4.2 Kosten materialen en hulpmiddelen die t.b.v. het project verbruikt worden Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.2Onderdeel / faseOmschrijving kostenBedrag******************Totaal:*4.3 Aanschafkosten machines en apparatuur, uitsluitend t.b.v. het project Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.3Onderdeel / faseMachine / apparaatLease? Vul in Ja of Nee Aanschafdatum (J-M-D)Aanschafkosten*************************Totaal:* 4.4 Afschrijvingskosten machines en apparatuur, niet uitsluitend t.b.v. dit project Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.4Onderdeel / faseMachine / apparaatLease? ( Ja of Nee )AanschafwaardeAanschafkosten% gebruik t.b.v. projectMaanden in gebruikAfschrijvingskosten****************************************Totaal:* 4.5 Kosten van octrooi- en kennisverwerving t.b.v. het project Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.5Onderdeel / faseOmschrijving kostenBedrag*********Totaal:* 4.6 Kosten van derden terzake van de verlening van diensten Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.6Onderdeel / faseOmschrijving kostenBedrag******************Totaal:* 4.7 Reis- en verblijfkosten, bezoek symposia t.b.v. het project Voor deze kosten geldt een maximum van 10% van de totale projectkosten. Niet mr invullen dan dit maximum! 4.7Onderdeel / faseOmschrijving kostenBedrag*********Totaal:* 4.8 Berekening extra investeringskosten als bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de BSE Deze vraag alleen beantwoorden in geval van een aanvraag om subsidie voor een demonstratie- of marktintroductieproject; zie de toelichting voor een uitleg over de berekeningswijze. Totale investeringskosten (som van 4.1 t/m 4.7) * (a) Referentiekosten * (b) Extra investeringskosten * (a)-(b) Niet primair beoogde besparingen * (d) Niet primair beoogde extra opbrengsten * (e) Totaal * (d)+(e) Subsidiabele projectkosten * [(a)-(b)] [(d)+(e)]BSE-subsidie (percentage subsidiabele projectkosten) - demonstratieproject: 40% t/m 454 000; 25% vanaf 454 000 - marktintroductieproject: 25%. 4.8a Berekening maximale steunintensiteit Milieu steunkader Berekening van het steunbedrag dat op grond van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (PbEG 2001, C 37) is toegestaan. Deze vraag alleen beantwoorden in geval van een aanvraag om subsidie voor een demonstratie- of marktintroductieproject. Zie de toelichting voor een uitleg over de berekeningswijze. Investering A Totale investeringskosten (A1 + A2 + A3) *A1 Investering *A2 Risicotoeslag (20% van A1) *A3 Kosten stilstand en/of productieverlies *B Extra exploitatiekosten (netto contante waarde over een periode van vijf jaar) *C Extra besparingen en opbrengsten (C3 netto contante waarde over een periode van (vijf jaar minus C4)) *C1 Netto besparingen op brandstoffen *C2 Netto opbrengsten bijproducten en overige zaken *C3 Correctie besparingen/opbrengsten (80% van C1 + C2) *C4 Correctie testperiode nieuwe technologie& .jaarD Steun (D1 + D2) (netto contante waarde over een periode van vijf jaar) *D1 Exploitatiesteun (MEP/REB) *D2 Overige steun *Referentiesituatie E Referentie-investering *Maximale steunA+B-C-D-E *Maximale steunintensiteit (40%) * 4.9 Communautaire normen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c, van de BSE. Vraag 4.9 alleen beantwoorden in geval van een aanvraag om subsidie voor een demonstratie- of marktintroductieproject 4.9Betreft het project een aanpassing aan een vastgestelde dan wel een van toepassing zijnde communautaire norm? Vul in ja of nee *Betreft het project een aanpassing aan een nationale norm die minder zware of gelijke eisen stelt als een communautaire norm? Vul in ja of nee *Betreft het project, bij afwezigheid van een communautaire norm, een aanpassing aan een nationale norm, waarbij de aanpassing plaatsvindt na de in de nationale norm vastgestelde uiterste datum van aanpassing? Vul in ja of nee * Begroting van de kosten per jaar 200320042005200620072008Totaal4.1*******4.2*******4.3*******4.4*******4.5*******4.6*******4.7*******Totale projectkosten:******* 4.11 Zijn reeds verplichtingen voor het project aangegaan? Vul in ja of nee en zo ja, geef hieronder een toelichting* * 4.12 Is voor het project of een onderdeel daarvan nog een andere subsidie vanwege het rijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen aangevraagd? Vul in ja of nee ;* indien jaWelke subsidieregeling?:*Subsidiebedrag: *Is deze subsidie reeds verleend of verstrekt?Vul in ja of nee *Zo ja, geef hieronder een toelichting * 4.13 Overzicht financiering project Specificeer de bijdragen van derden, met vermelding van de naam van de derde(n) en de hoogte van de betreffende bijdragenTotale projectkosten:*Gevraagde subsidie in het kader van de BSE (in geval van demonstratie- en marktintroductieprojecten na de MSK-toets, zie 4.8a)*Eigen bijdrage:*Bijdragen van derdenVan rijkswege of van de EU:*Overige bijdragen van derden:* 4.14Hieronder heeft u ruimte voor opmerkingen, eventueel in aanvulling op eerdere vragen * 5 Bijlagen Als bijlagen dient u bij dit aanvraagformulier te voegen: uw laatste jaarverslag offertes eventueel machtigingen 6 Ondertekening De ondertekenaar moet bevoegd zijn de aanvrager te vertegenwoordigen. Indien dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager, dient een machtiging van de aanvrager te worden bijgevoegd. Plaats: .................................................... Datum: .................................................... Handtekening: .................................................... Toelichting Besluit Subsidies Energieprogramma s model BSE 2003 In deze toelichting wordt een aantal vragen uit het aanvraagformulier toegelicht. Tevens bevat deze toelichting de instructie voor de projectbeschrijving (paragraaf 3). Vul het aanvraagformulier volledig in. Houd, bij gebruik van een elektronische versie van het formulier, het model aan, dan wel de indeling in paragrafen inclusief de daarbij behorende nummering. Wijzig de nummering niet. Dien de aanvraag op schrift en door de aanvrager ondertekend bij de betrokken uitvoeringsorganisatie in. Op de programmateksten staat het adres aangegeven en de periode waarbinnen de aanvraag ontvangen moet zijn. Het is niet toegestaan de aanvraag per fax in te dienen. 1 Algemene projectgegevens 1.3 Projectcategorien In het Besluit subsidies energieprogramma s (BSE) worden de volgende projectcategorien onderscheiden: haalbaarheidsproject: een samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit een analyse en een beoordeling van de mogelijkheden om een apparaat, systeem of techniek te ontwikkelen of in de praktijk toe te passen; onderzoeks- of ontwikkelingsproject: een samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het vermeerderen van technisch of wetenschappelijk inzicht ten aanzien van een apparaat, systeem of techniek, of gericht op het geschikt maken van een apparaat, systeem of techniek voor toepassing in de praktijk, niet zijnde een praktijkexperiment; praktijkexperiment: een samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit het treffen van technische of beheersmatige voorzieningen, voor zover geheel of nagenoeg geheel bestemd voor het vergroten van inzicht in de geschiktheid voor toepassing in de praktijk van een apparaat, systeem of techniek, alsmede de daarmee samenhangende activiteiten, geheel of nagenoeg geheel gericht op het verbeteren van die geschiktheid; kennisoverdrachtproject: een samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het overdragen van kennis en informatie aan een bepaalde doelgroep; demonstratieproject: een op bescherming van het milieu gericht samenhangend geheel van activiteiten die een technisch en economisch risico inhouden, waarbij die activiteiten bestaan uit het bij de aanvrager treffen van energiebesparende maatregelen of maatregelen die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen met behulp van: voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, of een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken; marktintroductieproject: een op bescherming van het milieu gericht samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit het in Nederland bij de aanvrager treffen van energiebesparende maatregelen of maatregelen die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen met behulp van apparaten, systemen of technieken die reeds eerder zijn gedemonstreerd, maar die in Nederland nog niet gebruikelijk zijn. 2 Gegevens aanvrager 2.5 Kleine of middelgrote onderneming Een kleine of middelgrote onderneming in de zin van verordening (EG) nr. 70/200 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 2001, L 70) is een onderneming die: ten hoogste 250 werknemers heeft, en fwel een jaaromzet heeft van niet meer dan 40.000.000, f een balanstotaal heeft van niet meer dan 27.000.000, en waarvan niet meer dan 25% van het kapitaal in het bezit is van n of meerdere ondernemingen die niet aan deze definitie voldoen, met uitzondering van publieke investeringsmaatschappijen, participatiemaatschappijen of, mits geen controle wordt uitgeoefend, institutionele beleggers. 3 Projectbeschrijving Bij de projectbeschrijving dient de volgende indeling te worden aangehouden, inclusief de daarbij behorende nummering. Elk punt is kort toegelicht. Voor projecten in het kader van de regeling Ondersteuning Transitie-Coalities kunt u gebruik maken van het bijgevoegde formulier Bijlage 1, Projectbeschrijving . In dit document is een specifiek op deze regeling gerichte toelichting opgenomen. 3.1 Naam van het project (gelijk aan het antwoord op vraag 1.1) 3.2 Doelstelling Geef een beknopte formulering van de doelstelling van het project. Geef een complete beschrijving van de doelstelling van het project. 3.3 Beschikbare informatie Beschrijf kort de reeds beschikbare informatie met verwijzing naar de toegankelijke informatiebronnen bijvoorbeeld: literatuur, relevante correspondentie, eerdere projecten van uzelf of anderen). 3.4 Octrooi Uitsluitend in geval van een haalbaarheids- of onderzoeks- of ontwikkelingsproject (zie vraag 1.3): geef aan of u met betrekking tot het onderwerp van het project en de daarin te hanteren technieken een octrooisearch hebt uitgevoerd en zo ja, wat daarvan de resultaten waren. 3.5 Werkzaamheden, werkwijze(n) Geef een beknopte beschrijving van de werkzaamheden en werkwijzen. Geef een complete beschrijving van de werkzaamheden en werkwijzen per fase van het project, inclusief onderzoeksmethoden en toe te passen technieken. De fasering van de werkzaamheden dient terug te komen in de tijdplanning (3.8) en de begroting (paragraaf 4). Geef ook aan waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. 3.6 Beoordelingsaspecten Geef aan in hoeverre uw project volgens u voldoet aan de in het BSE-programma genoemde beoordelingsaspecten, voor zover die voor uw project relevant zijn (bijvoorbeeld potentile energiebesparing, nieuwheid, milieuverdienste, technisch/economisch risico). Doe dit gekwantificeerd als dat mogelijk en relevant is. 3.7 Resultaten Beschrijf de resultaten die u beoogt met de onder 3.5 beschreven werkzaamheden, ook per projectonderdeel. Vermeld daarbij ook aan welke eisen de resultaten volgens u moeten voldoen (bijvoorbeeld mogelijkheden voor techniekontwikkeling, voldoen aan milieunormen). Kwantificeer deze eisen als dat mogelijk en relevant is. Geef tevens een beschrijving van de informatie die met het project aan de bestaande kennis wordt toegevoegd en de verwachte maatschappelijke consequenties van het project. 3.8 Tijdplanning Geef hier de opbouw van het project in de tijd weer, tenminste de fasering (vergelijk 3.5) met de overeenkomstige mijlpalen. Laat deze fasering in de begroting terugkomen, zodat de kosten per fase van het project zichtbaar zijn. 3.9 Subcontractanten Geef een overzicht van eventuele subcontractanten met vermelding van de delen van het project die zij onder verantwoording van de aanvrager uitvoeren. Deelnemers aan het project die belang hebben bij de resultaten van het project worden niet als subcontractanten beschouwd. U kunt hun gegevens opnemen onder 3.10. 3.10 Overleg en samenwerkingsstructuur Beschrijf de cordinatie-, overleg- en samenwerkingsstructuur ten behoeve van dit project. Vermeld hier ook de deelnemers aan het project die belang hebben bij de resultaten van het project (vergelijk 3.9). 3.11 Rapportage Geef aan hoe u de betrokken uitvoeringsorganisatie over het project zult rapporteren; geef daarbij een tijdplanning aan, alsmede de vorm van de rapportage (tussen-, concepteind- en eindrapportage). Houd er rekening mee dat voor de betrokken uitvoeringsorganisatie de eindrapportage een wezenlijk onderdeel van het project is. Denk daarbij ook aan een samenvatting. 3.12 Kennisoverdracht Beschrijf voor welke doelgroepen de resultaten van het project bestemd en van belang kunnen zijn. Geef concreet aan op welke wijze u zelf kennis over het project en de resultaten daarvan over zult dragen aan derden. Geef aan of u bereid bent mee te werken aan kennisoverdracht door de betrokken uitvoeringsorganisatie en/of door derden. 4 Financile gegevens project Het is de bedoeling dat u een overzichtelijke en gespecificeerde begroting opstelt van de kosten van het project. Volg daarbij de gegeven uitsplitsing over de diverse kostensoorten. 4.1 Bij deze vraag kunt u loonkosten, een opslag voor algemene kosten en andere kosten van arbeid opgeven. Daarbij is het volgende van belang: Als het project wordt uitgevoerd door meerdere partijen, die alle een belang hebben bij de resultaten van het project, dient u ook de loonkosten en de algemene opslagkosten van deze andere partijen onder 4.1 op te nemen. Geef in dat geval aan welke partij de betreffende kosten maakt. De loonkosten worden standaard berekend op basis van het uurloon van de betrokken medewerkers volgens de kolommen 3 en 4 van de loonstaat, verhoogd met sociale lasten en uitgaand van 1600 produktieve uren per jaar. De opslag voor algemene kosten bedraagt standaard 40% van de loonkosten. (Berekening van loonkosten en opslag algemene kosten conform artikel 4, eerste lid, van de BSE). Uitsluitend in geval van een haalbaarheidsproject of van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject kunt u, ter beoordeling van de betrokken uitvoeringsorganisatie, in afwijking van het bovenstaande het uurloon en de opslag voor algemene kosten berekenen overeenkomstig een voor uw gehele organisatie gebruikelijke en controleerbare methodiek (berekening op grond van artikel 4, vijfde lid, van de BSE). Vul bij 4.1.1. ja in als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken; vermeld dan tevens het aantal in uw berekening gehanteerde normuren. Vul bij Andere kosten van arbeid de kosten van arbeid ten behoeve van het project in, die niet in de vorm van loonkosten worden gemaakt. Ten aanzien van dergelijke kosten kan een redelijk bedrag tot de projectkosten worden gerekend (art. 4, tweede lid, van de BSE). Het gaat hier om de niet als loonkosten aan te merken kosten van de inzet van arbeid van een of meer natuurlijke personen die zelfstandige ondernemer zijn. Specificeer de loonkosten, per fase of onderdeel van het project, naar het aantal direct betrokken werknemers, het aantal uren en de loonkosten per uur. Geef een soortgelijke specificatie per fase of onderdeel van het project voor de andere kosten van arbeid naar het aantal betrokken personen, het aantal uren en de kosten per uur. Licht deze laatstgenoemde kosten per uur op een aparte bijlage nader toe. Vul onder het kopje categorie/kwaliteit de categorie of kwaliteit (functie, opleiding, etc.) van de betreffende werknemer in; u kunt eventueel een definitie van de categorie of kwaliteit toevoegen. 4.2 Neem hier de kosten op van de materialen en hulpmiddelen, die ten behoeve van het project verbruikt worden. Bereken deze kosten op basis van historische aanschafprijzen. Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Zie hierna de definitie van een groep volgens de BSE. Op grond van artikel 1 van de BSE is een groep: een economische eenheid, waarin organisatorisch zijn verbonden: 1) een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of indirect: meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan, volledig aansprakelijk vennoot is van, of overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen, en 2) laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen. 4.3 Neem hier alleen de aanschafkosten op van kapitaalgoederen die uitsluitend voor dit project gebruikt worden. Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Voor definitie van een groep zie de toelichting bij vraag 4.2. Indien machines en apparatuur worden aangeschaft door middel van een lease-overeenkomst, dienen de projectkosten berekend te worden conform het bepaalde in artikel 4, derde lid, van de BSE. Geef in de tabel aan bij welke machines en apparatuur sprake is van lease. Voeg relevante offertes en prijsopgaven (evt. uit catalogi / prijslijsten) toe, of geef aan wanneer deze worden nagestuurd. Stuur in ieder geval een offerte mee als de aanschafkosten een substantieel onderdeel van de projectkosten vormen (als richtlijn: > 25%) of om een groot bedrag gaan (als richtlijn: > 25 000). Als dat nodig is om het project en de projectkosten te beoordelen kan de betrokken uitvoeringsorganisatie u verzoeken om ook bij lagere bedragen offertes toe te zenden. 4.4 Bereken de afschrijvingskosten op basis van historische aanschafprijzen en een lineaire afschrijving over een levensduur van 5 jaar (60 maanden) en de duur van het gebruik voor het project. Vul bij afschrijvingskosten de afschrijvingskosten in, evenredig aan de duur van het project. Schematisch: afschrijvingskosten = (aanschafwaarde) x ((maanden gebruik in project) / 60) x (% gebruik voor project). Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Voor definitie van een groep zie de toelichting bij vraag 4.2. Indien machines en apparatuur worden aangeschaft door middel van een lease-overeenkomst, dienen de projectkosten berekend te worden conform het bepaalde in artikel 4, derde lid, van de BSE. Geef in de tabel aan bij welke machines en apparatuur sprake is van lease. 4.5 Geef hier gespecificeerd de kosten op van voor het project noodzakelijke kosten ter zake van kennisverwerving en/of intellectuele eigendomsrechten (bijv. octrooi). 4.6 Geef hier gespecificeerd de kosten op van werkzaamheden die u aan derden uitbesteedt. NB: wanneer het gaat om partijen die ook belang hebben bij de resultaten van het project, worden ze niet als derden beschouwd. Zie de toelichting bij vraag 4.1. Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Voor definitie van een groep zie de toelichting bij vraag 4.2. Voeg relevante offertes en prijsopgaven toe, of geef aan wanneer deze worden nagestuurd. Stuur in ieder geval een offerte mee van derden die in uw opdracht werkzaamheden voor het project gaan verrichten wanneer het gaat om een substantieel onderdeel van de projectkosten (als richtlijn: > 25%) of om een groot bedrag (als richtlijn: > 25 000). Als dat nodig is om het project en de projectkosten te beoordelen kan de betrokken uitvoeringsorganisatie u verzoeken om ook bij lagere bedragen offertes toe te zenden. Kosten van een accountantsverklaring worden niet tot de projectkosten gerekend. 4.8 Op grond van artikel 4 van de BSE geeft u aan welke kosten als projectkosten aangemerkt mogen worden. Om tot de extra investeringskosten te komen dienen de kosten van de referentiesituatie hierop in mindering gebracht te worden. De referentiekosten dient u zelf te verstrekken en goed en duidelijk te onderbouwen, bv met offertes. Indien uw project ook een capaciteitsverhoging betreft, dient u de referentiekosten te baseren op deze nieuwe capaciteit. Om tot de subsidiabele kosten te komen dient u de besparingen en extra opbrengsten die met het project gemoeid zijn in mindering te brengen op de extra investeringskosten. Onder besparingen wordt het volgende verstaan: als de investering, ten behoeve van het milieu, kostenbesparingen oplevert die niet primair hiermee beoogd worden dienen deze in mindering te worden gebracht op de extra investeringen. Bij energiebesparingsprojecten is de energiebesparing het primaire doel van het project. Deze besparing behoeft dan ook niet in mindering gebracht te worden op de extra investering. Het betreft de eventuele besparingen die gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de ingebruikneming van de technische voorzieningen zijn behaald. Onder besparingen worden in ieder geval begrepen kostenbesparingen zoals lagere onderhoudskosten. Onder extra opbrengsten wordt het volgende verstaan: opbrengsten van bijproducten dienen in mindering te worden gebracht op de extra investeringen. Het betreft de eventuele opbrengsten van bijproducten gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de ingebruikneming van de technische voorzieningen. Als bijproduct wordt beschouwd het product dat ongewild vrijkomt terwijl techniek / investering daar niet primair voor bedoeld is. 4.8a Op grond van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu moet bij elke subsidieaanvraag worden berekend wat de maximale steunintensiteit is die voor de betrokken investering is toegestaan. Dit bedrag moet worden vergeleken met de berekening van de subsidie op grond van de BSE. De BSE-subsidie mag het bedrag van de maximale steunintensiteit niet overschrijden. De kaderregeling is voor de BSE alleen van toepassing op demonstratie- en marktintroductieprojecten. De voor steun in aanmerking komende kosten op grond van de kaderregeling, zijnde de extra investeringskosten, worden berekend door op de totale investeringskosten de kosten van een investering in een referentie-situatie in mindering te brengen. De investering bedoeld in onderdeel A1 betreft alle investeringskosten die u maakt bij de uitvoering van het project. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van grond, gebouwen, installaties en uitrustingen die deel uitmaken van het project. Ook de kosten van kennis, zoals licentiekosten en de kosten van aankoop van octrooien kunnen deel uitmaken van de investering. Bij onderdeel A3 neemt u de kosten op van stilstand en/of productieverlies in de opbouwfase en de demonstratiefase van het project. De totale investeringskosten moeten worden gecorrigeerd naar de laatste dag van het eerste jaar van de investering. Het disconteringspercentage dat u daarbij moet gebruiken is te vinden op: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html. De extra exploitatiekosten in onderdeel B worden berekend aan de hand van de netto contante waarde over vijf jaar met behulp van het Europese disconteringspercentage. De kosten die u bij de berekening kunt meenemen zijn de extra verwachte jaarlijkse kosten ten opzichte van de referentiesituatie, zoals kosten van onderhoud en inspectiekosten, kosten van reparaties buiten normaal onderhoud, verzekeringskosten, administratie- en beheerkosten, ontmantelingkosten en kosten van verplichte meetprogramma's. Bij onderdeel C worden in de berekening alleen meegenomen de besparingen en opbrengsten die bij de aanvrager zelf, of indien sprake is van een samenwerkingsverband, bij de deelnemers aan het verband gezamenlijk worden gerealiseerd. In de berekening van de BSE-subsidie in onderdeel 4.8 dient u de niet primair beoogde besparingen en de niet primair beoogde extra opbrengsten in te vullen. In onderdeel 4.8a is het de bedoeling dat alle besparingen en extra opbrengsten als gevolg van de investering in de berekening worden meegenomen. Bij C1 moet u de netto besparing op brandstoffen weergeven. De besparingen/opbrengsten van bijproducten in onderdeel C2 betreffen besparingen/opbrengsten van andere producten dan het hoofdproduct van het proces als gevolg van de investering. Hierbij kunt u denken aan een afvalstroom met restwaarde, reductie van grond- en hulpstoffen of bijvoorbeeld een besparing op dakbedekking door het gebruik van zonnepanelen. Bij de post overige zaken kunnen besparingen op onderhoud als voorbeeld worden genoemd. Bij onderdeel C4 mag een correctie op besparingen en opbrengsten worden toegepast op projecten die betrekking hebben op nieuwe technologie. De testperiode mag in mindering worden gebracht op de periode van vijf jaar waarover de besparingen en opbrengsten in andere gevallen netto contant gemaakt moeten worden. Als het niet mogelijk is om op basis van concrete gegevens de testperiode vast te stellen dan kan voor projecten op het gebied van duurzame energie worden uitgegaan van een periode waarin de capaciteitsbenutting niet volledig is. De capaciteitsbenutting dient u uit te drukken in een percentage per jaar. De percentages dienen te worden onderbouwd met een berekening. Bij de berekening van de netto contante waarde moet gebruik worden gemaakt van het Europese disconteringspercentage. Onder D2 dient u de som van alle voor de investering ontvangen generieke steun, zoals de Energie Investeringsaftrek, op te nemen. U dient alleen die steun te vermelden waarbij geen rekening wordt gehouden met de onderhavige BSE-subsidie. Onder een referentie-investering moet worden verstaan een investering die in technisch opzicht vergelijkbaar is met uw investering, maar die een lager niveau van milieubescherming biedt dan uw investering. Bij de bepaling van de referentie-investering dient van eenzelfde capaciteit te worden uitgegaan als bij uw eigen investering. Wanneer een investering bestaat uit het toevoegen van een nieuwe technologie aan een bestaand proces, dan zal er geen referentie-technologie zijn en zal de referentie-investering dus nihil zijn. Voor investeringen in duurzame energie kan als referentie een stoom- en gasturbine (STEG) van 64 294 per GWh/jaar worden gebruikt. Wanneer een STEG als referentie wordt gebruikt geldt dat de jaarlijkse exploitatiekosten 3% van het investeringsbedrag betreffen. Deze exploitatiekosten dient u bij de berekening van B te gebruiken indien voor de referentie een STEG wordt opgevoerd. AANVRAAG SUBISIDIE ( Subsidieregeling BSE Ondersteuning Transitie-Coalities Pagina PAGE 14 van NUMPAGES 16 AANVRAAG SUBISIDIE ( Subsidieregeling BSE Ondersteuning Transitie-Coalities Pagina PAGE 1 van NUMPAGES 16 fh$$«īƫȫʫ̫&pЭҭ 4$$n &+Dv468<>@BJ$$<$$F4Fh*#<@BDd@$$F4Fh*# $:$$F-Fh*#\v5p@$$F4Fh*# D$EƀsF$@$$F4Fh*# $&(X\^`b`zpzxx@$$F4Fh*# @$$F4Fh*# $ bjlֳL$$F4\!*#b; $ :Z\^bdfhpq<$$F+4Fh*#$L$$F4\!*#b; pȴʴ̴(0246b``L$$F-4\g* *# L$$F24\g* *# $ ̴(,:hpl*,RTxȹ$RTlr8D*<DFnv<>rt"D b.Nv0Lh@zL56B*CJOJQJ OJQJnH>*55CJOJQJ6CJmH CJ6T68:fhpµĵƵTx@@$$F4Fh*# ?$$FFh*# $ Ƶ޵<vD$EƀsF@$$F4Fh*# $,024LP`z@@$$F4Fh*# $@$$F4Fh*# PRT<@BDZ^`l8x<$@$$F4Fh*# `bdl"&(*,JNPL$$F4\g *#? N $ NPRTfjlnpx8b``L$$F4\g *#? N $L$$F4\g *#? N ظܸ4yL@$$F4Fh*# $?$$FFh*# $ ܸ޸ &*XzD@$$F4Fh*# $@$$F4Fh*# *,.DHJLtxz|<z`z\z<@$$F4Fh*# $@$$F4Fh*# ĹƹȹTVXHd$1$$F340h*# @$$F4Fh*# $¼ļ̼<>@jnd$1$$F40g*# $@$$F4Fh*# nprt|d$1$$F/40g*# $@$$F4Fgd*#  $1$$FC40g*# $@$$F4Fgd*#  "$RThjlrx$@$$F34Fgd*# xz|~ôsL$$F4\g M*#? {  $<$$F04Fg *#? B x$dd<$$F4Fg *#? Bxz|~@hp(L$$F:4\& *#ld 'y $$<$$FN4F& *#ld @BDFhlnptXywwG$$F4\& *#ld 'y$<$$Fj4F& *#ld ,:HJLNRVZ^bf<M$q$$lִeu u#$ fhjlptx|<}zzzzzzz$M$|$$l4ִeu u# <}zzzzzzz<}zzz$M$|$$l4ִeu u# <z<M$|$$l4ִeu u# $ z<|$$l4ִeu u# $M$ $(,048:<<zlzM$|$$l4ִeu u# $<jnpr(,048r$<$$l)4Fe#M$@$$l4Fe# $$ p# 8<@BDFJNRVZ^<zM$|$$l4ִeu u# $ ^`bdhlptx|~<}zzzzzzz<}zzz$M$|$$l4ִeu u# zM$|$$l4ִeu u# $ "Pr<$$l4Fe#$$ p#M$@$$l4Fe# Dp G$$l4\ #B $@$$l54Fe{#  $( b L$$l4\ #B L$$l4\ #B $ (,.048<>@DHL b L$$l4\ #B L$$l4\ #B $ LNPTX\^npt b0L$$l4\ #B  $L$$l4\ #B  tv bdl6$@$$l4F# 68:>BFJN0$]$$lC4ֈ" 1#NPRVZ^bf0$d$$l4ֈ" 1# fhjnrvz~0$d$$l4ֈ" 1# ~0$d$$l4ֈ" 1# 0$d$$l4ֈ" 1# v0VTTRT@$$l4F"#\ $d$$l4ֈ" 1# ,Pp|H~$$l4 = r S#SnnnnS$"&*.26:<>BFJNsH$$l4 = r S#SnnnnS $ NRVZ^`bfjnrvz~sH$$l4 = r S#SnnnnS $ ~sH$$l4 = r S#SnnnnS $ vHsssssssss$$$l4 = r S#SnnnnS v0sss2@$$l4FS#S $$$l4 = r S#SnnnnS h "$(,0 E$$l\ #\ _ 9 $M$0248<@BDHLP ] L$$l4\ #\ _ 9 $M$L$$l4\ #\ _ 9 PRbdhjln@BJ0iggegg@$$l4F#\i9 $M$L$$l4\ #\ _ 9  Jl d L$$l4\ #\ _ 9 M$E$$l\ #\ _ 9 $ M$L$$l4\ #\ _ 9 $ 0igge@$$l4F#\i9 M$L$$l4\ #\ _ 9 $ z| E$$l\ #\ _ 9 $M$  ] L$$l4\ #\ _ 9 $M$L$$l4\ #\ _ 9  $&(*LN0iggegcg@$$l4F#\i9 $M$L$$l4\ #\ _ 9  LP*F.fH pfvV02>@@B>^`prpr~(*JL24PT\txd 5CJEHCJEH 6CJEHmH 5566CJmHWN,2DFl<$$F4F*#2G$,.fhnT$<$$F4F *# ,y HtX`^\^^&$$F4*#p#$d$ `0Jt Oy$ `0Jt OyG$$F4\ *# ,-L t jltvxXL$$l4\S# ` $$$$HPRTb`L$$l4\S# $L$$l4\S#  TV]L$$l4\S# L$$l4\S# $$$ 2:<>@4<>@BL$$l4\S# $@BJLN@ZL$$l4\S# $$ p#L$$l4\S#  "*`$ p#L$$l4\S# $ *,J`bjln_L$$l4\S# $$L$$l4\S#  hVX`<>@lpthq$1$$F440h*# $ p#L$$l4\S#  prtprthFL@$$F4Fh *#' $1$$F540h*# $@$$F4Fh *#' JLNz~h~yyyM$ & Fa@$$F4Fh *#' $1$$FQ40h*# $"&*.26:Lq$$lִC 3##0M$:<DHLPTX\`bjnrvLLM${$$lִC 3##0 vz~LL{$$lִC 3##0 M$L{$$lִC 3##0 M$ L{$$lִC 3##0 M$ LPTX\`dhM${$$lִC 3##0 hjlndh}z$${$$lִC 3##0 hjlprtv$(4$$F40F*# $$4$$F$40&*#l (*,LTVXXzw$@$$F4FSF*# $@$$F4FSF*#` 246:<>@~~~~~||yyy$4$$F40F*# $G$$F4\SF*## P\@$$l4F #  $<$$l4F #  LPRT΀<$$l4F #  $1$$l40 # NPRVXZ\txsr }>@@@@@@/$$l0#9$M$@$$l4F #  x 2`bdfhj"&@& }>@@@@@@ }>@@@@@@ & FUr }>@@@@@@ b f j  FHLx$$$$$(())++- .1:1337799R<<D>d>>AnADRDTDEEXXX^Z^d^8fBfllmmuu68FHpr $&02FHLNRmH jU jh5>*5CJ56CJCJ B*CJEHEHS46f h j  RBf HJLx & F` & Fd@& }>@@@@@@xzF!!~"$$$$$$$(((((2)) & FW*$ p *$ p5*$ b = 'QMm=] = ] } -M,r & F)))+++-- ..011:1<33335X677*$ p & FZ & FY & FX*$ p*$ p & FX *$ p77999P<R<<B>D>d>>A@AnA2BCDDDRDTDEEFI & F\ "*$p p *$ p & F[I$LbPSVXXZZ[v\\D]]X^Z^fbhb6f8fhhjilillmm & F_ " & F\mooppuuu:y@TVZ\rmH jU j jUmH# 0&P . A!"#$o%nLBฤf* PNG IHDRhlgAMAfPLTEƽ¹ݝ׏ҁseWI;u-ka pHYs ~IDATxZۂ R#t_ZJ2C zIN6I-'b=XUkZٳg!HaM83Sn#vAPUa0`L4Q=A0L6ԏdKd`K%pM+=-e9'i6z}g!&TKع0 8M(^~,;# #Ad\_peW'J?ŀ/N < i _ f 3Uߑ%@ak4(PEA$ *׈~ "> $*)!} yu #HODIA#ѧGQ Wp& b7m>9X#(G(a-bFЎ#^Ya8~QRӣ7XQ"):oIbDi|==q,~)8F]%h!{ -!!Cd(/&Cdh;~Ðf}oFgIENDB`nzha:$Du*:!a^_xΏxRPNG IHDRJ `gAMA IDATx]=]u]7##HЁh:Ui* (MRvtN 4L<Pt4TQMFE@5bFY#Rsޛ %bx?w^w}Γ0a„ 'GGWL3i绋z iй/wMl`?|^ E0a„ &L`"F&L0a„ M0a„ &8&b4a„ U`O?{;/ڐ r0 &L(c~e„(^&L0)=ޚЄ Oф 9V-?-k8weЩK|FO;z 0H"^;P@(X@@!H`rP!( )/O@V+( "vfA(hV` 1 &V)'X; A '~e4*0@0B $#` 5DpKP@R#0ŝ`O F,ޅ 3@0%o1v Pmt"~7be D1y ӀK-0g`,Y8o1ϡRG-g.fwj @D6P*B:םpBG,뗖-P޼۔Sgo7p/oՊѫgq('@6"(, AJD Y' 3-_`KoǻC:C@TxW fCl-F!'^(1W`j%pߊZ!4T*Qz4*bT PщVh69lyq"@կQɓ<AYJ uvh@ |HJfI{;͇OO$8:8uԗ_a\*oo--9Wpv^.\}*-޽ů|^{M,6|#LU?"+E懀@I ̺|EƸ,A B Һ "gQ߂ [ H*`@ 4Ljy"?"$I >k@zKKB\q < ~71Yc' HƨޭXb#};5j,FOYYՂBcҏ`v S(CI:ng'ҤK03ze@6@ $fZSI’2XjaCժi]p_?ޮ7x{ -ctyg{Uh\j.y78-qbyg{}kGoo]jtW~׬ >?r#z]&y{+Nf6לT-c]:Y?q&Gk+YǏ?wʞo`WϯdEԞG:a_ZʊGk6aE8zg[?Vޘ@=ֶ /%V#g*3` )Eo_:6xd%"΀ uG-+ؘ2=l} t 05[JX'b$[D`FFH0$ lt\O|?8*1jta&5cJZ=k-c~s-8|Elmҟ`%ve25!AM h9ci*"s*N%&eW1#(BKG淞5֨'L6ui|@zܕBLPP}}"bF9C0x~*}*$ d% Ew²̎~xuT69ǿ>f~xZ`Oo^Yosg!@? +xV_7V6#^B{cno-9tZO'XWZR!c-v7\ B5xhOOP-yTZI/KsQR)$J.8SA٘iAN\BMlwP0VY5t ^"[~Ϛ8NoF:mw>cbD-{sZ1ai~C\h,)z(^La#PܧDRaX`c~ƚѦT$jeXNL%;GZ>ydφ:Ub2>v}y\!RQKjiJH7$b"EϑT4D~vҋ: ;j5"i'ןU}x{k}?Z5O5ܽ`p4eT} I& j`3VhbouIX@0wn5 !£[E%RdJRFMD F">tA="tu )dT"&v^5t)ENF^<H$F<*ęn ؈Gg5Ar$EQE.ᓔ<1@c иj;r's4sHל<dJK9]'2}.t֫ю1b{5(ضs֖>$:2P_J$e2z!9S_c u4!o7?/N8y.7~⑃sqIZx2%'Vxf dEg/.ˮY&-a?}0=Qvu7ޥ{l^0'Ȅ /-VJ˭}(3p-gjWV1۱h4@FzH fNfXm8Ylpㅽշdh$VUCk9dK_)K}]=N(4Up e+BuV=4eB<J]lFH cc] IJ{n2VA vRɤ%WvT&o9] |dٸJR =P9Dʲub|9=+Q&@Ă}7bE;u* C }%XJ|ϝB)F|CXޟf/,9&/kt`qly{_ԜxI ^,ܱUE{v񂇟p_۵/_VvzvNFi=k鯾},m^,|+׋Ͳq7qmҾъs@.]ζn{>?@3ʛ`o{ ̎^f14$%XZ4"[4̗FR@6[HUBD1U[Nʯv#wՅ`<:I"5%byn61(Q㋒8T]VHH)CWS",\c8=o)'H"3Y_` Gl&XEPīUtA>"`w8iP,aLOO3{*?DK&=r1|sUZˢ|iD-jx,Y+Y\_90۴QR'\XNE|$OEv]6!UBx[?$kеzڝm'v/9v}s]|ci߻_ 2vu|3~ooŞc:-b])9'H^B.Z9R ! !cQLkf1*bQ(_y ȗa " ,̔t/*dLgZ#|$u(2Ouؠ7kX S/Hr @q(ZTo!{F}BmSQQcp67,=B &L -+TFʘC嶈,mUG5c!lF魘AcAkr˅<5м=Lg2,t6ڇ+|I=g>ij J7( $Fy#n<5Up!o}=Sŭ;5qP^xwv|~MeTZ%n/x]8vŵxǻ%mr{`VwnL! n+uCccuzu5Y[mSK%*fS3QJ Oܷ+"Khor:քj1l}K (g\qzUW-+ul*dHWenԤ'p6ں(NN&G=ۑ9 b*L Kg^Ak= 7 A `k,6Hlѧ._5mPA"AUYIA>|dR L"9L qR*=s^<ЂNz$tnwW8O7"S~Q-YǷ<Yׁi@fjLezV^TGd&l+$m^JωGX2G&z4[a0C( \T`(؁d$P/0'X#zHK|NrT"PYR&HPRكQϗ$3 ޳@3c퟿^/z_:&8-ƾ O 9@oظ~ ^i)EFPP ?SeŋCOkțppxq'/*dA.D9p51a1A:fInRQh9xεVۛLKyJm utHA+ـf p'40 g,}Zl04γ ߲rj>sE!OTN2d׌}ie4.>ybycN HO3ݨ {dbΣ̃c:MfJͽ";թh'"e]SUoH_\0Ccttx^쌃z~{·opu}P\Z#ux>4!9tE9=xKR_j_#' Tf EL~hG+r'׈XPlK&jAR8D]Uvo2(5U=q[eӊYRHUr0,N)B*!4Su/h[lS^?[F9Cz$R2A0b |N1EU`iG.)1 r8C臆lk:\:»bRM[ܝ-0V)AYO$н93qp9g5L)wL*$M~ rMik)|_0Ǔ?l,>02[d_}W(^/_{.pǟ__|r\D!alh&T:' 2tg,Xds\iEe\xd+R !p8ԝ}"̟>aȒ(MȢ!2 TjV\SnTSw"ROTp Q<7f-1b6ߘ;"6Id_הEڜO@E.{\Cm;KJԺEl浍YlqfܺǟgG=zi({ң?z_~ ˌ~o@c"72yY; tIJqhx*w0ay7`e딳0he6 .lpAY0*y 5yygѻT{NIy$g56-i46{W a~݅o8CO3'8l I^OhŻ Xi-͸ͮhSBߑ ]eLi9ر{ s{0n3n'D6C4A'2'M]6ق׆[0 o jꚜQnfHu4ƵRn IDAT2[FWzGrP?~w{ ':*S~cq$`a%Tɛq8$AHD,.hZRJtJRZWg1\l]Weh x >*06Z*cBz%E6VV4dI7BE|yrg4r3rq"qU5Znc6& AO nL 38PT&Gޛ!|$ݪ-ZfuS7 {:sCeSGpP;H-Z6,J 2=5qNi@ ,:dI G*ղ$1PvDC6 :֙}kVܱ4 J?n5Ʒ_ =ո_V^|`2, Xzn(3?^Q?*J«t]FUy=pV8E'WXKTff.}Uy6ȶG˅ATY@%V[1a%?(=r[!XOtIal}{ 7нLܛ67 @Xpv3\vEiǣ:J։dbFs2}:U*XK1j*L`3e $c3zv~bvBxB:w觧b 8 ' @F.=7[dG<[w.?3>'vsi_Kd?߱K{Ɓ|l?tуw~?+K\7}\d0|󸭊 լϙE!au80iŏ+NP~R=\, cCg+cv>N q3]4t慅CČab.QX'-B:kiڹtoTuOSGcf%E茚T8>j,3LND$u-\\JpsonniQm0N@m^ܧ?>3"#zfպe1@0Z-:$%ފfn T VEڏ@>qG_h{䔏z};Yu+4{']5P2#J߼ġ@EJlVʁeTg 8gJʿlԶ6%jUɐ{`pi$h[&4phlv[Б#w' Pt Vqj)'`MU3AppRyi?,Y_rcxooc ShZJڦx 4=-P([(q$8U7^7FkyQ+RĄ I&hь1hh .H;F̖i-uk.[$ ٝV)_"|ѐI9w>[wՈw}|~Vmj1EHG)! &%'8v-&i0*%K՛>ҵTnb2`pp(+HzĂ>'ha'D\v AJd 1*~:y@XHNd'P!]:?3zbx qP#+s+, kB0vfX]B$D%#(9kHATasUyX8*o=CY:&'RNͩ>n;άL c{-j7K?;@ Xot@=W*F{^A`W2{{UX^7k\P+^Uc}/] ԌjLۈ `'[oF 2t&93&ZmFGMgHFkf߅4ڛ^zqm*"4IR`Pߙވs*[%J1S&sA.-QZC,U1" 7b X<9kEF5d;@zXl9jp^%Xޱu$ҴXH&d"bR~) WeAvN$ ``%YF?!#I,)EtSJ;@#ynJ4"R]dth)[<̯j.L2q-:0Ɲ/мʱAvo2/oF_ϸqcS|@S@tuu\n8P#v"wUZd9p2T/J)jWr ܶo!V3j{;Ces-a &*pЍu2#-X '%4 Y.uLM SwI 59 /4I%2)}IK$=zp%V] )yR [hJ=uû"tT#rGʱG ik b`XAXmܔFIP?)HrnV-x6%S8N"N}#^ׁlȷ|v~.}?͟>Lmh{#]cݧTsf DMqpom&:lOI$:cpHbDg̞eN3%^vZp"ĦxNI?QˌO+x<VxwxKoUCEIQCROj{>=neTziƦ I .<;"'FV-u]lhq^ǪF$4 ވN1H` yVހ@b lBW `m$@pB8ݧ8hD$e-4;~3sg7NE62^o' j!${*pBdž6;yEP#rsD"džt*8!L# 1\] 5鄄QDLYz/?0>:=xs"kȇ?$wB@?<[Q{?gs~)f 5CIM󬏼 .D#ԁu( bDZM6qTd AO>pͤ;O}{gj$=wA#-6VitzV6PF2XڞȪaSLX˺ , ګ1#rlʈ FTWH7OFAj* ݘƁ&::rWrمG6\,RTLdd&Kc/zl=Q.ѽ_Вen0фi0 .3(4)=c6if2b8RbAY1$j .ACUN~(~Z621{n':Ttrsacv)Cޱ+^|:N: o'\!NMZs1'Oh)6 #W@;)ع>,x+4Ns1T h%(4Y3[1am#=l0]n<aPjwGz%ը&N c`w0v d7eWFG"fh(؛dtJX*ŶG!,elw6=@ܴ{TgKt8a-*:I55hK`z @ *E$y=SY?Hl7z0)8[;T'!L) ƎB׏n-U1;5o(X2TG;qAuo9_zOm |x5\z򖮽OߖnOWśwdx_7W?t_#z^n|y'H-z' y>u` _j'œPc CH1S841K4ras|{ Dm-z(6$ݦ@$pFaug L@:{ pߐQ]Ԝ,S/o3SiYks a}`jpbXm3e7 Wl(֧ĎX C+=ǭ86`i3mƃ6^DFuaIB=[j 40B( w'=}Mc0֯T'"6*a< B)儾 ''NkO]z ;zѱ;ehI|#~14z<0:>{GGyOnd{z_pdSNWv.ٓ%hz &0ȵ&h@>2SZ@r_}KA<2,5i4!L{Db´ôcL0{pB{LahXp_;3Xgm_zr~3=3jGVlT]QalcbgN|f9"bs'p0+IT8jPntg"`8A}4U堾6ӺTB3ÑC.0Vd-aʯ& L|c2~quJfӈ(Ru5n:fbw$KНݢj\ΘVI4.'"=o`ShyѥfJ!/^DX/ѳͿ3;p19ÁKwϼ۰N1_Zᚔև=$m޵&@{ڊ2 l[9sQ>i~.(DP,D:~m 1Hb5v68C닷.f!cSD~ ,|3*42%y\ g5a`PC!>i'@%ɩ) &>/e]!'ТԷatֺC&rz|61-](LjIc{½crr|f׊ [Q9i/X'dpJҶq^]_}_g12ς >{~._zL/}e>l•[7y'S:pwUkzߚN=,\>hI@v(Ø`q&NKxAKb>?_>8@S@"!@f (mD.gp'&b{W];VG. l/T[C dL /Cɪ7PC!@>W!ɶ="44U zv =^XxHdء1F3a)FH,Sf@d0A٪NWQH^Bjmtp$ZeGAK[syj^Ѹf͸I=ni@̤AU<ԋ%%$ MCS鬒]MιSI&h+^u-}oOWϿv<74xKo=E>jor=f^z\{%vۮ[LJ+xQ?ֱDGGD:Sz?|=:ch` =}}vy?P[{|fٝUq!LLx{oĔ_Zʶ Llib# C8U^ `S|fŸ__a!t 4*zRx,kUW9AQLʡ:UK +,>9g#Q>emy@6LN]YyCvƵ9BMzL- |~6#bHn8#K3 ,RNf {+D{%"oQud?GμX#OW4}'ҥtɹ~`ЅְsÐTlОI cѯ?ٽ"#N5uKHR̯~ zU9F<5m NɰA hKVTU3I Mӭjd'4CG-DW K~e%zR!]!,XFr]VGY@RN`]g$9rN(ERz#jolr;J[j'=[pnkptO@M65/dra:A@ZH J ZeSfՈ'hj"-ʉ!$ :JPăƏ?q-Yg1[tXolcXg?~Ly?sz h.)׮:<=5~]lT!&E]^}E);L'TޚLB)(jc%daHɆ~jS>%p02 $ӳRprUk"3݁?dʜtAifNH (䂺"oCPkCR\Vtks$ֺ][c>XnjܐЗMƝeQ<>H}j}j;.͞R7F7ׅ7Zc՘w('F$fk_l[Nfp $"ŀ -ٺ0>,(QB(٧d=/_? |~S\xp?|=j!ci,Z&`k4.eHNkGBC QEM@Vq{>{+ 'ԎR1IKc9#jAf™αc<=: pӜe&{th>sQ.JNqfe*L2=#TEO./FËlvY=UV[sm~o>rF}K͞F"wԚe ^PLm!eNFrϢz CÐ&4x8㊋VkSddNѥFRT F79Ymӕ}@-e%e@uMƴ|u~֩U{ڭ|&Ohoa ,npgxa'kFڔ' 4+TmbA ٺ如[DFp/FdzV ?@ڶ2ȌjhYWY' l2Vz[8#QMV\1ZHGZ 6>}B@ y+Wz8fdC% 6 nhL&N \G2'8AN=-z&c0 |4V>2&&vBDj5`MݠIvz-XA.]/ph(JIij9.:_|SQYӔG ڹtFBDLM{fϮ]w[S c;KS**:VPNjR"S0v;qhj Q?W%S#)(]w%n];YG7"Z=bvVH-n0N6}7~´l;%0|̖KN+!Tj*eiS.sg:# E,k~2 *J[ņڇ&pժ [5F2{"X:h#9\@ٔ IDATaa}}r&P4i_v/k{ ^D8z}xu\HiclAy"G[cx: "Ř1]dq<+nvCM9,xGGi͖ۅr?]:銟ȥ׍q;;-r`@g@у$s)JvN; A~F~q,,$=LǖlY$߫{9bnؒL>֣TGp+չ7#tBV ӠAA5$e2U8QDysb9SA}R[`萜:b*}NDW[U S:94saHfr4T9򠑝1aj/A|:,m&V+rh8z|~|چ eo߾M;7mɥhlY 14Q,"p̭o"c'7ƺoOAzyn붾ǁɤXt"`( I0!6-W xe|.Ph1KYҒB-K(G\_E/Ȕj%2yK:JJ%EIU\z^YxlJ]6KyqzP8I%] L`V7"%?^!LT>ĨZLL3ݪ[MK)"n [`<9l0ƶ}z9>ι]m-5Ŗ[]˞m~4Hz_~9l`8`OO/~5No~e)fm7`ȄLn)UTušµR#T!/mO?Èm>J`iI)rE(I+M~{TW TY3+jDNg +\8ݗ|c̟9GTu|U8l&`D7kY9glf@jKR0ؠ (+O kͽFKO9r*ig:3MKASjݦ c-]/lbVOB'T5C 3?uc&%‘cPc z|uwo܅1b䠓G[<__wȻv8К[{_BKmgy? ڮu}֗]n7lnrm]>omsσ<Ͽχ7F@ ؚ:SCv!t5(O@Q¬$T+Ɨ]W[!)ۺۺ/n}FJ": .ffc#˅%p{TXT =eHS˹X τ?Ҁ BsRN B@[t<ńqbץo"᫇Ý1"!o;ip!w\oi{?ƺ'- me{m|߆rގ IpeW;mk^q^ ?ԁ]~K| -ǻsL"FrwU.*j"sVwĨCb9 nn[1@+lX@^k(!+7i\XIݪY'XU IU<(k-e6e DK<Lrq<_#0&Ŏ#WZ ٵ1:,ț*+d(E,9V d-Zr?Y ݖM @D/wlbp94$5'ǏvZv^~^x}/kl@ %p c.I^ҝ rw`>@(_u"ݩaIUd."4Ӝ#vXi44Yȶ46h<-8KO/q}xxޖS >R\C0K/b %U2\Eoς喝Knۺۺ/jq`4( z٫Q-D* az"Z" iԑ,i Rѡ}PHy^4.ZAegJs)iS]@3YP\}a^d rR&)<˾9QP9l$X=e;'5ɏLNx[1 O|fPf+%l?A`ܑ8n=س.h9dbk[YKH@ǟ?/rva8f(I gr0d< "319U.hfᬎ] thKg'cM&z5gM}΀D{#ɏghbn4fnۮ+:dbI)˫B 0 C%f4˃Lh9mP$ZlnnJBN9>좋M&ɋ)L ~t, k"NS;Np!?jRy"G9ӦPH'֐,O As|\uW6y=C B GрEG୤M 2ZLOSۉqѧZʄ#z64}1Jm,- 0ߐ1PHo/vxpryfYŰgrfLܛKzYU;4x从Z3]y{9޾ng{9k8? zݠ Ao7WH : k~w٬f2`}z߼5i@#P`q s z=ߏeMJ GB4hKz[u[ŭ6_PB8W0ME嶙9tjShY*_[xcbƀC1"\tFW5ET[' M^%]br.ۮ_SAk/e}cqE̔<8ה4=lz,j'_"33֊E_{,Cc`fu]*|&+n+bn@Fŝ e@$b~'5T*Hv*_};,&i8?mO~ovŠ4h۰3}l+m߆q d3{9Oۺuݜ4bi8,ofw-$2jp;-. 4`l!*UBL"HNF$]rqoNI9&JvWD0- !3+on붾N>480TAr~ǰqsw/5gH80:V`N֕爢U`E u6 ȉvbQ(+Zq&SZ*GV/'@Z{ؒggtϢ|" >.QT rKPhA-d2o\h.%w&gX5ۉbw,#q(1;6nΥ*G4 u2T`2X)3.=a]vY^fX{EКƘ*kؓ4pufشt8:4$ ѫ> "扂NC#Vg=E0P \>jK䥆2MarbC") ,z/mm}y#A2,jip!ުDzzъ3Nor^fD!1K$ ],>E>dRC\Exl P 82rP`,#T45œwK+AboY 3LOZ32õU֯zk4/v/c@e;2FT0`RbbyPclwFHM7Ɩ|5 m޾zmw$!$e-tC v"lL7C3fFuS[kv|I=`|QURҹ3ӇpZq1 FdMPG YDhT2-T 1\JtKMGd0sv,?;n_^ebYp񒣣h'XF`Z`s\MS]VY}ˁh-3Tⴞ{B2Y*Ɵĕҙ?UmUrK;5Y}`WrFػ9z}3O9V>@&l w*ŻL0?,Z^I+0L-bH%1)q=Y{z=áI0[qMuZ_տllNJ#;_z듇c_\ߔy[gj8#/Moot=}̨B"a3Qt])ս Ej@%PU1L*MLl[k;'dѲ6o\E*ͤΞ--ZP snҸ1Dק`mkmg2]ͩ8_bZ#! *z.ID ¬%GP%G@|/ DQ;kg?vcOZaf݇٣%Wв f4D5M*eEw.G)&*|EVOǟ@B@g&P MэKt3.eU^`D{%Sd t?bYga֪fk|Jd%;[9x)Ay?Q82dPni99h9\S=*i}omׯO҅f4-RϯhM9nm{{V !V~ˣfssR;t¶vzِ°ni/h+6mZ6wگvdR((h~>Yk-; ՠ`QW)"{slPanEp9P(۰P24"^7B |60^1:p2]+kv{CɪZg3>ٲY54*:<'; d=[t=l˼k.nt,37'h9dRM#W.:(b5nd$U<;`XTtT]8]TNt6{"6:) ׃Ǽ";`j7!?&P7W_.^W~eyWҡ|[_K+N~V qQwu=gNf&!UAVI2v30WQ*QB P>d: U*N4q@!y(2BUnnLQ\#Ƒr!HsNzY^B,6*bޔǔ e#Љc*uܐoyG!Dhh%Ej0C/dуC~ \'`ٽf\unb) /O.[m޻?D޺~ĝ|pȇÛnÛw::K yivGw.^շ1Øpr$Gw;xrˏ>m)ӵKw_>għ1Gwx񼧾x}OYɌQiS5 }i2F`Jf[r$kj!44lyhsKgb9J3d hjJ3& b*e":J JY#$cDdQ:cTE=ռ"Kʪ`(a^c#"W7d,9Y@%,JZ %x\,+qLB10:QUwIlv;{}qU^C_=wG1KRĀvڃV7@*{@Nq2d>$'&pqCd&|$ ~ d/}'òssnB We~Yv\&F i?ȟW#Y\h>,K7>g\?fmѭ{N[k'?;ώ~Û|r޿vh[>s!v͏Oh"1_qwyF8&|p{(/r\Wvo+|B^V^ q`n=xznOw^b'}`E÷xECK8G@$܌0>Bi㫪+|? ʍuTa9 EɋS522.qB9HJB~44*†`s=D=m;cz{ ME_0UH*O >#'C~i-Ѐ(T:]QQs-iR#hCB=Iޞ|9a|άoj2TY,Zt%ڧ@\R&)c%&aijcF/*l @8}D]\xO#ˬgy]891`̗éN!$ P8vl:'naB; . C?Jqpe_[,s}ځy+v!)w7_v坣xTi~(`nv?^q־v"c|F#Ş)ܳ1Qu]p@WHui:"=3i2ᵨե@[(#ͷdH~>El`Z$rߜrO8FRTH8KwJ703L"$kP8>LRrTTr#Ȑ_]""0_nKwP, e 1͓epDf7DKAT~VݝN r\h4~1"r g@ǎ-Ż'ÑXz|'g|9t7N?+^I /1,ןf?(*|,#?yϾuT){\bXݶDܛS s*H?&q8K)|jY DX{:|i)l=kqj dsvysS^/l6(<عb l6\o0xLO/l~5zU[ÖIKƹr[|5#-R=>朄s/G98aL0!0uE[e6@ &RcB|V lO _%HCIS%Q@5RR.3e1Q11'5BC*ֳ5YN׋NjJ(!B/JUeQ-*m] IDATZDUok)b*DGEEQ*q-PJTQ ܯz 0M4 c! zRT sΉN(Јڡ@EJaBQ.hL4~tfY4Yy[<9%]n51c/Oʌ﭂W7/v ߖ+e~z甴ǟR[l)+Rk:Gwv?[m'~WW瘪D?J;!+;ZғR16J%!:ϭL`142LdYsKn#"-hy߸7o㺮ܪ~ )JlFd(7ʡ* ';g%?pYqU,JQAr[RLrwOְ%S$`fS]]]Uw9ǟ'/poj= ͽWb0?8Zk}a;,f쁲);R+'IOzp*韦r]&! ڴi6ϢX–!!_y˾7uΏ_ϡ%_yy(xԳ {*K})Q&~qVOvp~[a?":NX{+By8! 儯>c[&T TBet$. :k o dվ},dC^$`!JwS,u5a}~#sys[uvy{'|wwMɋ{g7׉%m~g=|`nPQﶣ{;1W{#x |BM֝ !~q;j\,'J+cGP KvSխa-IhOKr,ȩe=5ؘp*6搴Mp!djR:;M6c.8H-Nt6<#|@g#|Wt`v+j؁E3Xrq?#uq4L8%*@&' FWr%}T!&6ɺ5:{P4bW&y\cɀe0'ޤg3ފUڷ*m2xqG3oӡ>~"{.-o!cz! nliܫ?M@Iq_qNO>}<8| ?5ꂱyb}?ܺ~g;p\͎ՌSG'sP0jkQQǞ|!b~[} 2gjC"E##j†1c~5 m46x޼ t o@CoQ " DVa Y٪{>YE4͌)U|o!OQ('YMTEϵ>煐rؙ1;&O`R`MjK R"ABɩ0ZGr6'>HܥxbNzkM*͛\.9r&yFrBm5HBԢlsٜ!|⣳5olnclll#FWtͻd/[0pz7XEUէh"kMXƈ@RdlfgX_mŞkfSS;fczO yJ-M$"j-$,(\gY^9+چU"Ghl1XUjYqp*xtR#Jk$y ^!ʔMOT37v8-bxRIK_ԁ$Lh3bsDP`ת N6(I\ۼY;>asf6قW}'wvas:B3ZzhVN˧1wW/ -0|C(a ک[(b^'_+oeQR]#NАG@UflfEaTEZ 1(.U0*A&&FxQF@_%5B(Ȝi9{[%PVD` lm+r#axB'-nd$S?(^=Lweޛ !׉ r&=W )w >dDub6K I)5YZ.TPb~͏~˧d+V> |0_Xm'+n6/x*Uiy9 @_fVnkJWS!07!dU,Pm@ǎx&zTH%tbuus`6p~'X,qv7ƏϏOls>鲻Ĝa*~$@'\eLXEUX+2NA\K&-EgK/x Q!ur j|m1t 'EH4ȮOyp`5"#h׿+Wn_anoo73^(R0 Cp]q1jNE7l"gn\G=C Wqr_GSP[*hVyO\Z+BHwfQP7>bvhrR)S褂1˶o3b|M6K)StJnJprG.L45_G4N@2KS\RH^\u0X5hNp5`+1RX2$řʤJ I #h8(yJfIxAAg9X;8svLCI$x Xd53nγZ HBՀpϖA ZLڬ\(C gEFޖFuJ)gCAU zFTP%vE = )~\yyP":|ywpvxm +78IIi~mKIXu?ɜ!NBQ:dRorY4Z Kt9q0 \;ևG\J& .]81sdtj]HDV~։5 ::fw /鷾{ПM%@0R1ewvxu?{W$q]ϹYU=;A@ )$/~''~0Mj!A`7g8hC$qꮜldG'HrRGADʶ=W:: ZZ;@^%*bS%0PLmb2TՂ ~d!MK/q*kHMy+r5¥ȹZGQ) R /Je+l]A 1}x[%KҨ}e|c{ޞh#zΆPWRV \/l*kZv2TR˸ ePPedcE\^ %LFm&D3t 6'x{k5mmR2p5viR rvh"^X6,r [ݿ:h `?_q|X~-*Zټw[[hy^籞c Hh@Zp/Lt-Ok>? ٕ,X3h H,JMth[ \h˜`!f(h-m|oggoIy71H0xdH`! xb""b2E+$c^|`fuS8;ԊYAsKm.@S/LAtyA,UZEA))9dC_LTP2yB軑D0D37wk}vޛ!YbQMKNhEY;ӔcEH.w,5;X&Zw-ɣD\s` 0cU 0A2J[[1DJ6jm}lv%[Z8k>A9~` QAO,jؒFɐ,_zi؅ nXw͵y?k_?K<#珿xǺ~ퟤ{:$cA~oz'ԡi(`Ct&aYi |p?p~dZ4l =%0oz;Q^4pADJ)IsD`_^ VBٶFt6h K!7n!Y;Nϸ }c-x& V1Pq *iCSK #rg ]9ۖm"K/~pRUp˗ (B xj ̐CAW=ͅV+zLJki |pbT cT?|vwƻM)&xGLf{ySFuɬIlRiMlʌ+ QI&(P3L·_|>9=Z>Q21ü4L.u&?A ݲs ?,5&-z < [ƎE,3IdX @6MQSS#7Wc4@NI 'C $ ,JH9 7Y!"`MPnf(- %) +%4-%|œn"*R جoܾ{:]и;7[nt0nggMFFczz{>9q2lDͻ[;!+ ǿp:j+ Pv$0'S l0 6\9˅1uQNǔB$ZCBHlpĨZRa#ʀ!ULxbCVZ3bk3AƫE *uöpx[Wnf$n>y3'_lփO# IDATۓIG ;t:|.w&ڝfygچu[o|y7.mdw`kGyTv)~"{#7nXC A[BG!^XB`2$FKA&B將P'"9( >Eh]''$#s4tm\`U>҆aXe]Jo9_EyՃ>{<~eVIuD_j5H= syG\/p=a&zȆlsp$Y*: N#~-œY}YSIR0`!@R <4$Mʃ~n@ZL ,\ ɗQa!Ywdbdwf/vg昹t:N 孝$C0#%Dvf`2B"r`LadTP &ٴك,fG`fkIQwb1r" DNY,d E]2pdFIb+l*ڷ jP&B#,%EǼ` ͌{ t|vPA瑮9!35cX)1Yp~=9O5|rp lXkC59/bqV4}hp>ߘplmФ4}4=;>%lqJ] s`>;:_ԛ/&=ӚTþo|8<<6)ǝŴGJcֲgdrΔhMRV hN0zBŔeo*҇_9&bUZ?zN|3WOYzqAF[ ~zWt|n]Vǻ{ZM} |z_?x^z"0geTYt^2aKVEVRo ^ Vie"D rRcFc$(`*seH15]zML*5\ifR5I*~{\ z̡ K PsEt0J.#3y8wic-9ۂIfVR."BQs$3K1 wÙM smw?ںǏϮ.j~82@% ]|o{!ヮ՗Z1O{®r~Ğa=N{/Ϋ^x^z"0rgV.' TB(>"čS(G@r2#$pZ.ehIdPme KQ\>v^וRn4*bh`,4 ݰE$(==A`3SU7Y,zT9P#0# єAE9{>G)'Ew;Y{3[ Ҫ@X0"Z4ho5 Hdɀ9>"т{vѵ`챢FFo 촤%Z{׍{< TV,iu0f$h̩mVķQF# &1Y'szxdރpy7dʶ=/)vi5/:qUO`sB)"3#~H^*#IA DEkY.exO=`-MND@i s`ٍo!Eg<[BUE? bXIA+}gDpR)CmQJ\~_?n%\sWVT;iaUZ- mNQO2z_]_/m]I|>s߿ب߻)qf߻ݮ̎77OC&̏ɹx!W^ u>|{*Uj'Fړj#[S0tJL$'i}p82sQڱ{II%KF 94=+!D~8]u@fz@h$1C."|=).C? k:iT o-IzQeaO1V8^ lEq$=@EEaxrB3#uK)ԙy ?MV^+se[uBp/TF(HsE.YPr\u]v_½zo[ o4=u2'̀:Sdm)23E- $'Bn9 ztYǢEKR^YY]))9W#R jB'w\O{ԏ:[?Y7X6ikb:X?o]S{0G* ֹ. ?{~iQ\5"wU|8&zv?_ܻg.ni*߭@KgkOoM]}IW 0:Y9[z>'+8 ÒVPJQ+Ir4Hn@D_7q :ӼPisZ:hTÒQpAȧ4®A#y4۷)2+RFY+Mwr]%XRr@W]E,QRԵZVY\ۺ, ܓO^X)(^/M>$:P`F |tE@vm}@>e!Ė :0j.$O z0HwZ>Gmu)677m!&zD\/Z3,6-.]ӫOoF\ĥ?@1iWnnk{_x/Vz~#-F X+{6&.]_YZMvk{-y#vIҤYI^_-EA]'/T*/6ͥIRK!N~wP`ZtB~XpnEt%:R4 vɬ7`';@ =s.\9'q' oU=I3 J0\`O&Z ʿ]y"ٳVbCR_._Dw8[:rʓHDˁ%̌XCwǫ?},ݭsWڏN%Z{up^Qh *|;^__x=1ngNص' fͫ/d PqԚױ@:Z@jOTp;LB5P$Dr"SFf,#jO~P'br#zͳǩ G"@UsuGE|e"0Ѝ, dBD縏g`op0Z'PF(\}ZRVHE8(<ٌWfiBeZ9LgI(fLRR^RYਤ1>D]яrmZ*#Q>ts"ZbWNP'AHk Mt4m6kh4m;6G}"u"sY ֽvge+UDZ"{ .gw@S!ût;kqڱ:.?/lᆤɛ0{d+/g+x 6 M (__Z>Hu$96V?G",)-㖚ycB3JqtpբKZ>Jna0 -UL9RnS3̭ѸdNߘT4>6>C~Ux-gfkmUDUOC]o>ݼ'\nx?/?0ڵ]۵]Z!Qi"$yUjbv?%I,:iL: 0RH l]_FB*3uP JR| X ҂GAV(i.Ao(aS2ّh&@v*;Mʫ aD 3լg)2)hV!^kEwfcÁ{[b\QPi {\TL蔧`+,m|vl"(>BZ;-Wqz;6t7 Ny|iMPc`}OuԢejki:{ZȜHP5zig.8As#' Zk؍@Xicf5 4ryGq'-wbNr*]H#6R4@ ta( akkߘv002 ٟ"s щ7{yQ{=?\t5nq:s. 8#t51Ͷ>\Kre"ب誈CbJtD"'yM[(qVaXa2T^+T VYPt`V^׊8Z sW#AM,WLxX1寃b<ՑI4dP= +xTC[9u)R&<Ռ6y !Z0YTqrit@3c)ho9H]۵]&Q 6B$JҰ|bC0%(LTd"T5e/y~F#=.'c˃hY0 =!p[B%of1B;~;MY6mהAܫ2ٻ2Jh9[؇Do Ig>!ZOg6N&j@5kIC#J*gU: !qf#$=Ͼ<|@UNz` ِ; F4>E.9 { 'q=u+#`r kF@d)v#+I\DZ2 2z]ڮڮ}ځ(SZBvKlBs":%Dj|&o ]Ez(12.Tk+m{3-y'YW$g!orC5,Yςu&ՊCۥ:™!cc,nܷOj&3j@ȗe{f1xQnv٘}1b1˂Yƥ9 lsSaV[2&Рlk,qRs-'{Fov1BCB%R/$Tw=SdRX $iAz~=9M0 \]͇1Bs]{mCDNq#άm; u76|$:"Zi^e'JŰ2MB'*L2A%0R;2Aʑ-2zJPDI)=\bxZZ "-L=6 Ra{DG`k#~W}fZ@` sa֝M:dz4e,;|D. (n#QpANyu4fr& .'5%E1r€Fu&xǯdSF-Ȼ>Cd(aev2UR e:ZbDbڜZB#OhnÂDD,+|Ѐj`Hy'5gs,ړh^_B?XI+XvrW^{0'];r? ^YKISyHY/4n 83M1." _7 4I7|ʢYc iu9|O]zDj{h &PDzG4K_h鮒Mú lˢw^B-$SUR(S.1́( )UX xvJbNFF*~a5 Tc%$QUl$"آ\3^dZ*{zgHHF"iL=Q0\Oc=*XԞPo4f24bɜ@/MSUXl aǰh4ڵ]۵od;$\~)"g2pZr2n9)ia*_-ز^g((ds#qVB3e2~DrM`Ỉ?$œ2#,܈pO9+ht.=Y>&xĨOx͋#ﰍ-݀=hidE|a SSNV"*v,W$Z(e-"8E7DEJ *{Vt_[73}HFca۠Bą Ke=/*q?oNT˭PSZy7S |o~QMj޵]۵]C{8K`-kP4q{"lJ +P~≤ Ȋ9MR챰*RJ,< =6u.H\bo(W_U1hH*')UtNQ:OArT4+ @{R#RϤQJN՞$YѕFlk5 NGW+G%ҳ{@"! S@*̸JЙXC(a@JNސf݊}R(Wwm@z(^"j M z$,!p~fAڮ7"N0Y )dI; I (Qt(ڜ^ZLJw%7RbyP2Om3C%7PN}G|P2_ Dя IDATRaU阌U^#*=e1Y(KKH6$ 5JR!a *Lu|UgO03nN,Cr e; *ɋfd8*J+ő^i r5@=bVcC)apH0L%mN'@| J!OxSJVE{()[Ļkkߴvƨ)@A%֓Ċ1@8z 1cwT_ϯ/h{]5@sw5RuJH%Y ;ٱ N狫d n@1e 8K(P NFU:ZG$} s=YǬ.چgM3Rޠ&)W3*<19u!EQh} .;v) btLF&W4JK&i8:P߃\!pym"D($It,40Us5a3En'8Vq;*'[OxgIi8,ODcYlޥ Q yET" R`u pN}i[j an#M(I8+ pk&JO^l?1cQÜ:wԄWț;!5^²^6vA[ APnPnGyEѮڮ}#A.nV@EA":(s6H("KC QH#| dZbiv'IlkѦ1ыH%Se<нKb_[ZH!Cΐ]C M)8f.m/zQ9 <`XL f2HƖ-FNt=8 ѼF$VFltUH<^7J4κ\5ȱȒs$`s5TGOjUS<鍂J096>V꒡y ߜejٶ|#.\{ҽx­}z'ԗ]oV/%/ bs~*&Ou~R^5gK, :ci ⁌ºI-Β3eJPƙrE7E2}7%^4dKcd |zޙyf'GsbKnW gtr@hf3U WROP(sR&`7cic(rD* Tr8J𭫳TBD&b4?<&šncu-I*uŸ0Lr 4Ln 6:Ф,Ƚ|8@W"4q>vIx$cxh+N)W?"Jk2pl5M:TQ Q=s-攍誔L@*i& `(#uA?r~ʒH9) _NwYERJ )Ebr`6"4a}' ,wR-C YМ&bA:dޡ@!ѦHry2*0]uXp/55iEB!#1RCy/Ԉqp@ xV]םS«y> hzb`]fs; pЂtXw,o1Lݥ ڮ7٫gb /F93::K; e}`U)CHX$WJ()I`sidf,$yeSi2 gr.̺f`C_dle]$Έ<*d#Li=+u` S臢Y+H:D,*,c8CiH13aU/B TDa`nJ%J9L$04֡*6u6@~'J=ʰ,vnJt`4=M SEU&7J b:OnKnnᆬ$4R/%|ٵ]۵]&C!Z̥+Lxq&è퓻'$.!\@^44-$#zdc>i2/BM>t~mX٩EP҇x:0ʑk"LP kŜa0SXIb_™&9)(=j00>.*'PAJTs'ǝ9$\IX`q<=62}]97΋b9,P-"Vaɽ_C|t8"Ji%Xx}n:cUb\ק$ն2ޑ7xOhZA\iYJ*HȀ5';leavve.5" dqTURq&B5]:Y֭% .kZ(>C -̺t_&l,h!oQE?6ȤSsьIQΝ0++;0RV- ҺLC>dzaD18IX-s٣BeML 2~ϱMtR#è:Ǐ{+:7#@mTJYj|n>>{|#<$+<µ4E>wk[Sn-P~G{wG]i߻/\rm>wn/~zᕸ|cZaNݽ[{!w~4YǸz;kFs͸zs{3O|pgumѥ7f.Y*[[m/f) ݱ2+u)bXkH}pwd0(?\4R`c \R2p<}ţ:\Y#{YK42yХ^IɡӡB*(͚d Wa&Ϟ])Y(].EآyV)aTNmS:D1b qALahd/D{Kf)r/!^}cg,9D}.ox"7<^ +_ߟwgwk|6?|{=쿸:uA\iW}xy[+wn'| !}}[_0gr ߻Z]o([ogI۴U|pvwmvF7EG(*ߢNYm%rUD B`sd J mT":"KϦpbvDthGZ^eфdB{2y(y#i=O|>C>KM,SVEJ\K-*!m^ @iZp|{ՈXxS-Db.CS筭.%Y:b~O3dB x2Z3R@0!қK-W+*B #3i-2':"5yZGOOT+Y[u.3g;FG6ѹ} I_;ʹpnq+'ۥ l6胻"oss5KQQ-k~쿾qn?؀v>󃻫g_\cүo~]:|vVϗ}:Q${cf^j)V0з,rCv=ʙlEpUsy,CRi}I03xv@O;9<*R5dt5Iݜzp]+]Hlmz*;`BfFPI%dME,bQ6j9jSGT!r&[LZRw B,`9Щ{jbWN8o@%[}"w+Vi4hۀLqpP! -~LtQ[ebz ̴WR]E%)\N_4)9JKDÏà>O 8m<1w:.FECwA]}چ}NbV>[.ta?#u?cG Kyi'f {K2&" X!xYGL 9{=A2ls~"љRKtNTL(D1!+桖!c%M"b@I8IFSJ=(""eEWdl*0Y$zNHwʜx[ MaS& \!>MM?Ѻ(n * ø&&S! 5yiCDyfIPCE/5G杬zWLvzoکI3c5 6^,'Ji޶C",dZ;"huȨɤXC`.9Hf6A% B.H&s:r@f$ĝu@?n2a8AYծEZw(B"0&/ C(%b5POԳV%O%LH Vsepfcb\)z͋D$r2%4,7`J*_0O`0zi+Z(f>Z.Pœk6sj=_ڮ_ g߉l^;og7'xYtC~x7{7+q=mHFK|u}o! 닱+=:ĪĀ!g6'M1i&95P(,)^ mi ,,>dT,"&$RO7pPin<\Ջ$b+(\%p1/!Mo6,Cj\'ocR"f?Y:N!.j}R@{]@i`d 44CѿTkYd6r4X uj޺SSƥN#PuШ]tJfO]!6ǰ.6hk^7šˊu ҟ˷<;?Ԡ/ ft*]:DT}pgLd|I} iw՛_?UsWkwZ[ZmY6>X#Νo=M ax V[GQomuߏm]i?Sv0O=}oak#"Zzz&[)3$6Sl;ZYֈr4L* E*]f @e1Jj .AUցXD:RF!`Ntҵv\p5XdslTB:M㎢ $$,YMtoP ˤ-e;h4[uaK,a5̼m,%C kV 8O"jp(HcGE7krm兹օ\X"PÝHH^呁.Kc^)1SI zR#&2ȶn۫<6ϸzs68w~韽w]:mO8CW8Q}\|{j\UnO=2jx=άm@'YmڕUMWXv%Fc|;ﶙ9Xݞ vFS ѧf d%!5}S[\"+`(5 gl] Uʈk0ZSTΞCF.!86i+69 -UdMO`t|h]&/L'W>K{I+o,v%e8ԥևӽJq~}甍KcV*/&FOnQ/a/Cv/]D5$ }&= N.U<ZkdV EEwcܗ$v#ҹo6hAϊ@ yWX21=Q87"ɠC 9d7Ԝ`3sIшlCju"hEӍ9Rde(7W)@%tCCcqZ[ nBG/AuhY;b\xe\/#֟`WVmkېEp f6O-ˢgkKEMW-p~n5;70%m♋Չ~:1"ZR"Gsx2F*o:J`RgA%ojLBBvZ`@џ\8yPFy89Urs>(C:nLATi@KujL ebkFNjZ1@L梤e2eSH`ݤSM(uk uX.D%2#F5h.So-WČlrR{X~OWa7 (/{kZ ң "UemdWnZZ>M[AF}6m=v#QȖh,5PFqhm -GzTǟmķ~}1؞AXMO:+r^饜t]_jgf".UoҔ'QLeh,!Vbf}Tw0!ԡAHrHtÖj DTzH(ՄP!ko˳f4hF׸%YsB$ JP<:ڵ]{R|k+J7hXB_(Q#*`)wP{6J V&*2h04.ʛo\":ѧm2",u{HZl>*ZcKSmQ"~dI}K?+Fm];!1ɜ3Z}1"UиƊ+ҊyRDMHRxbG6jT$Z7 <3Eu=, HiZz`L+UJS ȴ a4`b `\CMr0&k0U]m,Omɀץ$H4ӎㄷ\M_x#0%cr(Dk_;66㋲wff${hmxφ]d+ևr%:BMN-[ \~qSeAsO6.u4'1^*\<*ٌKqNQ}&>Ю gSe DŋPKA؅4;6(*PVF80DSfj5l x (,MJA4?dJSiFv,cb.:d$ćq.I1\(hGEӕmtZh檤oڙ^ ]"=3US}%3ShqޝPخmݾA[ߜ־׏d'Jؾ.RY0˗5O 0K'@#5%lNdlh(VC:u-- eB:p)Qa?dF4pa!3Gl ui ŤRj=i&k] S6b6n`1|`5pL7< Ռ@rA)FXV3ڐZ="j #Q1aa$Rz||΢<\mC<)4U}>%=x*ø%< т=J&?򊌣W )MXA-/㥟om{iN*y"MZՄߤ\J7Sk2ʹ'⹫ovoց=q KBP"qbW0*D&] 8y &4(1NPI.-I P"T,#[2᧧1h)Cb> Z|o݊H7S&Ǧ l) s5嚡HAݽObmgq?toIB[pg)Q J$%6VXm^ _lmbk a~\xp5!pLco׬D=cut`f{U6:f,ӕc-fu{yѝ#WOA}P(ImN9k@|z~{mLx*`qƂ 8o_lgf1/twd Gy2ʺ8<Ϡt+5;8 X%/eBAa-Nj4g!T6:PxuS92%˿@Y cp:V\iG“b**B!y[XB4thdPO-@Ȯ 9`9[by+AAXQ;`Έz\[r-*+TfKݘjwya͔0q/=vVY:2 `D +Mhz;5о2jTV@v//aQM"\ ݝG:, IbKYVKNZjHqf8MK?d]UnP/pFH%qRw<Bk,@73Jk_8 NmUatAڍ;;"sB>jS$laoJʠtwGNKYN֘j*X&2gfiH3ji= (Tդ8|@Y RMuD[wTu|;+.8'եx*Ν_b{'?n/Yg.S.6 vchgW2pooRƠb~g=\ Umz \/[談:٫ JtqA8(1vJ,*Ų e] RM} !s+s h HFw|lbT<K DGy UL2 ݢ -XFG/C7oaQce{#fl47.v@}Z|֐tCʘB~Ѐ}N 4'ɒiS!Q]?kQK`Ӱ=Z_š(B+"!&nɾmg){F `ߗV/hP"V"!`V#mCdNJM1\Zz4Z)Yju6o66Qwr Na+wgܕK[a!K? N m,u lNx:bx +`08f %7µ՝{N˴|qdH1=Gq@}K7L߸(sEZ_+Fr^:]tqZHׁel ZD mJJd0ɃGD}$GatOgbEMtmpmZ*;S 8;O~lQ[,Q'Oobr]SYf ˽~pa"g1 ;j›%^ǝ5io`8&;.j PTOHVnH߬`PI&nfza7ʡ;RLIRa-Mת齯HB)_BV:K@9jCNlVmW|kc*>xuict>z}cN?ncXzl|BV˟뗝^9 w.n^V`u#;+޴kڮcN[YY%xXg8RojL:״D2( sš0"x{)QH)4ʩ3|3#(3R1M :'kR.dmUCb$j81ALq]i~ [&b@ANOSAz~4g0LZU"1,}LG{fgH_$.kL]y+hƤt9@$ eB)(ۢP@. zkI6L_ԏzǦ(\v/Ҭc9?P=>g7ux ]8G3SkzW yO[xzݢۛe aUAN=.wo(,*J=֭Ňo swzթ)~Y⣇͓*@^`nl@ƒWחޯol(麑[ߓ,l pm=ssƑ'Ou+ -(F,fN̺^!ùB`*c\F0gqq AsK6HZDl>p`xMTtD%`l|zwDQr,Ӻ ?|EYG jXqU2۠uRҝ˻)mY$rs ̹LH-&n\#~P⢼<7qvz5̉Ca%GT"کQq!5P4?{Ծ5dKxF-pykta#!Pop$RiWo,wfR|kѧd-V#Žx">}o8w~ݳs]NZGND]5X?+x I}R-}}H;Kxōp3|p_ݼug׽Q'.:$\*dfl@> gۇA)qjK@0 쯰Q.a{@풠˖p-ciUI4̃ ,MMb?SlLj qcD-uղTX`btEC]j I䂺=Z$N`.܈Up L$ZE$DS䧴("?qSa7$eg CUUKÂKE^)l<Io/sE}@ji:N@( M 9vW_$>hZe٨nҦlΝ?u`.82!My͕>{j]Ywipq.ؼsBrFC;K@{u?YZf2^+rj锾d;7됒 )z`FdR] pT,= ƌ,3QE2f?])hZF9&RL)-[.쟳b({zA=?A@va4$PP0A1H/*fBմvl-[|z>& R @{VӆګηWmƬ G-c&OAp^2۫f?|sW~/\L}ټYҦsgLMC b?3 W3p,eɐjFJ!I? u!9a9jtwF8Xfclӌ @(e ]RV6ZA f.TH"ܫ3k!te eȌҙ! Gi"䝛$O-" ']8eZ 3@sPƇ'CPp, Nw:|QQϢ|=zGy ӻ;N cl-G+MQ KKhƦ"|4%*ʳX)Qq^qcPqڟkx4Y2uy "ICp֊KizVN'젯=XMxjR_·TƜkMOTnVOChEP"XW)2<`[z{!)+珨I5 ޭ裦t`52րS*f;lW)3?aIp lnAvZ 85zW$Ya'^+]Tzsµp-.8GV=sq|tvv񃻫 x~q{+>H?wA3+ո|o-gi,="ǥbm|pez3wmqsµvf]r87͛UmW_{#"DTYdo6y\AFƛOFE:C:E{]•EC:Š:i+Wr%T8K *kIW[B ZJʶ,K2b rܵ㶵d0ު{tqv:8\?̂Vr*Ѐh{u^Wk)ӔĬ2ϟR(͓B}\inCZ'3A<$_G{Fyj1[*G[ 02ȓ9 K] o'H" PRPBR3f,1G- ꥛GJ~^,bY:9rSZhK?;ϲ|Izl(Vg ԵYb_ YZཔ3%**;B,(\ $qlr׽sd0>0 드S!9/DRVVCiDFsJrT1@'8Jq: in(ӕau!:D#×cT)$" (*R+ CqK:re +b]`f(VߡIc1I pi1L&?3:> |OMO(G*0e޾\5%h43<{*k2s a|+aE3T6ʨVZbe+-lo& g@#B4fh@&PkѳL+@WVd~ͥ'MrnodҠrYR#/ tb&3 J;Lu-u(2@Bp'WBNc+,)@9eM-UKR?œ,<6 Dzain(uau| A{RXR/@eI^+}J}\QZŌ&)OA=UG=bE7ز0ؗ䄈3_y&@5'8dv(Ap"bn$ jmt1EFY%+)7l%silLUF'4&dƯdwjVZdvY;Xaw@J9<,G5xGξG#aAyý*9lX#fK,QpAl(쌕q' K ]Bw )L^%4I$0 SJPG7BϰX.xHDd4)BjZ+&S͗bSx~?c43VXX@5%+':lQDPs%yT[hZBTwJY?G22e*K^ gݻ4B A:DOT\LIglvUrQPwFHGR8||Y-FRnǹ49j$bDu+Jӑ?VDE@RVZi/IԊ}h 7|O,^[h򍲻L\ը! 8!, ŬlS dP˥SǑI%VPWɭQyA4KH5S% -UuT?Du:)QlI^!VvKžOtD6"^,/HJs0ZJq5GڸE0:pͺ P lIwՔ`\#96o1JukD 5 ѷlWĩ.39S&|3zNiHM7UcfGx Bk%t1 J|n" WʖxO?E?RB!ԵAcyrgP.mL!7xV%y\fYWg'a.M2 &ZVѬs}>Lwʪ]Ҳ/.e{R*g.}>sh؇zctȕ4qmgd\P1(g 85β??uow#\VIz_eufw׺wñj᫃)ߺӲ/[ǹ쳑z;LUvwMOxӻ?CY򺡢O(9ʒ+X=67\,hχv+[X\҇tLZӽ/?|;U_Gب(FS}D}S|3_ oۯSklNXf2Uo׺'_Y3Gsogg-'^_!?Е-^Y{SonsqI_Ӏ,ճyd}׷{d/kye/[r*`dez- n٨-\ŵ.<KX^+Ⱦpyχ'~arK/5o8/.x}ϲN]c։6771cz|WVsn9FgQ5Yt%,s+xuχu7I88oשRo8Ys&بW+k;uF׺ս='rPo1oS Wٟ^z}?Q`ׇ?/ڎmrli?ᄏmz3zg{c-ׇ:9:t66:Su{/usd)؛N*J_^|L^\Jþ&3n]~ZS1& WV &d:͞`_۶`s0HcL?p\dBgv?=ܙ?+ܕo)^Ob7 y}ϟq^2uȦqmgrpu':rS,7V>Gc|Τzrg0v7}uju$I8tojIN&rg0:)'1~a8L|!X\[ =ڝw0`wԽEpmwFm3-{^pY ndmG퍌=8bHw7e;]pk;ٗ1׷peUM7/sKX`,ϻb+#`>}~|3O7v}}~QN 7̶a6r'=Y۩6qqI_މ8&2IJOC׶[xכ:sd}Fvgyﳹ|4Xś_絮<4Naz{7ov?ٌo˕9ӿYvx}ov}W^+P`*7zݭޯɩ_#re_qzFcܽ/k;zk67O׺gzƸ{{bٟԕltmԕ6CA}ja #z!>-&X?JhIeEʈg-< #qwCb"=m*oyl5G,Ѱ'i2 ֋S%I9(oO?+8yU X"]w?inB+hvFGIϚQu8Hǚ?#X:G&lO]qC۰ƏX/XAaBN'w욮qzMHϬoJU"?+vS;ej'؞.ԉ(5R՜: {t1h\eG?5IHL`F ҙT.iÌ+>5rP`~=+ɣƶ 󰱍=7^ sO=AѺ%o c]t7>XP ߄1Gb0hCLeU{\Z!75^ْMC4<%o3q!Cw'&S]Y'x|i9|!"#1,^ mMn͐U^BU:MؑYVD蔅Zs;hk锑H0j:lW8)1z= ĕO_$;@4w_M(җV|)㚧߄DL#B5qcD^z\K76JZϠI,ȗhsTʒ2{g n<0:1.|y #{qίT19-(~ 2BˆK!" g.aL@SǃKdر&Û)Әq1X$Ċ94^Zr+V/98QBSsfac9u͛6$ml\Pn戃τ +n,+w7)edѸGBRR@?+Dq:k]BM~\&qZE1bA&2=7veogo?eK^_<]_{"R ۑǔKy-?)GXasf!'IDAT? *_ X؛t{2u wQۛB>.4^KYsԱzK+VAjna2 ' }MHX# ᔼ-m3Y\vbbiY;׎ՔwDjW:Ho emn1`> B'BR'2>r `ȓssvюm]ˎ>VPVvyqNl|DHnb<,a|Vv]aKo2v,_UJɾ$&煻]a$2AۧJrP:.~Ka3B_]6wL~|Nx}!!HVj؜< XE0vztcu}É !;(VIu^;3 ?ԉ@.p#"y^ұnwyzrnp{6SƮ [ V%'j8>.0 ;e饗:wڙ|M !B6˖!G_|%7-!]4άeF{v)Rvɍ^m @-*DS9|5Qb{taR:AĮɖdi% ZgG7--')TtJaiE$Y蔩bK;@tKw5fFhw$t_ҙ=u h|ڀ2<E#KrS[1Ba4)MQ򷸇=C"OdmX⦩l噋/x`YҊDֶM'zid9{vMlx'›<`YU"M$4EZmRo?<5J{*5\UE+7$忟svc{*S8O?)Eհaq]_/>yt,-1EBT45}㒔Ÿ6d~V#<&˻BF\9ڡ]jLM2I0EdLxc3H3+ 1bĈ#Fsx#F1bYF1bĈ#Fa#F1bĈ!?NIENDB` [6@6 Standaard_HmHsHtH00 Kop 1$n@&^n5*@* Kop 2$@&5\TT Kop 31$$ nZ6@&^n`a$6]:: Kop 4$@&5;CJOJQJ^J@@ Kop 5$$@&a$5;CJ4OJQJ^JB@B Kop 6$d@&^5CJOJQJ<< Kop 7d<@& OJQJtH @@@ Kop 8d<@&6OJQJtH D D Kop 9 d<@&6CJOJQJtH DA@D Standaardalinea-lettertype0@0 Koptekst p#2 @2 Voettekst p#NOaN kop arial cursief ^6B*]phJO"J standaard arial$dha$ CJOJQJ:O2: aanwijzing5CJOJQJ\HBH toelichting$n^n`a$6CJLORL titel$F0&`#$/a$5;@CJ0OJQJXObX subtitel"$ F0&`#$/a$;@CJOJQJ8Oar8 subtitel 2 ((;CJ6O6 tekst voorblad$a$()@( Paginanummer@B@@ Platte tekst$d ((a$6P@6 Platte tekst 25\DOD Standaard Anderhalfd\CJɀ ɀz CDVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvHxy*+,./015.012UWXYlnopFZcefgh{ $()*+,-CDHZ\]^oqrs.012=?@ABF#%&'2456JLMNacdeprst:;<QSTUV. / 0 E G H I J N   ! " 9 : Irstvwx}LMNOdfghi0123DFGHJSTeu  "$&(*,-.EGHIeghi   !_abc "$&'(*,./024678:<>?GHJK+,-/135789;=?ACDEGIKMOPQSUWY[\]_aceghpqstuv &8HXqDopt015FZabcegijkmoqrsuwyz{}MNRcw~ &)23WZ_`SstuvR !! !!!!E!F!J!K!L![!_!`!a!b!!!!!!!!!!! " """"~"""""""""""""""#*#.#/#0#1#]#d#e#f#g#y###############$$ $!$%$&$5$@$A$E$F$G$g$h$l$m$n$o$$;%<%@%%%%%%%%H&I&J&`&b&c&d&5'6'7'M'O'P'Q'R's't'u'z''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''((((( ( ( ((((((((( (6(8(:(<(>(@(B(D(E(F(G(((((((((((d)e){)})~)))))))))))))***)***+*-*.*/*0*V*W******k+m+n+o++++++++++++++++++7,8,9,;,<,=,>,J,L,,,,,,,,,,,,,----..b.c.d.e.f.g.h.u.v....C1D1E1b1c1{112 45C67789999993;X;;<<<<<==>>>>>)?m?n??P@Q@^@rAtAAABCC-C.DgDhDxDEElFmFFfGgG}GHHHIII/K0KGKKLLLLLLpMqMNOPRiTVVVXXtXXY2YYYY[[]]^^E_F_``aabbccebece-g.gggmjnjlllloloo r rtMyNy4{5{#|$|89<=ʀXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVXV9 9 9 XVXV XVXVXVxXVXVXVcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccXVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvXVXVXVXVXvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvXo$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$ / apparaatLease? ( Ja of Nee )AanschafwaardeAanschafkosten% gebruik t.b.v. projectMaanden in gebruikAfschrijvingskosten****************************************Totaal:* 4.5 Kosten van octrooi- en kennisverwerving t.b.v. het project Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.5Onderdeel / faseOmschrijving kostenBedrag*********Totaal:* 4.6 Kosten van derden terzake van de verlening van diensten Zie de toelichting voor de berekeningwijze 4.6Onderdeel / faseOmschrijving kostenBedrag******************Totaal:* 4.7 Reis- en verblijfkosten, bezoek symposia t.b.v. het project Voor deze kosten geldt een maximum van 10% van de o$o$o$o$o$o$o$Xa Xs's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's'XX((((((((XXd)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)XXV*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*X>,L,U L,U L,U L,L,L,XL,XL,XL,XL,,,......X.Xu.Xu..u...X.E1u.c1 c1 c1 c1 c1 c1` c1` c1 X  XW W X X X X X Y Y Z Z Z [ [ [ [ [ [ [ X\ \ \ \ \ \ _ _ _ @@@@@ M3sr̴L RrO|`vv @ P 5 u cV*uO31d'9M.:FR^j 8!p!!!""#b$$(4**z,>.&//L02394g444444~56v78R99: <G O V_nr 4bp6ƵP`Nܸ*nxx@f<8^(Lt6Nf~N~0PJ NtT*p:vhh(xx)7Im(rPRSUVWXZ[\^_`acdefghiklmopqstuwxz{}WXYZ[\]^_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ J#3F) m!f")$*j2_4447@:A`ڕQTY]bjnrvy~Unknown HoutzagerRichard van Keulencjms~!!  /Xb$LBฤf* %zb$!a^_xΏxR@ (  C A S:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmpx c HA$L-TransitieFC.tif0( B S ?ɀ`f"l{# t _Hlt533485697 _Hlt53995485qʀqʀ/B%0>F>D2<AT[`|{ ) 1=4AFQVk:BMO2 6 O!Z!5$>$V+_+22 ;;X;];;;=={@@@@)A6AmCzCIIOOPPRRffhhRmUmZmfmmmnnppssuu\vsvvvVw\w|!|}}s~y~~~uʀDUGHwy),.145-.02TUWYklnpEFYZbcehz{ #$'-BDGHYZ\^noqs~-.02<=?BEF"#%'1246IJLN`aceoprt9<PQSW- 0 D E G J M N   " 8 : HIqtvx|}KOcdfi/3CDFTdetu ,.DEGIdegi  !^_a &(.068>?FHJ*-79CEOQ[]ghoqsv %'78GHWXpqCDnpst/145EFYZ`cikqsy{LNQRbcvw} %')*14VXZ[^aRSrwQ R !!D!F!I!L!Z![!^!b!!!!!!!!! " """}""""""""""""##)#*#-#1#\#]#c############$$$&$4$5$?$A$D$G$f$h$k$$:%<%?%@%%%%%%%G&K&_&`&b&d&4'8'L'M'O'R'r'u'y'z'~'''''''''''''''''''''''''''''''''' ( (((( (5(6(D(G(((((((((c)e)z){)}))))))))))))))))**(*+*-*1*U******j+k+m++++++++++6,9,;,L,,,,,,,,,,,-i.t.v.....B1E1a1c1z1{11122 4 455B6C67777889999992;3;W;X;;;<<===>>>>>>>>(?)?l?n???O@Q@]@^@qAtAAAAABBCC,C-C-D.DfDhDwDxDEEEEkFmF~FFeGgG|G}GHHHHIIII.KKLLLLLLoMqMNNOOPPRRhTiTVVVVXXsXtXXXYY1Y2YYYYY[[]]^^D_F_``aabb cceeaece,g.gggljnjlolrlqqvv*}3}ʀ-yC:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Word\AutoHerstel-versie van aanvraag 1-2_aangepast.asdZeven2\\Filez\filez\SVH\Novem\aanvraag 1-2_aangepast.docZeven2\\Filez\filez\SVH\Novem\aanvraag 1-2_aangepast.doc Houtzager\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\70 HL 7 Communicatie & Programmabeheer\10 Communicatie\Subsidiebureau\MSK\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier.docArjan Klopstra\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\Voucheropdracht MSK\Nieuwe formulieren BSE\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier.docArjan KlopstratC:\Documents and Settings\klopst\Mijn documenten\AutoHerstel-versie van Digitale gewijzigde subs aanvr formulier.asdArjan Klopstra\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\Voucheropdracht MSK\Nieuwe formulieren BSE\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier versie 2.docArjan Klopstra\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\Voucheropdracht MSK\Nieuwe formulieren BSE\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier versie 2.docArjan Klopstra\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\Voucheropdracht MSK\Nieuwe formulieren BSE\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier versie 2.docRichard van KeulenC:\Documents and Settings\Keulen\Bureaublad\BSE Transitie Experimenten\Aanvraagformulier BSE Ondersteuning Transitie Coalities.doca<*z[dlL'H) XB?l-256FP*~l-25a|Z|iIzIUw*R1)Jb3, t< l-25P5 G l-25n^HD\~6PRGWH?|oYc6n]HdTozHs R@,!!Ry|Gp#֧*;&l,cxop)s*7$~-8'- >/frG/>b$#1'Ho1|Z|iA%3;6eiU7l-25~K#<\=z>I4ce?Bz@|Z|izC@-ELt]`F>oATFl-256GKy#M38awN:EfxQp:Q Q2#tpqRfSS}"Sl-25`FS|Z|i |SӨV@Sl-25m/WAiFp/^1lI` ;A=lgl|Z|iDl~o\Z 9pQq?tunjKv`d,P>wl,c wOzfg{|Z|iWI{2#tfc%|Bti}r8~l,cX~l-25 b@567>*OJQJo(@567>*OJQJo(.@567>*OJQJo(..567>*OJQJo(@<^`<()@<^`<()@L<^L`<()@ <^ `<()@ <^ `<()*^`o(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`.^`..8^`8...xp^`x.... ^` ..... X@ ^ `X ...... ^ `....... 8x^`8........ `H^``......... hh^h`OJQJo(o,,^,`o() ^`5CJo(.?^`?CJo(.0^`0CJo(..0^`0CJo(... 0^`0CJo( .... ^`CJo( ..... ^`CJo( ...... & `& ^& ``CJo(....... A `A ^A ``CJo(........,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(hh^h`.hh^h`56B*CJOJQJo(ph hh^h`56B*CJOJQJo(ph.0^`056B*CJOJQJo(ph..0^`056B*CJOJQJo(ph... 88^8`56B*CJOJQJo(ph .... 88^8`56B*CJOJQJo(ph ..... `^``56B*CJOJQJo(ph ...... `^``56B*CJOJQJo(ph....... ^`56B*CJOJQJo(ph........@^`56>*CJOJQJo(4. ^` o(,,^,`o()@ ^`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(q^`B*OJQJo(ph  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( ll^l`OJQJo( <<^<`OJQJo(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ||^|`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(,,^,`o(- hh^h`OJQJo( vv^v`5>*o( vv^v`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(o^`o(-^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(hhh^h`B*OJQJo(phh^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(>^`>o( >^`>o(.0^`0o(..0^`0o(... ^`o( .... ^`o( ..... d`d^d``o( ...... Z`Z^Z``o(....... P`P^P``o(........ hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(hh^h`.vv^v`o( vv^v`o(.0^`0o(..0^`0o(... 0^`0o( .... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........^`o( ^`o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........,,^,`o()hh^h`) hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........@^`56>*CJOJQJo(3. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(o,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(\^`\o( \^`\o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........,,^,`o() hh^h`OJQJo(o hh^h`OJQJo(,,^,`o() ^` o(h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. ,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo( hh^h`OJQJo( ?^`?56o( ?^`?56o(. 0^`056o(.. 0^`056o(... 0^`056o( .... 88^8`56o( ..... 88^8`56o( ...... `^``56o(....... `^``56o(........ hh^h`OJQJo(@ ^`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`o(.,,^,`o(- hh^h`OJQJo(hh^h`o(.hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(4. hh^h`OJQJo(,,^,`o(-,,^,`o()vv^v`o(.?^`?o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........c Q5dWI{ >AiawN xop)Hs ]P5 Qq~oBz@`FSfg{glo1aR@,!\=?tubcKy#Ms*jKv~K#<Q;6OzSSm/Wp:Q) /\u(Z3, B~azCX~IzI< @S?r8~;&oATFG TY}"SeiU7*~P>w6F@-E;A=l$~-<6GA%3| d8'-e?ti}>/!D|g[rG/|Gp#oY[^1lpqRlL#1v=dGW]`F |SU @ ^`OJQJo( @^`56>*OJQJo(-h @^`56>*CJOJQJo(qa@\xp ./BWmuVW ) F!F"F#F$F%F)F*X;X<===FK\^de} "#46789:=OcgǀȀɀ <>dʫ2lllllll!#n&&&lAcgsuHJn $&HLNPRTZ~ 024VZ\^`bnpGzTimes New Roman5Symbol3& zArialWTms RmnTimes New Roman?5 zCourier New;Wingdings"q[{fc{fZ{&yMi5 !20dQ 8- Formulier voor advies bij projectformuleringArjan de ZeeuwRichard van Keulenqڕbjbjt+t+هAA ]bbbfffzrrr8FrDr$zyyL6z6z6z}<}} LNNNNNN$qeruf}N}R}@}}rbb6z6zyP}b6zf6zLzzbbbb}L Ģ JfL6zx&xzjr΀$   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABDKOMRoot Entry F84&xN1TableWordDocumentCهSummaryInformation(   !"#$%&'()*CEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DocumentSummaryInformation8`CompObjjObjectPoolpavpav0Table) _PID_GUID _PID_HLINKSAN{7C123DEE-C40E-433A-9E7F-79E243F25265}AD >ZS:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmp L-TransitieFC.tif FMicrosoft Word-document MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,` hp  Novem B.V.5Q1 . Formulier voor advies bij projectformulering Title(RZOh+'0( DP l x . Formulier voor advies bij projectformulering.0ForArjan de Zeeuw rjarja Normal.doteRichard van Keuleni3chMicrosoft Word 8.0i@0@?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~BDtotale projectkosten. Niet mr invullen dan dit maximum! 4.7Onderdeel / faseOmschrijving kostenBedrag*********Totaal:* 4.8 Berekening extra investeringskosten als bedoeld in artikel 4, zevende lid, van de BSE Deze vraag alleen beantwoorden in geval van een aanvraag om subsidie voor een demonstratie- of marktintroductieproject; zie de toelichting voor een uitleg over de berekeningswijze. Totale investeringskosten (som van 4.1 t/m 4.7) * (a) Referentiekosten * (b) Extra investeringskosten * (a)-(b) Niet primair beoogde besparingen * (d) Niet primair beoogde extra opbrengsten * (e) Totaal * (d)+(e) Subsidiabele projectkosten * [(a)-(b)] [(d)+(e)]BSE-subsidie (percentage subsidiabele projectkosten) - demonstratieproject: 40% t/m 454 000; 25% vanaf 454 000 - marktintroductieproject: 25%. 4.8a Berekening maximale steunintensiteit Milieu steunkader Berekening van het steunbedrag dat op grond van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu (PbEG 2001, C 37) is toegestaan. Deze vraag alleen beantwoorden in geval van een aanvraag om subsidie voor een demonstratie- of marktintroductieproject. Zie de toelichting voor een uitleg over de berekeningswijze. Investering A Totale investeringskosten (A1 + A2 + A3) *A1 Investering *A2 Risicotoeslag (20% van A1) *A3 Kosten stilstand en/of productieverlies *B Extra exploitatiekosten (netto contante waarde over een periode van vijf jaar) *C Extra besparingen en opbrengsten (C3 netto contante waarde over een periode van (vijf jaar minus C4)) *C1 Netto besparingen op brandstoffen *C2 Netto opbrengsten bijproducten en overige zaken *C3 Correctie besparingen/opbrengsten (80% van C1 + C2) *C4 Correctie testperiode nieuwe technologie& .jaarD Steun (D1 + D2) (netto contante waarde over een periode van vijf jaar) *D1 Exploitatiesteun (MEP/REB) *D2 Overige steun *Referentiesituatie E Referentie-investering *Maximale steunA+B-C-D-E *Maximale steunintensiteit (40%) * 4.9 Communautaire normen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, onder c, van de BSE. Vraag 4.9 alleen beantwoorden in geval van een aanvraag om subsidie voor een demonstratie- of marktintroductieproject 4.9Betreft het project een aanpassing aan een vastgestelde dan wel een van toepassing zijnde communautaire norm? Vul in ja of nee *Betreft het project een aanpassing aan een nationale norm die minder zware of gelijke eisen stelt als een communautaire norm? Vul in ja of nee *Betreft het project, bij afwezigheid van een communautaire norm, een aanpassing aan een nationale norm, waarbij de aanpassing plaatsvindt na de in de nationale norm vastgestelde uiterste datum van aanpassing? Vul in ja of nee * Begroting van de kosten per jaar 200320042005200620072008Totaal4.1*******4.2*******4.3*******4.4*******4.5*******4.6*******4.7*******Totale projectkosten:******* 4.11 Zijn reeds verplichtingen voor het project aangegaan? Vul in ja of nee en zo ja, geef hieronder een toelichting* * 4.12 Is voor het project of een onderdeel daarvan nog een andere subsidie vanwege het rijk of de Commissie van de Europese Gemeenschappen aangevraagd? Vul in ja of nee ;* indien jaWelke subsidieregeling?:*Subsidiebedrag: *Is deze subsidie reeds verleend of verstrekt?Vul in ja of nee *Zo ja, geef hieronder een toelichting * 4.13 Overzicht financiering project Specificeer de bijdragen van derden, met vermelding van de naam van de derde(n) en de hoogte van de betreffende bijdragenTotale projectkosten:*Gevraagde subsidie in het kader van de BSE (in geval van demonstratie- en marktintroductieprojecten na de MSK-toets, zie 4.8a)*Eigen bijdrage:*Bijdragen van derdenVan rijkswege of van de EU:*Overige bijdragen van derden:* 4.14Hieronder heeft u ruimte voor opmerkingen, eventueel in aanvulling op eerdere vragen * 5 Bijlagen Als bijlagen dient u bij dit aanvraagformulier te voegen: uw laatste jaarverslag offertes eventueel machtigingen 6 Ondertekening De ondertekenaar moet bevoegd zijn de aanvrager te vertegenwoordigen. Indien dit formulier wordt ondertekend door een ander dan de aanvrager, dient een machtiging van de aanvrager te worden bijgevoegd. Plaats: .................................................... Datum: .................................................... Handtekening: .................................................... Toelichting Besluit Subsidies Energieprogramma s model BSE 2003 In deze toelichting wordt een aantal vragen uit het aanvraagformulier toegelicht. Tevens bevat deze toelichting de instructie voor de projectbeschrijving (paragraaf 3). Vul het aanvraagformulier volledig in. Houd, bij gebruik van een elektronische versie van het formulier, het model aan, dan wel de indeling in paragrafen inclusief de daarbij behorende nummering. Wijzig de nummering niet. Dien de aanvraag op schrift en door de aanvrager ondertekend bij de betrokken uitvoeringsorganisatie in. Op de programmateksten staat het adres aangegeven en de periode waarbinnen de aanvraag ontvangen moet zijn. Het is niet toegestaan de aanvraag per fax in te dienen. 1 Algemene projectgegevens 1.3 Projectcategorien In het Besluit subsidies energieprogramma s (BSE) worden de volgende projectcategorien onderscheiden: haalbaarheidsproject: een samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit een analyse en een beoordeling van de mogelijkheden om een apparaat, systeem of techniek te ontwikkelen of in de praktijk toe te passen; onderzoeks- of ontwikkelingsproject: een samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het vermeerderen van technisch of wetenschappelijk inzicht ten aanzien van een apparaat, systeem of techniek, of gericht op het geschikt maken van een apparaat, systeem of techniek voor toepassing in de praktijk, niet zijnde een praktijkexperiment; praktijkexperiment: een samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit het treffen van technische of beheersmatige voorzieningen, voor zover geheel of nagenoeg geheel bestemd voor het vergroten van inzicht in de geschiktheid voor toepassing in de praktijk van een apparaat, systeem of techniek, alsmede de daarmee samenhangende activiteiten, geheel of nagenoeg geheel gericht op het verbeteren van die geschiktheid; kennisoverdrachtproject: een samenhangend geheel van activiteiten, gericht op het overdragen van kennis en informatie aan een bepaalde doelgroep; demonstratieproject: een op bescherming van het milieu gericht samenhangend geheel van activiteiten die een technisch en economisch risico inhouden, waarbij die activiteiten bestaan uit het bij de aanvrager treffen van energiebesparende maatregelen of maatregelen die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen met behulp van: voor Nederland nieuwe apparaten, systemen of technieken, of een voor Nederland nieuwe toepassing van apparaten, systemen of technieken; marktintroductieproject: een op bescherming van het milieu gericht samenhangend geheel van activiteiten, bestaande uit het in Nederland bij de aanvrager treffen van energiebesparende maatregelen of maatregelen die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen bevorderen met behulp van apparaten, systemen of technieken die reeds eerder zijn gedemonstreerd, maar die in Nederland nog niet gebruikelijk zijn. 2 Gegevens aanvrager 2.5 Kleine of middelgrote onderneming Een kleine of middelgrote onderneming in de zin van verordening (EG) nr. 70/200 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen (PbEG 2001, L 70) is een onderneming die: ten hoogste 250 werknemers heeft, en fwel een jaaromzet heeft van niet meer dan 40.000.000, f een balanstotaal heeft van niet meer dan 27.000.000, en waarvan niet meer dan 25% van het kapitaal in het bezit is van n of meerdere ondernemingen die niet aan deze definitie voldoen, met uitzondering van publieke investeringsmaatschappijen, participatiemaatschappijen of, mits geen controle wordt uitgeoefend, institutionele beleggers. 3 Projectbeschrijving Bij de projectbeschrijving dient de volgende indeling te worden aangehouden, inclusief de daarbij behorende nummering. Elk punt is kort toegelicht. Voor projecten in het kader van de regeling Ondersteuning Transitie-Coalities kunt u gebruik maken van het bijgevoegde formulier Bijlage 1, Projectbeschrijving . In dit document is een specifiek op deze regeling gerichte toelichting opgenomen. 3.1 Naam van het project (gelijk aan het antwoord op vraag 1.1) 3.2 Doelstelling Geef een beknopte formulering van de doelstelling van het project. Geef een complete beschrijving van de doelstelling van het project. 3.3 Beschikbare informatie Beschrijf kort de reeds beschikbare informatie met verwijzing naar de toegankelijke informatiebronnen bijvoorbeeld: literatuur, relevante correspondentie, eerdere projecten van uzelf of anderen). 3.4 Octrooi Uitsluitend in geval van een haalbaarheids- of onderzoeks- of ontwikkelingsproject (zie vraag 1.3): geef aan of u met betrekking tot het onderwerp van het project en de daarin te hanteren technieken een octrooisearch hebt uitgevoerd en zo ja, wat daarvan de resultaten waren. 3.5 Werkzaamheden, werkwijze(n) Geef een beknopte beschrijving van de werkzaamheden en werkwijzen. Geef een complete beschrijving van de werkzaamheden en werkwijzen per fase van het project, inclusief onderzoeksmethoden en toe te passen technieken. De fasering van de werkzaamheden dient terug te komen in de tijdplanning (3.8) en de begroting (paragraaf 4). Geef ook aan waar de werkzaamheden worden uitgevoerd. 3.6 Beoordelingsaspecten Geef aan in hoeverre uw project volgens u voldoet aan de in het BSE-programma genoemde beoordelingsaspecten, voor zover die voor uw project relevant zijn (bijvoorbeeld potentile energiebesparing, nieuwheid, milieuverdienste, technisch/economisch risico). Doe dit gekwantificeerd als dat mogelijk en relevant is. 3.7 Resultaten Beschrijf de resultaten die u beoogt met de onder 3.5 beschreven werkzaamheden, ook per projectonderdeel. Vermeld daarbij ook aan welke eisen de resultaten volgens u moeten voldoen (bijvoorbeeld mogelijkheden voor techniekontwikkeling, voldoen aan milieunormen). Kwantificeer deze eisen als dat mogelijk en relevant is. Geef tevens een beschrijving van de informatie die met het project aan de bestaande kennis wordt toegevoegd en de verwachte maatschappelijke consequenties van het project. 3.8 Tijdplanning Geef hier de opbouw van het project in de tijd weer, tenminste de fasering (vergelijk 3.5) met de overeenkomstige mijlpalen. Laat deze fasering in de begroting terugkomen, zodat de kosten per fase van het project zichtbaar zijn. 3.9 Subcontractanten Geef een overzicht van eventuele subcontractanten met vermelding van de delen van het project die zij onder verantwoording van de aanvrager uitvoeren. Deelnemers aan het project die belang hebben bij de resultaten van het project worden niet als subcontractanten beschouwd. U kunt hun gegevens opnemen onder 3.10. 3.10 Overleg en samenwerkingsstructuur Beschrijf de cordinatie-, overleg- en samenwerkingsstructuur ten behoeve van dit project. Vermeld hier ook de deelnemers aan het project die belang hebben bij de resultaten van het project (vergelijk 3.9). 3.11 Rapportage Geef aan hoe u de betrokken uitvoeringsorganisatie over het project zult rapporteren; geef daarbij een tijdplanning aan, alsmede de vorm van de rapportage (tussen-, concepteind- en eindrapportage). Houd er rekening mee dat voor de betrokken uitvoeringsorganisatie de eindrapportage een wezenlijk onderdeel van het project is. Denk daarbij ook aan een samenvatting. 3.12 Kennisoverdracht Beschrijf voor welke doelgroepen de resultaten van het project bestemd en van belang kunnen zijn. Geef concreet aan op welke wijze u zelf kennis over het project en de resultaten daarvan over zult dragen aan derden. Geef aan of u bereid bent mee te werken aan kennisoverdracht door de betrokken uitvoeringsorganisatie en/of door derden. 4 Financile gegevens project Het is de bedoeling dat u een overzichtelijke en gespecificeerde begroting opstelt van de kosten van het project. Volg daarbij de gegeven uitsplitsing over de diverse kostensoorten. 4.1 Bij deze vraag kunt u loonkosten, een opslag voor algemene kosten en andere kosten van arbeid opgeven. Daarbij is het volgende van belang: Als het project wordt uitgevoerd door meerdere partijen, die alle een belang hebben bij de resultaten van het project, dient u ook de loonkosten en de algemene opslagkosten van deze andere partijen onder 4.1 op te nemen. Geef in dat geval aan welke partij de betreffende kosten maakt. De loonkosten worden standaard berekend op basis van het uurloon van de betrokken medewerkers volgens de kolommen 3 en 4 van de loonstaat, verhoogd met sociale lasten en uitgaand van 1600 produktieve uren per jaar. De opslag voor algemene kosten bedraagt standaard 40% van de loonkosten. (Berekening van loonkosten en opslag algemene kosten conform artikel 4, eerste lid, van de BSE). Uitsluitend in geval van een haalbaarheidsproject of van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject kunt u, ter beoordeling van de betrokken uitvoeringsorganisatie, in afwijking van het bovenstaande het uurloon en de opslag voor algemene kosten berekenen overeenkomstig een voor uw gehele organisatie gebruikelijke en controleerbare methodiek (berekening op grond van artikel 4, vijfde lid, van de BSE). Vul bij 4.1.1. ja in als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken; vermeld dan tevens het aantal in uw berekening gehanteerde normuren. Vul bij Andere kosten van arbeid de kosten van arbeid ten behoeve van het project in, die niet in de vorm van loonkosten worden gemaakt. Ten aanzien van dergelijke kosten kan een redelijk bedrag tot de projectkosten worden gerekend (art. 4, tweede lid, van de BSE). Het gaat hier om de niet als loonkosten aan te merken kosten van de inzet van arbeid van een of meer natuurlijke personen die zelfstandige ondernemer zijn. Specificeer de loonkosten, per fase of onderdeel van het project, naar het aantal direct betrokken werknemers, het aantal uren en de loonkosten per uur. Geef een soortgelijke specificatie per fase of onderdeel van het project voor de andere kosten van arbeid naar het aantal betrokken personen, het aantal uren en de kosten per uur. Licht deze laatstgenoemde kosten per uur op een aparte bijlage nader toe. Vul onder het kopje categorie/kwaliteit de categorie of kwaliteit (functie, opleiding, etc.) van de betreffende werknemer in; u kunt eventueel een definitie van de categorie of kwaliteit toevoegen. 4.2 Neem hier de kosten op van de materialen en hulpmiddelen, die ten behoeve van het project verbruikt worden. Bereken deze kosten op basis van historische aanschafprijzen. Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Zie hierna de definitie van een groep volgens de BSE. Op grond van artikel 1 van de BSE is een groep: een economische eenheid, waarin organisatorisch zijn verbonden: 1) een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon die direct of indirect: meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verschaft aan, volledig aansprakelijk vennoot is van, of overwegende zeggenschap heeft over een of meer rechtspersonen of vennootschappen, en 2) laatstbedoelde rechtspersonen of vennootschappen. 4.3 Neem hier alleen de aanschafkosten op van kapitaalgoederen die uitsluitend voor dit project gebruikt worden. Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Voor definitie van een groep zie de toelichting bij vraag 4.2. Indien machines en apparatuur worden aangeschaft door middel van een lease-overeenkomst, dienen de projectkosten berekend te worden conform het bepaalde in artikel 4, derde lid, van de BSE. Geef in de tabel aan bij welke machines en apparatuur sprake is van lease. Voeg relevante offertes en prijsopgaven (evt. uit catalogi / prijslijsten) toe, of geef aan wanneer deze worden nagestuurd. Stuur in ieder geval een offerte mee als de aanschafkosten een substantieel onderdeel van de projectkosten vormen (als richtlijn: > 25%) of om een groot bedrag gaan (als richtlijn: > 25 000). Als dat nodig is om het project en de projectkosten te beoordelen kan de betrokken uitvoeringsorganisatie u verzoeken om ook bij lagere bedragen offertes toe te zenden. 4.4 Bereken de afschrijvingskosten op basis van historische aanschafprijzen en een lineaire afschrijving over een levensduur van 5 jaar (60 maanden) en de duur van het gebruik voor het project. Vul bij afschrijvingskosten de afschrijvingskosten in, evenredig aan de duur van het project. Schematisch: afschrijvingskosten = (aanschafwaarde) x ((maanden gebruik in project) / 60) x (% gebruik voor project). Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Voor definitie van een groep zie de toelichting bij vraag 4.2. Indien machines en apparatuur worden aangeschaft door middel van een lease-overeenkomst, dienen de projectkosten berekend te worden conform het bepaalde in artikel 4, derde lid, van de BSE. Geef in de tabel aan bij welke machines en apparatuur sprake is van lease. 4.5 Geef hier gespecificeerd de kosten op van voor het project noodzakelijke kosten ter zake van kennisverwerving en/of intellectuele eigendomsrechten (bijv. octrooi). 4.6 Geef hier gespecificeerd de kosten op van werkzaamheden die u aan derden uitbesteedt. NB: wanneer het gaat om partijen die ook belang hebben bij de resultaten van het project, worden ze niet als derden beschouwd. Zie de toelichting bij vraag 4.1. Bereken de kosten exclusief winstopslagen bij transacties binnen een groep. Voor definitie van een groep zie de toelichting bij vraag 4.2. Voeg relevante offertes en prijsopgaven toe, of geef aan wanneer deze worden nagestuurd. Stuur in ieder geval een offerte mee van derden die in uw opdracht werkzaamheden voor het project gaan verrichten wanneer het gaat om een substantieel onderdeel van de projectkosten (als richtlijn: > 25%) of om een groot bedrag (als richtlijn: > 25 000). Als dat nodig is om het project en de projectkosten te beoordelen kan de betrokken uitvoeringsorganisatie u verzoeken om ook bij lagere bedragen offertes toe te zenden. Kosten van een accountantsverklaring worden niet tot de projectkosten gerekend. 4.8 Op grond van artikel 4 van de BSE geeft u aan welke kosten als projectkosten aangemerkt mogen worden. Om tot de extra investeringskosten te komen dienen de kosten van de referentiesituatie hierop in mindering gebracht te worden. De referentiekosten dient u zelf te verstrekken en goed en duidelijk te onderbouwen, bv met offertes. Indien uw project ook een capaciteitsverhoging betreft, dient u de referentiekosten te baseren op deze nieuwe capaciteit. Om tot de subsidiabele kosten te komen dient u de besparingen en extra opbrengsten die met het project gemoeid zijn in mindering te brengen op de extra investeringskosten. Onder besparingen wordt het volgende verstaan: als de investering, ten behoeve van het milieu, kostenbesparingen oplevert die niet primair hiermee beoogd worden dienen deze in mindering te worden gebracht op de extra investeringen. Bij energiebesparingsprojecten is de energiebesparing het primaire doel van het project. Deze besparing behoeft dan ook niet in mindering gebracht te worden op de extra investering. Het betreft de eventuele besparingen die gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de ingebruikneming van de technische voorzieningen zijn behaald. Onder besparingen worden in ieder geval begrepen kostenbesparingen zoals lagere onderhoudskosten. Onder extra opbrengsten wordt het volgende verstaan: opbrengsten van bijproducten dienen in mindering te worden gebracht op de extra investeringen. Het betreft de eventuele opbrengsten van bijproducten gedurende een termijn van 5 jaar vanaf de ingebruikneming van de technische voorzieningen. Als bijproduct wordt beschouwd het product dat ongewild vrijkomt terwijl techniek / investering daar niet primair voor bedoeld is. 4.8a Op grond van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu moet bij elke subsidieaanvraag worden berekend wat de maximale steunintensiteit is die voor de betrokken investering is toegestaan. Dit bedrag moet worden vergeleken met de berekening van de subsidie op grond van de BSE. De BSE-subsidie mag het bedrag van de maximale steunintensiteit niet overschrijden. De kaderregeling is voor de BSE alleen van toepassing op demonstratie- en marktintroductieprojecten. De voor steun in aanmerking komende kosten op grond van de kaderregeling, zijnde de extra investeringskosten, worden berekend door op de totale investeringskosten de kosten van een investering in een referentie-situatie in mindering te brengen. De investering bedoeld in onderdeel A1 betreft alle investeringskosten die u maakt bij de uitvoering van het project. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van grond, gebouwen, installaties en uitrustingen die deel uitmaken van het project. Ook de kosten van kennis, zoals licentiekosten en de kosten van aankoop van octrooien kunnen deel uitmaken van de investering. Bij onderdeel A3 neemt u de kosten op van stilstand en/of productieverlies in de opbouwfase en de demonstratiefase van het project. De totale investeringskosten moeten worden gecorrigeerd naar de laatste dag van het eerste jaar van de investering. Het disconteringspercentage dat u daarbij moet gebruiken is te vinden op: http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/others/reference_rates.html. De extra exploitatiekosten in onderdeel B worden berekend aan de hand van de netto contante waarde over vijf jaar met behulp van het Europese disconteringspercentage. De kosten die u bij de berekening kunt meenemen zijn de extra verwachte jaarlijkse kosten ten opzichte van de referentiesituatie, zoals kosten van onderhoud en inspectiekosten, kosten van reparaties buiten normaal onderhoud, verzekeringskosten, administratie- en beheerkosten, ontmantelingkosten en kosten van verplichte meetprogramma's. Bij onderdeel C worden in de berekening alleen meegenomen de besparingen en opbrengsten die bij de aanvrager zelf, of indien sprake is van een samenwerkingsverband, bij de deelnemers aan het verband gezamenlijk worden gerealiseerd. In de berekening van de BSE-subsidie in onderdeel 4.8 dient u de niet primair beoogde besparingen en de niet primair beoogde extra opbrengsten in te vullen. In onderdeel 4.8a is het de bedoeling dat alle besparingen en extra opbrengsten als gevolg van de investering in de berekening worden meegenomen. Bij C1 moet u de netto besparing op brandstoffen weergeven. De besparingen/opbrengsten van bijproducten in onderdeel C2 betreffen besparingen/opbrengsten van andere producten dan het hoofdproduct van het proces als gevolg van de investering. Hierbij kunt u denken aan een afvalstroom met restwaarde, reductie van grond- en hulpstoffen of bijvoorbeeld een besparing op dakbedekking door het gebruik van zonnepanelen. Bij de post overige zaken kunnen besparingen op onderhoud als voorbeeld worden genoemd. Bij onderdeel C4 mag een correctie op besparingen en opbrengsten worden toegepast op projecten die betrekking hebben op nieuwe technologie. De testperiode mag in mindering worden gebracht op de periode van vijf jaar waarover de besparingen en opbrengsten in andere gevallen netto contant gemaakt moeten worden. Als het niet mogelijk is om op basis van concrete gegevens de testperiode vast te stellen dan kan voor projecten op het gebied van duurzame energie worden uitgegaan van een periode waarin de capaciteitsbenutting niet volledig is. De capaciteitsbenutting dient u uit te drukken in een percentage per jaar. De percentages dienen te worden onderbouwd met een berekening. Bij de berekening van de netto contante waarde moet gebruik worden gemaakt van het Europese disconteringspercentage. Onder D2 dient u de som van alle voor de investering ontvangen generieke steun, zoals de Energie Investeringsaftrek, op te nemen. U dient alleen die steun te vermelden waarbij geen rekening wordt gehouden met de onderhavige BSE-subsidie. Onder een referentie-investering moet worden verstaan een investering die in technisch opzicht vergelijkbaar is met uw investering, maar die een lager niveau van milieubescherming biedt dan uw investering. Bij de bepaling van de referentie-investering dient van eenzelfde capaciteit te worden uitgegaan als bij uw eigen investering. Wanneer een investering bestaat uit het toevoegen van een nieuwe technologie aan een bestaand proces, dan zal er geen referentie-technologie zijn en zal de referentie-investering dus nihil zijn. Voor investeringen in duurzame energie kan als referentie een stoom- en gasturbine (STEG) van 64 294 per GWh/jaar worden gebruikt. Wanneer een STEG als referentie wordt gebruikt geldt dat de jaarlijkse exploitatiekosten 3% van het investeringsbedrag betreffen. Deze exploitatiekosten dient u bij de berekening van B te gebruiken indien voor de referentie een STEG wordt opgevoerd. AANVRAAG SUBISIDIE ( Subsidieregeling BSE Ondersteuning Transitie-Coalities Pagina PAGE 16 van NUMPAGES 16 AANVRAAG SUBISIDIE ( Subsidieregeling BSE Ondersteuning Transitie-Coalities Pagina PAGE 1 van NUMPAGES 16 `b$$ˆĈƈ z|~jʊ̊.$$n &+Dv.0268:<D |~ڍ$$<$$F4Fh*# 6:<>d@$$F4Fh*# $:$$F-Fh*#\v5p@$$F4Fh*# D$EƀsF$@$$F4Fh*# "RVXZ\`zpzxx@$$F4Fh*# @$$F4Fh*# $ \dfАL$$F4\!*#b; $ 4TVX\^`bjq<$$F+4Fh*#$L$$F4\!*#b; j‘đƑ"*,.0b``L$$F-4\g* *# L$$F24\g* *# $ 024`bjTx@@$$F4Fh*# ?$$FFh*# $ ؒܒޒ<vD$EƀsF@$$F4Fh*# $&*,.FJ`z@@$$F4Fh*# $@$$F4Fh*# JLNޓ6:<>TXZl8x<$@$$F4Fh*# Z\^f "$&DHPL$$F4\g *#? N $ HJLN`dfhjr8b``L$$F4\g *#? N $L$$F4\g *#? N ҕ֕4yL@$$F4Fh*# $?$$FFh*# $ ֕ؕڕ $XzD@$$F4Fh*# $@$$F4Fh*# $&(>BDFnrtv<z`z\z<@$$F4Fh*# $@$$F4Fh*# –ޖNPR|Hd$1$$F340h*# @$$F4Fh*# $ƙ68:dhd$1$$F40g*# $@$$F4Fh*# hjlnvĝd$1$$F/40g*# $@$$F4Fgd*#  ĝƝȝʝҝΟ $1$$FC40g*# $@$$F4Fgd*#  LNbdflr$@$$F34Fgd*# rtvxȥ̥ΥХҥôsL$$F4\g M*#? {  $<$$F04Fg *#? B 6ԧګܫԬ>@hp68ln>ȶ޶\(Hpƹ*Fb:tFJ$@ (`Bj `pPmH 56CJmH5CJOJQJ>*656B*CJOJQJ OJQJnH5S¨ƨȨʨިګܫԬr$dd<$$F4Fg *#? Brtvx:hp(L$$F:4\& *#ld 'y $$<$$FN4F& *#ld :<>@bfhjnİXywwG$$F4\& *#ld 'y$<$$Fj4F& *#ld &4BDFHLPTX\`<M$q$$lִeu u#$ `bdfjnrvz~<}zzzzzzz$M$|$$l4ִeu u# ~<}zzzzzzz<}zzz$M$|$$l4ִeu u# ıȱ̱бԱرڱ<z<M$|$$l4ִeu u# $ڱܱޱz<|$$l4ִeu u# $M$ "&*.246<zlzM$|$$l4ִeu u# $6dhjl"&*.2r$<$$l)4Fe#M$@$$l4Fe# $$ p# 26:<>@DHLPTX<zM$|$$l4ִeu u# $ XZ\^bfjnrvxz|<}zzzzzzz<}zzz$M$|$$l4ִeu u# zM$|$$l4ִeu u# $Pr<$$l4Fe#$$ p#M$@$$l4Fe# >p G$$l4\ #B $@$$l54Fe{#  " b L$$l4\ #B L$$l4\ #B $ "&(*.268:>BF b L$$l4\ #B L$$l4\ #B $ FHJNRVXhjn b0L$$l4\ #B  $L$$l4\ #B  np\^f0$@$$l4F# 0248<@DH0$]$$lC4ֈ" 1#HJLPTX\`0$d$$l4ֈ" 1# `bdhlptx0$d$$l4ֈ" 1# xz|0$d$$l4ֈ" 1# 0$d$$l4ֈ" 1# ¸ĸƸpƹ0VTTRT@$$l4F"#\ $d$$l4ֈ" 1# ƹȹй&Jj|H~$$l4 = r S#SnnnnS$ $(,0468<@DHsH$$l4 = r S#SnnnnS $ HLPTXZ\`dhlptxsH$$l4 = r S#SnnnnS $ x|~sH$$l4 = r S#SnnnnS $ ĻvHsssssssss$$$l4 = r S#SnnnnS Ļƻֻػܻ޻v0sss2@$$l4FS#S $$$l4 = r S#SnnnnS ޻b¼ "&* E$$l\ #\ _ 9 $M$*,.26:<>BFJ ] L$$l4\ #\ _ 9 $M$L$$l4\ #\ _ 9 JL\^bdfh:<D0iggegg@$$l4F#\i9 $M$L$$l4\ #\ _ 9  Df d L$$l4\ #\ _ 9 M$E$$l\ #\ _ 9 $ ľȾ̾ξоԾؾܾ޾ M$L$$l4\ #\ _ 9 $0igge@$$l4F#\i9 M$L$$l4\ #\ _ 9 $ tv~ E$$l\ #\ _ 9 $M$ ] L$$l4\ #\ _ 9 $M$L$$l4\ #\ _ 9  "$FH0iggegcg@$$l4F#\i9 $M$L$$l4\ #\ _ 9  H&,>@l<$$F4F*#2G$&(`bhT$<$$F4F *# ,y B~nX`^\^^&$$F4*#p#$d$ `0Jt Oy$ `0Jt OyG$$F4\ *# ,-L n dfnprXL$$l4\S# ` $$$$BJLNb`L$$l4\S# $L$$l4\S#  NP]L$$l4\S# L$$l4\S# $$$ ,468:.68:<L$$l4\S# $*,8::<8XZjljlxz|"$DF,.|JNVnr^\`d@BFr| 4LCJ B*CJEH 5CJEHCJEH 6CJEH56X:<DFH@ZL$$l4\S# $$ p#L$$l4\S#  $`$ p#L$$l4\S# $ $&DZ\dfh_L$$l4\S# $$L$$l4\S#  bPRZ68:fjthq$1$$F440h*# $ p#L$$l4\S#  jlnjlnhFL@$$F4Fh *#' $1$$F540h*# $@$$F4Fh *#' DFHtxz|~h~yyyM$ & Fa@$$F4Fh *#' $1$$FQ40h*# $ $(,04Lq$$lִC 3##0M$46>BFJNRVZ\dhlpLLM${$$lִC 3##0 ptx|LL{$$lִC 3##0 M$L{$$lִC 3##0 M$ L{$$lִC 3##0 M$ FJNRVZ^bM${$$lִC 3##0 bdfh^b}z$${$$lִC 3##0 bdfjlnp"4$$F40F*# $$4$$F$40&*#l "$&FNPRXzw$@$$F4FSF*# $@$$F4FSF*#` ,.0468:~~~~~~||yyy$4$$F40F*# $G$$F4\SF*##  P\@$$l4F #  $<$$l4F #  FJLN΀<$$l4F #  $1$$l40 # HJLPRTVnrsr }>@@@@@@/$$l0#9$M$@$$l4F #  r,Z\^`bd @& }>@@@@@@ }>@@@@@@ & FUr }>@@@@@@.0`bdL<`~BDFr & F` & Fd@& }>@@@@@@rt@x, & FW*$ p *$ p5*$ b = 'QMm=] = ] } -M,r & Fz|   46R*$ p & FZ & FY & FX*$ p*$ p & FX *$ pJL<>^8:h, ! !!L!N!""#& & F\ "*$p p *$ p & F[L>^8h!L!N!""|55R;T;^;2C*5CJCJ5?&)\-03z5|5778p99>::R;T;`?b?0C2CEEdFfFIIJJ & F_ " & F\JLLMMQRR4V6VWW\\`` ` ``eekkotzvzB~D~ ""BDJLRTXZ\^`bdfhjl$# 0&P . A!"#$o%nLBฤf* PNG IHDRhlgAMAfPLTEƽ¹ݝ׏ҁseWI;u-ka pHYs ~IDATxZۂ R#t_ZJ2C zIN6I-'b=XUkZٳg!HaM83Sn#vAPUa0`L4Q=A0L6ԏdKd`K%pM+=-e9'i6z}g!&TKع0 8M(^~,;# #Ad\_peW'J?ŀ/N < i _ f 3Uߑ%@ak4(PEA$ *׈~ "> $*)!} yu #HODIA#ѧGQ Wp& b7m>9X#(G(a-bFЎ#^Ya8~QRӣ7XQ"):oIbDi|==q,~)8F]%h!{ -!!Cd(/&Cdh;~Ðf}oFgIENDB`nzha:$Du*:!a^_xΏxRPNG IHDRJ `gAMA IDATx]=]u]7##HЁh:Ui* (MRvtN 4L<Pt4TQMFE@5bFY#Rsޛ %bx?w^w}Γ0a„ 'GGWL3i绋z iй/wMl`?|^ E0a„ &L`"F&L0a„ M0a„ &8&b4a„ U`O?{;/ڐ r0 &L(c~e„(^&L0)=ޚЄ Oф 9V-?-k8weЩK|FO;z 0H"^;P@(X@@!H`rP!( )/O@V+( "vfA(hV` 1 &V)'X; A '~e4*0@0B $#` 5DpKP@R#0ŝ`O F,ޅ 3@0%o1v Pmt"~7be D1y ӀK-0g`,Y8o1ϡRG-g.fwj @D6P*B:םpBG,뗖-P޼۔Sgo7p/oՊѫgq('@6"(, AJD Y' 3-_`KoǻC:C@TxW fCl-F!'^(1W`j%pߊZ!4T*Qz4*bT PщVh69lyq"@կQɓ<AYJ uvh@ |HJfI{;͇OO$8:8uԗ_a\*oo--9Wpv^.\}*-޽ů|^{M,6|#LU?"+E懀@I ̺|EƸ,A B Һ "gQ߂ [ H*`@ 4Ljy"?"$I >k@zKKB\q < ~71Yc' HƨޭXb#};5j,FOYYՂBcҏ`v S(CI:ng'ҤK03ze@6@ $fZSI’2XjaCժi]p_?ޮ7x{ -ctyg{Uh\j.y78-qbyg{}kGoo]jtW~׬ >?r#z]&y{+Nf6לT-c]:Y?q&Gk+YǏ?wʞo`WϯdEԞG:a_ZʊGk6aE8zg[?Vޘ@=ֶ /%V#g*3` )Eo_:6xd%"΀ uG-+ؘ2=l} t 05[JX'b$[D`FFH0$ lt\O|?8*1jta&5cJZ=k-c~s-8|Elmҟ`%ve25!AM h9ci*"s*N%&eW1#(BKG淞5֨'L6ui|@zܕBLPP}}"bF9C0x~*}*$ d% Ew²̎~xuT69ǿ>f~xZ`Oo^Yosg!@? +xV_7V6#^B{cno-9tZO'XWZR!c-v7\ B5xhOOP-yTZI/KsQR)$J.8SA٘iAN\BMlwP0VY5t ^"[~Ϛ8NoF:mw>cbD-{sZ1ai~C\h,)z(^La#PܧDRaX`c~ƚѦT$jeXNL%;GZ>ydφ:Ub2>v}y\!RQKjiJH7$b"EϑT4D~vҋ: ;j5"i'ןU}x{k}?Z5O5ܽ`p4eT} I& j`3VhbouIX@0wn5 !£[E%RdJRFMD F">tA="tu )dT"&v^5t)ENF^<H$F<*ęn ؈Gg5Ar$EQE.ᓔ<1@c иj;r's4sHל<dJK9]'2}.t֫ю1b{5(ضs֖>$:2P_J$e2z!9S_c u4!o7?/N8y.7~⑃sqIZx2%'Vxf dEg/.ˮY&-a?}0=Qvu7ޥ{l^0'Ȅ /-VJ˭}(3p-gjWV1۱h4@FzH fNfXm8Ylpㅽշdh$VUCk9dK_)K}]=N(4Up e+BuV=4eB<J]lFH cc] IJ{n2VA vRɤ%WvT&o9] |dٸJR =P9Dʲub|9=+Q&@Ă}7bE;u* C }%XJ|ϝB)F|CXޟf/,9&/kt`qly{_ԜxI ^,ܱUE{v񂇟p_۵/_VvzvNFi=k鯾},m^,|+׋Ͳq7qmҾъs@.]ζn{>?@3ʛ`o{ ̎^f14$%XZ4"[4̗FR@6[HUBD1U[Nʯv#wՅ`<:I"5%byn61(Q㋒8T]VHH)CWS",\c8=o)'H"3Y_` Gl&XEPīUtA>"`w8iP,aLOO3{*?DK&=r1|sUZˢ|iD-jx,Y+Y\_90۴QR'\XNE|$OEv]6!UBx[?$kеzڝm'v/9v}s]|ci߻_ 2vu|3~ooŞc:-b])9'H^B.Z9R ! !cQLkf1*bQ(_y ȗa " ,̔t/*dLgZ#|$u(2Ouؠ7kX S/Hr @q(ZTo!{F}BmSQQcp67,=B &L -+TFʘC嶈,mUG5c!lF魘AcAkr˅<5м=Lg2,t6ڇ+|I=g>ij J7( $Fy#n<5Up!o}=Sŭ;5qP^xwv|~MeTZ%n/x]8vŵxǻ%mr{`VwnL! n+uCccuzu5Y[mSK%*fS3QJ Oܷ+"Khor:քj1l}K (g\qzUW-+ul*dHWenԤ'p6ں(NN&G=ۑ9 b*L Kg^Ak= 7 A `k,6Hlѧ._5mPA"AUYIA>|dR L"9L qR*=s^<ЂNz$tnwW8O7"S~Q-YǷ<Yׁi@fjLezV^TGd&l+$m^JωGX2G&z4[a0C( \T`(؁d$P/0'X#zHK|NrT"PYR&HPRكQϗ$3 ޳@3c퟿^/z_:&8-ƾ O 9@oظ~ ^i)EFPP ?SeŋCOkțppxq'/*dA.D9p51a1A:fInRQh9xεVۛLKyJm utHA+ـf p'40 g,}Zl04γ ߲rj>sE!OTN2d׌}ie4.>ybycN HO3ݨ {dbΣ̃c:MfJͽ";թh'"e]SUoH_\0Ccttx^쌃z~{·opu}P\Z#ux>4!9tE9=xKR_j_#' Tf EL~hG+r'׈XPlK&jAR8D]Uvo2(5U=q[eӊYRHUr0,N)B*!4Su/h[lS^?[F9Cz$R2A0b |N1EU`iG.)1 r8C臆lk:\:»bRM[ܝ-0V)AYO$н93qp9g5L)wL*$M~ rMik)|_0Ǔ?l,>02[d_}W(^/_{.pǟ__|r\D!alh&T:' 2tg,Xds\iEe\xd+R !p8ԝ}"̟>aȒ(MȢ!2 TjV\SnTSw"ROTp Q<7f-1b6ߘ;"6Id_הEڜO@E.{\Cm;KJԺEl浍YlqfܺǟgG=zi({ң?z_~ ˌ~o@c"72yY; tIJqhx*w0ay7`e딳0he6 .lpAY0*y 5yygѻT{NIy$g56-i46{W a~݅o8CO3'8l I^OhŻ Xi-͸ͮhSBߑ ]eLi9ر{ s{0n3n'D6C4A'2'M]6ق׆[0 o jꚜQnfHu4ƵRn IDAT2[FWzGrP?~w{ ':*S~cq$`a%Tɛq8$AHD,.hZRJtJRZWg1\l]Weh x >*06Z*cBz%E6VV4dI7BE|yrg4r3rq"qU5Znc6& AO nL 38PT&Gޛ!|$ݪ-ZfuS7 {:sCeSGpP;H-Z6,J 2=5qNi@ ,:dI G*ղ$1PvDC6 :֙}kVܱ4 J?n5Ʒ_ =ո_V^|`2, Xzn(3?^Q?*J«t]FUy=pV8E'WXKTff.}Uy6ȶG˅ATY@%V[1a%?(=r[!XOtIal}{ 7нLܛ67 @Xpv3\vEiǣ:J։dbFs2}:U*XK1j*L`3e $c3zv~bvBxB:w觧b 8 ' @F.=7[dG<[w.?3>'vsi_Kd?߱K{Ɓ|l?tуw~?+K\7}\d0|󸭊 լϙE!au80iŏ+NP~R=\, cCg+cv>N q3]4t慅CČab.QX'-B:kiڹtoTuOSGcf%E茚T8>j,3LND$u-\\JpsonniQm0N@m^ܧ?>3"#zfպe1@0Z-:$%ފfn T VEڏ@>qG_h{䔏z};Yu+4{']5P2#J߼ġ@EJlVʁeTg 8gJʿlԶ6%jUɐ{`pi$h[&4phlv[Б#w' Pt Vqj)'`MU3AppRyi?,Y_rcxooc ShZJڦx 4=-P([(q$8U7^7FkyQ+RĄ I&hь1hh .H;F̖i-uk.[$ ٝV)_"|ѐI9w>[wՈw}|~Vmj1EHG)! &%'8v-&i0*%K՛>ҵTnb2`pp(+HzĂ>'ha'D\v AJd 1*~:y@XHNd'P!]:?3zbx qP#+s+, kB0vfX]B$D%#(9kHATasUyX8*o=CY:&'RNͩ>n;άL c{-j7K?;@ Xot@=W*F{^A`W2{{UX^7k\P+^Uc}/] ԌjLۈ `'[oF 2t&93&ZmFGMgHFkf߅4ڛ^zqm*"4IR`Pߙވs*[%J1S&sA.-QZC,U1" 7b X<9kEF5d;@zXl9jp^%Xޱu$ҴXH&d"bR~) WeAvN$ ``%YF?!#I,)EtSJ;@#ynJ4"R]dth)[<̯j.L2q-:0Ɲ/мʱAvo2/oF_ϸqcS|@S@tuu\n8P#v"wUZd9p2T/J)jWr ܶo!V3j{;Ces-a &*pЍu2#-X '%4 Y.uLM SwI 59 /4I%2)}IK$=zp%V] )yR [hJ=uû"tT#rGʱG ik b`XAXmܔFIP?)HrnV-x6%S8N"N}#^ׁlȷ|v~.}?͟>Lmh{#]cݧTsf DMqpom&:lOI$:cpHbDg̞eN3%^vZp"ĦxNI?QˌO+x<VxwxKoUCEIQCROj{>=neTziƦ I .<;"'FV-u]lhq^ǪF$4 ވN1H` yVހ@b lBW `m$@pB8ݧ8hD$e-4;~3sg7NE62^o' j!${*pBdž6;yEP#rsD"džt*8!L# 1\] 5鄄QDLYz/?0>:=xs"kȇ?$wB@?<[Q{?gs~)f 5CIM󬏼 .D#ԁu( bDZM6qTd AO>pͤ;O}{gj$=wA#-6VitzV6PF2XڞȪaSLX˺ , ګ1#rlʈ FTWH7OFAj* ݘƁ&::rWrمG6\,RTLdd&Kc/zl=Q.ѽ_Вen0фi0 .3(4)=c6if2b8RbAY1$j .ACUN~(~Z621{n':Ttrsacv)Cޱ+^|:N: o'\!NMZs1'Oh)6 #W@;)ع>,x+4Ns1T h%(4Y3[1am#=l0]n<aPjwGz%ը&N c`w0v d7eWFG"fh(؛dtJX*ŶG!,elw6=@ܴ{TgKt8a-*:I55hK`z @ *E$y=SY?Hl7z0)8[;T'!L) ƎB׏n-U1;5o(X2TG;qAuo9_zOm |x5\z򖮽OߖnOWśwdx_7W?t_#z^n|y'H-z' y>u` _j'œPc CH1S841K4ras|{ Dm-z(6$ݦ@$pFaug L@:{ pߐQ]Ԝ,S/o3SiYks a}`jpbXm3e7 Wl(֧ĎX C+=ǭ86`i3mƃ6^DFuaIB=[j 40B( w'=}Mc0֯T'"6*a< B)儾 ''NkO]z ;zѱ;ehI|#~14z<0:>{GGyOnd{z_pdSNWv.ٓ%hz &0ȵ&h@>2SZ@r_}KA<2,5i4!L{Db´ôcL0{pB{LahXp_;3Xgm_zr~3=3jGVlT]QalcbgN|f9"bs'p0+IT8jPntg"`8A}4U堾6ӺTB3ÑC.0Vd-aʯ& L|c2~quJfӈ(Ru5n:fbw$KНݢj\ΘVI4.'"=o`ShyѥfJ!/^DX/ѳͿ3;p19ÁKwϼ۰N1_Zᚔև=$m޵&@{ڊ2 l[9sQ>i~.(DP,D:~m 1Hb5v68C닷.f!cSD~ ,|3*42%y\ g5a`PC!>i'@%ɩ) &>/e]!'ТԷatֺC&rz|61-](LjIc{½crr|f׊ [Q9i/X'dpJҶq^]_}_g12ς >{~._zL/}e>l•[7y'S:pwUkzߚN=,\>hI@v(Ø`q&NKxAKb>?_>8@S@"!@f (mD.gp'&b{W];VG. l/T[C dL /Cɪ7PC!@>W!ɶ="44U zv =^XxHdء1F3a)FH,Sf@d0A٪NWQH^Bjmtp$ZeGAK[syj^Ѹf͸I=ni@̤AU<ԋ%%$ MCS鬒]MιSI&h+^u-}oOWϿv<74xKo=E>jor=f^z\{%vۮ[LJ+xQ?ֱDGGD:Sz?|=:ch` =}}vy?P[{|fٝUq!LLx{oĔ_Zʶ Llib# C8U^ `S|fŸ__a!t 4*zRx,kUW9AQLʡ:UK +,>9g#Q>emy@6LN]YyCvƵ9BMzL- |~6#bHn8#K3 ,RNf {+D{%"oQud?GμX#OW4}'ҥtɹ~`ЅְsÐTlОI cѯ?ٽ"#N5uKHR̯~ zU9F<5m NɰA hKVTU3I Mӭjd'4CG-DW K~e%zR!]!,XFr]VGY@RN`]g$9rN(ERz#jolr;J[j'=[pnkptO@M65/dra:A@ZH J ZeSfՈ'hj"-ʉ!$ :JPăƏ?q-Yg1[tXolcXg?~Ly?sz h.)׮:<=5~]lT!&E]^}E);L'TޚLB)(jc%daHɆ~jS>%p02 $ӳRprUk"3݁?dʜtAifNH (䂺"oCPkCR\Vtks$ֺ][c>XnjܐЗMƝeQ<>H}j}j;.͞R7F7ׅ7Zc՘w('F$fk_l[Nfp $"ŀ -ٺ0>,(QB(٧d=/_? |~S\xp?|=j!ci,Z&`k4.eHNkGBC QEM@Vq{>{+ 'ԎR1IKc9#jAf™αc<=: pӜe&{th>sQ.JNqfe*L2=#TEO./FËlvY=UV[sm~o>rF}K͞F"wԚe ^PLm!eNFrϢz CÐ&4x8㊋VkSddNѥFRT F79Ymӕ}@-e%e@uMƴ|u~֩U{ڭ|&Ohoa ,npgxa'kFڔ' 4+TmbA ٺ如[DFp/FdzV ?@ڶ2ȌjhYWY' l2Vz[8#QMV\1ZHGZ 6>}B@ y+Wz8fdC% 6 nhL&N \G2'8AN=-z&c0 |4V>2&&vBDj5`MݠIvz-XA.]/ph(JIij9.:_|SQYӔG ڹtFBDLM{fϮ]w[S c;KS**:VPNjR"S0v;qhj Q?W%S#)(]w%n];YG7"Z=bvVH-n0N6}7~´l;%0|̖KN+!Tj*eiS.sg:# E,k~2 *J[ņڇ&pժ [5F2{"X:h#9\@ٔ IDATaa}}r&P4i_v/k{ ^D8z}xu\HiclAy"G[cx: "Ř1]dq<+nvCM9,xGGi͖ۅr?]:銟ȥ׍q;;-r`@g@у$s)JvN; A~F~q,,$=LǖlY$߫{9bnؒL>֣TGp+չ7#tBV ӠAA5$e2U8QDysb9SA}R[`萜:b*}NDW[U S:94saHfr4T9򠑝1aj/A|:,m&V+rh8z|~|چ eo߾M;7mɥhlY 14Q,"p̭o"c'7ƺoOAzyn붾ǁɤXt"`( I0!6-W xe|.Ph1KYҒB-K(G\_E/Ȕj%2yK:JJ%EIU\z^YxlJ]6KyqzP8I%] L`V7"%?^!LT>ĨZLL3ݪ[MK)"n [`<9l0ƶ}z9>ι]m-5Ŗ[]˞m~4Hz_~9l`8`OO/~5No~e)fm7`ȄLn)UTušµR#T!/mO?Èm>J`iI)rE(I+M~{TW TY3+jDNg +\8ݗ|c̟9GTu|U8l&`D7kY9glf@jKR0ؠ (+O kͽFKO9r*ig:3MKASjݦ c-]/lbVOB'T5C 3?uc&%‘cPc z|uwo܅1b䠓G[<__wȻv8К[{_BKmgy? ڮu}֗]n7lnrm]>omsσ<Ͽχ7F@ ؚ:SCv!t5(O@Q¬$T+Ɨ]W[!)ۺۺ/n}FJ": .ffc#˅%p{TXT =eHS˹X τ?Ҁ BsRN B@[t<ńqbץo"᫇Ý1"!o;ip!w\oi{?ƺ'- me{m|߆rގ IpeW;mk^q^ ?ԁ]~K| -ǻsL"FrwU.*j"sVwĨCb9 nn[1@+lX@^k(!+7i\XIݪY'XU IU<(k-e6e DK<Lrq<_#0&Ŏ#WZ ٵ1:,ț*+d(E,9V d-Zr?Y ݖM @D/wlbp94$5'ǏvZv^~^x}/kl@ %p c.I^ҝ rw`>@(_u"ݩaIUd."4Ӝ#vXi44Yȶ46h<-8KO/q}xxޖS >R\C0K/b %U2\Eoς喝Knۺۺ/jq`4( z٫Q-D* az"Z" iԑ,i Rѡ}PHy^4.ZAegJs)iS]@3YP\}a^d rR&)<˾9QP9l$X=e;'5ɏLNx[1 O|fPf+%l?A`ܑ8n=س.h9dbk[YKH@ǟ?/rva8f(I gr0d< "319U.hfᬎ] thKg'cM&z5gM}΀D{#ɏghbn4fnۮ+:dbI)˫B 0 C%f4˃Lh9mP$ZlnnJBN9>좋M&ɋ)L ~t, k"NS;Np!?jRy"G9ӦPH'֐,O As|\uW6y=C B GрEG୤M 2ZLOSۉqѧZʄ#z64}1Jm,- 0ߐ1PHo/vxpryfYŰgrfLܛKzYU;4x从Z3]y{9޾ng{9k8? zݠ Ao7WH : k~w٬f2`}z߼5i@#P`q s z=ߏeMJ GB4hKz[u[ŭ6_PB8W0ME嶙9tjShY*_[xcbƀC1"\tFW5ET[' M^%]br.ۮ_SAk/e}cqE̔<8ה4=lz,j'_"33֊E_{,Cc`fu]*|&+n+bn@Fŝ e@$b~'5T*Hv*_};,&i8?mO~ovŠ4h۰3}l+m߆q d3{9Oۺuݜ4bi8,ofw-$2jp;-. 4`l!*UBL"HNF$]rqoNI9&JvWD0- !3+on붾N>480TAr~ǰqsw/5gH80:V`N֕爢U`E u6 ȉvbQ(+Zq&SZ*GV/'@Z{ؒggtϢ|" >.QT rKPhA-d2o\h.%w&gX5ۉbw,#q(1;6nΥ*G4 u2T`2X)3.=a]vY^fX{EКƘ*kؓ4pufشt8:4$ ѫ> "扂NC#Vg=E0P \>jK䥆2MarbC") ,z/mm}y#A2,jip!ުDzzъ3Nor^fD!1K$ ],>E>dRC\Exl P 82rP`,#T45œwK+AboY 3LOZ32õU֯zk4/v/c@e;2FT0`RbbyPclwFHM7Ɩ|5 m޾zmw$!$e-tC v"lL7C3fFuS[kv|I=`|QURҹ3ӇpZq1 FdMPG YDhT2-T 1\JtKMGd0sv,?;n_^ebYp񒣣h'XF`Z`s\MS]VY}ˁh-3Tⴞ{B2Y*Ɵĕҙ?UmUrK;5Y}`WrFػ9z}3O9V>@&l w*ŻL0?,Z^I+0L-bH%1)q=Y{z=áI0[qMuZ_տllNJ#;_z듇c_\ߔy[gj8#/Moot=}̨B"a3Qt])ս Ej@%PU1L*MLl[k;'dѲ6o\E*ͤΞ--ZP snҸ1Dק`mkmg2]ͩ8_bZ#! *z.ID ¬%GP%G@|/ DQ;kg?vcOZaf݇٣%Wв f4D5M*eEw.G)&*|EVOǟ@B@g&P MэKt3.eU^`D{%Sd t?bYga֪fk|Jd%;[9x)Ay?Q82dPni99h9\S=*i}omׯO҅f4-RϯhM9nm{{V !V~ˣfssR;t¶vzِ°ni/h+6mZ6wگvdR((h~>Yk-; ՠ`QW)"{slPanEp9P(۰P24"^7B |60^1:p2]+kv{CɪZg3>ٲY54*:<'; d=[t=l˼k.nt,37'h9dRM#W.:(b5nd$U<;`XTtT]8]TNt6{"6:) ׃Ǽ";`j7!?&P7W_.^W~eyWҡ|[_K+N~V qQwu=gNf&!UAVI2v30WQ*QB P>d: U*N4q@!y(2BUnnLQ\#Ƒr!HsNzY^B,6*bޔǔ e#Љc*uܐoyG!Dhh%Ej0C/dуC~ \'`ٽf\unb) /O.[m޻?D޺~ĝ|pȇÛnÛw::K yivGw.^շ1Øpr$Gw;xrˏ>m)ӵKw_>għ1Gwx񼧾x}OYɌQiS5 }i2F`Jf[r$kj!44lyhsKgb9J3d hjJ3& b*e":J JY#$cDdQ:cTE=ռ"Kʪ`(a^c#"W7d,9Y@%,JZ %x\,+qLB10:QUwIlv;{}qU^C_=wG1KRĀvڃV7@*{@Nq2d>$'&pqCd&|$ ~ d/}'òssnB We~Yv\&F i?ȟW#Y\h>,K7>g\?fmѭ{N[k'?;ώ~Û|r޿vh[>s!v͏Oh"1_qwyF8&|p{(/r\Wvo+|B^V^ q`n=xznOw^b'}`E÷xECK8G@$܌0>Bi㫪+|? ʍuTa9 EɋS522.qB9HJB~44*†`s=D=m;cz{ ME_0UH*O >#'C~i-Ѐ(T:]QQs-iR#hCB=Iޞ|9a|άoj2TY,Zt%ڧ@\R&)c%&aijcF/*l @8}D]\xO#ˬgy]891`̗éN!$ P8vl:'naB; . C?Jqpe_[,s}ځy+v!)w7_v坣xTi~(`nv?^q־v"c|F#Ş)ܳ1Qu]p@WHui:"=3i2ᵨե@[(#ͷdH~>El`Z$rߜrO8FRTH8KwJ703L"$kP8>LRrTTr#Ȑ_]""0_nKwP, e 1͓epDf7DKAT~VݝN r\h4~1"r g@ǎ-Ż'ÑXz|'g|9t7N?+^I /1,ןf?(*|,#?yϾuT){\bXݶDܛS s*H?&q8K)|jY DX{:|i)l=kqj dsvysS^/l6(<عb l6\o0xLO/l~5zU[ÖIKƹr[|5#-R=>朄s/G98aL0!0uE[e6@ &RcB|V lO _%HCIS%Q@5RR.3e1Q11'5BC*ֳ5YN׋NjJ(!B/JUeQ-*m] IDATZDUok)b*DGEEQ*q-PJTQ ܯz 0M4 c! zRT sΉN(Јڡ@EJaBQ.hL4~tfY4Yy[<9%]n51c/Oʌ﭂W7/v ߖ+e~z甴ǟR[l)+Rk:Gwv?[m'~WW瘪D?J;!+;ZғR16J%!:ϭL`142LdYsKn#"-hy߸7o㺮ܪ~ )JlFd(7ʡ* ';g%?pYqU,JQAr[RLrwOְ%S$`fS]]]Uw9ǟ'/poj= ͽWb0?8Zk}a;,f쁲);R+'IOzp*韦r]&! ڴi6ϢX–!!_y˾7uΏ_ϡ%_yy(xԳ {*K})Q&~qVOvp~[a?":NX{+By8! 儯>c[&T TBet$. :k o dվ},dC^$`!JwS,u5a}~#sys[uvy{'|wwMɋ{g7׉%m~g=|`nPQﶣ{;1W{#x |BM֝ !~q;j\,'J+cGP KvSխa-IhOKr,ȩe=5ؘp*6搴Mp!djR:;M6c.8H-Nt6<#|@g#|Wt`v+j؁E3Xrq?#uq4L8%*@&' FWr%}T!&6ɺ5:{P4bW&y\cɀe0'ޤg3ފUڷ*m2xqG3oӡ>~"{.-o!cz! nliܫ?M@Iq_qNO>}<8| ?5ꂱyb}?ܺ~g;p\͎ՌSG'sP0jkQQǞ|!b~[} 2gjC"E##j†1c~5 m46x޼ t o@CoQ " DVa Y٪{>YE4͌)U|o!OQ('YMTEϵ>煐rؙ1;&O`R`MjK R"ABɩ0ZGr6'>HܥxbNzkM*͛\.9r&yFrBm5HBԢlsٜ!|⣳5olnclll#FWtͻd/[0pz7XEUէh"kMXƈ@RdlfgX_mŞkfSS;fczO yJ-M$"j-$,(\gY^9+چU"Ghl1XUjYqp*xtR#Jk$y ^!ʔMOT37v8-bxRIK_ԁ$Lh3bsDP`ת N6(I\ۼY;>asf6قW}'wvas:B3ZzhVN˧1wW/ -0|C(a ک[(b^'_+oeQR]#NАG@UflfEaTEZ 1(.U0*A&&FxQF@_%5B(Ȝi9{[%PVD` lm+r#axB'-nd$S?(^=Lweޛ !׉ r&=W )w >dDub6K I)5YZ.TPb~͏~˧d+V> |0_Xm'+n6/x*Uiy9 @_fVnkJWS!07!dU,Pm@ǎx&zTH%tbuus`6p~'X,qv7ƏϏOls>鲻Ĝa*~$@'\eLXEUX+2NA\K&-EgK/x Q!ur j|m1t 'EH4ȮOyp`5"#h׿+Wn_anoo73^(R0 Cp]q1jNE7l"gn\G=C Wqr_GSP[*hVyO\Z+BHwfQP7>bvhrR)S褂1˶o3b|M6K)StJnJprG.L45_G4N@2KS\RH^\u0X5hNp5`+1RX2$řʤJ I #h8(yJfIxAAg9X;8svLCI$x Xd53nγZ HBՀpϖA ZLڬ\(C gEFޖFuJ)gCAU zFTP%vE = )~\yyP":|ywpvxm +78IIi~mKIXu?ɜ!NBQ:dRorY4Z Kt9q0 \;ևG\J& .]81sdtj]HDV~։5 ::fw /鷾{ПM%@0R1ewvxu?{W$q]ϹYU=;A@ )$/~''~0Mj!A`7g8hC$qꮜldG'HrRGADʶ=W:: ZZ;@^%*bS%0PLmb2TՂ ~d!MK/q*kHMy+r5¥ȹZGQ) R /Je+l]A 1}x[%KҨ}e|c{ޞh#zΆPWRV \/l*kZv2TR˸ ePPedcE\^ %LFm&D3t 6'x{k5mmR2p5viR rvh"^X6,r [ݿ:h `?_q|X~-*Zټw[[hy^籞c Hh@Zp/Lt-Ok>? ٕ,X3h H,JMth[ \h˜`!f(h-m|oggoIy71H0xdH`! xb""b2E+$c^|`fuS8;ԊYAsKm.@S/LAtyA,UZEA))9dC_LTP2yB軑D0D37wk}vޛ!YbQMKNhEY;ӔcEH.w,5;X&Zw-ɣD\s` 0cU 0A2J[[1DJ6jm}lv%[Z8k>A9~` QAO,jؒFɐ,_zi؅ nXw͵y?k_?K<#珿xǺ~ퟤ{:$cA~oz'ԡi(`Ct&aYi |p?p~dZ4l =%0oz;Q^4pADJ)IsD`_^ VBٶFt6h K!7n!Y;Nϸ }c-x& V1Pq *iCSK #rg ]9ۖm"K/~pRUp˗ (B xj ̐CAW=ͅV+zLJki |pbT cT?|vwƻM)&xGLf{ySFuɬIlRiMlʌ+ QI&(P3L·_|>9=Z>Q21ü4L.u&?A ݲs ?,5&-z < [ƎE,3IdX @6MQSS#7Wc4@NI 'C $ ,JH9 7Y!"`MPnf(- %) +%4-%|œn"*R جoܾ{:]и;7[nt0nggMFFczz{>9q2lDͻ[;!+ ǿp:j+ Pv$0'S l0 6\9˅1uQNǔB$ZCBHlpĨZRa#ʀ!ULxbCVZ3bk3AƫE *uöpx[Wnf$n>y3'_lփO# IDATۓIG ;t:|.w&ڝfygچu[o|y7.mdw`kGyTv)~"{#7nXC A[BG!^XB`2$FKA&B將P'"9( >Eh]''$#s4tm\`U>҆aXe]Jo9_EyՃ>{<~eVIuD_j5H= syG\/p=a&zȆlsp$Y*: N#~-œY}YSIR0`!@R <4$Mʃ~n@ZL ,\ ɗQa!Ywdbdwf/vg昹t:N 孝$C0#%Dvf`2B"r`LadTP &ٴك,fG`fkIQwb1r" DNY,d E]2pdFIb+l*ڷ jP&B#,%EǼ` ͌{ t|vPA瑮9!35cX)1Yp~=9O5|rp lXkC59/bqV4}hp>ߘplmФ4}4=;>%lqJ] s`>;:_ԛ/&=ӚTþo|8<<6)ǝŴGJcֲgdrΔhMRV hN0zBŔeo*҇_9&bUZ?zN|3WOYzqAF[ ~zWt|n]Vǻ{ZM} |z_?x^z"0geTYt^2aKVEVRo ^ Vie"D rRcFc$(`*seH15]zML*5\ifR5I*~{\ z̡ K PsEt0J.#3y8wic-9ۂIfVR."BQs$3K1 wÙM smw?ںǏϮ.j~82@% ]|o{!ヮ՗Z1O{®r~Ğa=N{/Ϋ^x^z"0rgV.' TB(>"čS(G@r2#$pZ.ehIdPme KQ\>v^וRn4*bh`,4 ݰE$(==A`3SU7Y,zT9P#0# єAE9{>G)'Ew;Y{3[ Ҫ@X0"Z4ho5 Hdɀ9>"т{vѵ`챢FFo 촤%Z{׍{< TV,iu0f$h̩mVķQF# &1Y'szxdރpy7dʶ=/)vi5/:qUO`sB)"3#~H^*#IA DEkY.exO=`-MND@i s`ٍo!Eg<[BUE? bXIA+}gDpR)CmQJ\~_?n%\sWVT;iaUZ- mNQO2z_]_/m]I|>s߿ب߻)qf߻ݮ̎77OC&̏ɹx!W^ u>|{*Uj'Fړj#[S0tJL$'i}p82sQڱ{II%KF 94=+!D~8]u@fz@h$1C."|=).C? k:iT o-IzQeaO1V8^ lEq$=@EEaxrB3#uK)ԙy ?MV^+se[uBp/TF(HsE.YPr\u]v_½zo[ o4=u2'̀:Sdm)23E- $'Bn9 ztYǢEKR^YY]))9W#R jB'w\O{ԏ:[?Y7X6ikb:X?o]S{0G* ֹ. ?{~iQ\5"wU|8&zv?_ܻg.ni*߭@KgkOoM]}IW 0:Y9[z>'+8 ÒVPJQ+Ir4Hn@D_7q :ӼPisZ:hTÒQpAȧ4®A#y4۷)2+RFY+Mwr]%XRr@W]E,QRԵZVY\ۺ, ܓO^X)(^/M>$:P`F |tE@vm}@>e!Ė :0j.$O z0HwZ>Gmu)677m!&zD\/Z3,6-.]ӫOoF\ĥ?@1iWnnk{_x/Vz~#-F X+{6&.]_YZMvk{-y#vIҤYI^_-EA]'/T*/6ͥIRK!N~wP`ZtB~XpnEt%:R4 vɬ7`';@ =s.\9'q' oU=I3 J0\`O&Z ʿ]y"ٳVbCR_._Dw8[:rʓHDˁ%̌XCwǫ?},ݭsWڏN%Z{up^Qh *|;^__x=1ngNص' fͫ/d PqԚױ@:Z@jOTp;LB5P$Dr"SFf,#jO~P'br#zͳǩ G"@UsuGE|e"0Ѝ, dBD縏g`op0Z'PF(\}ZRVHE8(<ٌWfiBeZ9LgI(fLRR^RYਤ1>D]яrmZ*#Q>ts"ZbWNP'AHk Mt4m6kh4m;6G}"u"sY ֽvge+UDZ"{ .gw@S!ût;kqڱ:.?/lᆤɛ0{d+/g+x 6 M (__Z>Hu$96V?G",)-㖚ycB3JqtpբKZ>Jna0 -UL9RnS3̭ѸdNߘT4>6>C~Ux-gfkmUDUOC]o>ݼ'\nx?/?0ڵ]۵]Z!Qi"$yUjbv?%I,:iL: 0RH l]_FB*3uP JR| X ҂GAV(i.Ao(aS2ّh&@v*;Mʫ aD 3լg)2)hV!^kEwfcÁ{[b\QPi {\TL蔧`+,m|vl"(>BZ;-Wqz;6t7 Ny|iMPc`}OuԢejki:{ZȜHP5zig.8As#' Zk؍@Xicf5 4ryGq'-wbNr*]H#6R4@ ta( akkߘv002 ٟ"s щ7{yQ{=?\t5nq:s. 8#t51Ͷ>\Kre"ب誈CbJtD"'yM[(qVaXa2T^+T VYPt`V^׊8Z sW#AM,WLxX1寃b<ՑI4dP= +xTC[9u)R&<Ռ6y !Z0YTqrit@3c)ho9H]۵]&Q 6B$JҰ|bC0%(LTd"T5e/y~F#=.'c˃hY0 =!p[B%of1B;~;MY6mהAܫ2ٻ2Jh9[؇Do Ig>!ZOg6N&j@5kIC#J*gU: !qf#$=Ͼ<|@UNz` ِ; F4>E.9 { 'q=u+#`r kF@d)v#+I\DZ2 2z]ڮڮ}ځ(SZBvKlBs":%Dj|&o ]Ez(12.Tk+m{3-y'YW$g!orC5,Yςu&ՊCۥ:™!cc,nܷOj&3j@ȗe{f1xQnv٘}1b1˂Yƥ9 lsSaV[2&Рlk,qRs-'{Fov1BCB%R/$Tw=SdRX $iAz~=9M0 \]͇1Bs]{mCDNq#άm; u76|$:"Zi^e'JŰ2MB'*L2A%0R;2Aʑ-2zJPDI)=\bxZZ "-L=6 Ra{DG`k#~W}fZ@` sa֝M:dz4e,;|D. (n#QpANyu4fr& .'5%E1r€Fu&xǯdSF-Ȼ>Cd(aev2UR e:ZbDbڜZB#OhnÂDD,+|Ѐj`Hy'5gs,ړh^_B?XI+XvrW^{0'];r? ^YKISyHY/4n 83M1." _7 4I7|ʢYc iu9|O]zDj{h &PDzG4K_h鮒Mú lˢw^B-$SUR(S.1́( )UX xvJbNFF*~a5 Tc%$QUl$"آ\3^dZ*{zgHHF"iL=Q0\Oc=*XԞPo4f24bɜ@/MSUXl aǰh4ڵ]۵od;$\~)"g2pZr2n9)ia*_-ز^g((ds#qVB3e2~DrM`Ỉ?$œ2#,܈pO9+ht.=Y>&xĨOx͋#ﰍ-݀=hidE|a SSNV"*v,W$Z(e-"8E7DEJ *{Vt_[73}HFca۠Bą Ke=/*q?oNT˭PSZy7S |o~QMj޵]۵]C{8K`-kP4q{"lJ +P~≤ Ȋ9MR챰*RJ,< =6u.H\bo(W_U1hH*')UtNQ:OArT4+ @{R#RϤQJN՞$YѕFlk5 NGW+G%ҳ{@"! S@*̸JЙXC(a@JNސf݊}R(Wwm@z(^"j M z$,!p~fAڮ7"N0Y )dI; I (Qt(ڜ^ZLJw%7RbyP2Om3C%7PN}G|P2_ Dя IDATRaU阌U^#*=e1Y(KKH6$ 5JR!a *Lu|UgO03nN,Cr e; *ɋfd8*J+ő^i r5@=bVcC)apH0L%mN'@| J!OxSJVE{()[Ļkkߴvƨ)@A%֓Ċ1@8z 1cwT_ϯ/h{]5@sw5RuJH%Y ;ٱ N狫d n@1e 8K(P NFU:ZG$} s=YǬ.چgM3Rޠ&)W3*<19u!EQh} .;v) btLF&W4JK&i8:P߃\!pym"D($It,40Us5a3En'8Vq;*'[OxgIi8,ODcYlޥ Q yET" R`u pN}i[j an#M(I8+ pk&JO^l?1cQÜ:wԄWț;!5^²^6vA[ APnPnGyEѮڮ}#A.nV@EA":(s6H("KC QH#| dZbiv'IlkѦ1ыH%Se<нKb_[ZH!Cΐ]C M)8f.m/zQ9 <`XL f2HƖ-FNt=8 ѼF$VFltUH<^7J4κ\5ȱȒs$`s5TGOjUS<鍂J096>V꒡y ߜejٶ|#.\{ҽx­}z'ԗ]oV/%/ bs~*&Ou~R^5gK, :ci ⁌ºI-Β3eJPƙrE7E2}7%^4dKcd |zޙyf'GsbKnW gtr@hf3U WROP(sR&`7cic(rD* Tr8J𭫳TBD&b4?<&šncu-I*uŸ0Lr 4Ln 6:Ф,Ƚ|8@W"4q>vIx$cxh+N)W?"Jk2pl5M:TQ Q=s-攍誔L@*i& `(#uA?r~ʒH9) _NwYERJ )Ebr`6"4a}' ,wR-C YМ&bA:dޡ@!ѦHry2*0]uXp/55iEB!#1RCy/Ԉqp@ xV]םS«y> hzb`]fs; pЂtXw,o1Lݥ ڮ7٫gb /F93::K; e}`U)CHX$WJ()I`sidf,$yeSi2 gr.̺f`C_dle]$Έ<*d#Li=+u` S臢Y+H:D,*,c8CiH13aU/B TDa`nJ%J9L$04֡*6u6@~'J=ʰ,vnJt`4=M SEU&7J b:OnKnnᆬ$4R/%|ٵ]۵]&C!Z̥+Lxq&è퓻'$.!\@^44-$#zdc>i2/BM>t~mX٩EP҇x:0ʑk"LP kŜa0SXIb_™&9)(=j00>.*'PAJTs'ǝ9$\IX`q<=62}]97΋b9,P-"Vaɽ_C|t8"Ji%Xx}n:cUb\ק$ն2ޑ7xOhZA\iYJ*HȀ5';leavve.5" dqTURq&B5]:Y֭% .kZ(>C -̺t_&l,h!oQE?6ȤSsьIQΝ0++;0RV- ҺLC>dzaD18IX-s٣BeML 2~ϱMtR#è:Ǐ{+:7#@mTJYj|n>>{|#<$+<µ4E>wk[Sn-P~G{wG]i߻/\rm>wn/~zᕸ|cZaNݽ[{!w~4YǸz;kFs͸zs{3O|pgumѥ7f.Y*[[m/f) ݱ2+u)bXkH}pwd0(?\4R`c \R2p<}ţ:\Y#{YK42yХ^IɡӡB*(͚d Wa&Ϟ])Y(].EآyV)aTNmS:D1b qALahd/D{Kf)r/!^}cg,9D}.ox"7<^ +_ߟwgwk|6?|{=쿸:uA\iW}xy[+wn'| !}}[_0gr ߻Z]o([ogI۴U|pvwmvF7EG(*ߢNYm%rUD B`sd J mT":"KϦpbvDthGZ^eфdB{2y(y#i=O|>C>KM,SVEJ\K-*!m^ @iZp|{ՈXxS-Db.CS筭.%Y:b~O3dB x2Z3R@0!қK-W+*B #3i-2':"5yZGOOT+Y[u.3g;FG6ѹ} I_;ʹpnq+'ۥ l6胻"oss5KQQ-k~쿾qn?؀v>󃻫g_\cүo~]:|vVϗ}:Q${cf^j)V0з,rCv=ʙlEpUsy,CRi}I03xv@O;9<*R5dt5Iݜzp]+]Hlmz*;`BfFPI%dME,bQ6j9jSGT!r&[LZRw B,`9Щ{jbWN8o@%[}"w+Vi4hۀLqpP! -~LtQ[ebz ̴WR]E%)\N_4)9JKDÏà>O 8m<1w:.FECwA]}چ}NbV>[.ta?#u?cG Kyi'f {K2&" X!xYGL 9{=A2ls~"љRKtNTL(D1!+桖!c%M"b@I8IFSJ=(""eEWdl*0Y$zNHwʜx[ MaS& \!>MM?Ѻ(n * ø&&S! 5yiCDyfIPCE/5G杬zWLvzoکI3c5 6^,'Ji޶C",dZ;"huȨɤXC`.9Hf6A% B.H&s:r@f$ĝu@?n2a8AYծEZw(B"0&/ C(%b5POԳV%O%LH Vsepfcb\)z͋D$r2%4,7`J*_0O`0zi+Z(f>Z.Pœk6sj=_ڮ_ g߉l^;og7'xYtC~x7{7+q=mHFK|u}o! 닱+=:ĪĀ!g6'M1i&95P(,)^ mi ,,>dT,"&$RO7pPin<\Ջ$b+(\%p1/!Mo6,Cj\'ocR"f?Y:N!.j}R@{]@i`d 44CѿTkYd6r4X uj޺SSƥN#PuШ]tJfO]!6ǰ.6hk^7šˊu ҟ˷<;?Ԡ/ ft*]:DT}pgLd|I} iw՛_?UsWkwZ[ZmY6>X#Νo=M ax V[GQomuߏm]i?Sv0O=}oak#"Zzz&[)3$6Sl;ZYֈr4L* E*]f @e1Jj .AUցXD:RF!`Ntҵv\p5XdslTB:M㎢ $$,YMtoP ˤ-e;h4[uaK,a5̼m,%C kV 8O"jp(HcGE7krm兹օ\X"PÝHH^呁.Kc^)1SI zR#&2ȶn۫<6ϸzs68w~韽w]:mO8CW8Q}\|{j\UnO=2jx=άm@'YmڕUMWXv%Fc|;ﶙ9Xݞ vFS ѧf d%!5}S[\"+`(5 gl] Uʈk0ZSTΞCF.!86i+69 -UdMO`t|h]&/L'W>K{I+o,v%e8ԥևӽJq~}甍KcV*/&FOnQ/a/Cv/]D5$ }&= N.U<ZkdV EEwcܗ$v#ҹo6hAϊ@ yWX21=Q87"ɠC 9d7Ԝ`3sIшlCju"hEӍ9Rde(7W)@%tCCcqZ[ nBG/AuhY;b\xe\/#֟`WVmkېEp f6O-ˢgkKEMW-p~n5;70%m♋Չ~:1"ZR"Gsx2F*o:J`RgA%ojLBBvZ`@џ\8yPFy89Urs>(C:nLATi@KujL ebkFNjZ1@L梤e2eSH`ݤSM(uk uX.D%2#F5h.So-WČlrR{X~OWa7 (/{kZ ң "UemdWnZZ>M[AF}6m=v#QȖh,5PFqhm -GzTǟmķ~}1؞AXMO:+r^饜t]_jgf".UoҔ'QLeh,!Vbf}Tw0!ԡAHrHtÖj DTzH(ՄP!ko˳f4hF׸%YsB$ JP<:ڵ]{R|k+J7hXB_(Q#*`)wP{6J V&*2h04.ʛo\":ѧm2",u{HZl>*ZcKSmQ"~dI}K?+Fm];!1ɜ3Z}1"UиƊ+ҊyRDMHRxbG6jT$Z7 <3Eu=, HiZz`L+UJS ȴ a4`b `\CMr0&k0U]m,Omɀץ$H4ӎㄷ\M_x#0%cr(Dk_;66㋲wff${hmxφ]d+ևr%:BMN-[ \~qSeAsO6.u4'1^*\<*ٌKqNQ}&>Ю gSe DŋPKA؅4;6(*PVF80DSfj5l x (,MJA4?dJSiFv,cb.:d$ćq.I1\(hGEӕmtZh檤oڙ^ ]"=3US}%3ShqޝPخmݾA[ߜ־׏d'Jؾ.RY0˗5O 0K'@#5%lNdlh(VC:u-- eB:p)Qa?dF4pa!3Gl ui ŤRj=i&k] S6b6n`1|`5pL7< Ռ@rA)FXV3ڐZ="j #Q1aa$Rz||΢<\mC<)4U}>%=x*ø%< т=J&?򊌣W )MXA-/㥟om{iN*y"MZՄߤ\J7Sk2ʹ'⹫ovoց=q KBP"qbW0*D&] 8y &4(1NPI.-I P"T,#[2᧧1h)Cb> Z|o݊H7S&Ǧ l) s5嚡HAݽObmgq?toIB[pg)Q J$%6VXm^ _lmbk a~\xp5!pLco׬D=cut`f{U6:f,ӕc-fu{yѝ#WOA}P(ImN9k@|z~{mLx*`qƂ 8o_lgf1/twd Gy2ʺ8<Ϡt+5;8 X%/eBAa-Nj4g!T6:PxuS92%˿@Y cp:V\iG“b**B!y[XB4thdPO-@Ȯ 9`9[by+AAXQ;`Έz\[r-*+TfKݘjwya͔0q/=vVY:2 `D +Mhz;5о2jTV@v//aQM"\ ݝG:, IbKYVKNZjHqf8MK?d]UnP/pFH%qRw<Bk,@73Jk_8 NmUatAڍ;;"sB>jS$laoJʠtwGNKYN֘j*X&2gfiH3ji= (Tդ8|@Y RMuD[wTu|;+.8'եx*Ν_b{'?n/Yg.S.6 vchgW2pooRƠb~g=\ Umz \/[談:٫ JtqA8(1vJ,*Ų e] RM} !s+s h HFw|lbT<K DGy UL2 ݢ -XFG/C7oaQce{#fl47.v@}Z|֐tCʘB~Ѐ}N 4'ɒiS!Q]?kQK`Ӱ=Z_š(B+"!&nɾmg){F `ߗV/hP"V"!`V#mCdNJM1\Zz4Z)Yju6o66Qwr Na+wgܕK[a!K? N m,u lNx:bx +`08f %7µ՝{N˴|qdH1=Gq@}K7L߸(sEZ_+Fr^:]tqZHׁel ZD mJJd0ɃGD}$GatOgbEMtmpmZ*;S 8;O~lQ[,Q'Oobr]SYf ˽~pa"g1 ;j›%^ǝ5io`8&;.j PTOHVnH߬`PI&nfza7ʡ;RLIRa-Mת齯HB)_BV:K@9jCNlVmW|kc*>xuict>z}cN?ncXzl|BV˟뗝^9 w.n^V`u#;+޴kڮcN[YY%xXg8RojL:״D2( sš0"x{)QH)4ʩ3|3#(3R1M :'kR.dmUCb$j81ALq]i~ [&b@ANOSAz~4g0LZU"1,}LG{fgH_$.kL]y+hƤt9@$ eB)(ۢP@. zkI6L_ԏzǦ(\v/Ҭc9?P=>g7ux ]8G3SkzW yO[xzݢۛe aUAN=.wo(,*J=֭Ňo swzթ)~Y⣇͓*@^`nl@ƒWחޯol(麑[ߓ,l pm=ssƑ'Ou+ -(F,fN̺^!ùB`*c\F0gqq AsK6HZDl>p`xMTtD%`l|zwDQr,Ӻ ?|EYG jXqU2۠uRҝ˻)mY$rs ̹LH-&n\#~P⢼<7qvz5̉Ca%GT"کQq!5P4?{Ծ5dKxF-pykta#!Pop$RiWo,wfR|kѧd-V#Žx">}o8w~ݳs]NZGND]5X?+x I}R-}}H;Kxōp3|p_ݼug׽Q'.:$\*dfl@> gۇA)qjK@0 쯰Q.a{@풠˖p-ciUI4̃ ,MMb?SlLj qcD-uղTX`btEC]j I䂺=Z$N`.܈Up L$ZE$DS䧴("?qSa7$eg CUUKÂKE^)l<Io/sE}@ji:N@( M 9vW_$>hZe٨nҦlΝ?u`.82!My͕>{j]Ywipq.ؼsBrFC;K@{u?YZf2^+rj锾d;7됒 )z`FdR] pT,= ƌ,3QE2f?])hZF9&RL)-[.쟳b({zA=?A@va4$PP0A1H/*fBմvl-[|z>& R @{VӆګηWmƬ G-c&OAp^2۫f?|sW~/\L}ټYҦsgLMC b?3 W3p,eɐjFJ!I? u!9a9jtwF8Xfclӌ @(e ]RV6ZA f.TH"ܫ3k!te eȌҙ! Gi"䝛$O-" ']8eZ 3@sPƇ'CPp, Nw:|QQϢ|=zGy ӻ;N cl-G+MQ KKhƦ"|4%*ʳX)Qq^qcPqڟkx4Y2uy "ICp֊KizVN'젯=XMxjR_·TƜkMOTnVOChEP"XW)2<`[z{!)+珨I5 ޭ裦t`52րS*f;lW)3?aIp lnAvZ 85zW$Ya'^+]Tzsµp-.8GV=sq|tvv񃻫 x~q{+>H?wA3+ո|o-gi,="ǥbm|pez3wmqsµvf]r87͛UmW_{#"DTYdo6y\AFƛOFE:C:E{]•EC:Š:i+Wr%T8K *kIW[B ZJʶ,K2b rܵ㶵d0ު{tqv:8\?̂Vr*Ѐh{u^Wk)ӔĬ2ϟR(͓B}\inCZ'3A<$_G{Fyj1[*G[ 02ȓ9 K] o'H" PRPBR3f,1G- ꥛GJ~^,bY:9rSZhK?;ϲ|Izl(Vg ԵYb_ YZཔ3%**;B,(\ $qlr׽sd0>0 드S!9/DRVVCiDFsJrT1@'8Jq: in(ӕau!:D#×cT)$" (*R+ CqK:re +b]`f(VߡIc1I pi1L&?3:> |OMO(G*0e޾\5%h43<{*k2s a|+aE3T6ʨVZbe+-lo& g@#B4fh@&PkѳL+@WVd~ͥ'MrnodҠrYR#/ tb&3 J;Lu-u(2@Bp'WBNc+,)@9eM-UKR?œ,<6 Dzain(uau| A{RXR/@eI^+}J}\QZŌ&)OA=UG=bE7ز0ؗ䄈3_y&@5'8dv(Ap"bn$ jmt1EFY%+)7l%silLUF'4&dƯdwjVZdvY;Xaw@J9<,G5xGξG#aAyý*9lX#fK,QpAl(쌕q' K ]Bw )L^%4I$0 SJPG7BϰX.xHDd4)BjZ+&S͗bSx~?c43VXX@5%+':lQDPs%yT[hZBTwJY?G22e*K^ gݻ4B A:DOT\LIglvUrQPwFHGR8||Y-FRnǹ49j$bDu+Jӑ?VDE@RVZi/IԊ}h 7|O,^[h򍲻L\ը! 8!, ŬlS dP˥SǑI%VPWɭQyA4KH5S% -UuT?Du:)QlI^!VvKžOtD6"^,/HJs0ZJq5GڸE0:pͺ P lIwՔ`\#96o1JukD 5 ѷlWĩ.39S&|3zNiHM7UcfGx Bk%t1 J|n" WʖxO?E?RB!ԵAcyrgP.mL!7xV%y\fYWg'a.M2 &ZVѬs}>Lwʪ]Ҳ/.e{R*g.}>sh؇zctȕ4qmgd\P1(g 85β??uow#\VIz_eufw׺wñj᫃)ߺӲ/[ǹ쳑z;LUvwMOxӻ?CY򺡢O(9ʒ+X=67\,hχv+[X\҇tLZӽ/?|;U_Gب(FS}D}S|3_ oۯSklNXf2Uo׺'_Y3Gsogg-'^_!?Е-^Y{SonsqI_Ӏ,ճyd}׷{d/kye/[r*`dez- n٨-\ŵ.<KX^+Ⱦpyχ'~arK/5o8/.x}ϲN]c։6771cz|WVsn9FgQ5Yt%,s+xuχu7I88oשRo8Ys&بW+k;uF׺ս='rPo1oS Wٟ^z}?Q`ׇ?/ڎmrli?ᄏmz3zg{c-ׇ:9:t66:Su{/usd)؛N*J_^|L^\Jþ&3n]~ZS1& WV &d:͞`_۶`s0HcL?p\dBgv?=ܙ?+ܕo)^Ob7 y}ϟq^2uȦqmgrpu':rS,7V>Gc|Τzrg0v7}uju$I8tojIN&rg0:)'1~a8L|!X\[ =ڝw0`wԽEpmwFm3-{^pY ndmG퍌=8bHw7e;]pk;ٗ1׷peUM7/sKX`,ϻb+#`>}~|3O7v}}~QN 7̶a6r'=Y۩6qqI_މ8&2IJOC׶[xכ:sd}Fvgyﳹ|4Xś_絮<4Naz{7ov?ٌo˕9ӿYvx}ov}W^+P`*7zݭޯɩ_#re_qzFcܽ/k;zk67O׺gzƸ{{bٟԕltmԕ6CA}ja #z!>-&X?JhIeEʈg-< #qwCb"=m*oyl5G,Ѱ'i2 ֋S%I9(oO?+8yU X"]w?inB+hvFGIϚQu8Hǚ?#X:G&lO]qC۰ƏX/XAaBN'w욮qzMHϬoJU"?+vS;ej'؞.ԉ(5R՜: {t1h\eG?5IHL`F ҙT.iÌ+>5rP`~=+ɣƶ 󰱍=7^ sO=AѺ%o c]t7>XP ߄1Gb0hCLeU{\Z!75^ْMC4<%o3q!Cw'&S]Y'x|i9|!"#1,^ mMn͐U^BU:MؑYVD蔅Zs;hk锑H0j:lW8)1z= ĕO_$;@4w_M(җV|)㚧߄DL#B5qcD^z\K76JZϠI,ȗhsTʒ2{g n<0:1.|y #{qίT19-(~ 2BˆK!" g.aL@SǃKdر&Û)Әq1X$Ċ94^Zr+V/98QBSsfac9u͛6$ml\Pn戃τ +n,+w7)edѸGBRR@?+Dq:k]BM~\&qZE1bA&2=7veogo?eK^_<]_{"R ۑǔKy-?)GXasf!'IDAT? *_ X؛t{2u wQۛB>.4^KYsԱzK+VAjna2 ' }MHX# ᔼ-m3Y\vbbiY;׎ՔwDjW:Ho emn1`> B'BR'2>r `ȓssvюm]ˎ>VPVvyqNl|DHnb<,a|Vv]aKo2v,_UJɾ$&煻]a$2AۧJrP:.~Ka3B_]6wL~|Nx}!!HVj؜< XE0vztcu}É !;(VIu^;3 ?ԉ@.p#"y^ұnwyzrnp{6SƮ [ V%'j8>.0 ;e饗:wڙ|M !B6˖!G_|%7-!]4άeF{v)Rvɍ^m @-*DS9|5Qb{taR:AĮɖdi% ZgG7--')TtJaiE$Y蔩bK;@tKw5fFhw$t_ҙ=u h|ڀ2<E#KrS[1Ba4)MQ򷸇=C"OdmX⦩l噋/x`YҊDֶM'zid9{vMlx'›<`YU"M$4EZmRo?<5J{*5\UE+7$忟svc{*S8O?)Eհaq]_/>yt,-1EBT45}㒔Ÿ6d~V#<&˻BF\9ڡ]jLM2I0EdLxc3H3+ 1bĈ#Fsx#F1bYF1bĈ#Fa#F1bĈ!?NIENDB` [6@6 Standaard_HmHsHtH00 Kop 1$n@&^n5*@* Kop 2$@&5\TT Kop 31$$ nZ6@&^n`a$6]:: Kop 4$@&5;CJOJQJ^J@@ Kop 5$$@&a$5;CJ4OJQJ^JB@B Kop 6$d@&^5CJOJQJ<< Kop 7d<@& OJQJtH @@@ Kop 8d<@&6OJQJtH D D Kop 9 d<@&6CJOJQJtH DA@D Standaardalinea-lettertype0@0 Koptekst p#2 @2 Voettekst p#NOaN kop arial cursief ^6B*]phJO"J standaard arial$dha$ CJOJQJ:O2: aanwijzing5CJOJQJ\HBH toelichting$n^n`a$6CJLORL titel$F0&`#$/a$5;@CJ0OJQJXObX subtitel"$ F0&`#$/a$;@CJOJQJ8Oar8 subtitel 2 ((;CJ6O6 tekst voorblad$a$()@( Paginanummer@B@@ Platte tekst$d ((a$6P@6 Platte tekst 25\DOD Standaard Anderhalfd\CJɀ ɀT CDVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvHxy*+,./015.012UWXYlnopFZcefgh{ $()*+,-CDHZ\]^oqrs.012=?@ABF#%&'2456JLMNacdeprst:;<QSTUV. / 0 E G H I J N   ! " 9 : Irstvwx}LMNOdfghi0123DFGHJSTeu  "$&(*,-.EGHIeghi   !_abc "$&'(*,./024678:<>?GHJK+,-/135789;=?ACDEGIKMOPQSUWY[\]_aceghpqstuv &8HXqDopt015FZabcegijkmoqrsuwyz{}MNRcw~ &)23WZ_`SstuvR !! !!!!E!F!J!K!L![!_!`!a!b!!!!!!!!!!! " """"~"""""""""""""""#*#.#/#0#1#]#d#e#f#g#y###############$$ $!$%$&$5$@$A$E$F$G$g$h$l$m$n$o$$;%<%@%%%%%%%%H&I&J&`&b&c&d&5'6'7'M'O'P'Q'R's't'u'z''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''((((( ( ( ((((((((( (6(8(:(<(>(@(B(D(E(F(G(((((((((((d)e){)})~)))))))))))))***)***+*-*.*/*0*V*W******k+m+n+o++++++++++++++++++7,8,9,;,<,=,>,J,L,,,,,,,,,,,,,----..b.c.d.e.f.g.h.u.v....C1D1E1b1c1{112 45C67789999993;X;;<<<<<==>>>>>)?m?n??P@Q@^@rAtAAABCC-C.DgDhDxDEElFmFFfGgG}GHHHIII/K0KGKKLLLLLLpMqMNOPRiTVVVXXtXXY2YYYY[[]]^^E_F_``aabbccebece-g.gggmjnjlllloloo r rtMyNy4{5{#|$|89<=ʀXXXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXVXV9 9 9 XVXV XVXVXVxXVXVXVcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccXVKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKXVvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvXVXVXVXVXvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvXo$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$o$Xa Xs's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's's'XX((((((((XXd)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)d)XXV*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*V*X>,L,U L,U L,U L,L,L,XL,XL,XL,XL,,,......X.Xu.Xu..u...X.E1u.c1 c1 c1 c1 c1 c1` c1` c1 X  XW W X X X X X Y Y Z Z Z [ [ [ [ [ [ [ X\ \ \ \ \ \ _ _ _ @@@@@ M3sr̴L R6LlO|` &vv @ P 5 u cV*uO31d'9M.:FR^j 8!p!!!""#b$$(4**z,>.&//L02394g444444~56v78R99: <G O V_nr 4bp6ƵP`Nܸ*nxx@f<8^(Lt6Nf~N~0PJ NtT*p:vhh(xx)7Im(.\j0JZH֕$hĝrr:`~ڱ62X"Fn0H`xƹHxĻ޻*JDHnN$j4pbb" rr&J"lPRSUVWXZ[\^_`acdefghiklmopqstuwxz{}Oh+'0( DP l x . Formulier voor advies bij projectformulering.0ForArjan de Zeeuw rjarja Normal.doteRichard van Keuleni4chMicrosoft Word 8.0i@d@x@bv@dNpxyMi՜.+,D՜.+,` hp  Novem B.V.5Q1 . Formulier voor advies bij projectformulering Title(RZ _PID_GUID _PID_HLINKSAN{7C123DEE-C40E-433A-9E7F-79E243F25265}AD >ZS:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmp L-TransitieFC.tifRichard van Keuleni4chMicrosoft Word 8.0i@d@x@bv@dNpxyMiWXYZ[\]^_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%'() J#3F) m!f")$*j2_4447@:A`ڕQTY]bjnrvy~Unknown HoutzagerRichard van Keulencjms~!!  /Xb$LBฤf* %Tb$!a^_xΏxRZ@ (  C A S:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmpx c HA$L-TransitieFC.tif0( B S ?ɀ`f"l{# t _Hlt533485697 _Hlt53995485qʀqʀ/B%0>F>D2<AT[`|{ ) 1=4AFQVk:BMO2 6 O!Z!5$>$V+_+22 ;;X;];;;=={@@@@)A6AmCzCIIOOPPRRffhhRmUmZmfmmmnnppssuu\vsvvvVw\w|!|}}s~y~~~uʀDUGHwy),.145-.02TUWYklnpEFYZbcehz{ #$'-BDGHYZ\^noqs~-.02<=?BEF"#%'1246IJLN`aceoprt9<PQSW- 0 D E G J M N   " 8 : HIqtvx|}KOcdfi/3CDFTdetu ,.DEGIdegi  !^_a &(.068>?FHJ*-79CEOQ[]ghoqsv %'78GHWXpqCDnpst/145EFYZ`cikqsy{LNQRbcvw} %')*14VXZ[^aRSrwQ R !!D!F!I!L!Z![!^!b!!!!!!!!! " """}""""""""""""##)#*#-#1#\#]#c############$$$&$4$5$?$A$D$G$f$h$k$$:%<%?%@%%%%%%%G&K&_&`&b&d&4'8'L'M'O'R'r'u'y'z'~'''''''''''''''''''''''''''''''''' ( (((( (5(6(D(G(((((((((c)e)z){)}))))))))))))))))**(*+*-*1*U******j+k+m++++++++++6,9,;,L,,,,,,,,,,,-i.t.v.....B1E1a1c1z1{11122 4 455B6C67777889999992;3;W;X;;;<<===>>>>>>>>(?)?l?n???O@Q@]@^@qAtAAAAABBCC,C-C-D.DfDhDwDxDEEEEkFmF~FFeGgG|G}GHHHHIIII.KKLLLLLLoMqMNNOOPPRRhTiTVVVVXXsXtXXXYY1Y2YYYYY[[]]^^D_F_``aabb cceeaece,g.gggljnjlolrlqqvv*}3}ʀZeven2\\Filez\filez\SVH\Novem\aanvraag 1-2_aangepast.docZeven2\\Filez\filez\SVH\Novem\aanvraag 1-2_aangepast.doc Houtzager\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\70 HL 7 Communicatie & Programmabeheer\10 Communicatie\Subsidiebureau\MSK\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier.docArjan Klopstra\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\Voucheropdracht MSK\Nieuwe formulieren BSE\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier.docArjan KlopstratC:\Documents and Settings\klopst\Mijn documenten\AutoHerstel-versie van Digitale gewijzigde subs aanvr formulier.asdArjan Klopstra\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\Voucheropdracht MSK\Nieuwe formulieren BSE\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier versie 2.docArjan Klopstra\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\Voucheropdracht MSK\Nieuwe formulieren BSE\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier versie 2.docArjan Klopstra\\fsutr1\uafd\_Lopende Novem programmas\0201 - 02 DEN2003\10 HL 1 Subsidiebureau\00 Overig\Voucheropdracht MSK\Nieuwe formulieren BSE\Digitale gewijzigde subs aanvr formulier versie 2.docRichard van KeulenC:\Documents and Settings\Keulen\Bureaublad\BSE Transitie Experimenten\Aanvraagformulier BSE Ondersteuning Transitie Coalities.docRichard van KeulenC:\Documents and Settings\keulen\Mijn documenten\AutoHerstel-versie van Aanvraagformulier BSE Ondersteuning Transitie Coalities.asda<*z[dlL'H) XB?l-256FP*~l-25a|Z|iIzIUw*R1)Jb3, t< l-25P5 G l-25n^HD\~6PRGWH?|oYc6n]HdTozHs R@,!!Ry|Gp#֧*;&l,cxop)s*7$~-8'- >/frG/>b$#1'Ho1|Z|iA%3;6eiU7l-25~K#<\=z>I4ce?Bz@|Z|izC@-ELt]`F>oATFl-256GKy#M38awN:EfxQp:Q Q2#tpqRfSS}"Sl-25`FS|Z|i |SӨV@Sl-25m/WAiFp/^1lI` ;A=lgl|Z|iDl~o\Z 9pQq?tunjKv`d,P>wl,c wOzfg{|Z|iWI{2#tfc%|Bti}r8~l,cX~l-25 b@567>*OJQJo(@567>*OJQJo(.@567>*OJQJo(..567>*OJQJo(@<^`<()@<^`<()@L<^L`<()@ <^ `<()@ <^ `<()*^`o(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(h^`.h^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`.^`..8^`8...xp^`x.... ^` ..... X@ ^ `X ...... ^ `....... 8x^`8........ `H^``......... hh^h`OJQJo(o,,^,`o() ^`5CJo(.?^`?CJo(.0^`0CJo(..0^`0CJo(... 0^`0CJo( .... ^`CJo( ..... ^`CJo( ...... & `& ^& ``CJo(....... A `A ^A ``CJo(........,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(hh^h`.hh^h`56B*CJOJQJo(ph hh^h`56B*CJOJQJo(ph.0^`056B*CJOJQJo(ph..0^`056B*CJOJQJo(ph... 88^8`56B*CJOJQJo(ph .... 88^8`56B*CJOJQJo(ph ..... `^``56B*CJOJQJo(ph ...... `^``56B*CJOJQJo(ph....... ^`56B*CJOJQJo(ph........@^`56>*CJOJQJo(4. ^` o(,,^,`o()@ ^`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(q^`B*OJQJo(ph  ^ `OJQJo(o  ^ `OJQJo( ll^l`OJQJo( <<^<`OJQJo(o  ^ `OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o ||^|`OJQJo( hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(,,^,`o(- hh^h`OJQJo( vv^v`5>*o( vv^v`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........ hh^h`OJQJo(o^`o(-^`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o ^`OJQJo(  ^ `OJQJo(  ^ `OJQJo(o RR^R`OJQJo( ""^"`OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo(hhh^h`B*OJQJo(phh^`.hpLp^p`L.h@ @ ^@ `.h^`.hL^`L.h^`.h^`.hPLP^P`L.hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(>^`>o( >^`>o(.0^`0o(..0^`0o(... ^`o( .... ^`o( ..... d`d^d``o( ...... Z`Z^Z``o(....... P`P^P``o(........ hh^h`OJQJo(hh^h`B*OJQJo(hh^h`.vv^v`o( vv^v`o(.0^`0o(..0^`0o(... 0^`0o( .... 88^8`o( ..... 88^8`o( ...... `^``o(....... `^``o(........^`o( ^`o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........,,^,`o()hh^h`) hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........@^`56>*CJOJQJo(3. hh^h`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(o,,^,`o()hh^h`B*OJQJo(\^`\o( \^`\o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........,,^,`o() hh^h`OJQJo(o hh^h`OJQJo(,,^,`o() ^` o(h^`.hdd^d`.h4 L4 ^4 `L.h^`.h^`.hL^`L.htt^t`.hDD^D`.hL^`L.hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. ,,^,`o() hh^h`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`B*OJQJo(hh^h`. hh^h`OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(. hh^h`B*OJQJo(ph ^`OJQJo(o pp^p`OJQJo( @ @ ^@ `OJQJo( ^`OJQJo(o ^`OJQJo( ^`OJQJo( ^`OJQJo(o PP^P`OJQJo( hh^h`OJQJo(ohh^h`B*OJQJo( hh^h`OJQJo( ?^`?56o( ?^`?56o(. 0^`056o(.. 0^`056o(... 0^`056o( .... 88^8`56o( ..... 88^8`56o( ...... `^``56o(....... `^``56o(........ hh^h`OJQJo(@ ^`OJQJo( hh^h`5>*o( hh^h`5>*o(. 0^`05>*o(.. 0^`05>*o(... 0^`05>*o( .... 88^8`5>*o( ..... 88^8`5>*o( ...... `^``5>*o(....... `^``5>*o(........hh^h`o(.,,^,`o(- hh^h`OJQJo(hh^h`o(.hh^h`B*OJQJo(hh^h`B*OJQJo(@^`56>*CJOJQJo(4. hh^h`OJQJo(,,^,`o(-,,^,`o()vv^v`o(.?^`?o(.0^`0o(..0^`0o(... 88^8`o( .... 88^8`o( ..... `^``o( ...... `^``o(....... ^`o(........c Q5dWI{@>AiawNxop)Hs ]P5 Qq~oBz@`FSfg{glo1aR@,!\=?tubcKy#Ms*jKv~K#<Q;6OzSSm/Wp:Q) /\u(Z3, B~azCX~IzI< @S?r8~;&oATFG TY}"SeiU7*~P>w6F@-E;A=l$~-<6GA%3| d8'-e?ti}>/!D|g[rG/|Gp#oY[^1lpqRlL#1v=dGW]`F |SUL @ ^`OJQJo(@^`56>*OJQJo(- @^`56>*CJOJQJo(qa@\xp ./BWmuVW ) F!F"F#F$F%F)F*X;X<===FK\^de} "#46789:=OcgǀȀɀڇ܇އ68^Ĉz,fffffffhf @ D P R BDhڇ BFHJLNTx*,.PTVXZ\hjGzTimes New Roman5Symbol3& zArialWTms RmnTimes New Roman?5 zCourier New;Wingdings"q[{ff{fc{f yMi5 !20dQ 8- Formulier voor advies bij projectformuleringArjan de ZeeuwRichard van Keulenq,ڕbjbjt+t+aAA ]bbbfffzrrr8Fr\r4 zE}}L^}^}^}< $ufvz@bb^}^}|Pb^}f^}zzbbbb " C Jf^}{pxzjr$   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012346?ABRoot Entry F84px@1TableWordDocument5aSummaryInformation(   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~BD+,-./0123456789:;<=>?@ACEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~DocumentSummaryInformation8`CompObjjObjectPoolpavpav0Table) FMicrosoft Word-document MSWordDocWord.Document.89q՜.+,D՜.+,` hp  Novem B.V.5Q1 . Formulier voor advies bij projectformulering Title(RZ _PID_GUID _PID_HLINKSAN{7C123DEE-C40E-433A-9E7F-79E243F25265}AD >ZS:\2 - Duurzame Energievoorziening\202 - Energie cluster 2\Bouts\Temp\2Logo NOVEM F.C.bmp L-TransitieFC.tifOh+'0( DP l x . Formulier voor advies bij projectformulering.0ForArjan de Zeeuw rjarja Normal.doteRichard van Keuleni4chMicrosoft Word 8.0i@d@x@bv@dNpxyMi   !"#$%&'()-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~, !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~R